Changeset 19881

Show
Ignore:
Timestamp:
22.06.2009 16:03:01 (10 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Kannada Core User Interface. Many thanks to K. N. Prasad.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/kannada.dm

  r14077 r19881  
  2121#------------------------------------------------------------ 
  2222 
  23 # -- Missing translation: _textperiodicals_ 
  24  
  25 # -- Missing translation: _textsource_ 
  26  
  27 # -- Missing translation: _textdate_ 
  28  
  29 # -- Missing translation: _textnumpages_ 
  30  
  31 # -- Missing translation: _textsignin_ 
  32  
  33 _textdefaultcontent_ [l=kn] {ಚೀವು ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿಊ ಪುಟ ಞಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜಿ.ಎಞ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ 
  34 à²¹à²¿à²‚ಀಿರುಗಲು ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್ ಚ ಹಿಂಊೆ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚಟಗಲಿ ಠ
  35 à²¥à²µà²Ÿ ಮೇಲಿಚ ಮುಖಪುಟ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.} 
  36  
  37 _textdefaulttitle_ [l=kn] {ಜಿ.ಎಞ್.ಡಿ.ಎಲ್} 
  38  
  39 # -- Missing translation: _textbadcollection_ 
  40  
  41 # -- Missing translation: _textselectpage_ 
  42  
  43 _collectionextra_ [l=kn] {ಈಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ _about:numdocs_ ಊಟಖಲೆಗಳಿವೆ. ಇಊರಞಂಗ್ರಹಣೆ 
  44 à²®à²Ÿà²¡à²¿à²Šà³à²Šà³ _about:builddate_ ಊಿಚಗಳ ಹಿಂಊೆ.} 
   23_textperiodicals_ [l=kn] {ಚಿಯಀಕಟಲಿಕಗಳು}   
   24 
   25# these three used by the default format statement of the demo and dls collections. 
   26_textsource_ [l=kn] {ಮೂಲ ref:}   
   27_textdate_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀ ಊಿಚಟಂಕ}   
   28_textnumpages_ [l=kn] {ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು}   
   29 
   30_textsignin_ [l=kn] {ರುಜುಮಟಡಿ ಒಳ ಬಚ್ಚಿ}   
   31 
   32_textdefaultcontent_ [l=kn] {ಚೀವು ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿಊ ಪುಟ ಞಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜಿ.ಎಞ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ ಹಿಂಀಿರುಗಲು ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್ ಚ 'ಹಿಂಊೆ' ಗುಂಡಿಯಚ್ಚಟಗಲಿ ಠ
   33ಥವಟ ಮೇಲಿಚ ಮುಖಪುಟ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚಟಗಲಿ ಬಳಞಿ.}   
   34 
   35_textdefaulttitle_ [l=kn] {ಜಿ.ಎಞ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಀಪ್ಪು}   
   36 
   37_textbadcollection_ [l=kn] {ಈ ಞಂಗ್ರಹ (called "_cvariable_") ಈ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊಲ್ಲಿ ಞ್ಥಟಪಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.}   
   38 
   39_textselectpage_ [l=kn] {-- ಪುಟವಚ್ಚು ಆರಿಞು--}   
   40 
   41_collectionextra_ [l=kn] {ಈಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ _about:numdocs_ ಊಟಖಲೆಗಳಿವೆ. ಇಊರಞಂಗ್ರಹಣೆ ಮಟಡಿಊ್ಊು _about:builddate_ ಊಿಚಗಳ ಹಿಂಊೆ.}   
  4542 
  4643# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_ 
  47  
  4844# macro will always be set to another value) 
  49  
  50 # -- Missing translation: _collectorextra_ 
  51  
  52 _textdescrcollection_ [l=kn] {} _textdescrabout_ [l=kn] {ಪುಟಊ ಬಗ್ಗೆ} 
  53 _textdescrhome_ [l=kn] {ಮುಖಪುಟ} _textdescrhelp_ [l=kn] {ಞಹಟಯ ಪುಟ} 
  54 _textdescrpref_ [l=kn] {ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪುಟ} _textdescrgreenstone_ [l=kn] 
  55 {ಗ್ರೀಚ್ಞ್ಟೋಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಟಲಯ ಀಂಀ್ರಟಂಶ} # -- Missing translation: _textdescrusab_ 
  56  
  57 _textdescrsearch_ [l=kn] {ಚಿಶ್ಚಿಀ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಠ
  58 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿.} 
   45_collectorextra_ [l=kn] {<p> ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), ಒಟ್ಟು _numbytes_ಞೂಚೀಕರಿಞಿಊ ಪಠ್ಯ ಮಀ್ಀು ಮೆಟಡೇಟ. <p><a href="_httppagex_(bsummary)"> ಈ ಞಂಗ್ರಹಊ ಞಂಕ್ಷಿಪ್ಀವಿವರಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ</a>}   
   46 
   47_textdescrcollection_ [l=kn] {ಪುಟಊ ಬಗ್ಗೆ} 
   48_textdescrabout_ [l=kn] {'ಬಗ್ಗೆ' ಪುಟ}   
   49_textdescrhome_ [l=kn] {ಮುಖ ಪುಟ}   
   50_textdescrhelp_ [l=kn] {ಞಹಟಯ ಪುಟ}   
   51_textdescrpref_ [l=kn] {ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳ ಪುಟ}   
   52_textdescrgreenstone_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್ಞ್ಟೋಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಟಲಯ ಀಂಀ್ರಟಂಶ}   
   53_textdescrusab_ [l=kn] {ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊರಲ್ಲಿ ಯಟವುಊು ಕಷ್ಟವಟಯಿಀು}   
   54 
   55 
   56# Metadata names and navigation bar labels 
   57 
   58_textSearch_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆ}   
   59_labelSearch_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆ}   
  5960 
  6061# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
  61  
  62 _textdescrTitle_ [l=kn] {ವರ್ಣಮಟಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಂಀೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್  ಮಟಡಿ.} 
  63  
  64 _textdescrCreator_ [l=kn] {ವರ್ಣಮಟಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಂಀೆ ಲೇಖಕರಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್  ಮಟಡಿ.} 
  65  
  66 _textdescrSubject_ [l=kn] {ವಿಷಯಗಳಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್  ಮಟಡಿ.} 
  67  
  68 # -- Missing translation: _textdescrDescription_ 
  69  
  70 # -- Missing translation: _textdescrPublisher_ 
  71  
  72 # -- Missing translation: _textdescrContributor_ 
  73  
  74 _textdescrDate_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕಗಳಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್ ಮಟಡಿ.} 
  75  
  76 # -- Missing translation: _textdescrType_ 
  77  
  78 # -- Missing translation: _textdescrFormat_ 
  79  
  80 # -- Missing translation: _textdescrIdentifier_ 
  81  
  82 _textdescrSource_ [l=kn] {ಕಡಀಗಳಂಀೆ ಬ್ರೌಜ್ ಮಟಡಿ.} 
  83  
  84 # -- Missing translation: _textdescrLanguage_ 
  85  
  86 # -- Missing translation: _textdescrRelation_ 
  87  
  88 # -- Missing translation: _textdescrCoverage_ 
  89  
  90 # -- Missing translation: _textdescrRights_ 
  91  
  92 _textdescrOrganization_ [l=kn] {ಞಂಞ್ಥೆಗಳಚುಞಟರವಟಗಿ ಬ್ರೌಞ್ ಮಟಡಿ.}  
  93  
  94 # -- Missing translation: _textdescrKeyword_  
  95  
  96 _textdescrHowto_ [l=kn] {ಬ್ರೌಞ್ ಮಟಡುವ ಬಗೆ 
  97 à²¹à³‡à²—ೆ }  
  98  
  99 _textdescrList_ [l=kn] {ಊಟಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್ಮಟಡಿ.}  
  100  
  101 _textdescrSeries_ [l=kn] {ಞಂಚಿಕೆಗಳಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್ ಮಟಡಿ.}  
  102  
  103 # -- Missing translation: _textdescrTo_  
  104 # -- Missing translation: _textdescrFrom_  
  105  
  106 _textdescrTopic_ [l=kn] {ವಿಶೇಷ 
  107 à²ªà³à²°à²•à²°à²£à²—ಳಚ್ಚು ಬ್ರೌಜ್ ಮಟಡಿ.}  
  108  
  109 _textdescrBrowse_ [l=kn] {ಬ್ರೌಜ್ }  
  110  
  111 # -- Missing translation: _textdescrCollage_  
  112  
  113 _textdescrPeople_ [l=kn] {ವರ್ಣಮಟಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಂಀೆ 
  114 à²œà²šà²°à²šà³à²šà³ ಬ್ರೌಞ್ ಮಟಡಿ.}  
  115  
  116 # -- Missing translation: _textdescrAcronym_  
  117 # -- Missing translation: _textdescrPhrase_  
  118 # -- Missing translation: _textdescrArtist_  
  119 # -- Missing translation: _textdescrVolume_  
  120 # -- Missing translation: _textdescrCountries_  
  121 # -- Missing translation: _textdescrCaptions_ 
  122  
  123 _labelSearch_ [l=kn] {ಠ
  124 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†}  
  125  
  126 # Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
  127  
  128 _labelTitle_ [l=kn] {ಶೀರ್ಷಿಕೆ A-Z}  
   62_textTitle_ [l=kn] {ಶೀರ್ಷಿಕೆ}   
   63_labelTitle_ [l=kn] {ಶೀರ್ಷಿಕೆ A-Z} 
   64_textCreator_ [l=kn] {ಞೃಷ್ಟಿಕರ್ಀ}   
  12965_labelCreator_ [l=kn] {ಲೇಖಕರು A-Z} 
  130 _labelSubject_ [l=kn] {ವಿಷಯ}  
  131 # -- Missing translation: _labelDescription_ 
  132 # -- Missing translation: _labelPublisher_  
  133 # -- Missing translation: _labelContributor_  
  134  
  135 _labelDate_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕ}  
  136  
  137 # -- Missing translation: _labelTypes_  
  138 # -- Missing translation: _labelFormat_  
  139 # -- Missing translation: _labelIdentifier_  
  140 # -- Missing translation: _labelSource_  
  141 # -- Missing translation: _labelLanguage_  
  142 # -- Missing translation: _labelRelation_  
  143 # -- Missing translation: _labelCoverage_  
  144 # -- Missing translation: _labelRights_ 
  145  
  146 _labelOrg_ [l=kn] {ಞಂಞ್ಥೆಗಳು}  
  147 # -- Missing translation: _labelKeyword_ 
  148 _labelHow_ [l=kn] {ಹೇಗೆ?}  
  149 _labelSeries_ [l=kn] {ಞರಣಿ}  
  150 _labelList_ [l=kn] {ಪಟ್ಟಿ}  
  151  
  152 # -- Missing translation: _labelTo_  
  153 # -- Missing translation: _labelFrom_  
  154  
  155 _labelTopic_ [l=kn] {ಪ್ರಕರಣಗಳು}  
  156 _labelBrowse_ [l=kn] {ಬ್ರೌಜ್}  
  157 # -- Missing translation: _labelCollage_  
  158 # -- Missing translation: _labelBrows_  
  159 _labelPeople_ [l=kn] {ಜಚರು A-Z}  
  160 # -- Missing translation: _labelAcronym_  
  161 # -- Missing translation: _labelPhrase_  
  162 # -- Missing translation: _labelArtist_  
  163 # -- Missing translation: _labelVolume_  
  164 # -- Missing translation: _labelCaptions_  
  165 # -- Missing translation: _labelCountries_ 
  166  
  167 _texticontext_ [l=kn] {ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  168 _texticonclosedbook_ [l=kn] {ಊಟಖಲೆ ಀೆಗೆಊು ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  169 _texticonnext_ [l=kn] {ಮುಂಊಿಚಭಟಗಕ್ಕೆ} 
   66_textSubject_ [l=kn] {ವಿಷಯ}   
   67_labelSubject_ [l=kn] {ವಿಷಯ} 
   68_textDescription_ [l=kn] {ವಿವರಣೆ}   
   69_labelDescription_ [l=kn] {ವಿವರಣೆ}   
   70_textPublisher_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಕ}   
   71_labelPublisher_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಕರು}   
   72_textContributor_ [l=kn] {ಕೊಡುಗೆಊಟರರು}   
   73_labelContributor_ [l=kn] {ಕೊಡುಗೆಊಟರರು}   
   74_textDate_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕ}   
   75_labelDate_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕ} 
   76_textType_ [l=kn] {ಬಗೆ}   
   77_labelType_ [l=kn] {ಬಗೆಗಳು}   
   78_textFormat_ [l=kn] {ಞಂವಿಭಟಗ}   
   79_labelFormat_ [l=kn] {ಞಂವಿಭಟಗ}   
   80_textIdentifier_ [l=kn] {ಗುರುಀುಗಳು}   
   81_labelIdentifier_ [l=kn] {ಗುರುಀುಗಳು}   
   82_textSource_ [l=kn] {ಕಡಀಊ ಹೆಞರು}   
   83_labelSource_ [l=kn] {ಕಡಀಊ ಹೆಞರು}   
   84_textLanguage_ [l=kn] {ಭಟಷೆ}   
   85_labelLanguage_ [l=kn] {ಭಟಷೆಗಳು}   
   86_textRelation_ [l=kn] {ಞಂಬಂಧ}   
   87_labelRelation_ [l=kn] {ಞಂಬಂಧಗಳು}   
   88_textCoverage_ [l=kn] {ವ್ಯಟಪ್ಀಿ}   
   89_labelCoverage_ [l=kn] {ವ್ಯಟಪ್ಀಿ}   
   90_textRights_ [l=kn] {ಹಕ್ಕುಗಳು}   
   91_labelRights_ [l=kn] {ಹಕ್ಕುಗಳು}   
   92 
   93# DLS metadata set 
   94_textOrganization_ [l=kn] {ಞಂಞ್ಥೆ}   
   95_labelOrganization_ [l=kn] {ಞಂಞ್ಥೆಗಳು}   
   96_textKeyword_ [l=kn] {ಮುಖ್ಯ ಪಊ}   
   97_labelKeyword_ [l=kn] {ಮುಖ್ಯ ಪಊಗಳು}   
   98_textHowto_ [l=kn] {ಹೇಗೆ}   
   99_labelHowto_ [l=kn] {ಹೇಗೆ}   
   100 
   101# Miscellaneous Greenstone metadata 
   102_textPhrase_ [l=kn] {ಪಊಗುಚ್ಛ}   
   103_labelPhrase_ [l=kn] {ಪಊಗುಚ್ಛ}   
   104_textCollage_ [l=kn] {ಕಲಟಜು}   
   105_labelCollage_ [l=kn] {ಕಲಟಜು}   
   106_textBrowse_ [l=kn] {ವೀಕ್ಷಿಞು}   
   107_labelBrowse_ [l=kn] {ವೀಕ್ಷಣೆ}   
   108_textTo_ [l=kn] {ಗೆ}   
   109_labelTo_ [l=kn] {ಗೆ}   
   110_textFrom_ [l=kn] {ಇಂಊ}   
   111_labelFrom_ [l=kn] {ಇಂಊ}   
   112_textAcronym_ [l=kn] {ಞಂಕ್ಷಿಪ್ಀರೂಪ}   
   113_labelAcronym_ [l=kn] {ಞಂಕ್ಷಿಪ್ಀ ರೂಪ}   
   114 
   115# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name 
   116_textdescrdefault_ [l=kn] {_1_ ರಿಂಊ ವೀಕ್ಷಿಞು}   
   117 
   118_textdescrSearch_ [l=kn] {ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞು}   
   119_textdescrType_ [l=kn] {ಞಂಪಚ್ಮೂಲ ಬಗೆಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   120_textdescrIdentifier_ [l=kn] {ಞಂಪಚ್ಮೂಲ ಗುರುಀು ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   121_textdescrSource_ [l=kn] {ಮೂಲ ಕಡಀ ಹೆಞರುಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   122_textdescrTo_ [l=kn] {ಗೆ' ಕ್ಷೇಀ್ರಊ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   123_textdescrFrom_ [l=kn] {ಕ್ಷೇಀ್ರಊ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಞಿ }   
   124_textdescrCollage_ [l=kn] {ಛಟಯೆಗಳಚ್ಚು ಕಲಟಜು ಮುಖಟಂಀರ ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   125_textdescrAcronym_ [l=kn] {ಞಂಕ್ಷಿಪ್ಀ ರೂಪವಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   126_textdescrPhrase_ [l=kn] {ಪಊಗುಚ್ಛಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   127_textdescrHowto_ [l=kn] {ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಞಬಹುಊು' ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   128_textdescrBrowse_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   129_texticontext_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   130_texticonclosedbook_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಀೆಗೆಊು ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   131_texticonnext_ [l=kn] {ಮುಂಊಿಚ ಭಟಗಕ್ಕೆ}   
  170132_texticonprev_ [l=kn] {ಹಿಂಊಿಚ ಭಟಗಕ್ಕೆ} 
  171133 
  172 # -- Missing translation: _texticonworld_ 
  173  
  174 _texticonmidi_ [l=kn] {ಮಿಡಿ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  175 _texticonmsword_ [l=kn] {ಎಂ.ಎಞ್. ವರ್ಡ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  176 # -- Missing translation: _texticonmp3_ 
  177 _texticonpdf_ [l=kn] {ಪಿ.ಡಿ.ಎಪ್ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  178 _texticonps_ [l=kn] {ಪಿ.ಎಞ್.ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  179 # -- Missing translation: _texticonppt_ 
  180 _texticonrtf_ [l=kn] {ಆರ್.ಟಿ.ಎಪ್ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ}  
  181 # -- Missing translation: _texticonxls_ 
  182  
  183 _page_ [l=kn] {ಪುಟ}  
  184 _pages_ [l=kn] {ಪುಟಗಳು}  
  185 _of_ [l=kn] {ಕಡೆಗೆ }  
  186 _vol_ [l=kn] {ಞಂಪುಟ}  
  187 _num_ [l=kn] {ಚಂಬರ್}  
  188 _textmonth00_ [l=kn] {ಀಿಂಗಳು} 
  189 _textmonth01_ [l=kn] {ಜಚವರಿ}  
  190 _textmonth02_ [l=kn] {ಫೆಬ್ರವರಿ}  
  191 _textmonth03_ [l=kn] {ಮಟರ್ಚ}  
  192 _textmonth04_ [l=kn] {ಏಪ್ರಿಲ್}  
   134_texticonworld_ [l=kn] {ವೆಬ್‌ ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   135 
   136_texticonmidi_ [l=kn] {ಮಿಡಿ ಮಟಊರಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   137_texticonmsword_ [l=kn] {ಎಂ.ಎಞ್. ವರ್ಡ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   138_texticonmp3_ [l=kn] {MP3 ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   139_texticonpdf_ [l=kn] {PDF ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   140_texticonps_ [l=kn] {ಪೋಞ್ಟ್‌ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   141_texticonppt_ [l=kn] {ಪವರ್‌ಪಟಯಿಂಟ್‌ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   142_texticonrtf_ [l=kn] {RTF ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   143_texticonxls_ [l=kn] {ಮೈಕ್ರೋಞಟಫ್ಟ್‌ ಎಕ್ಞೆಲ್‌ ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   144 
   145_page_ [l=kn] {ಪುಟ} 
   146_pages_ [l=kn] {ಪುಟಗಳು} 
   147_of_ [l=kn] {ಕಡೆಗೆ } 
   148_vol_ [l=kn] {ಞಂಪುಟ} 
   149_num_ [l=kn] {ಞಂಖ್ಯೆ}   
   150 
   151_textmonth00_ [l=kn] {}   
   152_textmonth01_ [l=kn] {ಜಚವರಿ} 
   153_textmonth02_ [l=kn] {ಫೆಬ್ರವರಿ} 
   154_textmonth03_ [l=kn] {ಮಟರ್ಚ} 
   155_textmonth04_ [l=kn] {ಏಪ್ರಿಲ್} 
  193156_textmonth05_ [l=kn] {ಮೇ} 
  194 _textmonth06_ [l=kn] {ಜೂಚ್}  
  195 _textmonth07_ [l=kn] {ಜುಲೈ}  
  196 _textmonth08_ [l=kn] {ಆಗಞ್ಟ್}  
  197 _textmonth09_ [l=kn] {ಞೆಪ್ಟಂಬರ್}  
   157_textmonth06_ [l=kn] {ಜೂಚ್} 
   158_textmonth07_ [l=kn] {ಜುಲೈ} 
   159_textmonth08_ [l=kn] {ಆಗಞ್ಟ್} 
   160_textmonth09_ [l=kn] {ಞೆಪ್ಟಂಬರ್} 
  198161_textmonth10_ [l=kn] {ಠ
  199 à²•à³à²Ÿà³‹à²¬à²°à³}  
  200 _textmonth11_ [l=kn] {ಚವಂಬರ್}  
   162ಕ್ಟೋಬರ್} 
   163_textmonth11_ [l=kn] {ಚವಂಬರ್} 
  201164_textmonth12_ [l=kn] {ಡಿಞೆಂಬರ್} 
  202165 
  203 # -- Missing translation: _textdocument_ 
  204  
  205 # -- Missing translation: _textsection_ 
  206  
  207 # -- Missing translation: _textparagraph_ 
  208  
  209 # -- Missing translation: _magazines_ 
  210  
  211 # -- Missing translation: _nzdlpagefooter_ 
   166 
   167 
   168_textdocument_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜು}   
   169_textsection_ [l=kn] {ವಿಭಟಗ}   
   170_textparagraph_ [l=kn] {ವಟಕ್ಯವೃಂಊ}   
   171 
   172 
   173 
   174_magazines_ [l=kn] {ಚಿಯಀಕಟಲಿಕಗಳು}   
   175 
   176_nzdlpagefooter_ [l=kn] { 
   177<div class="divbar"> </div> 
   178<p><a href="http://www.nzdl.org">ಚ್ಯೂಜಿ ಲ್ಯಟಂಡ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಟಜೆಕ್ಟ್‌</a> 
   179 <br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ವಿಜ್ಞಟಚ ವಿಭಟಗ</a>,  
   180 <a href="http://www.waikato.ac.nz">ವೈಕಟಟೊ ವಿಶ್ವವಿಊ್ಯಟಚಿಲಯ</a>,  
   181 à²šà³à²¯à³‚ಜಿ ಲ್ಯಟಂಡ್‌ 
   182 
   183 
   184_linktextHOME_ [l=kn] {ಹೋಮ್‌}   
   185_linktextHELP_ [l=kn] {ಞಹಟಯ}   
   186_linktextPREFERENCES_ [l=kn] {ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳು}   
   187 
   188 
   189###################################################################### 
   190# 'home' page 
   191package home 
   192###################################################################### 
   193 
   194_textpagetitle_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ}   
   195 
   196_textnocollections_ [l=kn] {ಞರಿಯಟಊ  (ಚಿರ್ಮಟಣ ಮಟಡಿಊ ಮಀ್ಀು ಞಟರ್ವಜಚಿಕವಟಗಿ ಲಭ್ಯವಟಗುವ) ಞಂಗ್ರಹಗಳು ಞಿಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ}   
   197 
   198_textadmin_ [l=kn] {ಆಡಳಿಀ ಪುಟ}   
   199_textabgs_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಬಗ್ಗೆ}   
   200_textgsdocs_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಕರಣ}   
   201 
   202_textdescradmin_ [l=kn] {ಚಿಮಗೆ ಹೊಞ ಬಳಕೆಊಟರರಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲು ಠ
   203ವಕಟಶ ಮಟಡಿಕೊಡುಀ್ಀಊೆ; ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಞಟರಟಂಶವಚ್ಚೊಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ ಮಀ್ಀು ಗೀಚ್‌ಞ್ಟೊಚ್‌ ಞ್ಥಟಪಿಞುವ ಬಗ್ಗೆ ಀಟಂಀ್ರಿಕ ಮಟಹಿಀಿಯಚ್ಚು ಚೀಡುಀ್ಀಊೆ}   
   204 
   205_textdescrgogreenstone_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೊಚ್‌ ಀಂಀ್ರಟಂಶಊ ಬಗ್ಗೆ ಮಀ್ಀು ಚ್ಯೂಜಿಲ್ಯಟಂಡ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿಯು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಮಗೆ ಀಿಳಿಞಿಕೊಡುಀ್ಀಊೆ}   
   206 
   207_textdescrgodocs_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಕೈಪಿಡಿ}   
   208 
   209##################################################################### 
   210# some macros used on the home page from other packages 
   211##################################################################### 
   212package gli 
   213 
   214_textgli_ [l=kn] {ಲೈಬ್ರರಿಯಚ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌}   
   215_textdescrgli_ [l=kn] {ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಮಀ್ಀು ಇರುವ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚವೀಕರಿಞಲು ಹಟಗೂ ಀೆಗೆಯಲು ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ}   
   216 
   217package collector 
   218 
   219_textcollector_ [l=kn] {ಕಲೆಕ್ಟರ್‌}   
   220_textdescrcollector_ [l=kn] {ಇಊು ಲೈಬ್ರರಿಯಚ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಞ್‌ಗಿಂಀ ಹಳೆಯಊು. ಎಲ್ಲಟ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೂ ಲೈಬ್ರರಿಯಚ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಞ್‌ ಬಳಞಿ}   
   221 
   222package depositor 
   223 
   224_textdepositor_ [l=kn] {ಠೇವಣಿಊಟರ}   
   225_textdescrdepositor_ [l=kn] {ಇರುವ ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೊಞ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲು ಞಹಟಯಮಟಡುಀ್ಀಊೆ}   
   226 
   227package gti 
   228 
   229_textgti_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಭಟಷಟಂಀರ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌}   
   230_textdescrtranslator_ [l=kn] {ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚ ಬಹು ಭಟಷಟ ಆವೃಀ್ಀಿಗಳಚ್ಚು ಚವೀಕರಿಞಲು ಞಹಟಯಮಟಡುಀ್ಀಊೆ}   
   231 
  212232 
  213233###################################################################### 
   
  216236###################################################################### 
  217237 
   238 
  218239#------------------------------------------------------------ 
  219240# text macros 
  220241#------------------------------------------------------------ 
  221242 
  222 _textabcol_ [l=kn] {ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ}  
  223  
  224 _textsubcols1_ [l=kn] {<p>ಞಂಪೂರ್ಣಞಂಗ್ರಹಣೆಯು _1_ ಉಪ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂಊಕೂಡಿಊೆ<blockquote>}  
  225  
  226 _textsubcols2_ [l=kn] {</blockquote>ಚೀವು ಬೇಕಟಊರೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪುಟಊಲ್ಲಿರುವ ಯಟವ ಉಪ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚಟಊರು ಪರೀಕ್ಷಿಞಬಹುಊು} 
   243_textabcol_ [l=kn] {ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ} 
   244 
   245_textsubcols1_ [l=kn] {<p>ಞಂಪೂರ್ಣ à²žà²‚ಗ್ರಹಣೆಯ _1_ ಉಪ ಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳಚ್ಚುಹೊಂಊಿಊೆ<blockquote>}  
   246 
   247_textsubcols2_ [l=kn] {</blockquote>ಚೀವು ಞಊ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಞುಀ್ಀಿರುವ ಉಪಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಯ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಚೋಡಬಹುಊು ಮಀ್ಀು ಬಊಲಟಯಿಞಬಹುಊು}   
  227248 
  228249_titleabout_ [l=kn] {ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ} 
   250 
  229251 
  230252###################################################################### 
   
  233255###################################################################### 
  234256 
   257 
  235258#------------------------------------------------------------ 
  236259# text macros 
  237260#------------------------------------------------------------ 
  238261 
  239 # Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
  240  
  241 # -- Missing translation: _texticonhdesc_ 
  242  
  243 # -- Missing translation: _texticonhpubl_ 
  244  
  245 # -- Missing translation: _texticonhcontr_ 
  246  
  247 # -- Missing translation: _texticonhtype_ 
  248  
  249 # -- Missing translation: _texticonhform_ 
  250  
  251 # -- Missing translation: _texticonhident_ 
  252  
  253 # -- Missing translation: _texticonhrel_ 
  254  
  255 # -- Missing translation: _texticonhcover_ 
  256  
  257 # -- Missing translation: _texticonhright_ 
  258  
  259 # -- Missing translation: _texticonhcoll_ 
  260  
  261 # -- Missing translation: _texticonhbrows_ 
  262  
  263 # -- Missing translation: _texticonhkw_ 
  264  
  265 # -- Missing translation: _texticonhvol_ 
  266  
  267 # -- Missing translation: _texticonhcapt_ 
  268  
  269 # -- Missing translation: _texticonhcount_ 
  270  
  271 _texticonopenbookshelf_ [l=kn] {ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಈ ಭಟಗವಚ್ಚುಮುಚ್ಚಿ} 
  272  
   262_texticonopenbookshelf_ [l=kn] {ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಈ ಭಟಗವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ}   
  273263_texticonclosedbookshelf_ [l=kn] {ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಈ ಭಟಗವಚ್ಚುಀೆರೆಊು ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ} 
  274  
  275264_texticonopenbook_ [l=kn] {ಈ ಪುಞ್ಀಕವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ} 
  276  
  277 _texticonclosedfolder_ [l=kn] {ಈ ಫೋಲ್ಡರಚ್ಚು ಀೆಗೆಊು ಠ
  278 à²Šà²° ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ} 
  279  
  280 _texticonclosedfolder2_ [l=kn] {ಞಹವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ: } 
  281  
  282 _texticonopenfolder_ [l=kn] {ಈ ಪೋಲ್ಡರಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ} 
  283  
  284 _texticonopenfolder2_ [l=kn] {ಞಹವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ: } 
  285  
  286 _texticonsmalltext_ [l=kn] {ಈ ಭಟಗಊಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ} 
  287  
  288 _texticonsmalltext2_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ: } 
  289  
   265_texticonclosedfolder_ [l=kn] {ಈ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು ಀೆಗೆಊು ಠ
   266ಊರ ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   267_texticonclosedfolder2_ [l=kn] {ಉಪವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ: }   
   268_texticonopenfolder_ [l=kn] {ಈ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ}   
   269_texticonopenfolder2_ [l=kn] {ಉಪವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ: }   
   270_texticonsmalltext_ [l=kn] {ಈ ಭಟಗಊ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಚೋಡಿ}   
   271_texticonsmalltext2_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಚೋಡಿ: }   
  290272_texticonpointer_ [l=kn] {ಪ್ರಚಲಿಀ ಭಟಗ} 
  291  
  292273_texticondetach_ [l=kn] {ಈ ಪುಟವಚ್ಚುಹೊಞ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಀೆಗೆಯಿರಿ} 
  293  
  294 _texticonhighlight_ [l=kn] {ಠ
  295 à²šà³‚ಶೋಧಿಞಿಊಪಊಗಳಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್  ಮಟಡಿ} 
  296  
  297 _texticonnohighlight_ [l=kn] {ಠ
  298 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Š ಪಊಗಳಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್  ಬೇಡ} 
  299  
  300 _texticoncontracttoc_ [l=kn] {ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ಚಟಶಪಡಿಞು} 
  301  
   274_texticonhighlight_ [l=kn] {ಶೋಧಿಞಿಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಎಀ್ಀಿಀೋರಿಞು}   
   275_texticonnohighlight_ [l=kn] {ಶೋಧಿಞಿಊ ಪಊಗಳಿಗೆ ಎಀ್ಀಿಀೋರಿಞ ಬೇಡ}   
   276_texticoncontracttoc_ [l=kn] {ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ಞಂಕುಚಿಀಗೊಳಿಞು}   
  302277_texticonexpandtoc_ [l=kn] {ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞು} 
  303  
  304 _texticonexpandtext_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚುಪ್ರಊರ್ಶಿಞು} 
  305  
  306 _texticoncontracttext_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿಀವಟಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಕೊಂಡ ಭಟಗಕ್ಕೆಮಟಀ್ರ ಀೋರಿಞು} 
  307  
  308 _texticonwarning_ [l=kn] {<b>ಎಚ್ಚರಿಕೆ:</b>} 
  309  
  310 _texticoncont_ [l=kn] {ಮುಂಊುವರೆಞು?} 
   278_texticonexpandtext_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞು}   
   279_texticoncontracttext_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿಀವಟಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಕೊಂಡ ಭಟಗಕ್ಕೆ ಮಟಀ್ರ ಀೋರಿಞು}   
   280_texticonwarning_ [l=kn] {<b>ಎಚ್ಚರಿಕೆ: </b>}   
   281_texticoncont_ [l=kn] {ಮುಂಊುವರೆಞಬಹುಊಟ?}   
  311282 
  312283_textltwarning_ [l=kn] {<div class="buttons">_imagecont_</div> 
  313 _iconwarning_ಇಲ್ಲಿಚಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞಿಊರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಟಹಿಀಿ ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಲು ಞಿಗುಀ್ಀಊೆ | 
  314 } 
   284_iconwarning_ಇಲ್ಲಿಚ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞುವುಊರಿಂಊ ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್‌ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಚ ಊಀ್ಀವಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ |}   
  315285 
  316286_textgoto_ [l=kn] {ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ} 
  317  
  318287_textintro_ [l=kn] {<i>(ಪರಿಚಯಟಀ್ಮಕ ಪಠ್ಯ)</i>} 
  319288 
  320   
   289_textCONTINUE_ [l=kn] {ಮುಂಊುವರಿಞಲೇ?}   
   290 
   291_textEXPANDTEXT_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀಟರಗೊಳಿಞು}   
   292 
   293_textCONTRACTCONTENTS_ [l=kn] {ಪರಿವಿಡಿಗಳಚ್ಚು ಞಂಕುಚಿಀಗೊಳಿಞು}   
   294 
   295_textDETACH_ [l=kn] {ಬೇರ್ಪಡಿಞು}   
   296 
   297_textEXPANDCONTENTS_ [l=kn] {ಪರಿವಿಡಿಗಳಚ್ಚು ವಿಞ್ಀಟರಗೊಳಿಞು}   
   298 
   299_textCONTRACT_ [l=kn] {ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಞಂಕುಚಿಀಗೊಳಿಞು}   
   300 
   301_textHIGHLIGHT_ [l=kn] {ಎಀ್ಀಿ ಀೋರಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀಿಊೆ}   
   302 
   303_textNOHIGHLIGHT_ [l=kn] {ಎಀ್ಀಿ ಀೋರಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀಿಲ್ಲ}   
   304 
   305_textPRINT_ [l=kn] {ಮುಊ್ರಿಞು}   
   306 
   307_textnextsearchresult_ [l=kn] {ಮುಂಊಿಚ ಹುಡುಕುವಿಕೆ ಫಲಿಀಟಂಶ}   
   308_textprevsearchresult_ [l=kn] {ಹಿಂಊಿಚ ಶೋಧಚೆಯ ಫಲಿಀಟಂಶ}   
   309 
   310# macros for printing page 
   311_textreturnoriginal_ [l=kn] {ಮೂಲ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಀಿರುಗಿ}   
   312_textprintpage_ [l=kn] {ಈ ಪುಟವಚ್ಚು ಮುಊ್ರಿಞಿ}   
   313_textshowcontents_ [l=kn] {ವಿಷಯ ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ಀೋರಿಞು}   
   314_texthidecontents_ [l=kn] {ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಮರೆಮಟಡು}   
  321315 
  322316###################################################################### 
   
  324318package query 
  325319###################################################################### 
   320 
  326321 
  327322#------------------------------------------------------------ 
   
  332327# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were 
  333328# any matches 
  334  
  335329_textquerytitle_ [l=kn] {_If_(_thislast_,ಫಲಿಀಟಂಶಗಳು _thisfirst_ - _thislast_  
  336 à²ˆ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ: _cgiargq_,ಈ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಞರಿಯಟಊ ಹೊಂಊಟಣಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ: _cgiargq_)} 
  337  
  338 _textnoquerytitle_ [l=kn] {ಠ
  339 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಪುಟ} 
  340  
  341 _textsome_ [l=kn] {_If_(_cgiargb_,ಶ್ರೇಣಿಯ,ಕೆಲವು)} 
  342  
  343 _textall_ [l=kn] {_If_(_cgiargb_,ಬೂಲಿಯಚ್,ಎಲ್ಲಟ)} 
  344  
  345 # -- Missing translation: _textboolean_ 
  346  
  347 # -- Missing translation: _textranked_ 
  348  
  349 # -- Missing translation: _textnatural_ 
  350  
  351 _textformsome_ [l=kn] {_If_(_cgiargb_,ಶ್ರೇಣಿಯ,ಕೆಲವು)} 
  352  
  353 #_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)} 
  354  
  355 _texticonsearchhistorybar_ [l=kn] {ಠ
  356 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಚರಿಀ್ರೆ} 
  357  
  358   
  359  
  360 # -- Missing translation: _textifeellucky_ 
  361  
  362   
   330ಈ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ: _cgiargq_,ಈ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಞರಿಯಟಊ ಹೊಂಊಟಣಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ: _cgiargq_)}   
   331_textnoquerytitle_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಪುಟ}   
   332 
   333 
   334_textall_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ}   
   335_textboolean_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್}   
   336_textranked_ [l=kn] {ಶ್ರೇಣೀಕೃಀ}   
   337_textnatural_ [l=kn] {ಞಹಜವಟಊ}   
   338_textsortbyrank_ [l=kn] {ಞುಞಂಗಀಀೆ(relevane)ಶ್ರೇಣಿ}   
   339_texticonsearchhistorybar_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆ}   
   340 
   341_textifeellucky_ [l=kn] {ಚಟಚು ಠ
   342ಊೃಷ್ಟವಂಀ!}   
  363343 
  364344#alt text for query buttons 
  365  
  366 _textusequery_ [l=kn] {ಈಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ} 
  367  
   345_textusequery_ [l=kn] {ಈ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ}   
  368346_textfreqmsg1_ [l=kn] {ಪಊಗಳ ಎಣಿಕೆ: } 
  369  
  370 _textpostprocess_ [l=kn] {_If_(_quotedquery_,<br><i>ಹುಡುಕಲು ಹಿಂಊಿಚ ಕಟರ್ಯ ವಿಧಟಚ ಬಳಞಿ_quotedquery_</i>)} 
  371  
  372 # -- Missing translation: _textinvalidquery_ 
  373  
  374   
  375  
  376 _textmorethan_ [l=kn] {ಹೆಚ್ಚಿಚಊಕ್ಕಿಂಀ} 
  377  
   347_textpostprocess_ [l=kn] {_If_(_quotedquery_,<br><i>ಹುಡುಕಲು ಹಿಂಊಿಚ ಕಟರ್ಯ ವಿಧಟಚ ಬಳಞಿ_quotedquery_</i> 
   348)}   
   349_textinvalidquery_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿಯ ಪಊವಿಚ್ಯಟಞ ಀಪ್ಪು}   
   350_textstopwordsmsg_ [l=kn] {ಈ ಪಊಗಳು ಬಹಳ ಞಟಮಟಚ್ಯ ಮಀ್ಀು ಇವಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಲಟಗಿಊೆ}   
   351_textlucenetoomanyclauses_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶೋಧಚಟ ಪಊಗಳಿವೆ; ಊಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಞ್ಪಷ್ಟಀೆಯಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ.}   
   352 
   353_textmorethan_ [l=kn] {ಇಊಕ್ಕಿಂಀ ಹೆಚ್ಚಿಚ}   
  378354_textapprox_ [l=kn] {ಬಗ್ಗೆ} 
  379  
  380 _textnodocs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಯಟವ ಊಟಖಲೆಗಳೂ ಞರಿ ಹೊಂಊಲಿಲ್ಲ.} 
  381  
  382 _text1doc_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಒಂಊು ಊಟಖಲೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಊೆ.} 
  383  
  384 _textlotsdocs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಊಟಖಲೆಗಳು ಞರಿಹೊಂಊಿವೆ.} 
  385  
   355_textnodocs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಯಟವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳೂ ಞರಿ ಹೊಂಊಲಿಲ್ಲ.}   
   356_text1doc_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಒಂಊು ಊಟಖಲೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಊೆ.}   
   357_textlotsdocs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಞರಿಹೊಂಊಿವೆ.}   
  386358_textmatches_ [l=kn] {ಹೊಂಊಟಣಿಕೆ } 
  387  
  388 _textbeginsearch_ [l=kn] {ಠ
  389 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³† ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ} 
  390  
  391 _textrunquery_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಮುಂಊುವರೆಞು}  
  392  
   359_textbeginsearch_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ}   
   360_textrunquery_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿಯಚ್ಚು ಮುಂಊುವರೆಞು}   
  393361_textclearform_ [l=kn] {ಚಮೂಚೆಯಚ್ಚು ಮುಕ್ಀಗೊಳಿಞು} 
  394362 
  395363#these go together in form search: 
  396  
  397 #"Word or phrase  (fold, stem)  ... in field" 
  398  
  399 # -- Missing translation: _textwordphrase_ 
  400  
  401 # -- Missing translation: _textinfield_ 
  402  
  403 # -- Missing translation: _textfoldstem_ 
  404  
  405   
  406  
  407 # -- Missing translation: _textadvquery_ 
  408  
  409 # -- Missing translation: _textallfields_ 
  410  
  411 # -- Missing translation: _texttextonly_ 
  412  
  413 # -- Missing translation: _textand_ 
  414  
  415 # -- Missing translation: _textor_ 
  416  
  417 # -- Missing translation: _textandnot_ 
  418  
  419   
   364#"Words  (fold, stem)  ... in field" 
   365_textwordphrase_ [l=kn] {ಪಊಗಳು 
   366 
   367_textinfield_ [l=kn] {
 ಕ್ಷೇಀ್ರಊೊಳಗೆ}   
   368_textfoldstem_ [l=kn] {(ಮಡಿಞು, ಕಟಂಡವಟಗಿಞು)}   
   369 
   370_textadvquery_ [l=kn] {ಠ
   371ಥವ ಚೇರವಟಗಿ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು  ಬರೆಯಿರಿ}   
   372_textallfields_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳು}   
   373_texttextonly_ [l=kn] {ಪಠ್ಯ ಮಟಀ್ರ}   
   374_textand_ [l=kn] {ಮಀ್ಀು}   
   375_textor_ [l=kn] {ಠ
   376ಥವ}   
   377_textandnot_ [l=kn] {ಮಀ್ಀು ಠ
   378ಲ್ಲ}   
  420379 
  421380# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from  
  422  
  423381# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be  
  424  
  425382# unset 
  426383 
  427   
  428  
  429 _textsimplesearch_ [l=kn] {ಠ
  430 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯à³ _indexselection_ _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_nselection_, ಯಟವ ಭಟಷೆಯ ಠ
  431 à²‚ಀರ್ಗಀ _nselection_) _querytypeselection_ ಪಊಗಳಿಂಊಕೂಡಿಊೆ} 
  432  
  433 _textadvancedsearch_ [l=kn] {ಠ
  434 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³† _indexselection_ _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_nselection_, _nselection_ )ಆ ಭಟಷೆಯ ಠ
  435 à²‚ಀರ್ಗಀವಟಗಿಊೆ _querytypeselection_} 
  436  
  437 # -- Missing translation: _textformsimplesearch_ 
  438  
  439   
  440  
  441 # -- Missing translation: _textformadvancedsearch_ 
  442  
  443   
  444  
  445 # -- Missing translation: _textnojsformwarning_ 
  446  
  447 # -- Missing translation: _textdatesearch_ 
  448  
  449 # -- Missing translation: _textstartdate_ 
  450  
  451 # -- Missing translation: _textenddate_ 
  452  
  453 # -- Missing translation: _textbc_ 
  454  
  455 # -- Missing translation: _textad_ 
  456  
  457 # -- Missing translation: _textexplaineras_ 
  458  
  459   
   384# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
   385 
   386_textsimplesearch_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಞಿ _indexselection_ _If_( _jselection_ರ ಜೊಀೆ ಞಂಪರ್ಕವಿರುವ _jselection_)_If_(_gselection_,  _gselection_ ಮಟ್ಟಊ )_If_(_nselection_, _nselection_ ಭಟಷೆ ಯಲ್ಲಿ )ಇಊಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ _querytypeselection_ ಈ ಪಊಗಳ_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು ಈ ಪ್ರಕಟರ ವಿಂಗಡಿಞಿ   _sfselection_)}   
   387 
   388_textadvancedsearch_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ  ಶೋಧಿಞಿ  _indexselection_ _If_(_jselection_, _jselection_ )ಚ_If_(_gselection_, _gselection_ level )ಚಲ್ಲಿ_If_(_nselection_, _nselection_ ಭಟಷೆಯಲ್ಲಿ ) _querytypeselection_ ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಪ್ರಶ್ಚಿಞಿ}   
   389 
   390_textadvancedmgppsearch_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಞಿ _indexselection_ _If_(_jselection_,associated with _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ), ಮಀ್ಀು ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು  _formquerytypeadvancedselection_ ಈ ಪ್ರಕಟರ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಿ}   
   391 
   392_textadvancedlucenesearch_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಞಿ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು _sfselection_\,) ವಿಂಗಡಿಞಿ }   
   393 
   394# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
   395 
   396_textformsimplesearch_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ  ಶೋಧಿಞಿ _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  _gformselection_ ಚಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ )_If_(_nselection_,  _nselection_ ಭಟಷೆಯಲ್ಲಿ)_If_(_sfselection_,\, ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು _sfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ ಈ ಪ್ರಕಟರ ವಿಂಗಡಿಞಿ}   
   397 
   398_textformadvancedsearchmgpp_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ  ಶೋಧಿಞಿ _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, _gformselection_ level )ಚಲ್ಲಿ_If_(_nselection_, _nselection_ ಭಟಷೆಯಲ್ಲಿ )ಮಀ್ಀು ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು  _formquerytypeadvancedselection_ ಈ ಪ್ರಕಟರ ವಿಂಗಡಿಞಿ:}   
   399 
   400_textformadvancedsearchlucene_ [l=kn] {ಇಲ್ಲಿ  ಶೋಧಿಞಿ _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  _gformselection_ level )ಚಲ್ಲಿ_If_(_nselection_,  _nselection_ ಮಀ್ಀು ಭಟಷೆ)_If_(_sfselection_,\, ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು  _sfselection_\,) ಈ ಪ್ರಕಟರ ವಿಂಗಡಿಞಿ }   
   401 
   402_textnojsformwarning_ [l=kn] {ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಚಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಬ್ರೌಞರ್‌ಚಲ್ಲಿ ಜಟವಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‍ ಚಿಷ್ಕ್ರಿಯವಟಗಿಊೆ.<br>ಶೋಧಚೆ ಚಮೂಚೆಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಊಯವಿಟ್ಟು ಜಟವಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‍ಚ್ಚು ಞಕ್ರಿಯಗೊಳಿಞಿ}   
   403_textdatesearch_ [l=kn] {ಈ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಒಂಊು ಊಿಚಟಂಕಊ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಿಗಟಗಿ ಠ
   404ಥವಟ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಊಿಚಟಂಕವಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಿಗಟಗಿ ಶೋಧಿಞಬಹುಊು. ಇಊು ಶೋಧಚೆಯಲ್ಲೊಊಗುವ ಐಚ್ಛಿಕ ಞೌಲಭ್ಯ}   
   405_textstartdate_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕಊಿಂಊ (ಠ
   406ಥವ ಮಟಀ್ರ)ಪ್ರಟರಂಬಿಞು:}   
   407_textenddate_ [l=kn] {ಕೊಚೆಯ ಊಿಚಟಂಕ:}   
   408_textbc_ [l=kn] {B.C.E.}   
   409_textad_ [l=kn] {C.E.}   
   410_textexplaineras_ [l=kn] {C.E. ಮಀ್ಀು B.C.E ಯು ಠ
   411ಚುಕ್ರಮವಟಗಿ A.D. ಮಀ್ಀು B.C ಯ ಬಊಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಟಗುಀ್ಀಿವೆ. ಈ ಪಊಗಳು ಯಟವುಊೇ ಒಂಊು ಞಂಞ್ಕೃಀಿಗೆ ಞೀಮಿಀವಟಗಊೆ, "ಞಟಮಟಚ್ಯ ಕಟಲಮಟಚ" ಮಀ್ಀು "ಞಟಮಟಚ್ಯ ಕಟಲಮಟಚಊ ಹಿಂಊಿಚ ಕಟಲಮಟಚ" ಗಳಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞುಀ್ಀವೆ}   
  460412 
  461413_textstemon_ [l=kn] {(ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಿ)} 
  462414 
  463 _textsearchhistory_ [l=kn] {ಠ
  464 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಚರಿಀ್ರೆ} 
   415_textsearchhistory_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆ}   
  465416 
  466417#text macros for search history 
  467  
  468 _textnohistory_ [l=kn] {ಠ
  469 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಚರಿಀ್ರೆ ಊೊರೆಯುವುಊಿಲ್ಲ} 
  470  
  471 # -- Missing translation: _texthresult_ 
  472  
  473 # -- Missing translation: _texthresults_ 
  474  
  475 # -- Missing translation: _texthallwords_ 
  476  
  477 # -- Missing translation: _texthsomewords_ 
  478  
  479 # -- Missing translation: _texthboolean_ 
  480  
  481 # -- Missing translation: _texthranked_ 
  482  
  483 # -- Missing translation: _texthcaseon_ 
  484  
  485 # -- Missing translation: _texthcaseoff_ 
  486  
  487 # -- Missing translation: _texthstemon_ 
  488  
  489 # -- Missing translation: _texthstemoff_ 
  490  
  491   
   418_textnohistory_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಟವುಊೇ ಊಟಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ}   
   419_texthresult_ [l=kn] {ಫಲಿಀಟಂಶ}   
   420_texthresults_ [l=kn] {ಫಲಿಀಟಂಶಗಳು}   
   421_texthallwords_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳು}   
   422_texthsomewords_ [l=kn] {ಕೆಲವು ಪಊಗಳು}   
   423_texthboolean_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್}   
   424_texthranked_ [l=kn] {ಶ್ರೇಣೀಕೃಀ}   
   425_texthcaseon_ [l=kn] {ಊೊಡ್ಡ ಮಀ್ಀು ಞಣ್ಣ ಠ
   426ಕ್ಷರಗಳು ಹೊಂಊಟಣಿಕೆಯಟಗಬೇಕು}   
   427_texthcaseoff_ [l=kn] {ಠ
   428ಕ್ಷರಗಳ ಮಡಿಕೆ}   
   429_texthstemon_ [l=kn] {ಮೊಟಕುಗೊಳಿಞಿಊ}   
   430_texthstemoff_ [l=kn] {ಮೊಟಕುಗೊಳಿಞಊ}   
   431 
  492432 
  493433###################################################################### 
   
  495435package preferences 
  496436###################################################################### 
  497   
   437 
   438 
  498439#------------------------------------------------------------ 
  499440# text macros 
  500441#------------------------------------------------------------ 
  501   
  502  
  503 # -- Missing translation: _textprefschanged_ 
  504  
   442 
   443_textprefschanged_ [l=kn] {ಆಊ್ಯಀೆಗಳಚ್ಚು ಈ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗಊಿಞಲಟಗಿಊೆ: ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್‌ಚ ಹಿಂಊಿಚ ( "back")ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಡಿ - ಹಟಗೆ ಮಟಡುವುಊರಿಂಊ ಚಿಗಊಿಀ ಆಊ್ಯಀೆಗಳು ಬಊಲಟಗುಀ್ಀವೆ; ಠ
   444ಊರ ಬಊಲು ಠ
   445ಕ್ಞೆಞ್‌‌ಬಟರ್‌ಚ ಮೇಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ}   
  505446_textsetprefs_ [l=kn] {ಆಧ್ಯಀೆಯಚ್ಚು ಚಿಶ್ಚಯಿಞಿ} 
  506  
  507 _textsearchprefs_ [l=kn] {ಆಧ್ಯಀೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  508  
  509 _textcollectionprefs_ [l=kn] {ಆಧ್ಯಀೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  510  
  511 _textpresentationprefs_ [l=kn] {ಆಧ್ಯಀೆಯ ಮಂಡಚೆ} 
  512  
  513 _textpreferences_ [l=kn] {ಆಧ್ಯಀೆಗಳು} 
  514  
  515 # -- Missing translation: _textcasediffs_ 
  516  
  517 # -- Missing translation: _textignorecase_ 
  518  
  519 # -- Missing translation: _textmatchcase_ 
  520  
   447_textsearchprefs_ [l=kn] {ಆಧ್ಯಀೆಯ ಶೋಧಚೆಗಳು}   
   448_textcollectionprefs_ [l=kn] {ಞಂಗ್ರಹಊ ಆಊ್ಯಀೆಗಳು}   
   449_textpresentationprefs_ [l=kn] {ಆಊ್ಯಀೆಗಳಚ್ಚು ಚಿಗಊಿಞಿ}   
   450_textpreferences_ [l=kn] {ಆಊ್ಯಀೆಗಳು}   
   451_textcasediffs_ [l=kn] {ಊೊಡ್ಡ ಮಀ್ಀು ಞಣ್ಣ ಠ
   452ಕ್ಷರಗಳ ವ್ಯಀ್ಯಟಞಗಳು:}   
   453_textignorecase_ [l=kn] {ಊೊಡ್ಡ ಮಀ್ಀು ಞಣ್ಣ ಠ
   454ಕ್ಷರಗಳ ವ್ಯಀ್ಯಟಞಗಳಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞು}   
   455_textmatchcase_ [l=kn] {ಊೊಡ್ಡ/ಞಣ್ಣ ಠ
   456ಕ್ಷರಗಳು ಹೊಂಊಟಣಿಕೆಯಟಗಬೇಕು}   
  521457_textwordends_ [l=kn] {ಪಊಗಳ ಕೊಚೆ:} 
  522  
  523458_textstem_ [l=kn] {ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞು} 
  524  
  525 _textnostem_ [l=kn] {ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಊಿರು} 
   459_textnostem_ [l=kn] {ಞಮಞ್ಀ ಪಊಗಳೂ ಹೊಂಊಿಕೆಯಟಗಬೇಕು}   
   460_textaccentdiffs_ [l=kn] {ಒಀ್ಀಕ್ಷರ(accent) ವ್ಯಀ್ಯಟಞ}   
   461_textignoreaccents_ [l=kn] {ಒಀ್ಀಕ್ಷರಗಳಚ್ಚು(accent) ಕಡೆಗಣಿಞು}   
   462_textmatchaccents_ [l=kn] {ಪೂರ್ಣ ಪಊ ಹೊಂಊಿಕೆಯಟಗಬೇಕು}   
  526463 
  527464_textprefop_ [l=kn] {ಪ್ರಀಿ ಪುಟಕ್ಕೆ _maxdocoption_ ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಂಀೆ_hitsperpageoption_ ಹಿಂಀಿರುಗಿಞು.} 
  528  
  529 _textextlink_ [l=kn] {ಹೊರಗಿಚ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಗಳಚ್ಚು ಞಂರ್ಪಕಿಞು: } 
  530  
   465_textextlink_ [l=kn] {ಹೊರಗಿಚ ವೆಬ್‌ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಞಂಪರ್ಕ: }   
  531466_textintlink_ [l=kn] {ಇಊರಿಂಊ ಮೂಲಪ್ರಀಿಗಳಚ್ಚು ಪಡೆಯಲಟಗಿಊೆ:} 
  532  
  533 _textlanguage_ [l=kn] {ಭಟಷೆಯ ಮಟಧ್ಯಮ: } 
  534  
   467_textlanguage_ [l=kn] {ಞಂಪರ್ಕ ಭಟಷೆ: }   
  535468_textencoding_ [l=kn] {ಎಚ್ ಕೋಡಿಂಗ್: } 
  536  
  537 _textformat_ [l=kn] {ಮಟಧ್ಯಮ ರಚಚೆ: } 
  538  
   469_textformat_ [l=kn] {ಞಂಪರ್ಕ ಮಟಧ್ಯಮ: }   
  539470_textall_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ} 
  540  
  541471_textquerymode_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ರೀಀಿ:} 
  542  
  543472_textsimplemode_ [l=kn] {ಞರಳ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ರೀಀಿ} 
  544  
  545 _textadvancedmode_ [l=kn] {ಉಚ್ಚಀವಟಊ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ರೀಀಿ (ಬೂಲಿಯಚ್ ಠ
  546 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯à²šà³à²šà³ ಒಳಗೊಂಡಂಀೆ)} 
  547  
  548 _textlinkinterm_ [l=kn] {ಮಧ್ಯಂಀರ ಪುಟಊಿಂಊ} 
  549  
   473_textadvancedmode_ [l=kn] {ಪರಿಣಿಀ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ರೀಀಿ (ಬೂಲಿಯಚ್‌ ಶೋಧಚೆಯಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಂಀೆ)}   
   474_textlinkinterm_ [l=kn] {ಮಧ್ಯಂಀರ ಪುಟಊ ಮುಖಟಂಀರ}   
  550475_textlinkdirect_ [l=kn] {ಠ
  551476ಲ್ಲಿಗೆ ಚೇರವಟಗಿ ಹೋಗು} 
  552  
  553477_textdigitlib_ [l=kn] {ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಟಲಯ} 
  554  
  555478_textweb_ [l=kn] {ವೆಬ್} 
  556  
  557479_textgraphical_ [l=kn] {ಞಚಿಀ್ರವಟಗಿ} 
  558  
  559 _texttextual_ [l=kn] {ಮೂಲಪಟಠ} 
  560  
  561 _textcollectionoption_ [l=kn] {<p>ಞಹಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲಟಗಿಊೆ: <br>} 
  562  
  563 _textrelateddocdisplay_ [l=kn] {ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞು} 
  564  
  565 _textsearchhistory_ [l=kn] {ಠ
  566 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಚರಿಀ್ರೆ:} 
  567  
  568 # -- Missing translation: _textnohistory_ 
  569  
  570 _texthistorydisplay_ [l=kn] {ಠ
  571 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಚರಿಀ್ರೆಯ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು _historynumrecords_ಪ್ರಊರ್ಶಿಞು} 
  572  
  573 _textnohistorydisplay_ [l=kn] {ಠ
  574 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಚರಿಀ್ರೆಯಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಡ} 
  575  
  576 _texttypesearch_ {ಹುಡುಕುವ ಚಮೂಚೆ:} 
  577  
  578 _texttextsearch_ {ಪಠ್ಯಊಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು} 
  579  
  580 _textformsearch_ [l=kn] {ಚಮೂಚೆಯ ಠ
  581 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†} 
  582  
  583 # -- Missing translation: _textplainsearch_ 
  584  
  585 _textqueryboxsize_ [l=kn] {ಠ
  586 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³† ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ  ಗಟಀ್ರ:} 
  587  
  588 _textregbox_ [l=kn] {ಚಿಯಮಿಀ ಪ್ರಶ್ಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ} 
  589  
  590 _textbigbox_ [l=kn] {ಊೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ} 
  591  
  592 _textformtype_ [l=kn] {ಚಮೂಚೆಯ ಬಗೆ:} 
  593  
  594 _textsimple_ [l=kn] {ಞರಳ} 
  595  
  596 _textadvanced_ [l=kn] {ಉಚ್ಚಀವಟಊ} 
  597  
  598 # used in "with 4 fields" in the form search box 
  599  
  600 # -- Missing translation: _textwith_ 
  601  
  602 # -- Missing translation: _textfields_ 
  603  
  604   
   480_texttextual_ [l=kn] {ಮೂಲ ಪಠ್ಯ}   
   481_textcollectionoption_ [l=kn] {<p>ಉಪಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಇವಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: <br>}   
   482 
   483_textsearchtype_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ಪಊ್ಧಀಿ}   
   484_textformsearchtype_ [l=kn] {ಕ್ಷೇಀ್ರಊಿಂಊ  _formnumfieldoption_ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳು}   
   485_textplainsearchtype_ [l=kn] {ಞಟಧಟರಣಊಿಂಊ _boxsizeoption_ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ}   
   486_textregularbox_ [l=kn] {ಒಂಊು ಞಟಲು}   
   487_textlargebox_ [l=kn] {ಊೊಡ್ಡಊು}   
   488 
   489_textrelateddocdisplay_ [l=kn] {ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞು}   
   490_textsearchhistory_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆ:}   
   491_textnohistory_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆ ಇಲ್ಲ}   
   492_texthistorydisplay_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆಯ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು _historynumrecords_ಪ್ರಊರ್ಶಿಞು}   
   493_textnohistorydisplay_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆಯಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಡ}   
   494 
   495 
   496 
   497 
  605498 
  606499##################################################################### 
  607500# 'browse' package for the dynamic browsing interface 
  608501package browse 
  609 #####################################################################  
  610  
  611 # -- Missing translation: _textsortby_ 
  612  
  613 # -- Missing translation: _textalsoshowing_ 
  614  
  615 # -- Missing translation: _textwith_ 
  616  
  617 # -- Missing translation: _textdocsperpage_ 
  618  
  619   
  620  
  621 # -- Missing translation: _textfilterby_ 
  622  
  623 # -- Missing translation: _textall_ 
  624  
  625 # -- Missing translation: _textany_ 
  626  
  627 # -- Missing translation: _textwords_ 
  628  
  629 # -- Missing translation: _textleaveblank_ 
  630  
  631   
  632  
  633 # -- Missing translation: _browsebuttontext_ 
  634  
  635   
  636  
  637 # -- Missing translation: _nodata_ 
  638  
  639 # -- Missing translation: _docs_ 
  640  
   502##################################################################### 
   503 
   504_textsortby_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಯಿಂಊ ವಿಂಗಡಿಞಿ}   
   505_textalsoshowing_ [l=kn] {ಞಹ ಀೋರಿಞುಀ್ಀಿಊೆ}   
   506_textwith_ [l=kn] {ಗರಿಷ್ಠ}   
   507_textdocsperpage_ [l=kn] {ಪ್ರಀಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು}   
   508 
   509_textfilterby_ [l=kn] {ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಪಡೆ}   
   510_textall_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ}   
   511_textany_ [l=kn] {ಯಟವುಊಟಊರೂ}   
   512_textwords_ [l=kn] {ಈ ಪಊಗಳ}   
   513_textleaveblank_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಪಡೆಯಲು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಚ್ಚು ಖಟಲಿ ಬಿಡಿ}   
   514 
   515_browsebuttontext_ [l=kn] {"ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವಿಂಗಡಿಞಿ"}   
   516 
   517_nodata_ [l=kn] {<i>ಊಀ್ಀ(data)ಇಲ್ಲ</i>}   
   518_docs_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು}   
  641519###################################################################### 
  642520# 'help' page -- this is lower priority for translating than the 
  643521# rest of this file 
  644522package help 
  645 ######################################################################  
   523###################################################################### 
   524 
  646525 
  647526#------------------------------------------------------------ 
  648527# text macros 
  649 #------------------------------------------------------------  
   528#------------------------------------------------------------ 
  650529 
  651530_textHelp_ [l=kn] {ಞಹಟಯ} 
  652531 
  653 _textSearchshort_ [l=kn] {ಚಿರ್ಊಿಷ್ಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಠ
  654 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿} 
  655  
  656   
  657  
  658 # Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
  659  
  660 _textTitleshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  661  
  662 _textCreatorshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಲೇಖಕರಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  663  
  664 _textSubjectshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  665  
  666 # -- Missing translation: _textDescriptionshort_ 
  667  
  668 # -- Missing translation: _textPublishershort_ 
  669  
  670 # -- Missing translation: _textContributorshort_ 
  671  
  672 _textDateshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಊಿಚಟಂಕಊಂಀೆ  ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  673  
  674 # -- Missing translation: _textTypeshort_ 
  675  
  676 # -- Missing translation: _textFormatshort_ 
  677  
  678 # -- Missing translation: _textIdentifiershort_ 
  679  
  680 _textSourceshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಕಡಀಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  681  
  682 # -- Missing translation: _textLanguageshort_ 
  683  
  684 # -- Missing translation: _textRelationshort_ 
  685  
  686 # -- Missing translation: _textCoverageshort_ 
  687  
  688 # -- Missing translation: _textRightsshort_ 
  689  
  690   
  691  
  692 _textSeriesshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಞರಣಿಯಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  693  
  694 # -- Missing translation: _textToshort_ 
  695  
  696 # -- Missing translation: _textFromshort_ 
  697  
  698 _textBrowseshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಬ್ರೌಞ್ ಮಟಡಿ} 
  699  
  700 _textOrganizationshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಞಂಞ್ಥೆಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  701  
  702 _textHowtoshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  703  
  704 _textTopicshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  705  
  706 _textPeopleshort_ [l=kn] {ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಜಚರಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಿ} 
  707  
  708 # -- Missing translation: _textAcronymshort_ 
  709  
  710 # -- Missing translation: _textPhraseshort_ 
  711  
  712 # -- Missing translation: _textArtistshort_ 
  713  
  714 # -- Missing translation: _textKeywordshort_ 
  715  
  716 # -- Missing translation: _textVolumeshort_ 
  717  
  718 # -- Missing translation: _textCountriesshort_ 
  719  
  720   
  721  
  722 _textdefaultshorttext_ [l=kn] {ಞ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಞಊ ವರ್ಗೀಕರಣ} 
  723  
  724 _textSearchlong_ [l=kn] { 
  725 à²šà³€à²µà³ ಚಿರ್ಊಿಷ್ಟ 
  726  
  727 à²ªà²Šà²—ಳಿಗೆ ಠ
  728 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Šà²°à³† ಠ
  729 à²µà³ ಠ
  730 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಪುಟಊಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯಊಲ್ಲಿ ಕಟಣಞಿಗುಀ್ಀಊೆ.ಚೀವು ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿಊ 
  731 à²®à³Šà²Šà²²à²šà³†à²¯ ಪುಟವಿಊು,ಬೇರೆ ಪುಟಗಳಿಂಊ ಈ 
  732  
  733 à²ªà³à²Ÿ ಀಲುಪಲು * ಠ
  734 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³† *,ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.  } 
  735   
  736  
  737 # Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1  
  738  
  739 _textTitlelong_ [l=kn] { 
  740  
  741 à²šà³€à²µà³ * ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಲು* * ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು *  
  742  
  743 à²—ುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ. ಇಊು ಚಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಟ ಪುಞ್ಀಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಠ
  744 à²•à³à²·à²°à²®à²Ÿà²²à³†à²¯à²‚ಀೆ ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  745  
  746 # Not true DC, kept for legacy reasons 
  747  
  748 _textCreatorlong_ [l=kn] { 
  749  
  750 à²šà³€à²µà³ * ಲೇಖಕರು *ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.ಇಊು ಪುಞ್ಀಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಲೇಖಕರ ಹೆಞರಿಚಂಀೆ ವಿಂಗಡಿಞುಀ್ಀಊೆ.  } 
  751  
  752 _textSubjectlong_ [l=kn] { 
  753  
  754 à²šà³€à²µà³ * ವಿಷಯಗಳು * ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ. 
  755  
  756 à²‡à²Šà³ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಚಲ್ಲಿ ಚಿರೂಪಿಞಿಊಂಀೆ ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  757  
  758 # -- Missing translation: _textDescriptionlong_ 
  759  
  760   
  761  
  762 # -- Missing translation: _textPublisherlong_ 
  763  
  764   
  765  
  766 # -- Missing translation: _textContributorlong_ 
  767  
  768   
  769  
  770 _textDatelong_ [l=kn] { 
  771  
  772 à²šà³€à²µà³ * ಊಿಚಟಂಕ* ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು 
  773  
  774 à²¬à²³à²žà²¿.ಇಊು ಎಲ್ಲಟ ಪ್ರಀಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಕಟಲಟಚುಞಟರವಟಗಿ ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  775  
  776 # -- Missing translation: _textTypelong_ 
  777  
  778   
  779  
  780 # -- Missing translation: _textFormatlong_ 
  781  
  782   
  783  
  784 # -- Missing translation: _textIdentifierlong_ 
  785  
  786   
  787  
  788 # Not true DC, kept for legacy reasons 
  789  
  790 _textSourcelong_ [l=kn] { 
  791  
  792 à²šà³€à²µà³* ಕಡಀಗಳು * * ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ *. 
  793  
  794 à²‡à²Šà³ ಕಡಀಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  795  
  796 # -- Missing translation: _textLanguagelong_ 
  797  
  798   
  799  
  800 # -- Missing translation: _textRelationlong_ 
  801  
  802   
  803  
  804 # -- Missing translation: _textCoveragelong_ 
  805  
  806   
  807  
  808 # -- Missing translation: _textRightslong_ 
  809  
  810   
  811  
  812 _textOrganizationlong_ [l=kn] { 
  813  
  814 à²šà³€à²µà³ *ಞಂಞ್ಥೆಗಳು* 
  815  
  816 à²‡à²Šà³ ಞಂಞ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ವರ್ಣಮಟಲೆಯ ಪ್ರಕಟರವಟಗಿ ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  817  
  818 _textHowtolong_ [l=kn] { 
  819  
  820 à²šà³€à²µà³ / ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು/ 
  821  
  822 /ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಲು /*ಹೇಗೆ?*ಗುಂಡಿಯಚ್ಚುಬಳಞಿ. ಇಊು ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  823  
  824 _textTopiclong_ [l=kn] { 
  825  
  826 à²šà³€à²µà³ /ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಲು/*ಪ್ರಕರಣಗಳು*ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ. 
  827  
  828 à²‡à²Šà³ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಬ್ರೌಞ್ ಮಟಡಲು ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  829  
  830 # -- Missing translation: _textTolong_ 
  831  
  832   
  833  
  834 # -- Missing translation: _textFromlong_ 
  835  
  836   
  837  
  838 _textSerieslong_ [l=kn] { 
  839  
  840  à²šà³€à²µà³ */ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಞರಣಿಯಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಲು/* 
  841  
  842 * ಞರಣಿ *ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.ಇಊು ಪ್ರಚಲಿಀ ಞರಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ.  } 
  843  
  844 _textBrowselong_ [l=kn] { 
  845  
  846 à²šà³€à²µà³ / ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಬ್ರೌಞ್ ಮಟಡಲು /*ಬ್ರೌಞ್* 
  847  
  848  à²—ುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.  } 
  849  
  850 _textPeoplelong_ [l=kn] { 
  851  
  852 à²šà³€à²µà³ / ಪ್ರಕಟಶಿಀವಚ್ಚು ಜಚರಂಀೆ ಪ್ರವೇಶಿಞಲು/ 
  853  
  854 *ಜಚರು* ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.ಇಊು ಉಪಚಟಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಀೆರೆಊಿಡುಀ್ಀಊೆ. } 
  855  
  856 # -- Missing translation: _textAcronymlong_ 
  857  
  858   
  859  
  860 # -- Missing translation: _textPhraselong_ 
  861  
  862   
  863  
  864 # -- Missing translation: _textArtistlong_ 
  865  
  866   
  867  
  868 # -- Missing translation: _textKeywordlong_ 
  869  
  870   
  871  
  872 # -- Missing translation: _textVolumelong_ 
  873  
  874   
  875  
  876 # -- Missing translation: _textCaptionslong_ 
  877  
  878   
  879  
  880 # -- Missing translation: _textCountrieslong_ 
  881  
  882   
  883  
  884 # -- Missing translation: _textdefaultlongtext_ 
  885  
  886   
   532# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons 
   533# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_) 
   534# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name 
   535_textdefaulthelp_ [l=kn] {_1_ರಿಂಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುವಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ  _2_ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞುವುಊರ ಮೂಲಕ }   
   536 
   537_textSearchhelp_ [l=kn] {_labelSearch_ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಿ}   
   538_textTohelp_ [l=kn] {_labelTo_ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ 'ಗೆ' ಕ್ಷೇಀ್ರಊ ಪ್ರಕಟರ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   539_textFromhelp_ [l=kn] {_labelFrom_ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ 'ಯಿಂಊ' ಕ್ಷೇಀ್ರಊ ಪ್ರಕಟರ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   540_textBrowsehelp_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   541_textAcronymhelp_ [l=kn] {_labelAcronym_ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ ಞಂಕ್ಷಿಪ್ಀರೂಪ ಹೊಂಊಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
   542_textPhrasehelp_ [l=kn] {_labelPhrase_ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಊಗುಚ್ಛಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಿ}   
  887543 
  888544_texthelptopicstitle_ [l=kn] {ಞಹಟಯಊ ವಿಷಯಗಳು} 
   
  890546_textreadingdocs_ [l=kn] {ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಓಊುವುಊು} 
  891547 
  892   
  893  
  894 _texthelpreadingdocs_ [l=kn] { 
  895  
  896 <p> 
  897  à²’ಂಊು ಊಟಖಲೆ ಬಂಊ ಀಕ್ಷಣ ಚೀವು ಠ
  898 à²Šà²šà³à²šà³ ಗುರುಀಿಞಬಹುಊು,ಹೇಗೆಂಊರೆ ಠ
  899 à²Šà²° ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
  900  
  901 à²®à²€à³à²€à³ ಲೇಖಕರ ಹೆಞರು ಆ ಪುಟಊ ಮೇಲಿಚ ಎಡ ಭಟಗಊಲ್ಲಿರುಀ್ಀಊೆ.ಠ
  902 à²²à³à²²à²Šà³† ಪ್ರಚಲಿಀ ಪುಟಊ ಞಂಖ್ಯೆ ಞಹ ಇರುಀ್ಀಊೆ. 
  903  
  904 à²¬à³‡à²°à³† ಪುಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಊೆ ಮಀ್ಀು ಮುಂಊೆ ಚಿಹ್ಚೆಗಳು ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀವೆ.</p> 
  905  
  906   
  907 <p> 
  908 à² 
  909 à²Šà²° ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಚಲಿಀ ಭಟಗಊ ಪಠ್ಯವಿರುಀ್ಀಊೆ.ಚೀವು ಠ
  910 à²Šà²šà³à²šà³ ಓಊಲು,ಠ
  911 à²²à³à²²à²¿à²°à³à²µ ಬಟಣಊ ಗುರುಀಿಚ ಚಿಹ್ಚೆಗಳು 
  912 à²®à³à²‚ಊಿಚ ಠ
  913 à²¥à²µà²Ÿ ಹಿಂಊಿಚ 
  914  
  915 à²­à²Ÿà²—ಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀವೆ.</p> 
  916  
  917   
  918 <p> 
  919 à²¶à³€à²°à³à²·à²¿à²•à³† ಮಀ್ಀು ಲೇಖಕರ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ. 
  920  
  921  <b>ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞು</b>ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿಊರೆ ಪ್ರಚಲಿಀ ಊಟಖಲೆಯ ಪೂರ್ಀಿ ಪಠ್ಯ ವಿಞ್ಀರಗೊಳ್ಳುಀ್ಀಊೆ. 
  922  
  923 à²’ಂಊು ವೇಳೆ ಊಟಖಲೆ ಀುಂಬ ಊೊಡ್ಡಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಠ
  924 à²Šà³ ಬಹಳ ಞಮಯ ಀೆಗೆಊುಕೊಳ್ಳಬಹುಊು.<b>ಪ್ರಀ್ಯೇಕಿಞು</b> 
  925  
  926 à²—ುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿಊರೆ ಪ್ರಚಲಿಀ ಊಟಖಲೆ ಹೊಞ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಀೆರೆಊುಕೊಳ್ಳುಀ್ಀಊೆ  (ಇಊು ಎರಡು 
  927 à²Šà²Ÿà²–ಲೆಗಳಚ್ಚು ಹೋಲಿಞಿ, 
  928  
  929 à²Žà²°à²¡à²šà³à²šà³ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಊಲು ಞಹಟಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ.) ಠ
  930 à²‚ಀಿಮವಟಗಿ ಚೀವು ಠ
  931 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Š ಪಊಗಳು ಚಿಮ್ಮ ಠ
  932 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯à²²à³à²²à²¿ 
  933  
  934 à²¹à³ˆà²²à³ˆà²Ÿà³ ಆಗಿರುಀ್ಀಊೆ.ಚಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಬೇಡಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ <b><i> ಹೈಲೈಟ್ ಬೇಡ </i></b> ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ.</p> 
  935 } 
  936  
   548_texthelpreadingdocs_ [l=kn] {<p> ಚಿಮ್ಮ ಶೋಧಚೆ ಚಿಮ್ಮಚ್ಚು ಒಂಊು ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಊಞ್ಀಟವೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಞಿಊರೆ ಠ
   549ಊಚ್ಚು ಚೀವು ಀಕ್ಷಣ ಗುರುಀಿಞಬಹುಊು. ಹೇಗೆಂಊರೆ ಠ
   550ಊರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಠ
   551ಥವಟ ಪುಞ್ಀಕಊ ಹೊರಕವಚಊ ಞೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಀ್ರ ಪುಟಊ ಮೇಲೆ ಎಡಊ ಭಟಗಊಲ್ಲಿರುಀ್ಀಊೆ. ಕೆಲವು ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಞೂಚಿ ಪ್ರಊರ್ಶಿಀವಟಗುಀ್ಀಊೆ; ಮಀ್ಀೆ ಕೆಲವು ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಊ ಞಂಖ್ಯೆ ಇರುಀ್ಀಊೆ;   à²ªà³à²°à²šà²²à²¿à²€ ಠ
   552ಥವಟ ಬೇರೆ ಯಟವುಊೇ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ. ವಿಷಯ ಞೂಚಿ ಪ್ರಊರ್ಶಿಀವಟಗಿರುವಟಗ ಪ್ರಚಲಿಀ ವಿಭಟಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಎಀ್ಀಿಀೋರಿವಂಀೆ ಇರುಀ್ಀಊೆ ಹಟಗೂ ವಿಷಯ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞುವುಊರ ಮೂಲಕ ವಿಞ್ಀಟರಗೊಳಿಞಬಹುಊು. ಮೇಲೆ ಀೆಗೆಊಿರುವ ಪುಞ್ಀಕವಚ್ಚು ಠ
   553ಊರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞುವುಊರ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚಬಹುಊು</p> 
   554 
   555<p> ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಚಲಿಀ ಭಟಗಊ ಪಠ್ಯವಿರುಀ್ಀಊೆ.ಚೀವು ಠ
   556ಊಚ್ಚು ಓಊಿಊಚಂಀರ ಠ
   557ಲ್ಲಿರುವ ಬಟಣಊ ಗುರುಀಿಚ ಚಿಹ್ಚೆಗಳಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಮುಂಊಿಚ ಠ
   558ಥವಟ ಹಿಂಊಿಚ ಭಟಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುಊು.</p> 
   559 
   560<p> ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಠ
   561ಥವಟ ಪುಞ್ಀಕಊ ಹೊರಕವಚಊ ಞೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಀ್ರಊ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ.  <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ ಪ್ರಚಲಿಀ ಭಟಗಊ ಠ
   562ಥವಟ ಪುಞ್ಀಕಊ ಪೂರ್ಣ ಪಟಠವಚ್ಚು ಚೋಡಬಹುಊು. ಒಂಊು ವೇಳೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಀುಂಬ ಊೊಡ್ಡಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಠ
   563ಊು ಬಹಳ ಞಮಯ ಀೆಗೆಊುಕೊಳ್ಳಬಹುಊು. <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> ಠ
   564ಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ ವಿಷಯ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ವಿಞ್ಀಟರಗೊಳಿಞಬಹುಊು ಮಀ್ಀು ಎಲ್ಲ ಠ
   565ಧ್ಯಟಯ ಮಀ್ಀು ಉಪವಿಭಟಗಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಚ್ಚು ಚೀವು ಚೋಡಬಹುಊು. <i>_document:textDETACH_</i> ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಟಡಿಊರೆ ಪ್ರಚಲಿಀ ಪುಞ್ಀಕ ಹೊಞ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಀೆರೆಊುಕೊಳ್ಳುಀ್ಀಊೆ(ಇಊು ಎರಡು ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಹೋಲಿಞಿ, ಎರಡಚ್ಚೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಊಲು ಞಹಟಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ.)ಠ
   566ಂಀಿಮವಟಗಿ ಚೀವು ಉಪಯೋಗಿಞಿಊ ಶೋಧಚಟ ಪಊಗಳು ಚಿಮ್ಮ ಶೋಧಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುಀ್ಀಊೆ. ಚಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಬೇಡಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ<i> _document:textNOHIGHLIGHT_ </i> ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ.</p>}   
  937567 
  938568# help about the icons 
  939  
  940569_texthelpopenbookshelf_ [l=kn] {ಪುಞ್ಀಕಊ ಕಪಟಟಚ್ಚು ಀೆಗೆ} 
  941  
  942 _texthelpopenbook_ [l=kn] {ಪುಞ್ಀಕವಚ್ಚು ಮುಚ್ಹು ಠ
  943 à²¥à²µà²Ÿ ಀೆರೆ} 
  944  
   570_texthelpopenbook_ [l=kn] {ಪುಞ್ಀಕವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚು ಠ
   571ಥವಟ ಀೆರೆ}   
  945572_texthelpviewtextsection_ [l=kn] {ಪಠ್ಯಊ ಈ ಭಟಗವಚ್ಚು ಚೋಡಿ} 
  946  
  947573_texthelpexpandtext_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞು,ಠ
  948574ಥವಟ ಬೇಡ} 
  949  
  950575_texthelpexpandcontents_ [l=kn] {ಪರಿವಿಡಿಯಚ್ಚು ವಿಞ್ಀಟರವಟಗಿಞು ಠ
  951576ಥವಟ ವಿಞ್ಀರಿಞಊಿರು} 
  952  
  953 _texthelpdetachpage_ [l=kn] {ಲಗಀ್ಀಿಞಊಿರು} 
  954  
  955 _texthelphighlight_ [l=kn] {ಠ
  956 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Š ಪಊಗಳಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಮಟಡು} 
  957  
   577_texthelpdetachpage_ [l=kn] {ಈ ಪುಟವಚ್ಚು ಒಂಊು ಚವೀಚ ವಿಂಡೋವಿಚಲ್ಲಿ ಀೆಗೆ}   
   578_texthelphighlight_ [l=kn] {ಶೋಧಿಞಿಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಎಀ್ಀಿ ಀೋರಿಞಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ}   
  958579_texthelpsectionarrows_ [l=kn] {ಹಿಂಊಿಚ ಠ
  959580ಥವಟ ಮುಂಊಿಚ ಭಟಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು} 
  960581 
  961 _texthelpsearchingtitle_ [l=kn] {ಚಿರ್ಊಿಷ್ಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಠ
  962 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà³à²µà³à²Šà³} 
  963  
  964 _texthelpsearching_ [l=kn] { 
  965 <p> 
  966   ಠ
  967 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಪುಟಊಲ್ಲಿ,ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಞರಳ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಞೃಷ್ಟಿಞಿ:<p> 
  968    
  969   <ol><li>ಯಟವ ವಿಷಯವಚ್ಚು ಠ
  970 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¬à³‡à²•à³†à²‚ಊು  ವಿಶ್ಲೇಷಿಞಿ 
   582 
   583_texthelpsearchingtitle_ [l=kn] {ಚಿರ್ಊಿಷ್ಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಶೋಧಿಞುವುಊು}   
   584 
   585_texthelpsearching_ [l=kn] {<p> ಶೋಧಚೆಯ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಞರಳವಟಗಿ ಈ ಹಂಀಗಳಲ್ಲಿ ಞೃಷ್ಟಿಞಿ:<p> 
   586  <ol><li>ಯಟವ ಬಗೆಯ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಬೇಕೆಂಊು ಚಮೂಊಿಞಿ 
  971587      <li>ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಯ ಎಲ್ಲಟ ಠ
  972 à²¥à²µà²Ÿ ಕೆಲವು ಪಊಗಳಚ್ಚು ಮಟಀ್ರ ಠ
  973 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¬à³‡à²•à³†à²‚ಊು ಀಿಳಿಞಿ 
  974       <li>ಠ
  975 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¬à³‡à²•à²Ÿà²Š ಪಊಗಳಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಮಟಡಿ 
  976       <li>ಠ
  977 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³† <i>ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ</i> 
   588ಥವಟ ಕೆಲವು ಪಊಗಳಚ್ಚು ಮಟಀ್ರವೇ ಶೋಧಿಞಬೇಕೇ ಎಂಊು ಀಿಳಿಞಿ 
   589      <li>ಶೋಧಿಞಬೇಕಟಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಮಟಡಿ 
   590      <li>ಶೋಧಚೆ ಆರಂಭಿಞು<i>ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ</i> 
  978591  </ol>       
  979  
  980   <p>ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಞೃಷ್ಟಿಞಿ ಠ
  981 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Šà²°à³†, ಠ
  982 à²Šà²° ಞಂಬಂಧಿಀ ಮೊಊಲ ಇಪ್ಪಀ್ಀು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು 
  983 à²€à³‹à²°à²¿à²žà²²à²Ÿà²—ುಀ್ಀಊೆ. 
  984  
  985 à²®à³à²‚ಊಿಚ ಇಪ್ಪಀ್ಀು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಲು ಪುಟಊ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀವೆ.ಈ 
  986 à²—ುಂಡಿಗಳು ಮಀ್ಀೆ ಮುಂಊಿರುವ 
  987  
  988 à²Šà²Ÿà²–ಲೆಗಳಚ್ಚಟಗಲಿ ಠ
  989 à²¥à²µà²Ÿ ಹಿಂಊಿಚ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚಟಗಲಿ ವೀಕ್ಷಿಞಲು ಞಹಕರಿಞುಀ್ಀವೆ.ಚೀವು ಊಟಖಲೆಯಚ್ಚು 
  990 à²µà³€à²•à³à²·à²¿à²žà²²à³ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲಟಗಲಿ 
  991  
   592  <p>ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ಮೊಊಲ ಇಪ್ಪಀ್ಀು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಀೋರಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಮುಂಊಿಚ ಇಪ್ಪಀ್ಀು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಲು ಪುಟಊ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀವೆ.ಈ ಗುಂಡಿಗಳಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಮಀ್ಀೆ ಮುಂಊಿರುವ 
   593ಠ
   594ಥವಟ ಹಿಂಊಿಚ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚಟಗಲಿ ವೀಕ್ಷಿಞಬಹುಊು. ಚೀವು ಪೂರ್ಣಊಟಖಲೆಯಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಲು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲಟಗಲಿ 
  992595ಠ
  993596ಥವಟ ಠ
  994 à²Šà²° ಮುಂಊಿರುವ ಚಿಹ್ಚೆಯಚ್ಚಟಗಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ. 
  995  
  996 <p>ಹೆಚ್ಚೆಂಊರೆ 100 ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು ಹಿಂಀಿರುಗಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ,ಇಊಚ್ಚು ಚೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು.<p> 
  997 } 
  998  
  999 _texthelpquerytermstitle_ [l=kn] {ಠ
  1000 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಪಊಗಳು} 
  1001  
  1002 _texthelpqueryterms_ [l=kn] { 
  1003 <p>ಚೀವು ಪ್ರಶ್ಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಚಟಊರು ಟೈಪ್ ಮಟಡಿಊರೆ ಠ
  1004 à²Šà³ ಠ
  1005 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಪಟ್ಟಿಯೆಂಊು ಀಿಳಿಯುಀ್ಀಊೆ. 
  1006  
  1007 à²ªà³à²°à²€à²¿à²¯à³Šà²‚ಊು ಪಊವು ಠ
   597ಊರ ಮುಂಊಿರುವ ಚಿಹ್ಚೆಯಚ್ಚಟಗಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಟಡಿ. 
   598<p>ಹೆಚ್ಚೆಂಊರೆ 50 ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು ಹಿಂಀಿರುಗಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ, ಈ ಮಿಀಿಯಚ್ಚು ಚೀವು  _Global:linktextPREFERENCES_ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞುವುಊರಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು.<p> 
   599 
   600 
   601_texthelpquerytermstitle_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಪಊಗಳು}   
   602_texthelpqueryterms_ [l=kn] {<p>ಚೀವು ಪ್ರಶ್ಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಚಟಊರೂ ಬರೆಊರೆ ಠ
   603ಊು "ಶೋಧಚಟ ಪಊ"ಗಳೆಂಊು  ಪರಿಗಣಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀವೆ. ಒಂಊು "ಶೋಧಚಟ ಪಊ" ಠ
  1008604ಕ್ಷರಗಳಿಂಊ ಠ
  1009605ಥವಟ ಠ
  1010 à²‚ಕಿಗಳಿಂಊ ಕೂಡಿರುಀ್ಀಊೆ.ಈ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಖಟಲಿ ಜಟಗಊಿಂಊ 
  1011 à²¬à³‡à²°à³à²ªà²¡à²¿à²žà²²à²Ÿà²—ಿರುಀ್ಀಊೆ. 
  1012  
  1013 à²‡à²µà²²à³à²²à²Šà³† ಬೇರೆ ಯಟವ ವಿಷೇಶ ಠ
  1014 à²•à³à²·à²°à²—ಳು (ವಿರಟಮ ಚಿಹ್ಚೆಗಳು)ಬಂಊಲ್ಲಿ ಠ
  1015 à²µà³à²—ಳಚ್ಚು ಖಟಲಿ ಜಟಗವೆಂಊು ಪರಿಗಣಿಞಿ 
  1016 à² 
  1017 à²µà²šà³à²šà³ 
  1018  
  1019 à²•à²¡à³†à²—ಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಚೀವು ವಿರಟಮ ಚಿಹ್ಚೆಗಳಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಠ
  1020 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²²à³ ಆಗುವುಊಿಲ್ಲ!  
  1021  
  1022 à²‰à²Šà²Ÿà²¹à²°à²£à³†à²—ೆ: ಈ 
  1023  
  1024 à²ªà³à²°à²¶à³à²šà³† 
  1025  
  1026 <ul><kbd> 
  1027 à²«à³†à²žà²¿à²«à²¿à²•à³ ಊ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ-ಫಟರೆಞ್ಟ್ರಿ: ಞಂರಕ್ಷಣೆ ಮಟಡುವ ಪಊ್ಊಀಿ (1993)</kbd></ul> 
   606ಂಕಿಗಳಿಂಊ ಕೂಡಿರುಀ್ಀಊೆ. ಈ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಖಟಲಿ ಜಟಗಊಿಂಊ ಬೇರ್ಪಡಿಞಲಟಗಿರುಀ್ಀಊೆ. ಇವಲ್ಲಊೆ ಬೇರೆ ಯಟವ ವಿಷೇಶ ಠ
   607ಕ್ಷರಗಳು (ಉ.ಊಟ. ವಿರಟಮ ಚಿಹ್ಚೆಗಳು) ಬಂಊಲ್ಲಿ ಠ
   608ವುಗಳಚ್ಚು ಖಟಲಿ ಜಟಗವೆಂಊು ಪರಿಗಣಿಞಿ ಠ
   609ವಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಚೀವು ವಿರಟಮ ಚಿಹ್ಚೆಗಳಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ "ಶೋಧಚಟ ಪಊ"ಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಲು ಆಗುವುಊಿಲ್ಲ! 
   610<p> ಉಊಟಹರಣೆಗೆ: ಈ  ಪ್ರಶ್ಚೆ<p> 
   611<ul><kbd> ಫೆಞಿಫಿಕ್ ಊ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ-ಫಟರೆಞ್ಟ್ರಿ: ಞಂರಕ್ಷಣೆ ಮಟಡುವ ಪಊ್ಊಀಿ(1993)</kbd></ul> 
   612<p>ಇಊಚ್ಚು<p> 
   613<ul><kbd> ಫೆಞಿಫಿಕ್ ಊ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ ಫಟರೆಞ್ಟ್ರಿ ಞಂರಕ್ಷಣೆ ಮಟಡುವ ಪಊ್ಊಀಿ 1993</kbd></ul><p> 
   614ಎಂಊು ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ}   
   615 
   616_texthelpmgppsearching_ [l=kn] {ಎಂಜಿಪಿಪಿ ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಚಿರ್ಮಿಞಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಞೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ. 
   617<ul>  
   618<li>ಒಂಊು ಪ್ರಶ್ಚೆಯ/ಠ
   619ಕ್ಷರ ಞಮೂಹಊ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿ <b>*</b> ಬಳಞಿ ಆ ಠ
   620ಕ್ಷರ ಞಮೂಹಊಿಂಊ ಆರಂಭಿಞುವ ಎಲ್ಲ ಪಊಗಳಚ್ಚೂ ಶೋಧಿಞಬಹುಊು. ಉ.ಊಟ. <b>comput*</b> <b>comput</b> ಇಂಊ ಶುರುವಟಗುವ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳಚ್ಚೂಹೋಲುಀ್ಀಊೆ.  
   621<li><b>/x</b> ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಒಂಊು ಠ
   622ಥವಟ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ಚೆ ಪಊಗಳಿಗೆ ಒಂಊು ಶೋಧಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚು ಚೀಡಬಹುಊು. ಉ.ಊಟ. <b>computer/10 science</b> ಶೋಧಚೆಯಲ್ಲಿ computer ಪಊಕ್ಕೆ science ಪಊಕ್ಕಿಂಀ ಹಀ್ಀುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಟರ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಞುಀ್ಀಊೆ. 
   623</ul> 
   624 
   625 
   626_texthelplucenesearching_ [l=kn] {ಲೂಞೆಚ್‌ ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಚಿರ್ಮಿಀವಟಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಞೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ.  <ul> 
   627<li><b>?</b> ವಚ್ಚು ಒಂಊು ಠ
   628ಕ್ಷರಊ ಬಊಲಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಟರ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಞಬಹಊು. ಉ.ಊಟ. <b>b?t</b> <b>bet</b>, <b>bit</b> and <b>bat</b> ಇಀ್ಯಟಊಿ ಎಲ್ಲವಚ್ಚೂ ಹೋಲುಀ್ಀಊೆ.  
   629<li><b>*</b> ವಚ್ಚು ಬಹು ಠ
   630ಕ್ಷರಗಳ ಬಊಲಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಟರ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಞಬಹಊು. ಉ.ಊಟ. <b>comput*</b> <b>comput</b> ಇಂಊ ಶುರುವಟಗುವ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳಚ್ಚೂಹೋಲುಀ್ಀಊೆ  
   631</ul>. 
   632 
   633 
   634_texthelpquerytypetitle_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚೆಯ ಮಟಊರಿ} 
   635_texthelpquerytype_ [l=kn] {<p>ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಿವೆ.  
   636<ul> 
   637  <li>ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ <b>ಎಲ್ಲಟ </b>  ಪಊಗಳು.  
   638  <li>ಇವು ಚೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಞಿಊ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು  ಹೊಂಊಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಮಟಀ್ರ (ಠ
   639ಥವಟ ಠ
   640ಧ್ಯಟಯಗಳು ಠ
   641ಥವಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು)    
   642<p>  
   643  <li>ಹುಡುಕುಀ್ಀವೆ. ಞರಿ ಹೊಂಊುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಠ
   644ವು ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಊಟಖಲಟಊ ಕ್ರಮಊಲ್ಲೇ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞುಀ್ಀಊೆ.  
   645  <li>ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ* ಕೆಲವು * ಪಊಗಳು. ಈ ಀರಹಊ ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀವು ಹುಡುಕುಀ್ಀಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುಊಟಊ ಕೆಲವು ಪಊಗಳಳಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಮಟಡಬಹುಊು. ಞಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಿ   
   646  <li> ಞರಿಹೊಂಊಿಊ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಠ
   647ವು ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಞಮೀಪವೋ ಆ ಪ್ರಕಟರ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞುಀ್ಀಊೆ.  ಒಂಊು ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಞಟಮೀಪ್ಯ ಎಂಊು ಚಿರ್ಧರಿಞುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿಊೆ     
   648  <p><ul> 
   649    <li>ಊಞ್ಀಟವೇಜಿಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳು ಇಊ್ಊರೆ ಠ
   650ಊು ಹಀ್ಀಿರಊ ಞರಿಹೊಂಊಟಣಿಕೆ. 
   651    <li>ಞಟಮಚ್ಯ ಪಊಗಳಿಗಿಂಀ ವಿರಳವಟಊ ಪಊಗಳು ಮುಖ್ಯವಟಊವು. 
   652    <li>ಊೊಡ್ಡ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಿಗಿಂಀ ಚಿಕ್ಕಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಞಮೀಪ. 
   653   </ul> 
   654</ul>  
   655<p>ಚೀವು ಎಷ್ಟು ಶೋಧಚೆ ಪಊಗಳಚ್ಚಟಊರೂ ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು; ಉಊಟಹರಣೆಗೆ ಒಂಊು ಪೂರ್ಀಿವಟಕ್ಯ ,ಒಂಊು ಪೂರ್ಀಿ ವಟಕ್ಯವೃಂಊ, ಇಀ್ಯಟಊಿ. ಪ್ರಶ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಊೇ ಪಊವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿಊರೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಆ ಪಊಊ ಞಂಭವಿಚೀಯಀೆ (ಠ
   656ಂಊರೆ ಆ ಪಊ ಎಷ್ಟು ಬಟರಿ ಆ ಊಞ್ಀಟವೇಜಿಚಲ್ಲಿ ಬರುಀ್ಀಊೆ) ಯಂಀೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ.<p>}   
   657 
   658_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=kn] {_1_ ಶೋಧ ಯಂಀ್ರ ಉಪಯೋಗಿಞಿಕೋಂಡು  ಪರಿಣಿಀ ಶೋಧಚೆ }   
   659 
   660_texthelpadvancedsearch_ [l=kn] {<p>ಒಂಊು ವೇಳೆ ಚೀವು ಉಚ್ಚಀ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ರೀಀಿಯಚ್ಚು ಆರಿಞಿಊ್ಊಲ್ಲಿ(ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಯಲ್ಲಿ)ಠ
   661ವಟಗ ಚಿಮಗೆ ಞ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಕ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು ಞಿಗುವುಊು.}   
   662 
   663_texthelpadvsearchmg_ [l=kn] {ಎಂಜಿ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿಀ ಶೋಧಚೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಚ್ಛಿಕಗಳು ಊೊರಕುಀ್ಀವೆ - ಶ್ರೇಣಿ ಮಀ್ಀು ಬೂಲಿಯಚ್‌. ಒಂಊು <b>ಶ್ರೇಣಿ</b>ಶೋಧಚೆ <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಞಿರುವ <b>ಕೆಲವು</b>ಶೋಧಚೆಯಂಀೆಯೇ ಇರುಀ್ಀಊೆ.<p>_texthelpbooleansearch_}   
   664 
   665_texthelpbooleansearch_ [l=kn] {<b>ಬೂಲಿಯಚ್‌</b>  ಶೋಧಚೆಯ ಮೂಲಕ ಚೀವು ಎರಡು ಠ
   666ಥವಟ ಹೆಚ್ಚು ಪಊಗಳಚ್ಚು ಜೋಡಿಞಿ ಶೋಧಿಞಬಹುಊು &  ("ಮಀ್ಀು"), | ("ಠ
   667ಥವಟ"), ಹಟಗೂ ! ("ಇಲ್ಲಊೆ"), ಹಟಗೂ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಞಲು ಆವರಣಗಳಚ್ಚು ಬಳಞಬಹುಊು. 
  1028668<p> 
  1029 à²‡à²Šà²šà³à²šà³ ಈ ರೀಀಿ ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ</p> 
  1030 <ul><kbd> 
  1031 à²«à³†à²žà²¿à²«à²¿à²•à³ ಊ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ ಫಟರೆಞ್ಟ್ರಿ ಞಂರಕ್ಷಣೆ ಮಟಡುವ ಪಊ್ಊಀಿ (1993) </kbd></ul><p> 
  1032 } 
  1033  
  1034 _texthelpmgppsearching_ [l=kn] { 
  1035 MGPP ಜೊಀೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಡಿಊ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ರಚಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೂ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಊೆ.  
  1036  
  1037 <ul> 
  1038 <li>ಠ
  1039  <b>*</b> at the end of a query term  matches all words <b>starting with</b> that word, e.g. <b>comput*</b> matches all words starting with <b>comput</b>. 
  1040 <li><b>/x</b> can be used to give higher weight to one or more of the query terms, eg <b>computer/10 science</b> gives computer 10 times more weight than science when ranking documents. 
  1041 </ul> 
  1042 }  
  1043  
  1044 _texthelplucenesearching_ [l=kn] { 
  1045 For collections built with Lucene a few other options are available.   
  1046  
  1047 <ul> 
  1048 <li><b>?</b> can be used as a wildcard in place of a single letter. For example, <b>b?t</b> will match  <b>bet</b>, <b>bit</b> and <b>bat</b> etc. 
  1049 <li><b>*</b> can be used as a wildcard in place of multiple letters. For example, <b>comput*</b> matches all words starting with <b>comput</b>. 
  1050 </ul> 
  1051 Both of these wildcards can be used in the middle of a term, or at the end. They cannot be used at the start of a search term. 
  1052 } 
  1053  
  1054 _texthelpquerytypetitle_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚೆಯ ಮಟಊರಿ} 
  1055  
  1056 _texthelpquerytype_ [l=kn] { 
  1057 <p>ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಿವೆ. 
  1058  
  1059 <ul> 
  1060   <li>ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ <b>ಎಲ್ಲಟ </b>  
  1061  
  1062   <li>ಇವು ಚೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಞಿಊ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಎಲ್ಲಟ ಊಟಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಠ
  1063 à²¥à²µà²Ÿ ಪಟಠಗಳಲ್ಲಿ ಠ
  1064 à²¥à²µà²Ÿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ) 
  1065    
   669ಉ.ಊಟ., <b>ಭಟರಀ & ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಞ್ಥಿಀಿ</b> ಈ ಎರಡೂ ಪಊಗಳಚ್ಚೊಳಗೊಂಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಮಟಀ್ರ ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ. <b>ಭಟರಀ | ಚೀಚಟ</b> ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಟವುಊಟಊರು ಒಂಊು ಪಊವಿರುವ ಎಲ್ಲಟ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ. 
   670<b>ಭಟರಀ ! ಚೀಚಟ</b> 'ಭಟರಀ' ಪಊವಿರುವ ಮಀ್ಀು ಚೀಚಟ ಪಊವಿಲ್ಲಊಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಮಟಀ್ರ ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ.  
  1066671<p> 
  1067  
  1068   <li>ಠ
  1069 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà³à²€à³à²€à²Šà³†.ವಿಶ್ಲೇಷಿಞಿಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಹೊಂಊುವ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ವರ್ಣಮಟಲೆಯಂಀೆ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞುಀ್ಀಊೆ. 
  1070  
  1071   <li>ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ* ಕೆಲವು * ಇವು ಚೀವು ಬಯಞುಀ್ಀಿರುವ ಕೆಲವು ಪಊಗಳಿಗೆ ಞಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಠ
  1072 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà³à²€à³à²€à²Šà³†. 
  1073  
  1074   <li>ಚಂಀರ ಞರಿಹೊಂಊಿಊ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞುಀ್ಀಊೆ.ಞರಿಹೊಂಊಟಣಿಕೆಯಚ್ಚು ಚಿಶ್ಚಯಿಞುವಟಗ ಕೆಳಗಿಚಂಀೆ ಚಿಶ್ಚಯಿಞುಀ್ಀಊೆ. 
  1075       
  1076   <p><ul> 
  1077     <li>ಊಟಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಠ
  1078 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Š ಪಊಗಳು ಀುಂಬಟ ಇಊ್ಊರೆ ಠ
  1079 à²Šà³ ಹಀ್ಀಿರಊ ಞರಿಹೊಂಊಟಣಿಕೆ. 
  1080     <li>ಞಟಮಚ್ಯವಟಊ ಪಊಗಳಿಗಿಂಀ ವಿರಳವಟಊ ಪಊಗಳು ಀುಂಬಟ ಪ್ರಟಮುಖ್ಯವಟಊವು. 
  1081     <li>ಊೊಡ್ಡಊಟಖಲೆಗಳಿಗಿಂಀ ಚಿಕ್ಕಊಟಖಲೆಗಳು ಀುಂಬಟ ಚೆಚ್ಚಟಗಿ ಞರಿಹೊಂಊುಀ್ಀವೆ. 
   672ಆವರಣಗಳ ಮಀ್ಀು ಬೂಲಿಯಚ್‍ ಐಚ್ಛಿಕಗಳೆರಡಚ್ಚೂ ಬಳಞಿ ಇಚ್ಚೂ ಹೆಚ್ಚಿಚ ಖಚಿಀ ಶೋಧಚೆಗಳಚ್ಚು ರೂಪಿಞಬಹುಊು.}   
   673 
   674_texthelpadvsearchmgpp_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು ಎಂಜಿಪಿಪಿ ಞಂಗ್ರಹಊ ಉಚ್ಚಀ ಶೋಧಊಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. _texthelpbooleansearch_ <p><a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>,ಇಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ <b>some</b> ಹುಡುಕುವಿಕೆಯಂಀೆಯೇ<b>ಶ್ರೇಣಿಯ</b> ಠ
   675ಚುಞಟರವಟಗಿಕೂಡ ಫಲಿಀಟಂಶವಚ್ಚು ಀೋರಿಞುಀ್ಀಊೆ, ಠ
   676ಥವಟ "ಪ್ರಟಕೃಀಿಕ" (ಠ
   677ಥವಟ "ಚಿರ್ಮಿಞು")ಠ
   678ಚುಞಟರವಟಗಿ. ಞಂಗ್ರಹಊ ರಚಚಟಕಟರ್ಯ(creation )ಕ್ರಮಊ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಞಂಞ್ಕರಣಕ್ಕೆ (processed)ಠ
   679ಚುಞಟರವಟಗಿ ಠ
   680ಕ್ಷರಊ ಠ
   681ಚುಞಟರವಟಗುವುಊು. <p>}   
   682 
   683_texthelpadvancedsearchextra_ [l=kn] {ಞೂಚಚೆ: ಒಂಊುವೇಳೆ ಚೀವು ಞಟಊಟರಣ query mode ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಞಿಊರೆ ಠ
   684 à²Žà²²à³à²²à²Ÿ ಕಟರ್ಯಗಳಚ್ಚು  ಠ
   685ಲಕ್ಷಿಞಲಟಗುವುಊು}   
   686 
   687_texthelpadvsearchlucene_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್‌ ಆಪರೇಟರ್ಞ್‌ಚ್ಚು ಉಚ್ಚಀ ಶೋಧಿಞುವಿಕೆ ಲೂಞೀಞ್‍ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. _texthelpbooleansearch_}   
   688 
   689_texthelpformsearchtitle_ [l=kn] {ಕ್ಷೇಀ್ರಟವಟರು (Fielded) ಶೋಧ}   
   690 
   691_texthelpformsearch_ [l=kn] {<p>ಕ್ಷೇಀ್ರಟವಟರು ಶೋಧಿಞುವಿಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಧಿಞಞಲು ಠ
   692ಚುವು ಮಟಡಿಕೊಡುಀ್ಀಊೆ. ಉ.ಊಟ. "ಞ್ಮಿಀ್‌" ಎಚ್ಚುವ ಹೆಞರಚ್ಚು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಀ್ಀು "ಞ್ಚೈಲ್‌ ಫಟರ್ಮಿಂಗ್‌" ಎಂಬ ಪಊಗುಚ್ಛವಚ್ಚು ವಿಷಯಊ ಠ
   693ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಞಬಹುಊು. ಞಟಧಟರಣ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ಪಊ್ಧಀಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಀಿಯೊಂಊು ಞಟಲೂ ಞಹ ಞಹಜವಟಊ ಒಂಊು ಞಟಲಿಚ ಶೋಧಿಞುವಿಕೆಯಂಀೆ ವರ್ಀಿಞುಀ್ಀಊೆ. ಎರಡು ಞಟಲುಗಳಚ್ಚು 'ಮಀ್ಀು' (ಎಲ್ಲಟ ಶೋಧಚೆಗೆ)ಠ
   694ಥವಟ 'ಠ
   695ಥವಟ' ಪಊವಚ್ಚು (ಕೆಲವು ಶೋಧಿಞುವಿಕೆಗೆ)ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಞೇರಿಞಬಹುಊು. ಇಊೇ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಀ್ರಊೊಳಗಿರುವ ಪಊಗುಚ್ಛವಚ್ಚು ಞಹ ಞೇರಿಞಬಹುಊು. ಪರಿಣಿಀ ಪಊ್ಧಀಿಯಲ್ಲಿ, ಚೀವು ಡ್ರಟಪ್‌-ಡೌಚ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಎರಡು ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳ ಚಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಀಿಯ AND/OR/NOT ಞೇರಿಞುವಿಕೆಗಳಚ್ಚು ವಿವರಿಞಬಹುಊು, ಮಀ್ಀು ಚೀವು ಕ್ಷೇಀ್ರಊೊಳಗೆ ಬೂಲಿಯಚ್‌ ಆಪರೇಟರ್ಞ್‌‍ಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು.}   
   696 
   697_texthelpformstemming_ [l=kn] {"ಮಡಚು" ಮಀ್ಀು "ಕಟಂಡ" ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಚ್ಚು ಬಳಞಿ ಕ್ಷೇಀ್ರಊೊಳಗಿರುವ ಪಊಗಳು ಕೇಞ್‌ಪೋಲ್ಡೆಡ್‌ ಠ
   698ಥವ ಞ್ಟೆಮ್‌ ಆಗಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಚೀವು ಞೂಚಿಞಬಹುಊು. ಪರಿಣಿಀ ಶೊಧಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಟಗಿ ಀೆರೆಊಿರುವುಊಿಲ್ಲ}   
   699 
   700_textdatesearch_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕಗಳಿಂಊ ಶೋಧಿಞುವಿಕೆ}   
   701 
   702_texthelpdatesearch_ [l=kn] {ಊಿಚಟಂಕಊ ಪ್ರಕಟರಊ ಶೋಧಚೆ ಚಿಮ್ಮ  ಪ್ರಶ್ಣಟವಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಷ್ಟೇ ಠ
   703ಲ್ಲಊೆ, ಆ ಞಮಯಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಚೆಡೆಊ ಘಟಚೆಗಳಿಗೆ ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚೂ ಀೋರಿಞುಀ್ಀಊೆ. ಚೀವು ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಚಿಗಊಿಀ ವರ್ಷ ಠ
   704ಥವಟ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಟಪ್ಀಿಯಚ್ಚು ಚೀಡಿ ಶೋಧಿಞಬಹುಊಟಗಿಊೆ. ಒಂಊಚ್ಚು ಗಮಚಿಞಿ, ಚೀವು ಚಿಮ್ಮ ಶೋಧಿಚೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಯಮಗಳಚ್ಚು ಹಟಕಿ ಶೋಧಿಞಬೇಕಟಗಿಲ್ಲ - ಬರೀ ಊಿಚಟಂಕವಚ್ಚು ಚೀಡಿ ಶೋಧಿಞಬಹುಊು;  ಹಟಗೇಯೇ ಊಿಚಟಂಕಗಳಚ್ಚು ಚೀವು ಹಟಕಲೇಬೇಕೆಂಊಿಲ್ಲ, ಒಂಊು ವೇಳೆ ಚೀವು ಯಟವ ಊಿಚಟಂಕವಚ್ಚೂ ಚಮೂಊಿಞಊಿಊ್ಊರೆ,  ಆ ಚಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆ ಊಿಚಟಂಕಊಲ್ಲಿ ಯಟವ ಶೋಧಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಊು ಠ
   705ರ್ಥ. <p>}   
   706 
   707_texthelpdatehowtotitle_ [l=kn] {ಈ ಲಕ್ಷಣವಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊು:}   
   708_texthelpdatehowto_ [l=kn] {<ul> 
   709   <li>ಒಂಊು ವರ್ಷಊ ಬಗ್ಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳ ಶೋಧಚೆ:<p> 
   710   <ul> 
   711       <li>ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಚೀವು ಮಟಡುವಂಀೆ ಯವುಊಟಊರು ಞಟಮಟಚ್ಯ ಶೋಧಿಞು ಪಊವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ. 
   712       <li>"Start (or only) date" ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮಗೆ ಬೇಕಟಊ ವರ್ಷವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ. 
   713       <li>ಒಂಊುವೇಳೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ಕ್ಕಿಂಀ ಮೊಊಲಿಚ ಊಿಚಟಂಕವಟಊರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಚಂಀರ ಇರುವ ಪುಲ್‌ಡೌಚ್‌ ಮೆಚ್ಯುಚ "B.C.E" ಐಚ್ಚಿಕವಚ್ಚು ಆರಿಞಿ. 
   714       <li>ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಚೀವು ಮಟಡುವಂಀೆ ಚಿಮ್ಮ ಶೋಧಕವಚ್ಚು ಶುರುಮಟಡಿ. 
  1082715   </ul> 
  1083 </ul> 
  1084  
  1085 <p>ಚೀವು ಎಷ್ಟು ಠ
  1086 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³† ಪಊಗಳಚ್ಚಟಊರು ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು,ಉಊಟಹರಣೆಗೆ ಒಂಊು ವಟಕ್ಯ ಪೂರ್ಀಿ,ಒಂಊು 
  1087 à²µà²Ÿà²•à³à²¯à²µà³ƒà²‚ಊ 
  1088  
  1089 à²ªà³‚ರ್ಀಿ ಮುಂಀಟಊವು.ಒಂಊು ಪಊವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿಊರೆ ಊಟಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಠ
  1090 à²Šà²° ಞಂಭವಿಚೀಯಀೆಯಂಀೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ.<p> 
  1091 } 
  1092  
  1093 # -- Missing translation: _textdatesearch_ 
  1094  
  1095   
  1096  
  1097 # -- Missing translation: _texthelpdatesearch_ 
  1098  
  1099   
  1100  
  1101 _textchangeprefs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  1102  
  1103 _texthelppreferences_ [l=kn] { 
  1104 <p> 
  1105 à²ªà³à²Ÿà²Š ಮೇಲಿರುವ* ಆಯ್ಕೆಗಳು *  
  1106  
  1107 à²—ುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ ಇಂಟರ್ ಫೇಞ್ ಗುಣಗಳಚ್ಚು ಚಿಮಗೆ ಠ
  1108 à²šà³à²•à³‚ಲವಟಗುವ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಬಊಲಿಞಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುಊು. 
  1109  
  1110 } 
  1111  
  1112 _texthelpcollectionprefstitle_ [l=kn] {ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  1113  
  1114 _texthelpcollectionprefs_ [l=kn] { 
  1115 <p>ಕೆಲವು ಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಉಪಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳಿಂಊ ಕೂಡಿರುಀ್ಀವೆ.ಠ
   716<p><li>ಒಂಊು ಕಟಲ ಞಮಯಕ್ಕೆ ಠ
   717ಥವಟ ಚಿಗಊಿಞಿಊ ವರ್ಷ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಹುಡುಕಲು:<p> 
   718   <ul> 
   719       <li>ಚೀವು ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಮಟಡುವಂಀೆ  ಯಟವುಊಟಊರು ಶೋಧಕ ಪಊವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ. 
   720       <li>"Start (or only) date"  ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಊಲಿಚ ಊಿಚಟಂಕವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ. 
   721       <li>"End date"  ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಊಿಚ ಊಿಚಟಂಕವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ. 
   722       <li>ಕ್ರಿ.ಶ. ಕ್ಕಿಂಀ ಮೊಊಲಿಚ ಯಟವುಊಟಊರು ಊಿಚಟಂಕಊ ಮುಂಚೆ "B.C.E"  ಐಚ್ಚಿಕವಚ್ಚು ಪುಲ್‌ಡೌಚ್‌ ಮೆಚ್ಯುವಿಂಊ ಆರಿಞಿ. 
   723       <li>ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಮಟಡುವಂಀೆ  ಯಟವುಊಟಊರು ಶೋಧಕ ಪಊವಚ್ಚು ಶುರುಮಟಡಿ. 
   724   </ul>     
   725</ul><p>   }   
   726 
   727_texthelpdateresultstitle_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಶೋಧಚೆಯ ಫಲಿಀಟಂಶ ಈ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಞಮಟಡುವುಊು}   
   728_texthelpdateresults_ [l=kn] {ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಹೇಳುವುಊಟಊರೆ, 1903 ಚೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಞಂಭಂಊಿಞಿಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಲು ಹೊರಟಟಗ 1903 ಚೇ ವರ್ಷಊಲ್ಲಿ ಬರೆಊಿರುವ ಪುಞ್ಀಕಗಳಚ್ಚೆಲ್ಲಟ ಠ
   729ಊು ಀೋರಿಞುವುಊಿಲ್ಲ; 1903 ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಮಟಀ್ರ ಀೋರಿಞುಀ್ಀಊೆ. ಆಊರೆ ಇಊು 1903 ಚೇ ಇಞವಿಯಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡು ಬರುವ ಊಿಚಟಂಕಗಳ ವ್ಯಟಪ್ಀಿಯಲ್ಲಿ (ಉ.ಊಟ. 1899-1911) ಬರುವ ಎಲ್ಲಟ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಀೋರಿಞುವುಊಲ್ಲಊೇ, ಆ ಶಀಮಟಚಊ ಹೆಞರು ಪಠ್ಯಊಲ್ಲಿರುವ, ಠ
   730ಂಊರೆ 1903 ಬರುವ ಶಀಮಟಚ(ಉ.ಊಟ. 20 ಚೇ ಶಀಮಟಚ ಠ
   731ಥವಟ ಇಪ್ಪಀ್ಀಚೇ ಶಀಮಟಚ)ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚೂ ಀೋರಿಞುಀ್ಀಊೆ. ಠ
   732ಂಊರೆ, ಚೀವು ಶೋಧಚೆಯಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಊಿಚಟಂಕಗಳು ಆ ಊಞ್ಀಟವೇಜಿಚ ಪಠ್ಯಊಲ್ಲಿ ಪ್ರಀ್ಯೇಕವಟಗಿ ಕಟಣುವುಊಿಲ್ಲ. ಆಊರೆ ವ್ಯಟಪ್ಀಿಯ ಶೋಧಿಞುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಟಪ್ಀಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಟ ಊಿಚಟಂಕಗಳು ವ್ಯಟಪ್ಀಿಯಲ್ಲಿರುಀ್ಀಊೆ.<p>}   
   733 
   734_textchangeprefs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳು ಬಊಲಟಯಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀಿಊೆ}   
   735 
   736_texthelppreferences_ [l=kn] {<p> ಪುಟಊ ಮೇಲಿರುವ<i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಟಡಿ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚ ಞ್ವರೂಪವಚ್ಚು ಚಿಮಗೆ ಠ
   737ಚುಕೂಲವಟಗುವ ರೀಀಿಯಲ್ಲಿ ಬಊಲಟಯಿಞಿಕೊಳ್ಳಬಹುಊು.}   
   738 
   739_texthelpcollectionprefstitle_ [l=kn] {ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳು}   
   740_texthelpcollectionprefs_ [l=kn] {<p>ಕೆಲವು ಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಉಪಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳಿಂಊ ಕೂಡಿರುಀ್ಀವೆ.ಠ
  1116741ವಚ್ಚು ಞ್ವಀಂಀ್ರವಟಗಿ ಠ
  1117742ಥವಟ ಜೊಀೆಯಟಗಿ 
  1118  
  1119 à² 
  1120 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¬à²¹à³à²Šà³.ಚಿಮ್ಮ ಉಪಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಞೇರಿಞಬಹುಊು. 
  1121  
  1122 } 
  1123  
  1124 _texthelplanguageprefstitle_ [l=kn] {ಭಟಷೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  1125  
  1126 _texthelplanguageprefs_ [l=kn] { 
  1127 <p> 
  1128 à²ªà³à²°à²€à²¿à²¯à³Šà²‚ಊು ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಲು ಠ
  1129 à²Šà²°à²Šà³† ಆಊ ಬಟಷೆಯಿರುಀ್ಀಊೆ,ಆಊರೆ ಚೀವು ಠ
  1130 à²Šà²šà³à²šà³ ಬೇರೆ 
  1131  
  1132 à²¬à²Ÿà²·à³†à²—ಳಿಗೆ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು.ಗ್ರೀಚ್ ಞ್ಟೋಚ್ ಉಪಯೋಗಿಞುವ ಎಚ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಟಚವಚ್ಚು ಞಹ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು. 
  1133  
  1134 à²€à²‚ಀ್ರಟಂಶವು ಡಿಫಟಲ್ಟ್ ಎಚ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಳಞುವುಊು. ಬ್ರೌಞರ್ ಚಲ್ಲಿ ಫಲಿಀಟಂಶಗಳು ಚೆಚ್ಚಟಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಎಚ್ 
  1135  
  1136 à²•à³‹à²¡à²¿à²‚ಗ್ ವಿಧಟಚವಚ್ಚು ಬಊಲಿಞಬಹುಊು.ಎಲ್ಲಟ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯು ಚಿಮಗೆ ಞಚಿಀ್ರ ಇಂಟರ್ ಫೇಞ್ ಚಿಂಊ ಮೂಲಪಟಠಊ ಇಂಟರ್ 
  1137  
  1138 à²«à³‡à²žà³ ಗೆ ಬಊಲಿಞಲು ಆವಕಟಶ ಕಲ್ಪಿಞುಀ್ಀಊೆ. 
  1139 } 
  1140  
  1141 _texthelppresentationprefstitle_ [l=kn] {ಪ್ರಊರ್ಶಚೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  1142  
  1143 _texthelppresentationprefs_ [l=kn] { 
  1144 à²šà²¿à²°à³à²Šà²¿à²·à³à²Ÿ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚು ಆಧರಿಞಿ, ಪ್ರಊರ್ಶಚೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಚ್ಚು ಹಀೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುಊು. 
  1145  
  1146 à²µà³†à²¬à³ ಪುಟಗಳ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ,ಪುಟಊ ಮೇಲಿರುವ ಗ್ರೀಚ್ ಞ್ಟೋಚ್  ಚ್ಯಟವ್ಹಿಗೇಶಚ್ ಬಟರ್ ಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿಡುಀ್ಀಊೆ, 
  1147  
  1148 à²†à²Šà³à²Šà²°à²¿à²‚ಊ ಚೀವು ಒಂಊು ಬಟರಿ ವೆಬ್ ಪುಟವಚ್ಚು ಠ
  1149 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¿à²Šà²°à³† (ಗ್ರೀಚ್ ಞ್ಟೋಚ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಞಹಟಯವಿಲ್ಲಊೆ) 
  1150  
  1151 à²žà²°à²¿à²¯à²Ÿà²Š ಪುಟ ಀಲುಪಬಹುಊು. ಮಀ್ಀೆ ಚೀವು ಠ
  1152 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²²à³ ಬ್ರೌಞರ್ ಚ ಹಿಂಊೆ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಬೇಕು. 
  1153  
  1154  à²ˆ ಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಗ್ರೀಚ್ ಞ್ಟೋಚ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಟಲಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಚ ವೆಬ್ ಞಂಗ್ರಹಣೆಗೆ 
  1155  
  1156 à²²à²¿à²‚ಕ್ ಚೀಡುಀ್ಀಊೆ. 
  1157 } 
  1158  
  1159 _texthelpsearchprefstitle_ [l=kn] {ಠ
  1160 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಆಯ್ಕೆಗಳು} 
  1161  
  1162 _texthelpsearchprefs_ [l=kn] { 
  1163 <p> 
  1164 à²Žà²°à²¡à³ ಜೋಡಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಚಿಮ್ಮ  ಠ
  1165 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²¯ ಹೊಂಊಟಣಿಕೆಗಳಚ್ಚು ಹಿಡಿಀಊಲ್ಲಿಡುಀ್ಀವೆ. 
  1166  
  1167 à²®à³Šà²Šà²² ಜೋಡಿ (ವರ್ಣಮಟಲೆಯ ವೆಀ್ಯಟಞ) ಠ
  1168 à²•à³à²·à²° ಮಟಲೆಯ ವೆಀ್ಯಟಞವಚ್ಚು 
  1169  
  1170 à²žà²°à²¿à²¹à³Šà²‚ಊಿಞುಀ್ಀಊೆ.ಎರಡಚೆ ಜೋಡಿ ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಬೇಕು 
  1171  
  1172 à² 
  1173 à²¥à²µà²Ÿ ಬೇಡ ಎಚ್ಚುವುಊಚ್ಚು ಚಿರ್ಧರಿಞುಀ್ಀಊೆ.ವಟಕ್ಯವೃಂಊವಚ್ಚು ಠ
  1174 à²šà³à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²²à³ ಊೊಡ್ಡ 
  1175  
  1176 à²ªà³à²°à²¶à³à²šà³† ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುಊು. 
  1177 } 
  1178  
  1179 _texttanumbrowseoptions_ [l=kn] {_numbrowseoptions_ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
  1180  
  1181 à²®à²Ÿà²¹à²¿à²€à²¿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗಳು :} 
  1182  
  1183 _textsimplehelpheading_ [l=kn] {ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ _collectionname_  
  1184  
  1185 à²®à²Ÿà²¹à²¿à²€à²¿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುಊು} 
  1186  
  1187 _texthelpscopetitle_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳ ಉಊ್ಊೇಶ} 
  1188  
  1189 _texthelpscope_ [l=kn] { 
  1190 à²šà³€à²µà³ ಠ
  1191 à²šà³à²¶à³‹à²§à²šà³†à²—ೆ  ಎಲ್ಲಟ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಞೂಚಿಕೆಗಳಚ್ಚು ಆರಿಞಿಕೊಳ್ಳಬಹುಊು. 
  1192  
  1193 à²‰à²Šà²Ÿà²¹à²°à²£à³†à²—ೆ ಲೇಖಕರ ಞೂಚಿಕೆ , ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಞೂಚಿಕೆ, ಪಟಠಗಳ ಞೂಚಿಕೆ ಠ
  1194 à²¥à²µà²Ÿ ವಟಕ್ಯವೃಂಊಗಳ 
  1195  
  1196 à²žà³‚ಚಿಕೆಗಳು.ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಊಟಖಲೆ ಪೂರ್ಀಿ ಞರಿ ಹೊಂಊಿಊರೆ ಞಟಕು,ಇಲ್ಲಿ ಯಟವ ಞೂಚಿಕೆಗಳಚ್ಚು 
  1197  
  1198 à²ªà²°à²¿à²—ಣಿಞಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ. 
  1199  
  1200 à²’ಂಊು ವೇಳೆ ಊಟಖಲೆಗಳು ಪುಞ್ಀಕಗಳಟಗಿಊ್ಊಲ್ಲಿ,ಠ
  1201 à²µà³à²—ಳಚ್ಚು ಞರಿಯಟಊ ಜಟಗಊಲ್ಲಿ 
  1202  
  1203 à²€à³†à²°à³†à²¯à²²à²Ÿà²—ುಀ್ಀಊೆ. 
  1204 } 
  1205  
   743ಶೋಧಿಞಬಹುಊು.ಚಿಮ್ಮ ಉಪಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚು ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಞೇರಿಞಬಹುಊು.}   
   744 
   745_texthelplanguageprefstitle_ [l=kn] {ಭಟಷೆಯ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳು}   
   746_texthelplanguageprefs_ [l=kn] {<p> ಪ್ರಀಿಯೊಂಊು ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಠ
   747ಊರಊ್ಊೇ ಆಊ ಭಟಷೆ ಇರುಀ್ಀಊೆಯಟಊರೂ, ಚೀವು ಬೇರೆ ಭಟಷೆಗೆ ಬಊಲಟಯಿಞಿಕೊಳ್ಳಬಹುಊು; ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಉಪಯೋಗಿಞುವ ಎಚ್‌ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಟಚವಚ್ಚೂ ಞಹ ಬಊಲಟಯಿಞಬಹುಊು. ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಀಂಀ್ರಟಂಶ ಡಿಫಟಲ್ಟ್ ಎಚ್‌ಕೋಡಿಂಗ್‌ ವಿಧಟಚವಚ್ಚು ಆಯ್ಊುಕೊಳ್ಳುಀ್ಀಊೆಯಟಊರೂ, ಕೆಲವೊಂಊು ಬ್ರೌಞರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಞರಿಯಟಗಿ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಲು ಬೇರೆ ಎಚ್‌ಕೋಡಿಂಗ್‌ ವಿಧಟಚವಚ್ಚು ಬಳಞಬೇಕಟಗಬಹುಊು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ಚೀವು ಬೇಕಿಊ್ಊಲ್ಲಿ, ಗ್ರ್ಯಟಫಿಕ್‌ ಮಟಧ್ಯಮಊಿಂಊ ಪಠ್ಯ ಮಟಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಊಲಟಯಿಞಿಕೊಳ್ಳಬಹುಊು; ಈ ಞೌಲಭ್ಯ ವಿಶೇಷವಟಗಿ ಊೃಷ್ಟಿ ಮಟಂಊ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಟಗುಀ್ಀಊೆ.}   
   748 
   749_texthelppresentationprefstitle_ [l=kn] {ಪ್ರಊರ್ಶಚೆಯ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳು}   
   750_texthelppresentationprefs_ [l=kn] {ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಚ್ಚು ಆಧರಿಞಿ, ಪ್ರಊರ್ಶಚೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಚ್ಚು ಹಀೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುಊು. 
   751 
   752<p>ವೆಬ್‌ ಪುಟಗಳ ಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಟಊ ಮೇಲಿರುವ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌  ಚ್ಯಟವಿಗೇಶಚ್‌ ಬಟರ್‌ಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುಊು, ಆಊ್ಊರಿಂಊ ಚೀವು ಒಂಊು ಶೋಧಚೆಯಚ್ಚು ಮಟಡಿಊ ಚಂಀರ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಹೆಡ್ಡರ್‌ ಇಲ್ಲಊೆಯೇ ಚೇರವಟಗಿ ಆ ವೆಬ್‌ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುಊು. ಚೀವು ಮಀ್ಀೆ  ಶೋಧಿಞಲು ಬ್ರೌಞರ್‌ಚ ಹಿಂಊಿಚ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಬೇಕು. ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಗಳು, ಚೀವು ಒಂಊು ವೆಬ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಠ
   753ಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ  ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊಿಂಊ ಹೊರಗೆ ಬಂಊಟಗ ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಚೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಚ್ಚೂ ಮುಚ್ಚಿಡುಀ್ಀವೆ.  
   754ಕೆಲವೊಂಊು ವೆಬ್‌ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಊು ಲಿಂಕ್‌ ಚಿಮ್ಮಚ್ಚು ಚೇರವಟಗಿ ಆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕರೆಊೊಯ್ಯಬೇಕೇ ಠ
   755ಥವಟ ಚಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊಲ್ಲಿರುವ ಆ ವೆಬ್‌ ಪುಟಊ ಪ್ರಀಿಗೆ ಕರೆಊೊಯ್ಯಬೇಕೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚೂ ಚಿಯಂಀ್ರಿಞಬಹುಊು}   
   756 
   757_texthelpsearchprefstitle_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳು}   
   758_texthelpsearchprefs_ [l=kn] {<p>ಬೇಕಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಚೀವು ಪರಿಣಿಀ ಶೋಧಚಟ ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಹಲವು ಶೋಧಚಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಬೂಲಿಯಚ್‌ ಆಪರೇಟರ್ಞ್‌ - & (ಮಀ್ಀು) | (ಠ
   759ಥವಟ) ಮಀ್ಀು ! (ಇಲ್ಲಊೆ) - ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಜೋಡಿಞಬಹುಊು ಮಀ್ಀು ಶೋಧಚಟ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಞಲು ಆವರಣಗಳಚ್ಚು ಬಳಞಬಹುಊು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಚ್ಚು ಇಚ್ಚೂ ಚಿಖರ ಮಟಡಬಹುಊು.  
   760<p>_selectsearchtypeprefs_ 
   761<p>_selectwordmodificationprefs_ 
   762<p>ಶೊಧಚಟ ಇಀಿಹಟಞ ಞೌಲಭ್ಯವಚ್ಚು ಜಟಗೃಀಿಗೊಳಿಞಿ ಚಿಮ್ಮ ಹಿಂಊಿಚ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಬಹುಊು. ಇಊರಿಂಊ ಚಿಮ್ಮ ಹಿಂಊಿಚ ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಚ್ಚು ಬಊಲಟವಣೆ ಮಟಡುವುಊು ಞುಲುಭವಟಗುಀ್ಀಊೆ. 
   763<p>ಕೊಚೆಯಊಟಗಿ, ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿಀಿಯಚ್ಚೂ ಹಟಗೂ ಒಂಊು ಬಟರಿಗೆ ಀೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಕೆಂಬುಊಚ್ಚೂ ಚೀವೇ ಚಿರ್ಧರಿಞಬಹುಊು ಮಀ್ಀು ಹಀೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬುಊು}   
   764 
   765_textcasefoldprefs_ [l=kn] {ಒಂಊು ಜೊಀೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಊೊಡ್ಡ ಮಀ್ಀು ಞಣ್ಣ ಠ
   766ಕ್ಷರ ಶೋಧಿಞಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉಊಟಹರಣೆಗೆ, "_preferences:textignoreaccents_" ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊರೆ, <i>snail farming</i>ಚ್ಚು <i>Snail Farming</i> ಮಀ್ಀು <i>SNAIL FARMING</i> ಎಂಊೂ ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.}   
   767_textstemprefs_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆ ಮಟಡುವಟಗ ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಕಣಿಞಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಒಂಊು ಜೋಡಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉ.ಊಟ. ಒಂಊು ವೇಳೆ "_preferences:textstem_" ಆರಿಞಿಊ್ಊಲ್ಲಿ,<i>snail farming</i>ಚ್ಚು< i>snails farm</i> ಮಀ್ಀು <i>snail farmer</i>ಎಂಊೂ ಕಟಣುಲಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಈ ಞೌಲಭ್ಯ ಞಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಬಟಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಀ್ರ ಞರಿಯಟಗಿ ಕೆಲಞಮಟಡುಀ್ಀಊೆ. _selectstemoptionsprefs_ }   
   768_textaccentfoldprefs_ [l=kn] {ಒಂಊು ಜೊಀೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಒಀ್ಀಕ್ಷರ(accent)ಶೋಧಿಞಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉಊಟಹರಣೆಗೆ, "_preferences:textignoreaccents_" ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊರೆ, <i>fédération</i> ಚ್ಚು <i>fedération</i> ಮಀ್ಀು <i>federation</i> ಎಂಊೂ ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.}   
   769  
   770_textstemoptionsprefs_ [l=kn] {ಮೇಲೆ "_texthelpquerytermstitle_"ಚಲ್ಲಿ ವಿವರಿಞಿರುವಂಀೆ  ಶೋಧಕ ಪಊಗುಚ್ಛವಚ್ಚು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಞುವ ಞೌಲಭ್ಯವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕರ ಮಀ್ಀು ಚಿಖರ ವಟಊ ಶೋಧಚೆಯಟಗಬಹುಊು.}   
   771 
   772_textsearchtypeprefsplain_ [l=kn] {ಞರಟಗವಟಗಿ ಊೊಡ್ಡ ವಟಕ್ಯವೃಂಊವಚ್ಚೂ ಶೋಧಿಞಬಹುಊು; ಆಶ್ಚರ್ಯವಟಗುವಷ್ಟು ವೇಗವಟಗಿ ಊೊಡ್ಡ ವಟಕ್ಯವೃಂಊಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಬಹುಊು}   
   773 
   774_textsearchtypeprefsform_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆ ಠ
   775ರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿರುವ ಕ್ಷೇಀ್ರ ಞಂಖ್ಯೆಯಚ್ಚು ಚೀವು ಬಊಲಟಯಿಞಬಹುಊು}   
   776 
   777_textsearchtypeprefsboth_ [l=kn] {ಚೀವು ಶೊಧಚ ಬಗೆಯಚ್ಚು "ಞಟಮಟಚ್ಯ  ಶೊಧಚೆ"  ಮಀ್ಀು "ಕ್ಷೇಀ್ರ ಶೊಧಚೆ" ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಊಲಟಯಿಞಿಕೊಳ್ಳಬಹುಊು.  
   778<ul> 
   779<li> ಞಟಮಟಚ್ಯ ಶೊಧಚೆ ಒಂಊೇ ಒಂಊು ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಚ್ಚು ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ. _textsearchtypeprefsplain_</li> 
   780<li> ಕ್ಷೇಀ್ರ ಶೊಧಚೆ ಹಲವಟರು ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಚ್ಚು ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ, ಪ್ರಀಿಯೊಂಊೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇಀ್ರಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಶೋಧಿಞುಀ್ಀಊೆ. ಇಊು ಒಂಊೇ ಬಟರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇಀ್ರಊ ಞೂಚೀ ಶೋಧಚೆಯಚ್ಚು ಞಕ್ರಿಯಗೊಳಿಞುಀ್ಀಊೆ. _textsearchtypeprefsform_ </li> 
   781</ul>}   
   782 
   783 
   784 
   785_texttanumbrowseoptions_ [l=kn] {ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ _numbrowseoptions_ ಮಟಹಿಀಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗಳಿವೆ :}   
   786 
   787_textsimplehelpheading_ [l=kn] {ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ _collectionname_ ಮಟಹಿಀಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುಊು}   
   788 
   789_texthelpscopetitle_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳ ವ್ಯಟಪ್ಀಿ}   
   790_texthelpscope_ [l=kn] {<p> 
   791ಬಹುಀೇಕ ಞಂಗ್ರಹಗಳು ಶೋಧಚೆ ಮಟಡಲು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಞೂಚಿಗಳಚ್ಚು ಒಊಗಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉ.ಊಟ. ಲೇಖಕರ ಮಀ್ಀು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಞೂಚಿಗಳಿರಬಹುಊು ಠ
   792ಥವಟ ಠ
   793ಧ್ಯಟಯ ಠ
   794ಥವಟ ಪ್ಯಟರ ಮಟ್ಟಊ ಞೂಚಿಗಳಿರಬಹುಊು. ಚೀವು ಯಟವುಊೇ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಶೊಧಿಞಿಊರೂ ಹೋಲುವ ಪೂರ್ಣ ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಲಭ್ಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ. 
   795<p>ಲಭ್ಯವಟಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಪುಞ್ಀಕಗಳಲ್ಲಿಊ್ಊರೆ ಠ
   796ವು ಉಚಿಀಞ್ಥಳಊಲ್ಲಿ ಀೆರೆಯಲ್ಪಡುಀ್ಀವೆ}