source: greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_gl.properties@ 14430

Last change on this file since 14430 was 14430, checked in by anna, 15 years ago

Galician default interface.

File size: 1.6 KB
Line 
1home_b=PRINCIPAL
2pref_b=PREFERENCIAS
3help_b=AXUDA
4about_t=Páxina Acerca de
5texticonpdf=Ver o documento no formato PDF
6texticonps=Ver o documento no formato PostScript
7texticonrtf=Ver o documento no formato RTF
8texticonmsword=Ver o documento no formato Microsoft Word
9texticonppt=Ver o documento no formato PowerPoint
10texticonxls=Ver o documento no formato Microsoft Excel
11gsdl=Programa da Biblioteca Dixital Greenstone
12home_tip=Páxina Principal
13help_tip=Páxina de axuda
14pref_tip=Cambio de preferencias
15home_t=Páxina Principal
16home.aboutgs=Acerca de Greenstone
17aboutpage=Acerca desta colección
18about.howtofind=¿Cómo encontrar información?
19pref.searchpref=Preferencias de busca
20pref.prespref=Preferencias de presentación
21pref.interfacelang=Idioma da interface:
22pref.encoding=Codificación:
23pref.all=todos
24pref.set_prefs=fixar preferencias
25query.wordcount=Palabras contadas:
26query.nodocsmatch=Non hai documentos que correspondan á consulta.
27query.onedocsmatch=1 documento corresponde á consulta.
28query.matches=Resultados
29query.results=resultados
30document.gotopage=ir á páxina
31doc.expand_doc_b=TEXTO\nCOMPLETO
32doc.expand_doc_tip=Mostrar o texto completo
33doc.contract_doc_b=CONTRAER\nTEXTO
34doc.contract_doc_tip=Mostrar unicamente o texto da sección seleccionada
35doc.expand_contents_b=EXPANDIR\níNDICE
36doc.expand_contents_tip=Expandir o índice de contido
37doc.contract_contents_b=CONTRAER\níNDICE
38doc.contract_contents_tip=Contraer o índice de contido
39doc.detach_page_b=SEPARAR
40doc.detach_page_tip=Abrir esta Páxina nunha nova ventá
41param.sortBy.1=ordenado
42param.sortBy.0=natural
43param.fqf=... no campo
44param.fqf.all=Todos os campos
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.