source: gsdl/trunk/macros/armenian.dm@ 18430

Last change on this file since 18430 was 18430, checked in by anna, 15 years ago

Removed GTI comments from distribution versions, updated translations.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 47.8 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Armenian Language text and icon macros
5# Many thanks to Tigran Zargaryan (translated January 2004)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=hy] {Պարբերականներ}
21
22# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
23_textsource_ [l=hy] {Õ°Õ²ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ«Õ¶}
24_textdate_ [l=hy] {Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ աՎ՜աթի՟`}
25_textnumpages_ [l=hy] {էջերի քանակ}
26
27_textsignin_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„}
28
29_textdefaultcontent_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÕ² Õ§Õ»Õš Õ¹Õ« Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ: Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„
30Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« 'Õ°Õ¥Õ¿' Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ Տ՞ւն Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš` ՟երաՀաՌնալ՞ւ
31Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶:}
32
33_textdefaulttitle_ [l=hy] {GSDL ՜խալ}
34
35_textbadcollection_ [l=hy] {Այ՜ հա՟աքած՞ւն (ան՞ւն՚ "_cvariable_") կարգաբեր՟ած չէ թ՟ային գրաՀարանի տ՟յլ հա՟աքած՞ւի ՟րա:}
36
37_textselectpage_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ Õ§Õ»}
38
39_collectionextra_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _about:numdocs_ փա՜տաթ՞ւղթ:
40Վերջին Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ Õ¡ÕµÕ¶ ՜տեղծ՟ել Õ§ _about:builddate_ օ
41ր աՌաջ:}
42
43# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
44# macro will always be set to another value)
45_collectorextra_ [l=hy] {<p>Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _numdocs_ _If_("_numdocs_" հա՟ա՜ար "1",փա՜տաթ՞ւղթ,/եր/), ÕšÕ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õš _numbytes_.
46<p><a href="_httppagex_(bsummary)">ՍեղՎիր </a> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
47}
48
49_textdescrcollection_ [l=hy] {}
50_textdescrabout_ [l=hy] {Էջի Վա՜ին}
51_textdescrhome_ [l=hy] {Տնային էջ}
52_textdescrhelp_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»}
53_textdescrpref_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ§Õ»}
54_textdescrgreenstone_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ծրագրաշար}
55_textdescrusab_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ Õ£Õ¿Õ¥Õ¬ Õ¥Õœ, Õ€ÕªÕŸÕ¡Ö€ Õ§ օ
56Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬}
57
58
59# Metadata names and navigation bar labels
60
61_textSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
62_labelSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
63
64# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
65_textTitle_ [l=hy] {Վերնագիր}
66_labelTitle_ [l=hy] {Վերնագրեր Ա-Ֆ}
67_textCreator_ [l=hy] {Ստեղծ՞ղ}
68_labelCreator_ [l=hy] {Հեղինակներ Ա-Ֆ}
69_textSubject_ [l=hy] {ԱՌարկա}
70_labelSubject_ [l=hy] {ԱՌարկաներ}
71_textDescription_ [l=hy] {Õ†Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
72_labelDescription_ [l=hy] {Նկարագրիչիեր}
73_textPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչ}
74_labelPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչներ}
75_textContributor_ [l=hy] {Աջակից}
76_labelContributor_ [l=hy] {Աջակիցներ}
77_textDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթի՟}
78_labelDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթ՟եր}
79_textType_ [l=hy] {Տպիր}
80_labelType_ [l=hy] {Տե՜ակներ}
81_textFormat_ [l=hy] {Ձևաչափ}
82_labelFormat_ [l=hy] {Ձևաչափեր}
83_textIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնականացիչ}
84_labelIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնացիչներ}
85_textSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
86_labelSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
87_textLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}
88_labelLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}
89_textRelation_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ®ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
90_labelRelation_ [l=hy] {Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
91_textCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©}
92_labelCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©}
93_textRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
94_labelRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
95
96# DLS metadata set
97_textOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
98_labelOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
99_textKeyword_ [l=hy] {Բանալի բաՌ}
100_labelKeyword_ [l=hy] {Ô²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ« բաՌեր}
101_textHowto_ [l=hy] {Ինչպե՜}
102_labelHowto_ [l=hy] {Ինչպե՜}
103
104# Miscellaneous Greenstone metadata
105_textPhrase_ [l=hy] {Ô±Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
106_labelPhrase_ [l=hy] {ԲաՌեր}
107_textCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª}
108_labelCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª}
109_textBrowse_ [l=hy] {Թերթել}
110_labelBrowse_ [l=hy] {Թերթիր}
111_textTo_ [l=hy] {Մինչև}
112_labelTo_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²}
113_textFrom_ [l=hy] {Սկ՜ած}
114_labelFrom_ [l=hy] {Այ՜տեղից}
115_textAcronym_ [l=hy] {Ô±Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽ}
116_labelAcronym_ [l=hy] {Ô±Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€}
117
118# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
119_textdescrdefault_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ _1_}
120
121_textdescrSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
122_textdescrType_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պաշարի տե՜ակի}
123_textdescrIdentifier_ [l=hy] {Թերթիր ÕšÕŽÕ¿ պաշարի ն՞ւյնացիչի}
124_textdescrSource_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶}
125_textdescrTo_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Այնտեղից Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«}
126_textdescrFrom_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Այ՜տեղից Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«}
127_textdescrCollage_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պատկերի Õ¯ÕžÕ¬Õ¡ÕªÕ«}
128_textdescrAcronym_ [l=hy] {Թերթել Õ¡Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš}
129_textdescrPhrase_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«}
130_textdescrHowto_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Հա՜երի}
131_textdescrBrowse_ [l=hy] {Թերթել}
132_texticontext_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ փա՜տաթ՞ւղթ՚}
133_texticonclosedbook_ [l=hy] {բացեք Õ¡ÕµÕœ փա՜տաթ՞ւղթ՚ և Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
134_texticonnext_ [l=hy] {Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
135_texticonprev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
136
137_texticonworld_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ ՞՜տայնի փա՜տաթ՞ւղթ՚}
138
139_texticonmidi_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MIDI փա՜տաթ՞ւղթ՚}
140_texticonmsword_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Մայքր՞՜՞ֆթ ÕˆÖ‚ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚:}
141_texticonmp3_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MP3 փա՜տաթ՞ւղթ՚}
142_texticonpdf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚}
143_texticonps_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚}
144_texticonppt_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚}
145_texticonrtf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚}
146_texticonxls_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել փա՜տաթ՞ւղթ՚}
147
148_page_ [l=hy] {Õ§Õ»}
149_pages_ [l=hy] {էջեր}
150_of_ [l=hy] {ից}
151_vol_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ€}
152_num_ [l=hy] {Õ€ÕŽ.}
153
154_textmonth00_ [l=hy] {}
155_textmonth01_ [l=hy] {Õ€ÕžÖ‚Õ¶ÕŸÕ¡Ö€}
156_textmonth02_ [l=hy] {Õ“Õ¥Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Ö€}
157_textmonth03_ [l=hy] {Մարտ}
158_textmonth04_ [l=hy] {Ապրիլ}
159_textmonth05_ [l=hy] {Մայի՜}
160_textmonth06_ [l=hy] {Հ՞ւնի՜}
161_textmonth07_ [l=hy] {Հ՞ւլի՜}
162_textmonth08_ [l=hy] {Օգ՞՜տ՞՜}
163_textmonth09_ [l=hy] {ՍեպտեՎբեր}
164_textmonth10_ [l=hy] {Õ€ÕžÕ¯Õ¿Õ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
165_textmonth11_ [l=hy] {Õ†ÕžÕµÕ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
166_textmonth12_ [l=hy] {ÔŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
167
168_textdocument_ [l=hy] {Փա՜տաթ՞ւղթ}
169_textsection_ [l=hy] {Ô²Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
170_textparagraph_ [l=hy] {Պարագրաֆ}
171
172_magazines_ [l=hy] {ԱՎ՜ագրեր}
173
174_nzdlpagefooter_ [l=hy] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
175<p><a href="http://www.nzdl.org">Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ«Õ®</a>
176<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Õ€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¹Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŽÕžÖ‚Õ¶Ö„</a>,
177<a href="http://www.waikato.ac.nz">ÕŽÕ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¿ÕžÕ« հաՎալ՜արան</a>,
178Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡}
179
180_linktextHOME_ [l=hy] {Տ՞ւն}
181_linktextHELP_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
182_linktextPREFERENCES_ [l=hy] {ՆԱԜԱՊԱՏՎՈՒԹՅ
183ՈՒՆՆԵՐ}
184
185
186######################################################################
187# 'home' page
188package home
189######################################################################
190
191_textpagetitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}
192
193
194
195
196_textdescradmin_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ օ
197Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€, Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ« Õ§ Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
198
199_textdescrgogreenstone_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Գրին՜թ՞՞ւն ծրագրի և Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Վա՜ին
200}
201
202
203
204
205#####################################################################
206# some macros used on the home page from other packages
207#####################################################################
208package gli
209
210_textdescrgli_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղներին, Õ¯Õ¡ÕŽ հեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰
211}
212
213package collector
214
215_textcollector_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹}
216
217package depositor
218
219_textdescrdepositor_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ա՟ելացնել՞ւ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ փա՜տաթղթեր։
220}
221
222package gti
223
224_textgti_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ«Õ¹Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ}
225
226######################################################################
227# 'about' page
228package about
229######################################################################
230
231
232#------------------------------------------------------------
233# text macros
234#------------------------------------------------------------
235
236_textabcol_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին}
237
238_textsubcols1_ [l=hy] {<p>Ողջ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _1_ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€:
239Հա՜անելիներն Õ¥Õ¶`
240<blockquote>}
241
242_textsubcols2_ [l=hy] {</blockquote>
243ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ՜տ՞ւգել Õ©Õ¥ ÕžÖ€ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ Õ¥Õœ
244օ
245Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ:}
246
247_titleabout_ [l=hy] {Վա՜ին}
248
249
250######################################################################
251# document package
252package document
253######################################################################
254
255
256#------------------------------------------------------------
257# text macros
258#------------------------------------------------------------
259
260_texticonopenbookshelf_ [l=hy] {փակիր Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
261_texticonclosedbookshelf_ [l=hy] {բացիր Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš և Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
262_texticonopenbook_ [l=hy] {փակիր Õ¡ÕµÕœ Õ£Õ«Ö€Ö„Õš}
263_texticonclosedfolder_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš և Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
264_texticonclosedfolder2_ [l=hy] {բացիր Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
265_texticonopenfolder_ [l=hy] {փակիր Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš}
266_texticonopenfolder2_ [l=hy] {փակիր Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
267_texticonsmalltext_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ տեք՜տի Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
268_texticonsmalltext2_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ տեք՜տ՚}
269_texticonpointer_ [l=hy] {՚նթացիկ բաժին}
270_texticondetach_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
271_texticonhighlight_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÕ² Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
272_texticonnohighlight_ [l=hy] {Մի Õ£ÕžÖ‚Õ¶Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ«Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
273_texticoncontracttoc_ [l=hy] {ՍեղՎիր Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
274_texticonexpandtoc_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
275_texticonexpandtext_ [l=hy] {Արտածիր ÕžÕ²Õ» տեք՜տ՚}
276_texticoncontracttext_ [l=hy] {Արտածիր ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
277_texticonwarning_ [l=hy] {<b>Զգ՞ւշաց՞ւՎ: </b>}
278_texticoncont_ [l=hy] {Õ‡Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥ÕžÕ¬}
279
280_textltwarning_ [l=hy] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
281_iconwarning_Այ՜տեղ տեք՜տ՚ ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ, կհանգեցնի Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ«
282ÕŽÕ¥Õ® քանակի Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŽÕ¡Õ¶
283}
284
285_textgoto_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»}
286_textintro_ [l=hy] {<i>(ներածական տեք՜տ)</i>}
287
288_textCONTINUE_ [l=hy] {ՇԱՐՈՒՆԱԿԵ՞Ԍ?}
289
290_textEXPANDTEXT_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱՅ
291Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ}
292
293_textCONTRACTCONTENTS_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ\nÔ²ÕˆÕŽÔ±Õ†ÔŽÔ±Ô¿ÕˆÕ’Ô¹Õ…
294ÕˆÕ’Õ†Ôž}
295
296_textDETACH_ [l=hy] {ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԌ}
297
298_textEXPANDCONTENTS_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱՅ
299ՆԵԌ\nԲՈՎԱՆԎԱԿՈՒԹՅ
300ÕˆÕ’Õ†Ôž}
301
302_textCONTRACT_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ}
303
304_textHIGHLIGHT_ [l=hy] {ԳՈՒՆԱՓՈԜՈՒՄ}
305
306_textNOHIGHLIGHT_ [l=hy] {ՉԳՈՒՆԱՓՈԜԵԌ}
307
308
309######################################################################
310# 'search' page
311package query
312######################################################################
313
314
315#------------------------------------------------------------
316# text macros
317#------------------------------------------------------------
318
319# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
320# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
321# any matches
322_textquerytitle_ [l=hy] {_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ հարցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: _cgiargq_,Չկան Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ հարցՎան՚: _cgiargq_)}
323_textnoquerytitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ§Õ»}
324
325_textsome_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ·}
326_textall_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš}
327_textboolean_ [l=hy] {Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶}
328_textranked_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®}
329_textnatural_ [l=hy] {Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶}
330#_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
331#_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
332#_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
333#_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
334_texticonsearchhistorybar_ [l=hy] {ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
335
336_textifeellucky_ [l=hy] {Ե՜ հաջ՞ղակ եՎ։}
337
338#alt text for query buttons
339_textusequery_ [l=hy] {օ
340Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¡ÕµÕœ հարց՞ւՎ՚}
341_textfreqmsg1_ [l=hy] {ԲաՌի հաշ՟իչ}
342_textpostprocess_ [l=hy] {_If_(_quotedquery_,<br><i>Õ°Õ¥Õ¿-գ՞րծ՚նթաց, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _quotedquery_</i>
343)}
344_textinvalidquery_ [l=hy] {հարցՎան ՜խալ շարահյ՞ւ՜՞ւթյ՞ւն}
345_textstopwordsmsg_ [l=hy] {Հետևյալ բաՌեր՚ Õ·Õ¡Õ¿ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¥Õ¶, և անտե՜՟՞ւՎ են։}
346_textlucenetoomanyclauses_ [l=hy] {Հարց՞ւՎ՚ չափից Õ·Õ¡Õ¿ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ§ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Կատարիր աՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎ։}
347
348_textmorethan_ [l=hy] {Ô±ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶}
349_textapprox_ [l=hy] {Մա՜ին}
350_textnodocs_ [l=hy] {Չկան հաՎապատա՜խան՞ղ փա՜տաթղթեր}
351_text1doc_ [l=hy] {1 փա՜տաթ՞ւղթ Õ§ հաՎապատա՜խան՞ւՎ հարցՎան՚:}
352_textlotsdocs_ [l=hy] {փա՜տաթ՞ւղթ՚ հաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§ հարցՎան՚}
353_textmatches_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§}
354_textbeginsearch_ [l=hy] {Սկ՜իր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš}
355_textrunquery_ [l=hy] {Կատարիր հարց՞ւՎ՚}
356_textclearform_ [l=hy] {Մաքրիր Õ±Ö‡Õš}
357
358#these go together in form search:
359#"Word or phrase (fold, stem) ... in field"
360_textwordphrase_ [l=hy] {ԲաՌ կաՎ արտահայտ՞ւթյ՞ւն}
361_textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ}
362_textfoldstem_ [l=hy] {(՜եղՎիչ, գլխիկ)}
363
364_textadvquery_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŽ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա հարց՞ւՎ՚ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶}
365_textallfields_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš}
366_texttextonly_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ տեք՜տ}
367_textand_ [l=hy] {և}
368_textor_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽ}
369_textandnot_ [l=hy] {և ÕžÕ¹}
370
371# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
372# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
373# unset
374
375_textsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯) _If_(_nselection_, in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _querytypeselection_ բաՌեր}
376
377_textadvancedsearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« ÕŽÕ¥Õ») օ
378Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ _querytypeselection_ հարց՞ւՎ՚}
379
380_textadvancedmgppsearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,՜րան՞ւՎ _gselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ order}
381
382_textadvancedlucenesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ )Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
383
384_textformsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) _formquerytypesimpleselection_ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
385
386_textformadvancedsearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ )և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢}
387
388
389_textnojsformwarning_ [l=hy] {Զգ՞ւշաց՞ւՎ: Õ”Õž ՞՜տայնի Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Ջա՟ա՜կրիպտ՚ Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§: <br>Ձևաչափ՞՟ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Վիացր՞ւ Õ¡ÕµÕ¶:}
390_textdatesearch_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ծաՌայել ÖƒÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ փա՜տաթղթեր Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® աՎ՜աթ՟երի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¯Õ¡ÕŽ փա՜տաթղթեր ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« աՎ՜աթի՟: Սա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕžÕ¹ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§:}
391_textstartdate_ [l=hy] {ՍկՊբի (կաՎ Վիակ) աՎ՜աթի՟:}
392_textenddate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթ՟ի ÕŸÕ¥Ö€Õ»:}
393_textbc_ [l=hy] {B.C.E.}
394_textad_ [l=hy] {C.E.}
395_textexplaineras_ [l=hy] {C.E. և B.C.E Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽ.Õ©. և ÕŽ.Õ©.Õ¡ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հաՎապատա՜խանաբար: Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ աՌ՞ւՎ՞՟ խտրական՞ւթյ՞ւնից ÕŠÕ¥Ö€Õ® Õ¥Õ¶, և հաՎապատ՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ "Ԟնթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶" և "Մինչ ՚նթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õš"}
396
397_textstemon_ [l=hy] {(անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš)}
398
399_textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
400
401#text macros for search history
402_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ§}
403_texthresult_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„}
404_texthresults_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
405_texthallwords_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ բաՌեր՚}
406_texthsomewords_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ· բաՌեր}
407_texthboolean_ [l=hy] {Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶}
408_texthranked_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®}
409_texthcaseon_ [l=hy] {Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
410_texthcaseoff_ [l=hy] {Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš անտե՜՟ած}
411_texthstemon_ [l=hy] {ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ®}
412_texthstemoff_ [l=hy] {Õ¹ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ®}
413
414
415######################################################################
416# 'preferences' page
417package preferences
418######################################################################
419
420
421#------------------------------------------------------------
422# text macros
423#------------------------------------------------------------
424
425_textprefschanged_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ հետևյալ կերպ: Մի օ
426Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Ö„Õž Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ«
427"Õ°Õ¥Õ¿" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš - Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ»Õ¶Õ»Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš! Õ“ÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Õš, ՜եղՎիր ՜տ՞րև աՌկա
428կ՞ճակներից ՞րևիցե ÕŽÕ¥Õ¯Õ« ÕŸÖ€Õ¡:}
429_textsetprefs_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}
430_textsearchprefs_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
431_textcollectionprefs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
432_textpresentationprefs_ [l=hy] {Ց՞ւցաՀրՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
433_textpreferences_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
434_textcasediffs_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}
435_textignorecase_ [l=hy] {անտե՜իր Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
436_textmatchcase_ [l=hy] {ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶/՜տ՞րին Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
437_textwordends_ [l=hy] {ԲաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}
438_textstem_ [l=hy] {անտե՜իր բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
439_textnostem_ [l=hy] {բաՌ՚ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÕŸÕ«Õ¶ պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
440_textprefop_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ _maxdocoption_ քանակին, հաՎապատա՜խանաբար _hitsperpageoption_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ:}
441_textextlink_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արտաքին ՞՜տայնի էջերին}
442_textintlink_ [l=hy] {Õ€Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ փա՜տաթղթեր Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¡Õ®}
443_textlanguage_ [l=hy] {Միջերե՜ի Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚:}
444_textencoding_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ:}
445_textformat_ [l=hy] {Միջերե՜ի Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿:}
446_textall_ [l=hy] {Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õš}
447_textquerymode_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯:}
448_textsimplemode_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯}
449_textadvancedmode_ [l=hy] {խ՞րաց՟ած հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ (Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ !, &, |, և փակագծերի օ
450Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡ÕŽÕ¢)}
451_textlinkinterm_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ»Õ¡Õ¶Õ¯ÕµÕ¡Õ¬ Õ§Õ»Õ« ÕŽÕ«Õ»ÕžÕŸ}
452_textlinkdirect_ [l=hy] {ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ« Õ£Õ¶Õ¡ Õ¡ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²}
453_textdigitlib_ [l=hy] {Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}
454_textweb_ [l=hy] {՞՜տայն}
455_textgraphical_ [l=hy] {Գրաֆիկական}
456_texttextual_ [l=hy] {Տեք՜տային}
457_textcollectionoption_ [l=hy] {<p>
458ÔžÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¯Õ¡ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€:
459<br>}
460
461_textrelateddocdisplay_ [l=hy] {արտածիր Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® փա՜տաթղթեր՚}
462_textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶:}
463_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ աՌկա Õ¹Õ§}
464_texthistorydisplay_ [l=hy] {արտածիր _historynumrecords_ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրաՌ՞ւՎներ՚}
465_textnohistorydisplay_ [l=hy] {ÕŽÕ« արտածիր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
466
467#_texttypesearch_ {Type of search:}
468#_texttextsearch_ {text search}
469_textformsearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ձև:}
470_textplainsearch_ [l=hy] {Ô±ÕŠÕ¡Õ¿ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ:}
471_textqueryboxsize_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶Õ« Õ¹Õ¡ÖƒÕš:}
472_textregbox_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÕ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ հարցՎան ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶}
473_textbigbox_ [l=hy] {հարցՎան ÕŽÕ¥Õ® ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶}
474_textformtype_ [l=hy] {Տե՜ակի ձև}
475_textsimple_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ}
476_textadvanced_ [l=hy] {խ՞րաց՟ած}
477
478# used in "with 4 fields" in the form search box
479_textwith_ [l=hy] {Õ°Õ¥Õ¿}
480_textfields_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€}
481
482
483#####################################################################
484# 'browse' package for the dynamic browsing interface
485package browse
486#####################################################################
487
488_textsortby_ [l=hy] {Տե՜ակա՟՞րիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ}
489_textalsoshowing_ [l=hy] {նաև ց՞ւյց Õ¿Õ¡Õ¬}
490_textwith_ [l=hy] {աՌն՟աՊն}
491_textdocsperpage_ [l=hy] {փա՜տաթ՞ւղթ ՚՜տ Õ§Õ»Õ«}
492
493_textfilterby_ [l=hy] {Գտիր փա՜տաթղթեր` ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÕ²}
494_textall_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš}
495_textany_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶}
496_textwords_ [l=hy] {բաՌեր}
497_textleaveblank_ [l=hy] {Õ©ÕžÕ² Õ¡ÕµÕœ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯, Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթեր՚ ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
498
499_browsebuttontext_ [l=hy] {"Տե՜ակա՟՞րիր փա՜տաթղթեր՚"}
500
501_nodata_ [l=hy] {<i>Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¶</i>}
502_docs_ [l=hy] {փա՜տաթղթեր}
503######################################################################
504# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
505# rest of this file
506package help
507######################################################################
508
509
510#------------------------------------------------------------
511# text macros
512#------------------------------------------------------------
513
514_textHelp_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
515
516# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
517# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
518# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
519_textdefaulthelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ _1_ ՜եղՎել՞՟ _2_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
520
521_textSearchhelp_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« բաՌեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ տեք՜տ՞ւՎ ՜եղՎել՞՟ _labelSearch_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
522_textTohelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ ՈւՄ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ՜եղՎել՞՟ _labelTo_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
523_textFromhelp_ [l=hy] {թերթիր Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ ՈւՄԻՑ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«, ՜եղՎել՞՟ _labelFrom_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
524_textBrowsehelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚}
525_textAcronymhelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ Õ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ« Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ ՜եղՎել՞՟ _labelAcronym_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
526_textPhrasehelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթ՞ւՎ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÕ² Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎել՞՟ _labelPhrase_ կ՞ճակ՚։Սա օ
527Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}
528
529_texthelptopicstitle_ [l=hy] {Ԝ՞րագրեր}
530
531_textreadingdocs_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ փա՜տաթղթեր՚}
532
533_texthelpreadingdocs_ [l=hy] {<p>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ա՜ել, Õ©Õ¥ երբ եք հա՜ել Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ գրքի Õ¯Õ¡ÕŽ փա՜տաթղթի,
534Ö„Õ¡Õ¶ÕŠÕ« Հրանց ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ աՌաջին Õ§Õ»Õ« Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õš Õ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ±Õ¡Õ­
535Վա՜՞ւՎ: ÕˆÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ՜ա ՞ւղեկց՟՞ւՎ Õ§ նաև Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢,
536ÕŽÕ«Õ¶Õ¹ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կարելի Õ§ տե՜նել ՚նթացիկ Õ§Õ»Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Õš և աՌանձին ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶,
537՞րտեղից կարելի Õ§ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¶ÕžÖ€ Õ§Õ» և Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ°Õ¥Õ¿: Ô²ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ
538՚նթացիկ Վա՜ի ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ©Õ¡ÕŸ Õ§, և Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÕ² Õ§,
539-- ՜եղՎեք թղթապանակների ÕŸÖ€Õ¡ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ բացել՞ւ Õ¯Õ¡ÕŽ ÖƒÕ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€.
540՜եղՎեք բաց՟ած գրքի պատկերիկի ÕŸÖ€Õ¡, Õ¡ÕµÕ¶ ÖƒÕ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÕŸ:</p>
541
542<p>Ստ՞րև Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« բացատր՞ւթյ՞ւն՚: Երբ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Ö„,
543կտե՜նեք ՜լաքներ, Õ±Õ¥ÕŠ Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ բաժիններ Õ¿Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ÕžÖ‚
544Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: </p>
545
546<p>Վերնագրից Õ¯Õ¡ÕŽ աՌաջին Õ§Õ»Õ« նկարից ներքև Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ« քանի Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€: ՍեղՎիր
547<i>ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ տեք՜տ՚</i> ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« ÕžÕ²Õ» տեք՜տ՚ բացել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
548ÔµÕ©Õ¥ փա՜տաթ՞ւղթ՚ ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯ Õ§, ՜ա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ երկար տևել և կօ
549Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ«
550ÕŽÕ¥Ö„Õ¥Õ¶Õ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ® Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶: ՍեղՎիր <i>ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš</i>
551՞ղջ բ՞՟անՀակ՞ւթյ՞ւն՚ այնպե՜ ՚նՀլայնել՞ւ հաՎար, ՞ր կար՞ղանա՜ Հիտել բ՞լ՞ր
552Õ£Õ¬ÕžÖ‚Õ­Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õš և Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ£Õ¬ÕžÖ‚Õ­Õ¶Õ¥Ö€Õš: ՍեղՎիր <i>աՌանձնացնել</i> Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶ÕžÖ€
553ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ բացել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: (Սա օ
554գտակար Õ§, Õ¥Õ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք Õ°Õ¡ÕŽÕ¥ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ¬ իրար Õ°Õ¥Õ¿
555փա՜տաթղթեր՚, Õ¯Õ¡ÕŽ ՎիանգաՎից Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ փա՜տաթ՞ւղթ): ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, երբ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ
556ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŸÕžÕ² բաՌեր՚ Õ¶Õ¥Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ: ՍեղՎիր <i>չներկել</i> ՜ա Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:</p>
557}
558
559# help about the icons
560_texthelpopenbookshelf_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ£Ö€Ö„Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õš}
561_texthelpopenbook_ [l=hy] {Բացիր/փակիր Õ¡ÕµÕœ Õ£Õ«Ö€Ö„Õš}
562_texthelpviewtextsection_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ տեք՜տի Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
563_texthelpexpandtext_ [l=hy] {Արտածիր Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÕ¹ Õ¬Ö€Õ«ÕŸ` տեք՜տ՚}
564_texthelpexpandcontents_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ՞չ՝ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
565_texthelpdetachpage_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
566_texthelphighlight_ [l=hy] {Ներկիր Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÕ¹` ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
567_texthelpsectionarrows_ [l=hy] {Ô³Õ¶Õ¡ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€/Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
568
569
570_texthelpsearchingtitle_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ¥Õ¬ ՚՜տ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« բաՌերի}
571
572_texthelpsearching_ [l=hy] {<p>
573 Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ պատ՞ւհանից, կատարիր հետևյալ Ö„Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš:<p>
574
575 <ol><li>ÕˆÖ€ÕžÕ·Õ«Ö€ Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õœ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ փնտրել
576 <li>Հ՜տակեցր՞ւ, ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ փնտրել ՚՜տ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ©Õ¥ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕžÖ€ÕžÕ· բաՌերի:
577 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÕŸÕ« բաՌեր՚
578 <li>ՍեղՎիր <i>Սկ՜իր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš
579 </ol>
580
581<p> <p>Երբ հարց՞ւՎ՚ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, աՌաջին ք՜ան Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÕ² փա՜տաթղթերի ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕ¥Õ¶: Ներքևի Վա՜՞ւՎ Õ¯Õ¡ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯, ÕžÖ€Õš բաց՞ւՎ Õ§ Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ք՜ան փա՜տաթ՞ւղթ՚: Այ՜տեղ Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€, ՞ր՞նց օ
582Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕŸÕ¥Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ք՜ան գրաՌ՞ւՎ՚, և Õ¯Õ¡ÕŽ Õ°Õ¥Õ¿ ՟երաՀաՌնալ Õ€Õ¥ÕºÕ« աՌաջին ք՜անյակին: ÔµÕŸ այ՜պե՜ Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯: Փա՜տաթ՞ւղթ՚ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, ՜եղՎիր ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÕŸÖ€Õ¡, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¯ÕžÕ²Ö„Õ« ÖƒÕžÖ„Ö€Õ«Õ¯ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš:
583
584<p>Ô±ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ·Õ¡Õ¿Õš Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ 100 փա՜տաթ՞ւղթ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬: ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ«ÕŸÕš ցանկան՞ւՎ եք ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬, Õ¡ÕºÕ¡ ՜եղՎեք
585 <i>Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, ÕžÖ€Õš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ:<p>
586}
587
588_texthelpquerytermstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
589_texthelpqueryterms_ [l=hy] {<p>Ô»Õ¶Õ¹ Õ§Õ¬ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ անեք հարցՎան ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ, Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ կներկայաց՟են բաՌերի ց՞ւցակի տե՜ք՞՟, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¯ÕžÕ¹ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ “փնրՎան տերՎիններ”: Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¡ÕµÕ¢Õ¢Õ¥Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ և Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ նիշերից: ՏերՎիններ՚ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ իրարից բացատներ՞՟: Õ¥Õ©Õ¥ աՌկա Õ§ ÕžÖ€Ö‡Õ§ Õ¯Õ¥Õ¿Õ¡Õ€Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¶Õ·Õ¡Õ¶, Õ¡ÕºÕ¡ ՜րանք ծաՌայ՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš իրարից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, այ՜ինքն Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ բացատի Õ€Õ¥Ö€: ÔµÕŸ ՜րանք անտե՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶: Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ փնտրել ՚՜տ բաՌերի, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¥Õ¿Õ¡Õ€Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ նշաններ:
590
591<p>Օրինակ, հետևյալ հարց՞ւՎ՚<p>
592 <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
593 <p>Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš, Õ«Õ¶Õ¹<p>
594 <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands Systems for Sustainability 1993 </kbd></ul><p>
595}
596
597_texthelpmgppsearching_ [l=hy] {MGPP օ
598Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ ՜տեղծ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Ö‡Õœ ÕŽÕ« քանի ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€Ö‰
599
600<ul>
601<li>Նիշ <b>*</b> հարցՎան Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ£Õ¿Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ բաՌեր՚ ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ <b>՜կ՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶</b> Õ¡ÕµÕ€ բաՌ՞՟, այ՜ինքն՝ <b>Õ°Õ¡Õ·ÕŸ*</b> կհաՎապատա՜խանեն Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ բաՌեր՚ ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ՜կ՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ <b>Õ°Õ¡Õ·ÕŸ</b> բաՌ՞՟։
602<li><b>/x</b> կարելի է օ
603Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬, հարցՎան ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ« քանի բաՌերի Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« բարձր քաշ Õ¿Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, օ
604րինակ փա՜տաթղթերին քաշեր տալ՞ւց <b>Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹/10 Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶</b> հարց՞ւՎ՚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹ բաՌին 10 Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« քաշ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ քան Õ©Õ¥ Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ բաՌին։
605</ul>
606}
607
608_texthelplucenesearching_ [l=hy] {Lucene օ
609Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ պատրա՜տ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÕŽÕ« քանի Õ¡ÕµÕ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ«Ö‰
610
611<ul>
612<li><b>?</b> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ օ
613Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¶Õ«Õ· ÕžÖ€Ö‡Õ§ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¶Õ«Õ·Õ« Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Օրինակ՝ <b>b?t</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« <b>bet</b>, <b>bit</b> և <b>bat</b> և այլն։
614<li><b>*</b> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ օ
615Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¶Õ«Õ· ÕŽÕ« քանի տաՌերի ÖƒÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝ <b>comput*</b> հաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ բաՌեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ՜կ՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ <b>comput</b>.
616</ul>
617Ô±ÕµÕœ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¶Õ«Õ·Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡ÕºÕžÕ² Õ¥Õ¶ օ
618Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ»ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‰Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜կՊբ՞ւՎ։}
619
620_texthelpquerytypetitle_ [l=hy] {ՀարցՎան տե՜ակ}
621_texthelpquerytype_ [l=hy] {<p>Ô¿Õ¡Õ¶ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ տարբեր տե՜ակի հարց՞ւՎներ.
622
623<ul>
624 <li>Հարց՞ւՎներ <b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€</b> բաՌերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: Ô±ÕµÕœ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ փա՜տաթղթեր՚, (Õ¯Õ¡ÕŽ
625 Õ£Õ¬ÕžÖ‚Õ­Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õš) ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ձեր կ՞ղՎից Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ բաՌեր՚:
626 Ô±ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ հարցՎան՚, Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ տե՜ակա՟՞ր՟ած ՚՜տ
627 Õ¡ÕµÕ¢Õ¢Õ¥Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶
628 կարգի.<p>
629
630 <li>Հարց՞ւՎներ <b>ÕžÖ€ÕžÕ·</b> բաՌերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: ÕŠÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ նշեք ÕŽÕ« քանի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶, ÕžÖ€ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ եք
631 Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթեր՞ւՎ:
632 Ô¿Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ©Õ¥ ինչքան ÕŽÕžÕ¿ Õ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ€ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš հարցՎան՚: Երբ
633 ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§
634
635 ÕŽÕžÕ¿Õ«Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¹Õ¡ÖƒÕš,
636
637 <p><ul>
638 <li> ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ·Õ¡Õ¿ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¶ փա՜տաթղթ՞՚Վ, այնքնա ÕŽÕ¥Õ® Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¬Õ«ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš
639 <li> Õ°Õ¡ÕŠÕŸÕ¡Õ€Õ¥Õº Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÕ² Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ Õ¥Õ¶, քան Õ©Õ¥ Õ°Õ¡Õ³Õ¡Õ­ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°ÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õš
640 <li> կարճ փա՜տաթղթեր՚ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¬Õ¡ÕŸÕ¶ Õ¥Õ¶ քան Õ©Õ¥ Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õš:
641 </ul>
642</ul>
643
644<p>Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ այնքան ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€, ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ ÕžÖ€ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ. Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶
645նախաՀա՜՞ւթյ՞ւն Õ¯Õ¡ÕŽ Õ§Õ¬ Õ¬Ö€Õ«ÕŸ պարագրաֆ: Õ¥Õ©Õ¥ նշեք ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶, փա՜տաթղթեր՚
646կՀա՜ակարգ՟են ՚՜տ Õ€Ö€Õ¡ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ³Õ¡Õ­Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶: <p>
647}
648
649_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}
650
651_texthelpadvancedsearch_ [l=hy] {<p>ÔµÕ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¥Õœ խ՞րաց՟ած հարցՎան տե՜ակ՚(Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ) Õ¡ÕºÕ¡ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õœ ÕŽÕ« ÖƒÕžÖ„Ö€ Õ¡ÕµÕ¬ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _selectadvancedsearch_
652}
653
654_texthelpadvsearchmg_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš MG Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՝ ՚՜տ քաշերի և Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶Ö‰
655Ԟ՜տ <b>քաշերի</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ³Õ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¶ Õ§ Õ«Õ¶Õ¹ <b>Õ¡ÕµÕ¶</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
656<p>_texthelpbooleansearch_
657}
658
659_texthelpbooleansearch_ [l=hy] {<b>Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš օ
660Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ & ("ԵՎ"), | ("ԿԱՄ"), և ! ("ՈՉ"), օ
661Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ փակագծեր՝ Õ¥Õ©Õ¥ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ» կա։ԌՌակյաց Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ Õ§ | ("ԿԱՄ")։
662<p>
663Օրինակ, <b>snail & farming</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« փա՜տաթղթեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ բաՌն էլ՝ <b>snail</b> ԵՎ <b>farming</b>, ի՜կ <b>snail | farming</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« փա՜տաթղթեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŽ <b>snail</b> ԿԱՄ <b>farming</b>.
664<b>snail !farming</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« փա՜տաթղթեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ <b>snail</b> ԵՎ ՉԵՆ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ <b>farming</b>.
665<p>
666ԱՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎներ կարելի Õ§ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ օ
667Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« և փակագծերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰Õ•Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯, <b>(sheep | cattle) & (farm | station)</b>, Õ¯Õ¡ÕŽ <b>sheep | cattle | goat !pig</b>.
668}
669
670_texthelpadvsearchmgpp_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš MGPP Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ օ
671ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Õ« օ
672Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÖ‰_texthelpbooleansearch_
673<p>Ô±Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ <b>՚՜տ քաշերիranked</b> Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <b>ÕžÖ€ÕžÕ·</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ձեՌնարկ՞ւՎ <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, Õ¯Õ¡ÕŽ ՚՜տ "կաՌ՞ւցՎան" Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Ö‰ Սա Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ Õ§, ՚՜տ ÕžÖ€Õ« փա՜տաթղթեր՚ Հա՜ա՟՞ր՟ել Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰
674<p>
675Հետագա Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ներաՌ՞ւՎ Õ¥Õ¶ <b>NEARx</b> and <b>WITHINx</b>.
676NEARx օ
677Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜ահՎանել՞ւ ÕŽÕ¥Õ®Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ հեՌա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚ (x բաՌեր) ÕžÖ€ÕžÕŸ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ հարց՞ւՎների Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ իրարից հեՌ՞ւ։
678WITHINx ՜ահՎան՞ւՎ Õ§ ÕžÖ€ Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕ« աՌաջին տերՎինից x Õ¢Õ¡ÕŒ հետ՞։Սա Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ§ NEAR բայց Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ է։ ԌՌակյաց հեՌա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚ 20 է։
679}
680
681_texthelpadvsearchlucene_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš Lucene օ
682Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _texthelpbooleansearch_
683}
684_textdatesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ԱՎ՜աթ՟երի}
685
686_texthelpdatesearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„
687Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽ: Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ փնտրել
688փա՜տաթղթեր՚, ՚՜տ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ«: Նկատի
689՞ւնեցեք, ÕžÖ€ բացի տարեթ՟ից, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ չեք Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² օ
690Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬:
691Բացի Õ¡ÕµÕ€, Õ¥Õ©Õ¥ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« աՎ՜աթի՟ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ չեք արել, Õ¡ÕºÕ¡ ՜ա
692Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„ Õ§ ÕžÖ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¹Õ« իրականաց՟ի: <p>
693}
694
695_texthelpdatehowtotitle_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ օ
696գտագ՞րծել այ՜ հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚:}
697_texthelpdatehowto_ [l=hy] {<ul>
698 <li>Փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡ Õ¯Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ®Ö„Õ«:<p>
699 <ul>
700 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš:
701 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš "ՍկՊբի (Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ«Õ¡Õ¯) աՎ՜աթի՟" Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ:
702 <li>ÔµÕ©Õ¥ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš ÕŽÕ«Õ¶Õ¹ ՚նթացիկ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¶ Õ§, (Õ¯ÕžÕ¹ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ նաև ÕŽÕ«Õ¶Õ¹
703 Քրի՜տ՞՜՚), բաց՟՞ղ ՚նտրացանկից ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ "B.C.E"
704 աՌաջարկ՚:
705 <li>Սկ՜իր ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš:
706 </ul>
707<p><li>Փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ«:<p>
708 <ul>
709 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ կարգն Õ§.
710 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ՜կՊբնական Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš "ՍկՊբի (Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ«Õ¡Õ¯) աՎ՜աթի՟" Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ.
711 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš " ԱՎ՜աթ՟ի ÕŸÕ¥Ö€Õ»: " Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ.
712 <li>ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ "B.C.E" աՌաջարկ՚ բաց՟՞ղ ՚նտրացանկից
713 (՜ա Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ« Õ§ նաև ÕŽÕ«Õ¶Õ¹ Քրի՜տ՞՜՚):
714 <li>Սկ՜իր ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš:
715 </ul>
716</ul><p>
717}
718
719_texthelpdateresultstitle_ [l=hy] {Ինչե՜ է աշխատ՞ւՎ ՞ր՞ն՞ւՎ՚}
720_texthelpdateresults_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õœ ա՜ած, 1903 Õ©. Վա՜ին փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¹Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¶Õ« 1903 Õ©. Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ£Ö€Ö„Õ¥Ö€Õš: Ô±ÕµÕ¶ÕžÖ‚Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡ÕµÕ¶Õ«ÕŸ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ« աՌնել՞՟ փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš, կարելի Õ§ ա՜ել, ÕžÖ€ Õ¯Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ՞ր՞նց Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽ (օ
721րինակ` 1899-1911) աՌկա Õ§ նաև 1903, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ նաև նրանք, ՞ր՞նց՞ւՎ 1903 Õ©. Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ« Վա՜ն Õ§ (օ
722րինակ 20Ö€Õ€ Õ€Õ¡Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ք՜աներ՞րՀ Õ€Õ¡Ö€): Սա Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§, ÕžÖ€ ÕžÖ€ÕžÕ· փա՜տաթղթերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õš աՌկա Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶Õ« փա՜տաթղթի տեք՜տ՞ւՎ: Ԟ՜տ Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ« ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Ö€Õ¡Õ£Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽ, Õ¡ÕµÕœ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õš կիրաՌելի Õ§ Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ« ցանկացած Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:<p>
723
724}
725
726_textchangeprefs_ [l=hy] {Ձեր Õ¶Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ:}
727
728_texthelppreferences_ [l=hy] {<p>Երբ ՜եղՎ՞ւՎ Õ¥Õœ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա<i>Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Վիջերե՜ի ÕžÖ€ÕžÕ· արժեքներ, Ö„Õž պահանջներին Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
729}
730
731_texthelpcollectionprefstitle_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
732_texthelpcollectionprefs_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, ՞ր՞նցից ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կարելի Õ§ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ¥Õ¬ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¯Õ¡ÕŽ կարելի Õ§ փնտրել ÕžÕ²Õ» Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶: Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ էջից Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬, Õ©Õ¥ ÕžÖ€ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»:
733}
734
735_texthelplanguageprefstitle_ [l=hy] {ԌեՊ՟ական Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
736_texthelplanguageprefs_ [l=hy] {Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ÕžÖ‚Õ¶Õ« ներկայացՎան լՌակյաց Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚: Բայց Õ¥Õ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք, Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք անցնել ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¡ÕµÕ¬ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ«: Ô²ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ անցնել գրաֆիկական Վիջերե՜ից տեք՜տայինի: Սա Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Õœ օ
737գտակար Õ§ տե՜՞ղական Õ­Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ ՞ւնեց՞ղ ՎարՀկանց Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, երբ պետք Õ§ օ
738Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ պա՜տաՌային Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ տաՌատե՜ակներ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ« ՜ինթեՊատ՞րներ:
739}
740
741_texthelppresentationprefstitle_ [l=hy] {ՆերկայացՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
742_texthelppresentationprefs_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ­ÕŸÕ¡Õ® հա՟աքած՞ւից, Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ ներկայացՎան ՟երահ՜կՎան ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš:
743
744<p>Ո՜տայնի էջերի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš պա՜ի՟ացն՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ փա՜տաթղթի ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ Վա՜՞ւՎ աՌկա
745Գրին՜թ՞՞ւնի կաՌա՟արՎան Õ¿ÕžÕ²Õš: Այ՜պի՜՞՟ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸ, ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶
746Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ եք ՞՜տայնի ճշգրիտ Õ§Õ»Õ« ÕŸÖ€Õ¡, աՌանց Գրին՜թ՞՞ւնի Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿ÕžÕ²Õ«: Մեկ Õ¡ÕµÕ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ
747Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պետք Õ§ օ
748Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« “հետ” Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš: Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš նաև Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ¥Õ¶
749Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ պա՜ի՟ացնել Գրին՜թ՞՞ւնի Պգ՞ւշացն՞ղ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš Õ¡ÕµÕ¶ Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, երբ ՜եղՎ՞ւՎ եք
750կապերի ÕŸÖ€Õ¡, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¿Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« հա՟աքած՞ւներից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ, Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶
751՞՜տայնի ÕŸÖ€Õ¡: ÕˆÖ€ÕžÕ· Ո՜տայնային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կարելի Õ§ ՟երահ՜կել Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Ö€Õš
752“ՓնտրՎան արՀյ՞ւնքներ” էջից Õ¿Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ պաշարի ՞ր՜իչի ÕŸÖ€Õ¡
753Õ©Õ¥ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ§Õ»Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õ« ÕŸÖ€Õ¡:
754}
755
756_texthelpsearchprefstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
757_texthelpsearchprefs_ [l=hy] {<p>ÔµÖ€Õ¯ÕžÖ‚ ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ¥Õ¶ տեք՜տի տե՜ակ՚ ÕžÖ€Õš աՌկա Õ§ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»: ԱՌաջին
758Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš (ÕºÕ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ "պատճաՌային Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€") ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„
759՜տեղնաշարի ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ և ՜տ՞րին Õ¶Õ«Õ·Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶: ÔµÖ€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€Õš ("բաՌի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€")
760՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©Õ¥ ÕžÕ¹: Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ ՜տանալ հարցՎան
761Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶, Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ ÕžÖ€ կարելի Õ§ իրականացնել պարագրաֆային-Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ® ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€:
762
763<p>Օրինակ, Õ¥Õ©Õ¥ <i>անտե՜ել Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš</i> և
764<i>անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶, հետևյալ հարց՞ւՎ՚<p>
765 <ul><kbd>African building</kbd></ul>
766 <p>կ՚նկալ՟ի ՞րպե՜ ն՞ւյն՚, ինչ<p>
767 <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
768 Ö„Õ¡Õ¶ÕŠÕ« "African" բաՌի ÕŽÕ¥Õ®Õ¡Õ¿Õ¡ÕŒ A տաՌ՚ Õ¯Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ« իր փ՞քրատաՌին, և "n" ÕžÖ‚ "ing"
769 ՟երջածանցներ՚ Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ Õ¯ÕŽÕ²ÕŸÕ¥Õ¶ "African" և "building" բաՌերից: Նաև "s" Õ¯Õ°Õ¡Õ¶ÕŸÕ«
770 "builds" բաՌից):
771
772<p>Կարելի Õ§ անցնել "խ՞րաց՟ած" հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ«Õ¶, ÕžÖ€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ օ
773Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬
774AND (&), OR (|), NOT (!) Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš: Սա Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ձևակերպել Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ճշգրիտ հարց՞ւՎներ:
775Կարելի Õ§ Վիացնել ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš ց՞ւյց Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ ÕŽÕ« քանի
776հարց՞ւՎներ՚: Սա հեշտացն՞ւՎ Õ§ օ
777Õ£Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փնտր՞ւՎներից, իրականացնել Հրանց ÕŽÕ«
778քիչ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš: ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կարելի Õ§ ՟երահ՜կել
779ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ® ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš:
780}
781
782_texttanumbrowseoptions_ [l=hy] {ԱՌկա Õ¥Õ¶ _numbrowseoptions_ եղանակներ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: }
783
784_textsimplehelpheading_ [l=hy] {Ինչպե՜ գտնել տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն _collectionname_ հա՟աքած՞ւի Վեջ}
785
786_texthelpscopetitle_ [l=hy] {ՀարցՎան Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©}
787_texthelpscope_ [l=hy] {<p>
788Շատ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ տարբեր ց՞ւցիչներ:
789Օրինակ, Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ հեղինակների Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õ« ց՞ւցիչներ: Ô¿Õ¡ÕŽ պարագրաֆների
790ց՞ւցիչներ:
791ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õœ, փա՜տաթ՞ւղթ՚ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§, Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ ց՞ւցիչ՞՟ Õ¥Õœ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ:
792<p>ÔµÕ©Õ¥ փա՜տաթղթեր՚ գրքեր Õ¥Õ¶, նրանք կբաց՟են հաՎապատա՜խան Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ:
793
794
795}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.