source: gsdl/trunk/macros/polish.dm@ 18430

Last change on this file since 18430 was 18430, checked in by anna, 15 years ago

Removed GTI comments from distribution versions, updated translations.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 39.4 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to Lech Borkowski (translated March 2005)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
21
22# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
23_textsource_ [l=pl] {źródło:}
24_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
25_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
26
27_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
28
29_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglą
30darki
31internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
32strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
33
34_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błą
35d GSDL}
36
37_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (zwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w tej bibliotece cyfrowej Greenstone.}
38
39_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
40
41_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
42Powstała _about:builddate_ dni temu. }
43
44# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
45# macro will always be set to another value)
46_collectorextra_ [l=pl] {<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łą
47cznie _numbytes_.
48<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
49}
50
51_textdescrcollection_ [l=pl] {}
52_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
53_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
54_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
55_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
56_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone}
57_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają
58 trudności?}
59
60
61# Metadata names and navigation bar labels
62
63_textSearch_ [l=pl] {Szukaj}
64_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj}
65
66# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
67_textTitle_ [l=pl] {Tytuł}
68_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły A-Z}
69_textCreator_ [l=pl] {Twórca}
70_labelCreator_ [l=pl] {Autorzy A-Z}
71_textSubject_ [l=pl] {Temat}
72_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
73_textDescription_ [l=pl] {Opis}
74_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
75_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca}
76_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
77_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca}
78_labelContributor_ [l=pl] {Współpracownicy}
79_textDate_ [l=pl] {Data}
80_labelDate_ [l=pl] {Daty}
81_textType_ [l=pl] {Typ}
82_labelType_ [l=pl] {Typy}
83_textFormat_ [l=pl] {Format}
84_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
85_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator}
86_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
87_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku}
88_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
89_textLanguage_ [l=pl] {Język}
90_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
91_textRelation_ [l=pl] {Zwią
92zek}
93_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
94_textCoverage_ [l=pl] {ReportaŌ}
95_labelCoverage_ [l=pl] {Dziedzina}
96_textRights_ [l=pl] {Prawa}
97_labelRights_ [l=pl] {Prawa}
98
99# DLS metadata set
100_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja}
101_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje}
102_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe}
103_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
104_textHowto_ [l=pl] {Samouczek}
105_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek}
106
107# Miscellaneous Greenstone metadata
108_textPhrase_ [l=pl] {Fraza}
109_labelPhrase_ [l=pl] {Zwroty}
110_textCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
111_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
112_textBrowse_ [l=pl] {Przeglą
113daj}
114_labelBrowse_ [l=pl] {Przeglą
115daj}
116_textTo_ [l=pl] {Do}
117_labelTo_ [l=pl] {Do}
118_textFrom_ [l=pl] {Od}
119_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
120_textAcronym_ [l=pl] {Akronim}
121_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
122
123# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
124_textdescrdefault_ [l=pl] {Przeglą
125daj po _1_}
126
127_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
128_textdescrType_ [l=pl] {Przeglą
129daj według typu zasobów}
130_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglą
131daj według identyfikatorów zasobów}
132_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglą
133daj według pierwotnych nazw plików}
134_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglą
135daj według zawartości pola Do}
136_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglą
137daj według pola Od (nadawca)}
138_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglą
139daj według obrazów}
140_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglą
141daj skróty}
142_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglą
143daj według wyraÅŒeń}
144_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglą
145daj kategorie Jak...}
146_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglą
147daj}
148_texticontext_ [l=pl] {Przeglą
149daj dokument}
150_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglą
151daj}
152_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
153_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
154
155_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW}
156
157_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglą
158daj dokument w formacie MIDI}
159_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglą
160daj dokument w formacie Microsoft Word}
161_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglą
162daj dokument w formacie MP3}
163_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglą
164daj dokument w formacie PDF}
165_texticonps_ [l=pl] {Przeglą
166daj dokument w formacie PostScript}
167_texticonppt_ [l=pl] {Przeglą
168daj dokument w formacie PowerPoint}
169_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglą
170daj dokument w formacie RTF}
171_texticonxls_ [l=pl] {Przeglą
172daj dokument w formacie Microsoft Excel}
173
174_page_ [l=pl] {strona}
175_pages_ [l=pl] {stron}
176_of_ [l=pl] {z}
177_vol_ [l=pl] {Tom}
178_num_ [l=pl] {Nr}
179
180_textmonth00_ [l=pl] {}
181_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
182_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
183_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
184_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
185_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
186_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
187_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
188_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
189_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
190_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
191_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
192_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
193
194_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
195_textsection_ [l=pl] {Rozdział}
196_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
197
198_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
199
200_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
201<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
202<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
203<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
204New Zealand}
205
206_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
207_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
208_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
209
210
211######################################################################
212# 'home' page
213package home
214######################################################################
215
216_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone}
217
218_textnocollections_ [l=pl] {Brak poprawnych (czyli np. zbudowanych i publicznych) kolekcji.}
219
220_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny}
221_textabgs_ [l=pl] {O Greenstonie}
222_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone'a}
223
224_textdescradmin_ [l=pl] {Pozwala na dodanie nowych uÅŒytkowników, przedstawia zestawienia dotyczą
225ce poszczególnych kolekcji oraz zawiera techniczne informacje o systemie Greenstone.}
226
227_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {Przedstawia oprogramowanie Greenstone oraz projekt, z którego wyrosło: “New Zealand Digital Library Project”}
228
229_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone'a}
230
231#####################################################################
232# some macros used on the home page from other packages
233#####################################################################
234package gli
235
236_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza}
237_textdescrgli_ [l=pl] {Pomaga w tworzeniu nowych kolekcji, tworzeniu i modyfikacji juÅŒ istnieją
238cych oraz kasowaniu kolekcji}
239
240package collector
241
242_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner}
243_textdescrcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner jest poprzednikiem Bibliotekarza i w większości przypadków naleÅŒy uÅŒywać interfejsu dostarczanego właśnie przez Bibliotekarza}
244
245package depositor
246
247_textdepositor_ [l=pl] {Depozytor}
248_textdescrdepositor_ [l=pl] {Pomaga w dodawaniu nowych dokumentów do stworzonej kolekcji}
249
250package gti
251
252_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone}
253_textdescrtranslator_ [l=pl] {Pomaga w utrzymywaniu wielojęzykowego interfejsu Greenstone}
254
255
256######################################################################
257# 'about' page
258package about
259######################################################################
260
261
262#------------------------------------------------------------
263# text macros
264#------------------------------------------------------------
265
266_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
267
268_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ podzbiorów.
269Dostępne są
270:
271<blockquote>}
272
273_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
274Na stronie Preferencje moÅŒna zaznaczyć (i zmienić)
275przeglą
276dane podzbiory kolekcji.}
277
278_titleabout_ [l=pl] {informacje}
279
280
281######################################################################
282# document package
283package document
284######################################################################
285
286
287#------------------------------------------------------------
288# text macros
289#------------------------------------------------------------
290
291_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
292_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglą
293daj zawartość}
294_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksią
295ÅŒkę}
296_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglą
297daj}
298_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
299_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
300_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
301_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglą
302daj ten rozdział}
303_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglą
304daj tekst:}
305_texticonpointer_ [l=pl] {rozdział bieŌą
306cy}
307_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
308_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
309_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
310_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
311_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
312_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
313_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌą
314cego rozdziału}
315_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
316_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
317
318_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
319_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
320duÅŒej ilości danych w przeglą
321darce internetowej
322}
323
324_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
325_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
326
327_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ??}
328
329_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
330
331_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
332
333_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
334
335_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
336
337_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
338
339_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
340
341_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
342
343_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ}
344
345_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania}
346_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania}
347
348# macros for printing page
349_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony}
350_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę}
351_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści}
352_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści}
353
354######################################################################
355# 'search' page
356package query
357######################################################################
358
359
360#------------------------------------------------------------
361# text macros
362#------------------------------------------------------------
363
364# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
365# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
366# any matches
367_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla kwerendy: _cgiargq_,Brak wyników dla kwerendy: _cgiargq_)}
368_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
369
370_textsome_ [l=pl] {niektóre}
371_textall_ [l=pl] {wszystkie}
372_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
373_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
374_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
375_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa}
376_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
377
378_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
379
380#alt text for query buttons
381_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tej kwerendy}
382_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
383_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
384)}
385_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia kwerendy}
386_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa są
387 zbyt pospolite i zostały zignorowane:}
388_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.}
389
390_textmorethan_ [l=pl] {Ponad}
391_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
392_textnodocs_ [l=pl] {Brak wyników}
393_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument}
394_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniają
395cych warunki kwerendy.}
396_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
397_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
398_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom kwerendę}
399_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
400
401#these go together in form search:
402#"Words (fold, stem) ... in field"
403_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie
404}
405_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
406_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
407
408_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz kwerendę:}
409_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
410_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
411_textand_ [l=pl] {i}
412_textor_ [l=pl] {lub}
413_textandnot_ [l=pl] {i nie}
414
415# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
416# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
417# unset
418
419_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) zawierają
420ce _querytypeselection_ słowa}
421
422_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą
423 _querytypeselection_ kwerendy}
424
425_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wyniki w porzą
426dku _formquerytypeadvancedselection_}
427
428_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ wyniki zapytań w _sfselection_\,) dla }
429
430_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) dla _formquerytypesimpleselection_}
431
432_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wyniki w porzą
433dku _formquerytypeadvancedselection_}
434
435_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, wyświetlają
436c wyniki _sfselection_\,) dla }
437
438_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłą
439czono obsługę języka Javascript w przeglą
440darce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włą
441cz Javascript.}
442_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów pasują
443cych do zakresu dat lub dokumenty zawierają
444ce konkretną
445 datę. Jest to opcja wyszukiwania.}
446_textstartdate_ [l=pl] {Data począ
447tkowa (lub jedyna):}
448_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
449_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
450_textad_ [l=pl] {n.e.}
451_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są
452 alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C. WyraÅŒenia te są
453 uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają
454 "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą
455 erą
456"}
457
458_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
459
460_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
461
462#text macros for search history
463_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
464_texthresult_ [l=pl] {wynik}
465_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
466_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
467_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
468_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
469_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
470_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
471_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
472_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
473_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
474
475
476######################################################################
477# 'preferences' page
478package preferences
479######################################################################
480
481
482#------------------------------------------------------------
483# text macros
484#------------------------------------------------------------
485
486_textprefschanged_ [l=pl] {Oto zapisane preferencje. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglą
487darki
488internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
489Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.}
490_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
491_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
492_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
493_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
494_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
495_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
496_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
497_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
498_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
499_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
500_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
501_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:}
502_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)}
503_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) mają
504 znaczenie}
505
506_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień, _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
507_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
508_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
509_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika}
510_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków:}
511_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu:}
512_textall_ [l=pl] {wszystkie}
513_textquerymode_ [l=pl] {Tryb kwerendy:}
514_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste}
515_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie logiczne za pomocą
516 operatorów !, &, | i nawiasów)}
517_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią
518}
519_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
520_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
521_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
522_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
523_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
524_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
525Uwzględnij podzbiory kolekcji:
526<br>}
527
528_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:}
529_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach}
530_textplainsearchtype_ [l=pl] {normalne z _boxsizeoption_ rodzajem zapytań}
531_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncze linie}
532_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe}
533
534_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty pokrewne}
535_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
536_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
537_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
538_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
539
540
541#####################################################################
542# 'browse' package for the dynamic browsing interface
543package browse
544#####################################################################
545
546_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
547_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
548_textwith_ [l=pl] {zawierają
549ce co najwyÅŒej}
550_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
551
552_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierają
553ce}
554_textall_ [l=pl] {wszystkie}
555_textany_ [l=pl] {niektóre}
556_textwords_ [l=pl] {słowa}
557_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
558
559_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
560
561_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
562_docs_ [l=pl] {dokumenty}
563######################################################################
564# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
565# rest of this file
566package help
567######################################################################
568
569
570#------------------------------------------------------------
571# text macros
572#------------------------------------------------------------
573
574_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
575
576# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
577# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
578# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
579_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglą
580daj dokumenty po _1_ klikają
581c na przycisk _2_}
582
583_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występują
584ce w tekście, klikają
585c na przycisk _labelSearch_}
586_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglą
587dać dokumenty według pola Do.}
588_textFromhelp_ [l=pl] {przeglą
589daj dokumenty po polu Od klikają
590c przycisk _labelFrom_}
591_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglą
592daj dokumenty}
593_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglą
594daj pliki po wystą
595pieniach akronimów klikają
596c na przycisk _labelAcronym_}
597_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglą
598dać poszczególne frazy pojawiają
599ce się w dokumentach klikają
600c przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglą
601darka fraz zwana Phind.}
602
603_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
604
605_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
606
607_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
608jego tytuł lub obraz strony tytułowej. W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
609a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌą
610cej oraz pole umoÅŒliwiają
611ce wybór
612nowej strony i przejście do przodu lub wstecz. W spisie treści nagłówek
613bieŌą
614cego rozdziału jest drukowany czcionką
615 pogrubioną
616, a spis jest rozwijalny --
617kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamkną
618ć; aby zamkną
619ć ksią
620ÅŒkę,
621kliknij u góry ikonę otwartej ksią
622ÅŒki.</p>
623
624<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌą
625cego rozdziału. Strzałki u dołu strony
626umoÅŒliwiają
627 przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
628
629<p>Pod tytułem lub fotografią
630 znajduje się kilka przycisków. Aby rozwiną
631ć
632cały tekst bieŌą
633cego rozdziału lub ksią
634ÅŒki, kliknij przycisk <i>Rozwiń tekst</i>.
635Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zają
636ć sporo pamięci operacyjnej!
637Aby rozwiną
638ć zawartość spisu treści, kliknij przycisk<i>Rozwiń spis treści</i>.
639Aby otworzyć nowe okno przeglą
640darki, kliknij przycisk <i>Nowe okno</i>
641(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub jednoczesnego odczytywania dwóch dokumentów.)
642W wynikach wyszukiwania poszukiwane wyrazy są
643 wyróŌnione. Aby wyłą
644czyć wyróŌnianie, naleÅŒy klikną
645ć przycisk <i>Bez wyróŌniania</i>.</p>
646}
647
648# help about the icons
649_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Otwórz półkę z ksią
650ÅŒkami}
651_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksią
652ÅŒkę}
653_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglą
654daj rozdział}
655_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włą
656cz/Wyłą
657cz wyświetlanie całego tekstu}
658_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
659_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
660_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
661_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji}
662
663
664_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak formułować kwerendę w poszukiwaniu konkretnych wyrazów}
665
666_texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
667 Aby uruchomić kwerendę, wykonaj na stronie wyszukiwania następują
668ce czynności:<p>
669
670 <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
671 <li>Zdecyduj, czy dopasowane mają
672 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre słowa kwerendy
673 <li>Wpisz poszukiwane wyrazy
674 <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
675 </ol>
676
677 <p>Po zakończeniu kwerendy pojawią
678 się tytuły 20 dokumentów.
679 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
680 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
681 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd. Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
682 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
683
684 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 100 dokumentów.
685 Aby zmienić tę liczbę, kliknij przycisk
686 <i>preferencje</i> u góry strony.<p>
687}
688
689_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {Postać kwerendy}
690_texthelpqueryterms_ [l=pl] {<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania – tzw. „terminy wyszukiwawcze”. Termin to pojedyncze słowo (zawierają
691ce tylko litery i cyfry), albo zwrot złoÅŒony z cią
692gu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone są
693 spacjami lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii). JeÅŒeli pojawią
694 się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będą
695 traktowane tak samo jak spacje, czyli słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielają
696ce poszczególne terminy i zostaną
697 zignorowane w wyszukiwaniu. Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierają
698cych znaki interpunkcyjne.
699
700<p>Na przykład, zapytanie<p>
701 <ul><kbd>Leśne-ogrody na wyspach Australii i Oceanii: Systemy zrównowaÅŒonego rozwój (1993)</kbd></ul>
702 <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
703 <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
704}
705
706_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" występuje kilka innych opcji.
707
708<ul>
709<li><b>*</b> uÅŒywana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynają
710cych się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
711cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
712<li><b>/x</b> moÅŒe być uÅŒyte do przypisania większej wagi jednemu ze słów, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większą
713 wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
714</ul>
715}
716
717_texthelplucenesearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" występują
718 dodatkowe opcje.
719
720<ul>
721<li><b>?</b> moÅŒe być uÅŒywany jako znak zastępują
722cy dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b> and <b>byt</b> itp.
723<li><b>*</b> moÅŒe być uÅŒywana jako znak zastępują
724cy wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
725cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
726</ul>
727Oba te znaki mogą
728 być uÅŒywane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. Jednak nie mogą
729 być uÅŒywane na począ
730tku wyraÅŒenia.
731}
732
733_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Typ kwerendy}
734_texthelpquerytype_ [l=pl] {<p>Są
735 dwa rodzaje zapytań.
736
737<ul>
738 <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> wyrazów. Dokumenty mają
739 zawierać
740 wszystkie wpisane słowa. Wyniki są
741 wyświetlane w kolejności alfabetycznej.<p>
742
743 <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierają
744cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych wyrazów.
745 Dokumenty są
746 wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do kwerendy.
747 Stopień dopasowania zaleÅŒy od następują
748cych czynników:
749
750 <p><ul>
751 <li> im więcej poszukiwanych wyrazów w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
752 <li> rzadko spotykane wyrazy są
753 waŌniejsze niŌ wyrazy popularne;
754 <li> krótkie dokumenty dają
755 lepsze dopasowanie.
756 </ul>
757</ul>
758
759<p>MoÅŒna uÅŒyć dowolnie wielu wyrazów -- moÅŒe to być całe zdanie
760lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednego wyrazu
761dokumenty będą
762 ułoÅŒone według częstotliwości występowania wyrazu w dokumencie.<p>
763}
764
765_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_}
766
767_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_}
768
769_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rankingową
770 i logiczną
771.
772Wyszukiwanie <b>rankingowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektóre</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
773<p>_texthelpbooleansearch_
774}
775
776_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {UÅŒywają
777c <b>operatorów logicznych</b> moÅŒna łą
778czyć wyraÅŒenia
779uÅŒywają
780c & (jako “i”), | (jako “lub”), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
781<p>
782Na przykład, <b>ślimak & rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
783cych oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
784cych jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>. Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
785cych słowo <b>ślimak</b> i nie zawierają
786cych słowa <b>rolnictwo</b>.
787<p>
788Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna określić przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) & (farma | pocią
789g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.}
790
791_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoŌliwia uŌycie operatorów logicznych. _texthelpbooleansearch_
792<p>Resultaty mogą
793 być przedstawione w porzą
794dku <b>rankingowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektóre</b> w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porzą
795dku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
796<p>
797Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
798NEARx uÅŒywa się do podania maksymalnej odległości między dwoma zapytaniami (składają
799cymi się z x-słów), która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie
800WITHINx określa , ÅŒe następny fragment musi wystą
801pić w cią
802gu x słów <i>po</i> pierwszym fragmencie. Jest to podobne zachowanie do NEAR ale kolejność ma tutaj znaczenie. Domyślny dystans wynosi 20.
803}
804
805_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonych zapytań nie są
806 brane pod uwagę.}
807
808_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach Lucene umoŌliwia uŌywanie operatorów logicznych. _texthelpbooleansearch_}
809
810_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie w polach}
811
812_texthelpformsearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie w (wielu) polach pozwala na łą
813czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwiska “Kowalski” w Tytule i “hodowla ślimaków” w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza są
814 składane przy pomocy operatora “i” (jeśli wybrano “całość”), albo przy pomocy “lub” (jeśli wybrano “część”). Poszczególne pojęcia wewną
815trz pól są
816 składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostaną
817 połą
818czone (“i”, ”lub”, zaprzeczenie), natomiast w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych.}
819
820_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalają
821 na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje są
822 domyślnie wyłą
823czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.}
824
825_textdatesearch_ [l=pl] {Przeszukiwanie według dat}
826
827_texthelpdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia znalezienie dokumentów
828dotyczą
829cych zdarzeń z pewnego okresu. Mogą
830 to być dokumenty
831z jednego roku lub z przedziału lat. Wpisanie poszukiwanych wyraÅŒeń
832nie jest konieczne. Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest obowią
833zkowe.<p>
834}
835
836_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
837_texthelpdatehowto_ [l=pl] {<ul>
838 <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
839cych jednego roku:<p>
840 <ul>
841 B970<li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
842 <li>Wpisz rok w polu "Data począ
843tkowa (lub jedyna data)"
844 <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą
845 erą
846 (przed Chrystusem),
847 w menu rozwijalnym obok tego pola zaznacz opcję "p.n.e."
848 <li>Uruchom wyszukiwanie
849 </ul>
850<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
851cych zakresu dat:<p>
852 <ul>
853 <li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
854 <li>W polu "Data począ
855tkowa (lub jedyna data)" wpisz datę począ
856tkową
857
858 <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
859
860 <li>W meniu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat, których to dotyczy
861 <li>Uruchom wyszukiwanie
862 </ul>
863</ul><p>
864}
865
866_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
867_texthelpdateresults_ [l=pl] {Wyszukiwanie dokumentów dotyczą
868cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903. Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczą
869ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierają
870cym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek). Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą
871 w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
872}
873
874_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
875
876_texthelppreferences_ [l=pl] {<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
877}
878
879_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
880_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {Niektóre kolekcje składają
881 się z podzbiorów, które moÅŒna przeszukiwać
882niezaleÅŒnie od siebie lub łą
883cznie, jak jedną
884 całość. Na stronie Preferencje moÅŒna
885wybrać podkolekcje, które mają
886 być uwzględnione podczas przeszukiwania.
887}
888
889_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
890_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {KaÅŒda kolekcja ma domyślny język prezentacji, ale moÅŒna włą
891czyć inny język.
892MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków w bibliotece Greenstone, aby dostosować go
893do przeglą
894darki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
895które zwykle dają
896 dobre wyniki, ale w niektórych przeglą
897darkach lepiej jest wybrać
898inny schemat kodowania znaków. Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają
899 zmianę domyślnego
900interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
901którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają
902 duÅŒych czcionek ekranowych
903lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
904}
905
906_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
907_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji w celu polepszenia wizualnej jakości
908prezentacji.
909
910<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłą
911czyć pasek nawigacyjny u góry kaÅŒdej strony
912dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
913strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone. Aby ponownie uruchomić
914wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglą
915darki internetowej klikną
916ć przycisk Wstecz.
917MoÅŒna takÅŒe wyłą
918czyć komunikaty diagnostyczne biblioteki, klikają
919c odsyłacz
920strony internetowej ulokowanej poza biblioteką
921. W niektórych kolekcjach
922stron WWW moÅŒna wybrać, czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
923mają
924 wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną
925 w bibliotece cyfrowej.
926}
927
928_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
929_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {<p>Rodzaj dopasowania podczas przeszukiwania tekstu moÅŒna wybrać za pomocą
930
931dwóch par przycisków. Pierwsza para, Wielkość liter, określa, czy dopasowanie
932ma uwzględniać wielkość liter. Druga, Końcówki słów, określa, czy dopasowanie
933ma uwzględniać końcówki słów. MoÅŒna takÅŒe wyszukiwać za pomocą
934 duÅŒego
935okna kwerendy. Dzięki temu łatwo jest wyszukać tekst wielkości całego akapitu.
936Czas przeszukiwania nawet znacznych ilości tekstu jest krótki.
937
938<p>Na przykład, jeÅŒeli wybrano przyciski <i>Nie uwzględniaj wielkości liter</i> i
939<i>Nie uwzględniaj końcówek słów</i>, kwerenda<p>
940 <ul><kbd>African building</kbd></ul>
941 <p>będzie równowaÅŒna kwerendzie<p>
942 <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
943 poniewaÅŒ wielka litera w wyrazie "African" będzie zmieniona w małą
944,
945 a w wyrazach "African" i "building" zostaną
946 usunięte przyrostki "n" i "ing".
947 W słowie "builds" usunięta zostanie litera "s".
948
949<p>Zaawansowany tryb kwerendy umoÅŒliwia modyfikowanie wyraÅŒeń za pomocą
950
951koniunkcji AND (&), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!). MoÅŒna takÅŒe włą
952czyć
953opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich kwerend.
954Ułatwia to wykonywanie kwerend będą
955cych niewielką
956 modyfikacją
957 wcześniejszych
958wyszukiwań. Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną
959 liczbę trafień oraz liczbę trafień
960prezentowanych jednorazowo w oknie.
961}
962
963_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Ta para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.}
964_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalają
965cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_}
966_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Ta para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.}
967
968_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".}
969
970_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakują
971co proste.}
972
973_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.}
974
975_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełą
976czyć sposób przeszukiwania kolekcji między "normalnym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem "w polach"
977<ul>
978<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania. _textsearchtypeprefsplain_</li>
979<li>Wyszukiwanie w wielu polach pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
980</ul>
981}
982
983
984
985_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {Jest _numbrowseoptions_ sposobów wyszukiwania informacji w tej kolekcji:}
986
987_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
988
989_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres kwerendy}
990_texthelpscope_ [l=pl] {<p>
991W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
992spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą
993 być równieÅŒ indeksy dotyczą
994ce rozdziałów
995lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
996<p>Ksią
997ÅŒki są
998 otwierane automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanej kwerendy.
999}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.