source: gsdl/trunk/macros/vietnamese2.dm@ 14287

Last change on this file since 14287 was 14287, checked in by anna, 15 years ago

Updated translations. Many thanks to Cao Minh Kiem and Van Khang.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 55.4 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Vietnamese Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6# -- to translate when creating a new interface language
7######################################################################
8
9
10
11######################################################################
12# 'home' page
13package home
14######################################################################
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_documents_ [l=vi] {tài liệu. }
21_lastupdate_ [l=vi] {Cập nhập lần cuối}
22_ago_ [l=vi] {cách đây.}
23_colnotbuilt_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập khÃŽng được xây dá»±ng.}
24
25### taken from here
26
27_textpoem_ [l=vi] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
28
29<p>kia hora te marino,
30<br>kia tere te karohirohi,
31<br>kia papapounamu te moana
32
33<p>may peace and calmness surround you,
34<br>may you reside in the warmth of a summer's haze,
35<br>may the ocean of your travels be as smooth as the polished greenstone.
36}
37
38_textgreenstone_ [l=vi] {<p>Từ Greenstone có nghÄ©a là một loại đá quÃœ được tìm thấy ở New Zealand. Trong văn hoá truyền thống Maori nó có giá trị nhất trong tất cả các vật chất được tìm thấy. Nó có thể hấp thụ và chứa đựng <i> wairua</i>, một loại sức mạnh tinh thần được làm giàu bằng những giá trị truyền thống, tất cả những thứ này tạo nên một biểu tượng phù hợp cho dá»± án thÆ° viện số này. Vẻ đẹp của nó toát lên sá»± nhân ái, sá»± trong sáng và tin cậy, sá»± khắc nghiệt, sá»± can đảm và hình thù của nó toát lên cả sá»± cÃŽng bằng. Tấm khắc được dùng trên logo của Greenstone được gọi là <i>patu</i> - một vÅ© khí chiến đấu, đây là một gia bảo của một thành viên trong dá»± án. Trong chiến đấu, mọi thứ phải được phân phối một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ. Chúng tÃŽi muốn phần mềm này cÅ©ng có các tính chất này. } # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
39
40_textaboutgreenstone_ [l=vi] {<p>Greenstone là một bộ phần mềm dùng để xây dá»±ng và phân phối các bộ sÆ°u tập thÆ° viện số. Nó cung cấp một phÆ°Æ¡ng pháp mới để tổ chức và xuất bản thÃŽng tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dá»± án <b>New Zealand Digital Library</b> của trường đại học <b>University of Waikato</b>, được phát triển và phân phối với sá»± tham gia của <b>UNESCO</b> và <b>Human Info NGO</b>. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> theo thoả thuận đăng kí GNU General Public License.
41
42<p>Mục tiêu của phần mềm là cung cấp cho người sá»­ dụng, đặc biệt là các trường đại học, các thÆ° viện hoặc trong các trụ sở cÃŽng cộng xây dá»±ng các thÆ° viện số riêng của họ. Các thÆ° viện số làm thay đổi nhanh chóng cách thức thÃŽng tin được thu thập và phổ biến trong các thành viên của UNESCO và các cÆ¡ quan trong lÄ©nh vá»±c giáo dục, khoa học và văn hóa trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tÃŽi hy vọng rằng phần mềm thÆ° viện số này sẜ gia tăng hiệu quả trong việc chia sẻ thÃŽng tin và cÃŽng bố rộng rãi chúng.
43
44
45<p>Phần mềm này được phát triển và phân phối dưới sự hợp tác hiệu quả giữa ba đơn vị vào tháng 8 năm 2000.
46
47<table border="0">
48<tr valign="top">
49<td>
50<a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato</b></a>
51<br>
52Phần mềm Greenstone được mở rộng từ dá»± án này và Ãœ tưởng ban đầu của dá»± án được phát triển bởi Communication Sub-Commission của New Zealand National Commission cho UNESCO nhÆ° là một phần đóng góp của New Zealand cho các chÆ°Æ¡ng trình của UNESCO.
53</td>
54<td></td>
55</tr>
56<tr valign="top">
57<td>
58<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a>
59<br>
60Mục tiêu chính của UNESCO là quảng bá các thÃŽng tin về giáo dục, khoa học và văn hoá trên toàn thế giới, đặc biệt đối các quốc gia đang phát triển. Việc sá»­ dụng rộng rãi các phÆ°Æ¡ng tiện thÃŽng tin liên lạc được xem nhÆ° một cÃŽng cụ quan trọng trong việc thá»±c thi mục tiêu này
61</td>
62<td><a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
63border="0"></a></td>
64</tr>
65<tr valign="top">
66<td>
67<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium</b></a>
68<br>
69Dự án này hợp tác với các cơ quan UN & NGOs. Đây là hai tổ chức này nổi tiếng trên thế giới trong việc số hoá và phổ biến các tài liệu liên quan đến sự phát triển của nhân loại.
70</td>
71<td><a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" border="0"></a></td>
72</tr>
73</table>
74} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
75
76
77_textdescrselcol_ [l=vi] {chọn một bộ sưu tập}
78
79
80######################################################################
81# home help page
82package homehelp
83######################################################################
84
85
86#------------------------------------------------------------
87# text macros
88#------------------------------------------------------------
89
90_text4buts_ [l=vi] {Có bốn nút liên kết trên trang chủ}
91
92_textnocollections_ [l=vi] {<p>Hiện tại khÃŽng có bộ sÆ°u tập nào dùng được trên bản cài đặt này.
93Để thêm các bộ sưu tập bạn phải
94<ul><li>Sử dụng chức năng <a href="_httppagecollector_">Tạo bộ sưu tập</a> để xây dựng mới các bộ sưu tập
95 <li>Nếu bạn có một đĩa cd-rom Greenstone, ban có thể cài đặt các bộ sưu tập từ cd-rom
96</ul>
97}
98
99_text1coll_ [l=vi] {Bản cài đặt này chứa 1 bộ sưu tập}
100
101_textmorecolls_ [l=vi] {Bản cài đặt này chứa _1_ bộ sưu tập}
102
103######################################################################
104# external link package
105package extlink
106######################################################################
107
108
109#------------------------------------------------------------
110# text macros
111#------------------------------------------------------------
112
113_textextlink_ [l=vi] {Liên kết bên ngoài}
114_textlinknotfound_ [l=vi] {Liên kết bên trong khÎng tìm thấy} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
115
116_textextlinkcontent_ [l=vi] {Liên kết bạn chọn là bên ngoài đối với bộ sưu tập hiện tại của bạn.
117 Nếu bạn vẫn muốn xem liên kết này và trình duyệt của bạn phải truy xuất được đến Web, bạn có
118 thể <a href="_nexturl_">đi tiếp</a>đến trang này; nếu khÃŽng bạn hãy sá»­ dụng nút "back" trên trình duyệt của bạn để trở về tài liệu trước.
119 }
120
121_textlinknotfoundcontent_ [l=vi] {Một số nguyên nhân vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, liên kết bên trong
122 bạn chọn khÃŽng tồn tài. Điều này có thể do một lỗi trong source bộ sÆ°u tập.
123 Sử dụng nút "back" trên trình duyệt của bạn để chở lại tài liệu trước.
124}
125
126# should have arguments of collection, collectionname and link
127_foundintcontent_ [l=vi] {<h3>Liên kết đến bộ sưu tập "_2_"</h3>
128
129<p>Liên kết bạn chọn nằm bên ngoài bộ sưu tập "_collectionname_".
130 Nếu bạn muốn xem liên kết này trong bộ sưu tập "_collectionname_" bạn có thể <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">đi tiếp</a>
131 đến trang này; mặt khác sử dụng nút "back" trên trình duyệt của bạn để trở về tài liệu trước.
132</p>
133} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
134
135
136######################################################################
137# authentication page
138package authen
139######################################################################
140
141
142#------------------------------------------------------------
143# text macros
144#------------------------------------------------------------
145
146_textGSDLtitle_ [l=vi] {Phần mềm thư viện số Greenstone}
147
148_textusername_ [l=vi] {tên đăng nhập}
149_textpassword_ [l=vi] {mật khẩu}
150
151_textmustbelongtogroup_ [l=vi] {Chú Ãœ rằng bạn phải thuộc nhóm quản trị mới truy xuất được trang này.}
152
153_textmessageinvalid_ [l=vi] {Người dùng cần đăng nhập mới có thể truy xuất được trang thÃŽng tin này.<br>
154_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>)
155Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
156
157_textmessagefailed_ [l=vi] {Tên đăng nhập của bạn hoặc mật khẩu bị sai.}
158
159_textmessagedisabled_ [l=vi] {Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị khoá. Vui lòng liên hệ với người quản trị.}
160
161_textmessagepermissiondenied_ [l=vi] {Xin lỗi, bạn khÃŽng có quyền truy xuất trang này.}
162
163_textmessagestalekey_ [l=vi] {Liên kết này đã quá cũ. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để truy xuất trang này.}
164
165
166######################################################################
167# 'docs' page
168package docs
169######################################################################
170
171
172#------------------------------------------------------------
173# text macros
174#------------------------------------------------------------
175
176_textnodocumentation_ [l=vi] {<p>Bản cài đặt này khÃŽng chứa bất kỳ một tài liệu hướng dẫn nào. Điều này có thể do:
177<ol>
178 <li>Greenstone được cài đặt từ CD-ROM.
179 <li>Greenstone được cài đặt từ một điểm phân phối trên mạng Internet.
180</ol>
181Trong trường hợp này bạn có thể lấy tài liệu từ thư mục <i>docs</i> của đĩa CD-ROM Greenstone hoặc bằng cách truy cập địa chỉ<a
182href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.
183} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
184
185_textuserguide_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn sử dụng}
186_textinstallerguide_ [l=vi] {Tài liệu cài đặt phần mềm}
187_textdeveloperguide_ [l=vi] {Tài liệu cho người phát triển bộ sưu tập}
188_textpaperguide_ [l=vi] {Từ giấy đến bộ sưu tập}
189_textorganizerguide_ [l=vi] {Sử dụng chương trình Organizer}
190
191_textgsdocstitle_ [l=vi] {tài liệu greenstone}
192
193######################################################################
194# collectoraction
195package wizard
196
197_textbild_ [l=vi] {Xây dựng bộ sưu tập} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
198_textbildsuc_ [l=vi] {Xây dá»±ng bộ sÆ°u tập thành cÃŽng} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
199_textviewbildsummary_ [l=vi] {Có thể <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>xem bảng tóm tắt quá trình xây dựng</a> bộ sưu tập này biết thêm chi tiết.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
200_textview_ [l=vi] {Xem bộ sưu tập} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
201
202_textbild1_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập đang được xây dá»±ng: mất một khoảng thời gian. Dòng bên dưới cho biết thÃŽng tin về xây dá»±ng bộ sÆ°u tập} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
203
204_textbild2_ [l=vi] {To stop the building process at any time, click here.
205<br>The collection you are working on will remain intact.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
206
207_textstopbuild_ [l=vi] {ngừng xây dựng} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
208
209_textbild3_ [l=vi] {Nếu người dùng muốn ngừng trang này (và cÅ©ng có thể hủy bỏ tiến trình thì nhấn vào nút: "ngừng xây dá»±ng") bộ sÆ°u tập sẜ tiếp tục xây dá»±ng và cài đặt thành cÃŽng} # Updated 6-Dec-2006 by vankhang
210
211_textbuildcancelled_ [l=vi] {Hủy bỏ xây dựng} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
212
213_textbildcancel1_ [l=vi] {Tiến trình xây dựng bộ sưu tập bị hủy bỏ. Sử dụng nút màu vàng bên dưới để thay đổi bộ sưu tập hoặc khởi động lại tiến trình.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
214
215_textbsupdate1_ [l=vi] {Cập nhật trạng thái xây dựng trong một giây} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
216_textbsupdate2_ [l=vi] {Cập nhật trạng thái xây dựng trong} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
217_textseconds_ [l=vi] {ấn phẩm} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
218
219_textfailmsg11_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập khÃŽng thể xây dá»±ng được vì khÃŽng có dữ liệu. Hãy chắc rằng tối thiểu một trong số các thÆ° mục hoặc tập tin được chỉ định trong trang dữ liệu nguồn có tồn tại (trong trường hợp thÆ° mục thì phải có chứa tập tin), để Greenstone có thể tiến hành.} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
220
221_textfailmsg21_ [l=vi] {khÃŽng thể tạo được bộ sÆ°u tập này (tập tin import.pl bị hỏng.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
222_textfailmsg31_ [l=vi] {KhÃŽng thể tạo được bộ sÆ°u tập này (tập tin buildcol.pl bị hỏng).} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
223_textfailmsg41_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập được xây dá»±ng thành cÃŽng nhÆ°ng khÃŽng cho phép cài đặt} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
224_textfailmsg71_ [l=vi] {Lỗi xuất hiện trong khi xây dựng bộ sưu tập} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
225
226
227_textblcont_ [l=vi] {xây dá»±ng bản ghi bao gồm thÃŽng tin bên dưới: } # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
228
229######################################################################
230# collectoraction
231package collector
232######################################################################
233
234
235
236#------------------------------------------------------------
237# text macros
238#------------------------------------------------------------
239
240_textdefaultstructure_ [l=vi] {cấu trúc mặc định}
241_textmore_ [l=vi] {nhiều hơn}
242_textinfo_ [l=vi] {ThÃŽng tin bộ sÆ°u tập}
243_textsrce_ [l=vi] {Tài liệu nguồn}
244_textconf_ [l=vi] {Cấu hình bộ sưu tập}
245_textdel_ [l=vi] {Xoá bộ sưu tập}
246_textexpt_ [l=vi] {Xuất bản bộ sưu tập}
247
248_textdownloadingfiles_ [l=vi] {Đang tải xuống các tập tin ...}
249_textimportingcollection_ [l=vi] {Đang nhập bộ sưu tập ...}
250_textbuildingcollection_ [l=vi] {Đang xây dựng bộ sưu tập ...}
251_textcreatingcollection_ [l=vi] {đang tạo bộ sưu tập ...}
252
253_textcollectorblurb_ [l=vi] {<i>
254<br>Việc xây dá»±ng và phân phối bộ sÆ°u tập có những vấn đề mà bạn cần phải nắm rõ trước khi tiến hành quá trình tổng hợp tài liệu. Có những vấn đề pháp lí: Bạn có thể truy cập tài liệu này khÃŽng có nghÄ©a là bạn có thể để cho những người khác tá»± do xem tài liệu. Có những vấn đề mang tính xã hội: Các bộ sÆ°u tập phải phù hợp với thuần phong mỹ tục ở nÆ¡i phát hành. Có những vấn đề chủng tộc, những thứ đơn giản là chúng ta khÃŽng thể phát hành rộng rãi.
255<br>Hãy thận trọng với sức mạnh của thÃŽng tin và sá»­ dụng chúng một cách đúng đắn
256</i>
257}
258
259_textcb1_ [l=vi] {Tạo bộ sÆ°u tập giúp bạn tạo mới các bộ sÆ°u tập, thay đổi, thêm thÃŽng tin hoặc xóa các bộ sÆ°u tập có sẵn. Để làm được điều này bạn sẜ được hướng dẫn điền những điền những thÃŽng tin cần thiết một cách tuần tá»± vào các trang Web yêu cầu.
260}
261
262_textcb2_ [l=vi] {Đầu tiên bạn phải chọn một trong hai thao tác sau}
263_textcnc_ [l=vi] {tạo mới một bộ sưu tập}
264_textwec_ [l=vi] {thêm dữ liệu vào một bộ sưu tập có sẵn hoặc xóa bộ sưu tập đó.}
265
266_textcb3_ [l=vi] {Để xây dá»±ng hoặc thay đổi các bộ sÆ°u tập thÆ° viện số bạn phải đăng nhập vào hệ thống. Điều này sẜ bảo vệ các thÃŽng tin của bạn khÃŽng bị thay đổi bởi những người khác sá»­ dụng máy tính của bạn. Chú Ãœ, vì lÃœ do an ninh, bạn sẜ bị tá»± động thoát ra khỏi hệ thống 30 phút sau khi đã đăng nhập. Khi đó, bạn đừng lo lắng - bạn sẜ được yêu cầu đăng nhập lại và tiếp tục tại vị trí bạn ra khỏi hệ thống.
267}
268
269_textcb4_ [l=vi] {Vui lòng, nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp chuột vào nút đăng nhập.
270}
271
272_textfsc_ [l=vi] {Đầu tiên bạn chọn bộ sÆ°u tập mà bạn muốn làm việc (các bộ sÆ°u tập khÃŽng được phép ghi sẜ khÃŽng được liệt kê ở đây).
273}
274
275_textwtc_ [l=vi] {Với bộ sưu tập bạn đã chọn, bạn có thể}
276_textamd_ [l=vi] {Thêm dữ liệu và xây dựng lại bộ sưu tập}
277_textetc_ [l=vi] {Chỉnh sửa tập tin cấu hình của bộ sưu tập và xây dựng lại bộ sưu tập}
278_textdtc_ [l=vi] {Xoá bộ sưu tập}
279_textetcfcd_ [l=vi] {Xuất bản bộ sưu tập ra CD-ROM}
280_textcaec_ [l=vi] {Chỉnh sửa bộ sưu tập đã có}
281_textnwec_ [l=vi] {KhÃŽng tồn tại bộ sÆ°u tập cho phép chỉnh sá»­a}
282_textcianc_ [l=vi] {Tạo mới một bộ sưu tập}
283_texttsosn_ [l=vi] {Thứ tự các bước cần thiết để tạo mới bộ sưu tập thư viện số là:}
284_textsin_ [l=vi] {Xác định tên của bộ sÆ°u tập (và thÃŽng tin liên quan)}
285_textswts_ [l=vi] {Xác định nơi lấy tài liệu nguồn}
286_textatco_ [l=vi] {Chỉnh sửa các tùy chọn cấu hình (chỉ dành cho người sử dụng cấp cao)}
287_textbtc_ [l=vi] {"Xây dựng" bộ sưu tập (xem phần dưới)}
288_textpvyh_ [l=vi] {Xem lại các cÃŽng việc bạn đã làm}
289
290_texttfsiw_ [l=vi] {Bước thứ tÆ° là bước mà máy tính sẜ làm tất cả các cÃŽng việc. Trong quá trình xây dá»±ng máy tính tạo ra tất cả các chỉ mục và thu thập các thÃŽng tin liên quan. NhÆ°ng trước tiên bạn phải xác định thÃŽng tin.
291}
292
293_textadab_ [l=vi] {Một sÆ¡ đồ xuất hiện ở dưới sẜ giúp bạn nhận biết bạn đang ở bước nào. Nút màu xanh lá cây là nút mà bạn nhấn vào để tiếp tục. Khi bạn đi theo tuần tá»± các trạng thái, các nút sẜ thay đổi sang màu vàng. Bạn có thể trở về một trang trước đó bằng cách nhấn chuột vào nút màu vàng thích hợp trên sÆ¡ đồ.
294}
295
296_textwyar_ [l=vi] {Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn nút màu xanh lá cây “thÃŽng tin bộ sÆ°u tập” để bắt đầu tạo bộ sÆ°u tập số mới.
297}
298
299_textcnmbs_ [l=vi] {Tên bộ sưu tập phải được xác định}
300_texteambs_ [l=vi] {Địa chỉ Email phải được xác định}
301_textpsea_ [l=vi] {Xác định địa chỉ emai theo mẫu: username@domain}
302_textdocmbs_ [l=vi] {MÃŽ tả về bộ sÆ°u tập phải được xác định}
303
304_textwcanc_ [l=vi] {Khi tạo mới một bộ sÆ°u tập bạn cần nhập một số thÃŽng tin sÆ¡ bộ về tài liệu nguồn. Quá trình xây dá»±ng được cấu trúc nhÆ° là một loạt các trang web được giám sát bởi chức năng Xây dá»±ng bộ sÆ°u tập.
305}
306
307_texttfc_ [l=vi] {Tên bộ sưu tập:}
308
309_texttctiasp_ [l=vi] {Tiêu đề của bộ sưu tập là một nhóm từ ngắn được sử dụng trong chương trình nhằm xác định nội dung của bộ sưu tập. Ví dụ các tiêu đề sau: “Computer Science Technical Reports” và "Humanity Development Library".
310}
311
312_textcea_ [l=vi] {Địa chỉ email liên hệ:}
313
314_textteas_ [l=vi] {Địa chỉ email này là điạ chỉ liên hệ của bộ sÆ°u tập. Khi bộ sÆ°u tập gặp trục trặc, một báo cáo chẩn đoán sẜ được gá»­i tới địa chỉ này. Nhập một địa chỉ email theo mẫu đầy đủ: <tt>name@domain</tt>.
315}
316
317_textatc_ [l=vi] {Giới thiệu về bộ sưu tập:}
318
319_texttiasd_ [l=vi] {Đây là một câu diễ
320n tả các nguyên tắc bao trùm bộ sÆ°u tập. Nó sẜ xuất hiện trên trang đầu khi bộ sÆ°u tập được trình bày.
321}
322
323_textypits_ [l=vi] {Vị trí của bạn theo thứ tá»± được chỉ ra bởi một mÅ©i tên ở dưới - trong trường hợp này là trạng thái “ThÃŽng tin bộ sÆ°u tập”. Để tiếp tục, nhấn chuột vào nút màu xanh lá cây “Tài liệu nguồn”.
324}
325
326_srcebadsources_ [l=vi] {<p>Có một hoặc nhiều tài liệu nguồn bạn xác định là khÃŽng hợp lệ (đánh dấu
327_iconcross_ ở dưới).
328
329<p>Điều này có thể là do
330<ul>
331<li>Tập tin, vị trí FTP hoặc URL khÃŽng tồn tại.
332<li>Bạn cần phải kết nối vào mạng Internet trước
333<li>Bạn đang cố truy xuất từ bên trong một firewall (điều này xảy ra khi bạn thường phải cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập Interner).
334</ul>
335
336<p>Nếu trang địa chỉ URL này có thể nhìn thấy từ trình duyệt của bạn, nó có thể là một bản sao được lÆ°u trong máy cục bộ. Thật đáng tiếc, các bản sao này thì lại hoàn toàn hợp lệ đối với các quá trình xá»­ lÃœ của chúng tÃŽi. Trong trường hợp này chúng tÃŽi khuyên bạn tải xuống lại các trang đang sá»­ dụng bởi trình duyệt của bạn trước.
337}
338
339_textymbyco_ [l=vi] {<p>Bạn chọn một trong hai cấu trúc sau để xây dựng bộ sưu tập của mình.
340<ul>
341<li>Cấu trúc mặc định
342<dl><dd>Bộ sưu tập mới phải chứa tài liệu dạng hmtl (.htm, .html), tài liệu dạng văn bản (.txt, .text), tài liệu dạng Word (.doc), tài liệu dạng PDF (.pdf) hoặc tài liệu dạng email (.mbx).</dd></dl>
343<li>Một bộ sưu tập đã có sẵn
344<dl><dd>Các tập tin trong bộ sưu tập mới của bạn phải có kiểu giống với những tập tin được dùng để xây dựng bộ sưu tập đã có.</dd></dl>
345</ul>
346}
347
348_textbtco_ [l=vi] {Xây dựng bộ sưu tập trên}
349_textand_ [l=vi] {Thêm mới dữ liệu}
350_textad_ [l=vi] {Đang thêm dữ liệu:}
351
352_texttftysb_ [l=vi] {Các tập tin mà bạn xác định ở dưới sẜ được thêm vào bộ sÆ°u tập. Hãy kiểm tra xem bạn có đang thêm vào một tập tin sẵn có trong bộ sÆ°u tập khÃŽng, nếu trường hợp đó xảy ra, cả 3 tập tin sẜ đều nằm trong bộ sÆ°u tập. Các tập tin được xác định thÃŽng qua đường dẫn đầy đủ, các trang Web được xác định thÃŽng qua địa chỉ Web.
353}
354
355_textis_ [l=vi] {Tài liệu nguồn:}
356
357_textddd1_ [l=vi] {<p>Nếu bạn sá»­ dụng file:// hoặc ftp:// để xác định một tập tin, thì tập tin đó sẜ được lấy về.
358
359<p>Nếu bạn sá»­ dụng http:// thì tùy theo URL bạn sẜ nhận một trang hoặc nhiều trang web. Khi một trang được lấy về thì tất cả các trang mà liên kết trá»±c tiếp hoặc gián tiếp với nó cÅ©ng được lấy xuống.
360
361<p>Khi bạn sá»­ dụng file:// hoặc ftp:// để xác định một thÆ° mục, hoặc cung cấp một http:// URL mà chỉ đến một danh sách các tập tin, thì mọi thứ trong thÆ° mục và tất cả các thÆ° mục con của nó sẜ được đưa vào bộ sÆ°u tập.
362
363<p>Nhấn chuột vào nút “Thêm tài liệu” để có nhiều hộp nhập liệu hơn.
364}
365
366_textddd2_ [l=vi] {<p>Nhấn chuột một lần vào các nút màu xanh lá cây. Nếu bạn là người sử dụng cấp cao bạn có thể chỉnh sửa cấu hình của bộ sưu tập. Ngược lại, bạn đến bước xây dựng bộ sưu tập. Bạn có thể quay lại các bước trước đó bằng cách nhấn chuột vào nút màu vàng.
367}
368
369_textconf1_ [l=vi] {<p>Việc xây dựng và trình bày bộ sưu tập của bạn được điều khiển bằng các xác lập trong một tập tin cấu hình đặc biệt. Người sử dụng cấp cao có thể thay đổi các xác lập đó.
370
371<center><p><b>Nếu khÃŽng, bạn có thể di chuyển xuống cuối trang.</b></center>
372
373<p>Để thay thế các xác lập cấu hình có sẵn, bạn hãy thay thế dữ liệu xuất hiện ở dưới. Khi bị sai, bạn nhấn chuột vào “Làm lại” để lấy lại các xác lập ban đầu.
374}
375
376_textreset_ [l=vi] {Làm lại}
377
378
379_texttryagain_ [l=vi] {<a href="_httppagecollector_" target=_top>khởi động lại chức năng xây dựng bộ sưu tập</a>
380 và thử lại.
381} # Updated 6-Dec-2006 by vankhang
382
383
384_textretcoll_ [l=vi] {Quay lại Tạo bộ sưu tập}
385
386_textdelperm_ [l=vi] {Một số hoặc tất cả _cgiargbc1dirname_ bộ sÆ°u tập khÃŽng thể được xoá. Nguyên nhân có thể là:
387<ul>
388<li> Greenstone khÎng có quyền xoá thư mục _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ .
389<br>
390Bạn cần tự tay xoá bỏ thư mục này để hoàn tất việc xoá bộ sưu tập _cgiargbc1dirname_
391.</li>
392<li>Greenstone khÃŽng thể chạy chÆ°Æ¡ng trình _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. Bạn phải bảo đảm tập tin này có thể đọc và thá»±c thi.</li>
393</ul>
394}
395
396_textdelinv_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập _cgiargbc1dirname_ được bảo vệ hoặc khÃŽng hợp lệ. Quá trình xoá được huá»· bỏ.
397}
398
399_textdelsuc_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập _cgiargbc1dirname_ được xoá thành cÃŽng.}
400
401_textclonefail_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập _cgiargclonecol_ khÃŽng thể sao chép. Nguyên nhân có thể là:
402<ul>
403<li> Bộ sÆ°u tập _cgiargclonecol_ khÃŽng tồn tài
404<li> Bộ sÆ°u tập _cgiargclonecol_ khÃŽng có tập tin cấu hình collect.cfg
405<li> Greenstone khÃŽng có quyền đọc tập tin cấu hình collect.cfg
406</ul>
407}
408
409_textcolerr_ [l=vi] {Xây dựng bộ sưu tập bị lỗi.}
410
411_texttmpfail_ [l=vi] {Xây dá»±ng bộ sÆ°u tập khÃŽng thể đọc hoặc ghi từ tập tin hoặc thÆ° mục tạm thời. Nguyên nhân có thể là:
412<ul>
413<li> Greenstone khÃŽng thể đọc hoặc ghi trên thÆ° mục _gsdlhome_/tmp.
414</ul>
415}
416
417_textmkcolfail_ [l=vi] {Xây dá»±ng bộ sÆ°u tập khÃŽng thể tạo cấu trúc thÆ° mục theo yêu cầu của bộ sÆ°u tập mới (mkcol.pl thất bại). Nguyên nhân có thể là:
418<ul>
419<li> Greenstone khÎng có quyền ghi trên thư mục _gsdlhome_/tmp.
420<li> mkcol.pl perl script có lỗi.
421</ul>
422}
423
424_textnocontent_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập bị lỗi: bạn khÃŽng cung cấp tên cho bộ sÆ°u tập mới. Hãy khởi động lại quá trình xây dá»±ng bộ sÆ°u tập từ đầu.
425}
426
427_textrestart_ [l=vi] {Bắt đầu tạo bộ sưu tập}
428
429_textreloaderror_ [l=vi] {Một lỗi xảy ra trong khi tạo một bộ sÆ°u tập mới. Điều này xảy ra Greenstone khÃŽng phân biệt được nút "reload" hoặc nút "back" trên trình duyệt của bạn (bạn nên tránh sá»­ dụng những nút này trong khi tạo bộ sÆ°u tập). Bạn nên bắt đầu lại quá trình xây dá»±ng bộ sÆ°u tập.
430}
431
432_textexptsuc_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập _cgiargbc1dirname_ export thành cÃŽng đến thÆ° mục _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_.
433}
434
435_textexptfail_ [l=vi] {<p>Export thất bại bộ sưu tập _cgiargbc1dirname_.
436
437<p>Điều này hình nhÆ° là do Greenstone được cài đặt mà khÃŽng có các thành phần cần thiết để hỗ trợ chức năng "Truy xuất Collection".
438<ul>
439
440 <li>Khi bạn cài đặt Greenstone từ CD-ROM các thành phần này sẜ khÃŽng được được cài đặt mặc nhiên bạn phải chọn chúng trong mục "Custom". Bạn có thể thêm chúng trong bản cài đặt của bạn bằng cách chạy lại thủ tục cài đặt.
441
442 <li>Khi bạn cài đặt Greenstone từ một điểm phân phối trên Internet bạn cần tải xuống và cài đặt thêm các gói cho phép sử dụng chức năng này. Liên hệ trang web này <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> hoặc địa chỉ email <a
443 href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a> để biết thêm chi tiết.
444
445</ul>
446}
447
448######################################################################
449# depositoraction
450package depositor
451######################################################################
452
453
454_textdepositorblurb_ [l=vi] {<p> chỉ định thÃŽng tin của những tập tin dưới đây và nhấn vào textintro bên dưới.</p>} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
455
456_textcaec_ [l=vi] {Thêm vào bộ sưu tập đã có} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
457_textbild_ [l=vi] {Mục truyền dữ liệu} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
458_textintro_ [l=vi] {Chọn tập tin} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
459_textselect_ [l=vi] {Chọn bộ sưu tập} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
460_textmeta_ [l=vi] {Chỉ đinh Metadata} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
461
462_texttryagain_ [l=vi] {<a href="_httppagedepositor_" target=_top>khởi động lại hệ thống truyền dữ liệu </a> và thử lại lần nữa} # Updated 6-Dec-2006 by vankhang
463
464
465_textretcoll_ [l=vi] {Quay lại hệ thống truyền dữ liệu} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
466
467_texttmpfail_ [l=vi] {Hệ thống truyền dữ liệu bị lỗi khi đọc hoặc ghi lên một tập tin hoặc thư mục tạm. Các nguyên nhân có thể xảy ra:
468<ul>
469<li> Greenstone khÃŽng cấp quyền đọc/ghi cho thÆ° mục _gsdlhome_/tmp.
470</ul>
471} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
472
473
474######################################################################
475# 'gsdl' page
476package gsdl
477######################################################################
478
479
480#------------------------------------------------------------
481# text macros
482#------------------------------------------------------------
483
484
485_textgreenstone1_ [l=vi] {Greenstone là một bộ phần mềm dùng để xây dá»±ng và phân phối các bộ sÆ°u tập tài liệu số. Nó cung cấp một phÆ°Æ¡ng pháp mới để tổ chức và xuất bản thÃŽng tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dá»± án ThÆ° viện số New Zealand của trường đại học Waikato, được phát triển và phân phối với sá»± tham gia của UNESCO và Human Info NGO. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên <i>http://greenstone.org</i> theo thoả thuận của GNU General Public License.
486} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
487
488_textgreenstone2_ [l=vi] {Địa chỉ trang web của New Zealand Digital Library (http://nzdl.org) chứa nhiều bộ sÆ°u tập mẫu, tất cả chúng được tạo với phần mềm Greenstone. Các bộ sÆ°u tập này được cÃŽng bố rộng rãi cho bạn nghiên cứu. Tất cả chúng được minh hoạ bằng nhiều ví dụ khác nhau về cách tìm kiếm và hiển thị các tùy chọn. Trang web này chứa đựng nhiều bộ sÆ°u tập bằng tiếng Arabic, Chinese, French, Maori và Spanish cÅ©ng nhÆ° tiếng English. Ngoài ra còn có các bộ sÆ°u tập về âm nhạc.} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
489
490_textplatformtitle_ [l=vi] {cấu hình nền}
491_textgreenstone3_ [l=vi] {Greenstone tÆ°Æ¡ng thích với hệ điều hành Windows, Unix và Mac OS X. Việc phân phối bao gồm các bản cài đặt cho tất cả các phiên bản của Windows, Linux và Mac OS X. Nó cÅ©ng cung cấp toàn bộ source code của hệ thống để người sá»­ dụng có thể biên dịch lại bằng Microsoft C++ hoặc gcc. Phần mềm đi kÚm với Greenstone cÅ©ng đều miễ
492n phí, ví dụ như Apache Webserver và PERL. Người sử dụng có thể dùng các trình duyệt Web điển hình là Netscape Navigator hoặc Internet Explorer.
493} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
494
495_textgreenstone4_ [l=vi] {Có nhiều đĩa CD_ROM chứa sẵn các bộ sÆ°u tập tài liệu để phục vụ cho phần mềm Greenstone. Ví dụ, <i>Humanity Development</i> chứa 1.230 tài liệu từ kế toán tài chính cho đến vấn đề an toàn nguồn nước. Nó chạy trên các máy tính cấu hình thấp chẳng hạn nhÆ° những cái thường dùng ở các nước đang phát triển. ThÃŽng tin có thể được truy xuất bằng cách tìm kiếm, trình duyệt dá»±a trên chủ đề, tên tiêu đề, tên tổ chức xuất bản, danh sách các gợi Ãœ hoặc xem bìa sách một cách tùy Ãœ.
496} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
497
498_textcustomisationtitle_ [l=vi] {tùy chỉnh}
499_textgreenstone5_ [l=vi] {Greenstone được thiết kế để dễ
500 nâng cấp và chỉnh sá»­a. Các định dạng mới của một tài liệu và metadata được cung cấp bằng cách viết “plugins” (trong Perl). TÆ°Æ¡ng tá»±, việc duyệt cấu trúc của metadata có thể thá»±c hiện bằng cách viết “classifiers”. Giao diện người sá»­ dụng có thể được thay thế bằng cách viết các “macros”. Giao thức Corba cho phép các chÆ°Æ¡ng trình thÃŽng minh (ví dụ trong Java) sá»­ dụng tất cả các tiện ích đi kÚm với bộ sÆ°u tập. Cuối cùng, source code bằng C++ và Perl được cung cấp miễ
501n phí và cho phép sửa đổi.
502} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
503
504_textdocumentationtitle_ [l=vi] {tài liệu}
505_textdocuments_ [l=vi] {Tài liệu viết thêm cho phần mềm Greenstone thì khá phổ biến.} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
506
507#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
508#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
509#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
510#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
511
512_textmailinglisttitle_ [l=vi] {danh sách địa chỉ mail}
513_textmailinglist_ [l=vi] {Có một danh sách những địa chỉ nhận thÃŽng tin thường xuyên mà mục đích chính là để thảo luận về phần mềm thÆ° viện số Greenstone. Những người sá»­ dụng của Greenstone có thể đăng kÃœ vào danh sách này và tham gia vào các buổi thảo luận.
514Để đăng kÃœ, truy cập địa chỉ <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.Để gá»­i thÃŽng tin đến nhóm, sá»­ dụng địa chỉ này greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz
515>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.
516} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
517
518_textbugstitle_ [l=vi] {lỗi}
519_textreport_ [l=vi] {Chúng tÃŽi muốn bảo đảm rằng phần mềm này làm việc tốt. Bạn vui lòng thÃŽng báo các lỗi đến <a href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz"
520>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.
521}
522
523_textgs3title_ [l=vi] {cÃŽng việc}
524_textgs3_ [l=vi] {Greenstone 3 là một phiên bản được thiết kế và cài đặt lại, chứa tất cả các tính năng tiên tiến của Greenstone 2 (phiên bản hiện tại). Nó kết hợp tất cả các đặc điểm của hệ thống đã tồn tại và tÆ°Æ¡ng thích với tất cả các hệ thống trước: có thể xây dá»±ng và chạy trên các bộ sÆ°u tập đã có mà khÃŽng phải chỉnh sá»­a. Greenstone 3 được viết bằng Java và được xây dá»±ng nhÆ° một thành phần mạng độc lập sá»­ dụng XML để truyền thÃŽng. Những tính năng này giúp Greenstone phát triển tính khả chuyển và mở rộng. Phiên bản mới được đưa vào sá»­ dụng thá»±c tế vào ngày 23 tháng 12 năm 2003. Ý tưởng thiết kế ban đầu của hệ thống được phác thảo trên "The design of Greenstone 3: An agent based dynamic digital library"(<a href="http://www.greenstone.org/manuals/gs3design.pdf">PDF</a>).
525} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
526
527_textcreditstitle_ [l=vi] {Danh sách tác giả
528} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
529
530_textwhoswho_ [l=vi] {Phần mềm Greenstone là kết quả nỗ lá»±c của nhiều người. Rodger McNab và Stefan Boddie là những kiến trúc sÆ° và người thá»±c hiện chính. Những người cộng tác thá»±c hiện bao gồm: David Bainbridge, George Buchanan, Michael Dewsnip, Katherine Don, Hong Chen, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, và Stuart Yeates. Một số thành viên khác của dá»± án New Zealand Digital Library đã cung cấp lời khuyên và Ãœ tưởng trong thiết kế của hệ thống: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols and Lloyd Smith. Chúng tÃŽi cÅ©ng muốn cảm Æ¡n tất cả những người đã góp phần đưa các gói có bản quyền của GNU vào trong bản phân phối này: MG, GDBM, PDFTOHTML, WGET, WVWARE and XLHTML.
531} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
532
533_textaboutgslong_ [l=vi] {giới thiệu về phần mềm greenstone}
534
535######################################################################
536# 'users' page
537package userslistusers
538######################################################################
539
540
541#------------------------------------------------------------
542# text macros
543#------------------------------------------------------------
544
545_textlocu_ [l=vi] {Danh sách người sử dụng hiện tại}
546_textuser_ [l=vi] {người sử dụng
547}
548_textas_ [l=vi] {tình trạng tài khoản}
549_textgroups_ [l=vi] {nhóm}
550_textcomment_ [l=vi] {chú thích}
551_textadduser_ [l=vi] {thêm người sử dụng}
552_textedituser_ [l=vi] {chỉnh sửa}
553_textdeleteuser_ [l=vi] {xoá}
554
555
556######################################################################
557# 'users' page
558package usersedituser
559######################################################################
560
561
562#------------------------------------------------------------
563# text macros
564#------------------------------------------------------------
565
566
567_textedituser_ [l=vi] {Chỉnh sá»­a thÃŽng tin người dùng}
568_textadduser_ [l=vi] {Thêm người sử dụng}
569
570_textaboutusername_ [l=vi] {Tên đăng nhập phải dài từ 2 đến 30 kÃœ tá»±. Chúng có thể chứa các kÃœ tá»±, chữ số, '.' và '_'.
571}
572
573_textaboutpassword_ [l=vi] {Mật khẩu phải dài từ 3 đến 8 kÃœ tá»±. Chúng chỉ chứa các kÃœ tá»± ASCII in được thÃŽng thường.
574}
575
576_textoldpass_ [l=vi] {Nếu trường này trống mật khẩu cÅ© sẜ được bỏ qua.}
577_textenabled_ [l=vi] {cho phép}
578_textdisabled_ [l=vi] {khÎng cho phép}
579
580_textaboutgroups_ [l=vi] {Các nhóm phân biệt bởi dấu phẩy, khÃŽng đặt khoảng trắng sau dấu phẩy.
581}
582
583
584######################################################################
585# 'users' page
586package usersdeleteuser
587######################################################################
588
589
590#------------------------------------------------------------
591# text macros
592#------------------------------------------------------------
593
594_textdeleteuser_ [l=vi] {Xoá người sử dụng}
595_textremwarn_ [l=vi] {Bạn có thật sá»± muốn xoá người sá»­ dụng khÃŽng <b>_cgiargumun_</b>?}
596
597
598######################################################################
599# 'users' page
600package userschangepasswd
601######################################################################
602
603
604#------------------------------------------------------------
605# text macros
606#------------------------------------------------------------
607
608_textchangepw_ [l=vi] {Thay đổi mật khẩu}
609_textoldpw_ [l=vi] {mật khẩu cũ}
610_textnewpw_ [l=vi] {mật khẩu mới}
611_textretype_ [l=vi] {đánh lại mật khẩu mới}
612
613
614######################################################################
615# 'users' page
616package userschangepasswdok
617######################################################################
618
619
620#------------------------------------------------------------
621# text macros
622#------------------------------------------------------------
623
624_textsuccess_ [l=vi] {Mật khẩu đã được thay đổi thành cÃŽng.}
625
626
627######################################################################
628# 'users' page
629package users
630######################################################################
631
632
633#------------------------------------------------------------
634# text macros
635#------------------------------------------------------------
636
637_textinvalidusername_ [l=vi] {Tên đăng nhập khÃŽng tồn tại.}
638_textinvalidpassword_ [l=vi] {Mật khẩu bị sai.}
639_textemptypassword_ [l=vi] {Vui lòng nhập lại mật khẩu cho người dùng này.}
640_textuserexists_ [l=vi] {Người sử dụng này đã tồn tại, bạn nhập tên đăng nhập khác.}
641
642_textusernameempty_ [l=vi] {Vui lòng nhập tên đăng nhập.}
643_textpasswordempty_ [l=vi] {Bạn phải nhập mật khẩu cũ.}
644_textnewpass1empty_ [l=vi] {Bạn nhập mật khẩu mới sau đó đánh lại một lần nữa.}
645_textnewpassmismatch_ [l=vi] {2 mật khẩu bạn nhập vào khÃŽng khớp.}
646_textnewinvalidpassword_ [l=vi] {Bạn nhập một mật khẩu khÃŽng có giá trị.}
647_textfailed_ [l=vi] {Tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn bị sai.}
648
649
650######################################################################
651# 'status' pages
652package status
653######################################################################
654
655
656#------------------------------------------------------------
657# text macros
658#------------------------------------------------------------
659
660
661_textversion_ [l=vi] {Số phiên bản Greenstone }
662_textframebrowser_ [l=vi] {Bạn phải có trình duyệt hiển thị được frame.}
663_textusermanage_ [l=vi] {Quản lÜ người dùng}
664_textlistusers_ [l=vi] {danh sách người dùng}
665_textaddusers_ [l=vi] {thêm người dùng mới}
666_textchangepasswd_ [l=vi] {thay đổi mật khẩu}
667_textinfo_ [l=vi] {ThÎng tin kỹ thuật}
668_textgeneral_ [l=vi] {thÃŽng tin chung}
669_textarguments_ [l=vi] {đối số}
670_textactions_ [l=vi] {hoạt động}
671_textbrowsers_ [l=vi] {cách hiển thị}
672_textprotocols_ [l=vi] {các qui ước}
673_textconfigfiles_ [l=vi] {Các tập tin cấu hình}
674_textlogs_ [l=vi] {Nhật kÜ}
675_textusagelog_ [l=vi] {nhật kÜ sử dụng}
676_textinitlog_ [l=vi] {nhật kÃœ khởi động}
677_texterrorlog_ [l=vi] {nhật kÃœ lỗi}
678_textadminhome_ [l=vi] {Trang quản trị}
679_textreturnhome_ [l=vi] {Trang chủ Greenstone}
680_titlewelcome_ [l=vi] {Quản trị }
681_textmaas_ [l=vi] {Các dịch vụ duy trì và quản trị người dùng bao gồm:}
682_textvol_ [l=vi] {Xem nhật kÜ on-line}
683_textcmuc_ [l=vi] {tạo, duy trì và cập nhật các bộ sưu tập}
684_textati_ [l=vi] {truy xuất các thÃŽng tin kỹ thuật ví dụ nhÆ° các đối số CGI}
685
686_texttsaa_ [l=vi] {Những dịch vụ này được truy xuất sử dụng các thanh điều khiển ở bên trái của trang.
687}
688
689_textcolstat_ [l=vi] {Tình trạng bộ sưu tập}
690
691_textcwoa_ [l=vi] {Các bộ sÆ°u tập sẜ được kích hoạt nếu các tập tin build.cfg tồn tại, các tập tin này cho phép đọc, và trường ngày xây dá»±ng của bộ sÆ°u tập là hợp lệ và nằm trong thÆ° mục quản lÃœ của bộ sÆ°u tập.
692} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
693
694_textcafi_ [l=vi] {nhấn vào <i>abbrev.</i> để xem thÃŽng tin chi tiết của một bộ sÆ°u tập.}
695_textcctv_ [l=vi] {nhấn vào <i>collection</i> để xem tổng quan về bộ sưu tập.}
696_textsubc_ [l=vi] {Cập nhật các thay đổi}
697_texteom_ [l=vi] {Mở tập tin main.cfg lỗi}
698_textftum_ [l=vi] {Cập nhật tập tin main.cfg thất bại}
699_textmus_ [l=vi] {main.cfg cập nhập thành cÎng}
700
701
702######################################################################
703# 'bsummary' pages
704package bsummary
705######################################################################
706
707
708#------------------------------------------------------------
709# text macros
710#------------------------------------------------------------
711
712_textbsummary_ [l=vi] {Tóm tắt quá trình xây dựng bộ sưu tập "_collectionname_"} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
713_textflog_ [l=vi] {Ghi nhật kÃœ cho bộ sÆ°u tập _collectionname_ bị thất bại} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
714_textilog_ [l=vi] {Nhập khẩu bản ghi"_collectionname" cho bộ sưu tập} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
715
716############################################################################
717#
718# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
719#
720############################################################################
721package Global
722
723# old cusab button
724_linktextusab_ [l=vi] {Gá»­i thÃŽng tin phản hồi} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
725
726_greenstoneusabilitytext_ [l=vi] {Tiện ích Greenstone}
727
728_textwhy_ [l=vi] {<p>Quá trình gửi báo cáo gặp sự cố hoặc thất bại.} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
729_textextraforform_ [l=vi] {Bạn khÃŽng phải điền vào mẫu -- bất kỳ thÃŽng tin hướng dẫn nào.} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
730_textprivacybasic_ [l=vi] {<p>Báo cáo chỉ chứa các thÃŽng tin về trang web Greenstone và kỹ thuật mà người sá»­ dụng đang dùng để xem nó (và bất cứ thÃŽng tin mà bạn cung cấp).} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
731_textstillsend_ [l=vi] {Bạn vẫn muốn gửi báo cáo này?} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
732
733_texterror_ [l=vi] {lỗi}
734_textyes_ [l=vi] {Đồng Ãœ} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
735_textno_ [l=vi] {KhÃŽng} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
736_textclosewindow_ [l=vi] {Đóng cửa sổ} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
737_textabout_ [l=vi] {Giới thiệu}
738_textprivacy_ [l=vi] {Riêng tư}
739_textsend_ [l=vi] {Gá»­i}
740_textdontsend_ [l=vi] {KhÃŽng gá»­i} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
741_textoptionally_ [l=vi] {Tuỳ chọn} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
742
743_textunderdev_ [l=vi] {Các chi tiết sẜ được xem trước trong phiên bản cuối cùng.} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
744
745_textviewdetails_ [l=vi] {Xem chi tiết báo cáo } # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
746_textmoredetails_ [l=vi] {Chi tiết hơn} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
747_texttrackreport_ [l=vi] {Theo dõi báo cáo này} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
748_textcharacterise_ [l=vi] {Vấn đề gặp phải là gì?} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
749_textseverity_ [l=vi] {Mức độ nghiêm trọng của vấn đề} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
750
751_textbadrender_ [l=vi] {Trang bị lỗi.} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
752_textcontenterror_ [l=vi] {Lỗi nội dung} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
753_textstrangebehaviour_ [l=vi] {Hoạt động một cách kì lạ} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
754_textunexpected_ [l=vi] {Xảy ra lỗi} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
755_textfunctionality_ [l=vi] {Khó sử dụng} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
756_textother_ [l=vi] {Những vấn đề khác} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
757
758_textcritical_ [l=vi] {Nhận xét} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
759_textmajor_ [l=vi] {Quan trọng} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
760_textmedium_ [l=vi] {Bình thường} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
761_textminor_ [l=vi] {Thứ yếu} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
762_texttrivial_ [l=vi] {Hiển nhiên} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
763
764_textwhatdoing_ [l=vi] {Bạn định làm gì?} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
765_textwhatexpected_ [l=vi] {Bạn mong đợi cái gì sẜ xảy ra?} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
766_textwhathappened_ [l=vi] {Vấn đề gì thực sự xảy ra?} # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
767
768_cannotfindcgierror_ [l=vi] {<h2>Lỗi!</h2> KhÃŽng tìm thấy chÆ°Æ¡ng trình chủ cho nút "_linktextusab_".} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
769
770_textusabbanner_ [l=vi] {the Greenstone koru-style banner}
771
772
773######################################################################
774# GTI text strings
775package gti
776######################################################################
777
778
779#------------------------------------------------------------
780# text macros
781#------------------------------------------------------------
782
783_textgtierror_ [l=vi] {Lỗi} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
784
785_textgtihome_ [l=vi] {Những trang bên dưới giúp phát triển bộ sÆ°u tập Greenstone theo nhiều ngÃŽn ngữ khác nhau. Người dùng có thể:
786<ul>
787 <li>Dịch từng phần của Greenstone sang một ngÃŽn ngữ mới
788 <li> Cập nhật lại giao diện với một ngÃŽn ngữ đã tồn tại khi giao diện bằng tiếng Anh bị thay đổi (eg. Đối với khả năng mới của Greenstone )
789 <li>Chỉnh sửa lỗi ở bản dịch đã có.
790</ul>
791
792Một loạt các nội dung trong trang web sẜ được hiển thị, mỗi nội dung là một từ hoặc cụm từ cần dịch.
793Tiến hành dịch sang ngÃŽn ngữ khác theo từng đoạn văn.
794Nhiều đoạn văn bản chứa đựng các lệnh định dạng theo kiểu HTML thì khÃŽng cần phải dịch và giữ nguyên chúng. Những từ đi kÚm với các dấu gạch dưới (ví dụ: _this_) thì khÃŽng cần dịch.
795<p>
796Nếu đang thá»±c hiện cập nhật ngÃŽn ngữ cho giao diện, người dùng sẜ khÃŽng thể thấy ngay được kết quả đã dịch. ĐÎi khi một nội dung đã được dịch nhÆ°ng trên giao diện vẫn thấy hiển thị bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này cần kiểm tra và cập nhật lại bản dịch hiện tại.
797<p>
798Để hiệu chỉnh lại các nội dung đã dịch, nhấn vào “Chỉnh sửa bản dịch đã có”, chức năng này được cung cấp đối với mỗi Greenstone.
799<p>
800Kết thúc mỗi trang là nút “_textgtisubmit _”. Khi nhấn nút này, các thay đổi ngay lập tức sẜ khởi tạo một bộ Greenstone tại nzdl.org. Mỗi trang được cung cấp một nút để truy cập vào địa chỉ này.
801} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
802
803_textgtiselecttlc_ [l=vi] {Vui lòng chọn ngÎn ngữ} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
804
805#for status page
806_textgtiviewstatus_ [l=vi] {Kích chuột để xem tình trạng dịch hiện tại cho mọi ngÃŽn ngữ} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
807_textgtiviewstatusbutton_ [l=vi] {XEM TRẠNG THÁI} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
808_textgtistatustable_ [l=vi] {Trạng thái bản địa hiện tại của tất cả các ngÃŽn ngữ} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
809_textgtilanguage_ [l=vi] {NgÎn ngữ} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
810_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=vi] {Tổng số mục bản địa} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
811
812_textgtiselecttfk_ [l=vi] {Vui lòng chọn một tập tin để làm việc với} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
813
814_textgticoredm_ [l=vi] {Giao diện chính của Greenstone} # Updated 7-Dec-2006 by vankhang
815_textgtiauxdm_ [l=vi] {Giao diện phụ của Greenstone} # Updated 7-Dec-2006 by vankhang
816_textgtiglidict_ [l=vi] {Từ điển GLI} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
817_textgtiglihelp_ [l=vi] {trợ giúp GLI} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
818_textgtiperlmodules_ [l=vi] {mooddun Perl} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
819_textgtitutorials_ [l=vi] {Bài tập hướng dẫn} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
820_textgtigreenorg_ [l=vi] {Tập tin Greenstone.org} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
821_textgtigs3core_ [l=vi] {Giao diện Greenstone3} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
822
823#for greenstone manuals
824_textgtidevmanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn phát triển Greenstone} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
825_textgtiinstallmanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn cài đặt Greenstone} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
826_textgtipapermanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn tạo bộ sưu tập số từ giấy} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
827_textgtiusermanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn sử dụng Greenstone} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
828
829_textgtienter_ [l=vi] {Đồng Ãœ} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
830
831_textgticorrectexistingtranslations_ [l=vi] {Chỉnh sửa bản dịch đã có} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
832_textgtidownloadtargetfile_ [l=vi] {Tải tập tin} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
833_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=vi] {Xem tập tin} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
834_textgtitranslatefileoffline_ [l=vi] {Dịch tệp tin này theo cách khÃŽng trá»±c tuyến} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
835
836_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=vi] {Số của đoạn văn bản riêng biệt thỏa với câu truy vấn} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
837
838_textgtinumchunkstranslated_ [l=vi] {translations done} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
839_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=vi] {Of these, _1_ Yêu cầu cập nhật} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
840_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=vi] {Bản dịch còn lại} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
841
842#for status page
843_textgtinumchunkstranslated2_ [l=vi] {số mục Việt hoá đã làm} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
844_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=vi] {số mục bản địa yêu cầu cập nhật} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
845_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=vi] {số mục bản địa chưa thực hiện} # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
846
847_textgtienterquery_ [l=vi] {Nhập vào một từ hoặc một thuật ngữ } # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
848_textgtifind_ [l=vi] {Tìm kiếm} # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
849
850_textgtitranslatingchunk_ [l=vi] {dịch các đoạn văn bản riêng biệt <i>_1_</i>} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
851_textgtiupdatingchunk_ [l=vi] {Cập nhật từng văn bản riêng biệt <i>_1_</i>} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
852_textgtisubmit_ [l=vi] {Xác nhận} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
853
854_textgtilastupdated_ [l=vi] {cập nhật gần nhất} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
855
856_textgtitranslationfilecomplete_ [l=vi] {Tập tin này được cập nhật xong. Có thể tải về tập tin này bằng liên kết bên dưới, và có thể thêm vào bộ sưu tập Greenstone trong tương lai.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
857
858_textgtiofflinetranslation_ [l=vi] {Bạn có thể dịch phần này của Greenstone theo phÆ°Æ¡ng thức khÃŽng trá»±c tuyến bằng cách sá»­ dụng tệp Microsoft Excel riêng biệt:
859
860<ol>
861<li>Tải xuống <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">tệp tin này </a>.
862<li>Mở ra bằng Microsoft Excel và lưu lại dưới dạng Microsoft Excel workbook (.xls) format.
863<li>Nhập những đoạn được dịch và o các hộp thoại có sẵn.
864<li>Khi kết thúc việc dịch, gửi (e-mail) tệp tin trên MS Excel .xls đến <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.
865</ol>
866} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
867
868
869
870############
871# gli page
872############
873package gli
874
875_textglilong_ [l=vi] {giao diện thủ thư}
876_textglihelp_ [l=vi] {<p>Thư viện số Greestone (GLI) cho phép dễ
877 dàng truy cập đến các chức năng của Greentones thÃŽng qua thao tác "Kéo thả chuột". Nó cho phép bạn tập hợp tài liệu nguồn, nhập hoặc chỉ định Metadata, và xây dá»±ng chúng vào bộ sÆ°u tập. </p>
878
879<p>Chú Ãœ rằng GLI được chạy kết hợp với Greenstone và phải được cài đặt trong thÆ° mục con của thÆ° mục cài đặt Greenstone. Dưới đây sẜ là một số hướng dẫn nếu bạn cài đặt từ một trong những bản phân phối của Greenstone hoặc từ một CD-ROM Greenstone.
880
881
882<h4>Chạy GLI trên Windows</h4>
883
884Chạy giao diện thủ thư trên Windows bằng cách chọn <i>Start\Programs\Greenstone Digital Library\Librarian Interface</i>.
885
886
887<h4>Chạy GLI trên Unix</h4>
888
889Để chạy GLI trên Unix chuyển thư mục đến thư mục <i>gli</i> trong thư mục cài đặt Greenstone sau đó chạy tập tin <i>gli.sh</i>.
890
891<h4>Chạy GLI trên Mac OS X</h4>
892
893Trong cÃŽng cụ tìm kiếm duyệt thÆ° mục đến <i>Applications</i> sau đó là <i>Greenstone</i>
894(nếu bạn cài đặt Greenstone vào thư mục mặc định) và chạy ứng dụng <i>GLI</i>.
895} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.