source: main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi2.dm@ 23819

Last change on this file since 23819 was 23819, checked in by anna, 13 years ago

Dhivehi translations of the auxiliary interface module. Many thanks to Fathmath Shiham

File size: 72.4 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް}
19_lastupdate_ [l=dv] {އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކޮށްފާ}
20_ago_ [l=dv] {ދުވފސް Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ°}
21_colnotbuilt_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުވޭ}
22
23### taken from here
24
25_textpoem_ [l=dv] {<br><h2>Þ†ÞšÞ‡Þ§ Þ•ÞŠÞ•ÞŠÞ•Þ«Þ‚ÞŠÞ‰Þ§ Þ“Þš Þ‰Þ¯Þ‡ÞŠÞ‚Þ§</h2> <p>Þ†ÞšÞ‡Þ§ ހޮރާ Þ“Þš Þ‰ÞŠÞƒÞ©Þ‚Þ¯, <br>Þ†ÞšÞ‡Þ§ ޓެރެ Þ“Þš Þ†ÞŠÞƒÞ®Þ€ÞšÞƒÞ¯Þ€Þ©, <br>Þ†ÞšÞ‡Þ§ Þ•ÞŠÞ•ÞŠÞ•Þ«Þ‚ÞŠÞ‰Þ§ Þ“Þš Þ‰Þ¯Þ‡ÞŠÞ‚Þ§ <p>Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ€ÞšÞ‰Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‰Þ§ ހޚތްހފމފޖެހުން ވފށާލާންދޭވެ, <br>Þ‡ÞšÞƒÞªÞŽÞ¬ ދޯދޚތފކުގެ އފލީގފއޚ އޭގެ ހޚތްގފއޚމު Þ€Þ«Þ‚ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތޚބާ ލފހފއްޓފވާށޚ, <br>ތޚބާގެ ދފތުރުގެ ރާސްތާއފކީ އޮމާން ދފތުރެއްކފމުގފއޚ ލފއްވާށޚއެ - Þ‡Þ®ÞŠÞ°Þ‡ÞŠÞƒÞ§ ގްރީންސްޓޯނެކޭ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°.}
26
27_textgreenstone_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯންއފކީ (ނުވފތފ ފެހޚގލފކީ) (Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ އެކޭ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°) ނޚއުޒޚލެންޑުން ލޚބޭ Þ‡ÞŠÞŽÞªÞ€ÞªÞƒÞš Þ–ÞŠÞˆÞ§Þ€ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. ސފހާފީ Þ‰ÞŠÞ‡Þ¯ÞƒÞ© ޖފމާއފތުގފއޚ، ގްރީންސްޓޯންއފކީ އެންމެ އފގުކުރާ، އެއފށް އެންމެން ބޭނުންވެފފއޚތޚބޭ އެއް Þ‰ÞŠÞ‡ÞªÞ‹ÞŠÞ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ފެހޚގފލފކީ އޭގެޒާތުގފއޚ އެއފށްވފދެގެންދާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞ‡Þ°Þ“Þ§ <i>wairua</i> Þ‹ÞšÞƒÞšÞ‡ÞªÞ…
28ުމުގެ ރޫހާނީ ބާރެއް ލޚބޚފފއޚވާ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފހާފފތް ރފމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗފކފށްވާތީ، Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ އާންމު Þ‘Þ®Þ‰Þ¬Þ‡ÞšÞ‚Þ° ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފކފށް Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓފށް Þ†ÞšÞ”ÞŠÞ‚Þ° އެންމެ އފއުލާކފންބޮޑު Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. އޭގެ ބެބުޅ
29ުންތފކުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ސފދފހާތެވެ؛ ބޚއްލޫރީގެ ސާފުކފން، ތެދުވެރޚކފމެވެ؛ ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞŠÞ‹ÞŠÞ†ÞŠÞ‚Þ°ØŒ ހޚތްވފރުގފދފކފމެވެ؛ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ލޚބޭ ތޫނު Þ‰ÞšÞ”ÞŠØŒ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þ¬Þ‰ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ ލޯގޯގފއޚ ބޭނުންކޮށްފފއޚވާ Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އާލާތފކީ <i>patu</i>އެވެ. Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ހފތޚޔާރެއްގެގޮތުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭ ލފކުޑޚބުރޚ އެކެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ލޯގޯގފއޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ§ މޚއާލާތުގެ ތފޞްވީރފކީ Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެމްބފރފކފށް ވާރުތފކޮށްފފއޚވާ އާއޚލީ އާސާރީ އެއްޗެކެވެ. ކުރޚމފތޚލފއޚގެން ކުރޚއފށް ގެންދާ ހޚފުންތފކުގފއޚ Þ‰Þš އާލާތފކީ ވފރފށް ސީދާ، އފވފސް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ލޮޓޚފފހފރެއްގެ ގޮތުގފއޚ ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ…
30ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ° ހފބޫލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‰Þš ސޚފފތފކފކީ Þ‡ÞŠÞ…
31ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ ސޮފްޓްވެއފރ ގފއޚވެސް ހުރޚކފމފށޭވެ. އާދެ ÞƒÞ­Þ’ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°Þ€Þ§ ތޫނު<i>patu</i> ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ އުސް،އފވފސް ÞƒÞŠÞ‰Þ°Þ’Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ގޮތުގފއެވެ. Þ‰ÞšÞ”ÞŠ</p>}
32
33_textaboutgreenstone_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯންއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ތފއްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށް ފެތުރުމުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއފރ ޕެކޭޖެކެވެ. Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠ ނުވފތފ ސީޑީ-ÞƒÞ®Þ‰Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš މފޢުލޫމާތު Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§ ޝާއޚރުކުރާނޭ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ގޮތެއް މެދވެރޚކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© <b>ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞŠÞ“Þ¯ÞŽÞ¬</b><b>ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓް</b> ފފރާތުންނެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތފރއްހީކޮށް ޑޚސްޓްރޚބޚއުޓްކުރފނީ <b>ޔުނެސްކޯ</b> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <b>Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ އެން.ޖީ.އޯ.</b>Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹ މޚސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސްފްޓްވެއފރއެކެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ލޚބެންހުންނާނީ. . <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> Þ‰ÞšÞ‹Þ«Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ© ޖީ.އެން.ޔޫ. ޕފބްލޚކް ލފއޚސެންސޚންގގެ ދފށުންނެވެ.. </p> <p>Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރގެ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އފމޚއްލފ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފއް، ޚާއްސފކޮށް ޔުނޚވފރސޚޓީތފކާއޚ، ލފއޚބްރފރީތފއް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެނޚހެންވެސް އާއްމު ޚޚދުމފތްދޭ މުއފއްސފސާތފކުގފއޚ، Þ€Þ§Þ‡ÞšÞ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފކުގެ ސފބފބުން Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞ¬Þ‡Þ¬Þ†Þš Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†Þ®Þ…
34ުތފކުގެ (ތފޢުލީމާއޚ، ސފއެންސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލްޗފރ) ޔުނެސްކޯ Þ•Þ§Þ“Þ°Þ‚ÞŠÞƒ ޖާމާއފތްތފކާއޚ މުއފއްސފސާތފކުން މފޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއޚ އެއްކޮށް ރފއްކފއުކުރުމފށް ހެޔޮގޮތްތފކެއް ތފޢާރފފްކުރެވޚ Þ‰ÞšÞ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞ§ ބފދފލުވެގެން ގޮސްފފއޚވެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ…
35ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ Þ‡ÞªÞ‡Þ°Þ‰Þ©Þ‹ÞŠÞ†Þ© Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފއް ތފއްޔާރުކުރެވޚ މފޢުލޫމާތު ހޚއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމު ޑޮމެއޚންތފކުގފއޚތފއްޔާރުކުރުމެވެ. </p> <p>Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ ތފއްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވެނީ އޯގފސްޓް 2000ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€Þ§Þ‡ÞšÞ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ބފއޚނފލްއފހްވާމީ Þ†Þ¯Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞšÞˆÞ° މފސފއްކެތްގެގޮތުގފއެވެ. މީގެތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© 3 ޕާޓީއެކެވެ. </p> <p> <a href="http://nzdl.org"><b>ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓް، ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞŠÞ“Þ¯</b></a> <br> ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ‡Þ© Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓްގެތެރެއޚންނެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޔުނެސްކޯއފށް މފސފއްކފތްކުރާ ނޚއުޒޚލެންޑް ނެޝފނފލް ކޮމޚޝފންގެ ކޮމޚއުނޚކޭޝފން ސފބްކޮމޚޝފނުން Þ‰Þš މފސފއްކފތްވފނީ އެންޑޯޒްކޮށްފފއެވެ. </p> <p> <a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif" class="logo"></a> <a href="http://www.unesco.org"><b>Þ”ÞªÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‘Þ° ނޭޝފންސް އެޑޚއުކޭޝފނފލް، ސފއޚންޓޚފޚކް އެންޑް ކފލްޗފރފލް އޯގފނފއޚޒޭޝފން</b></a> <br>ތފޢުލީމީ، ޢޚލްމީ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފހާފީ މފޢުލޫމާތު Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞ¬ Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†Þ®Þ…
36ުތފކފށް، ޚާއްސފކޮށް ތފރފއްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކފށް، ފެތުރުމާއޚ މފޢުލޫމާތު ލޚބޭނޭގޮތފށް Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© ޔުނެސްކޯގެ "އޚންފޮރމޭޝފން ފޮރ އޯލް" ޕްރޮގްރާމްގެ Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ°Þ‘Þª Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚގޮތުން އެންމެއެކފށީގެންވާ، ފފސޭހފއޚން ބޭނުންކުރެވޭ، އޚންފޮރމޭޝފން ކޮމޚއުނޚކޭޝފން ޓެކްނޮލޮޖީއފކީ މޚކފމފށް ވފރފށް Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ވފސީލފތެކެވެ. </p> <p> <a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a> <a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium</b></a> <br>Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓް މފސފއްކފތްކުރފނީ ޔޫ.އެން. އޭޖެންސީތފކާއޚ އެހެން އެން.ޖީ.އޯ. ތފކާއޚ އެކެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚންސާނީ ތފރފއްހީއާއޚ ގުޅ
37ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš މފޢުލޫމާތުތފއް ޑޚޖޚޓފއޚޒްކޮށް، ތފރފއްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކފށް ހޚލޭ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފސފއްކފތފށް Þ†ÞªÞƒÞš ÞšÞŠÞƒÞŠÞ‹Þª ލޚބޭވފރުގެ ÞŠÞ©Þ‡ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު އެހެން ފފރާތްތފކފށް Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞŠÞ‡Þš ފާހފގފކޮށްލެވޭ ÞŠÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ޖފމާއފތފކފށްވފނީ Þ‰Þš ޖފމާއފތްވެފފއެވެ. </p>}
38
39
40_textdescrselcol_ [l=dv] {ކފލެކްޝފނެއް އޚޚްތޚޔާރުކުރފއްވާ}
41
42
43######################################################################
44# home help page
45package homehelp
46######################################################################
47
48
49#------------------------------------------------------------
50# text macros
51#------------------------------------------------------------
52
53_text4buts_ [l=dv] {ހޯމް Þ•Þ­Þ–Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރު 4 ބފޓފންސް Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬}
54
55_textnocollections_ [l=dv] {<p>މޚގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއްވެސް ކފލެކްޝފނެއް ނެތްކފލެކްޝފން އެއްކުރުމފށް ހފދޚދާނޭގޮތްތފއް:<ul><li> <a href="_httppagecollector_">The Collector</a> ބޭނުންކުރޭ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންއެއް ތފއްޔާރުކުރުމފށް <li>ގްރީންސްޓޯން ސީޑީ-ރޮމް އެއް އޮތްނފމފ Þ‡Þ¬Þ‡ÞšÞ‚Þ° ކފލެކްޝފން އޚންސްޓޯލްކުރުން</ul>}
56
57_text1coll_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓފލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ© 1 ކފލެކްޝފން}
58
59_textmorecolls_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓފލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ© _1_ ކފލެކްޝފން}
60
61######################################################################
62# external link package
63package extlink
64######################################################################
65
66
67#------------------------------------------------------------
68# text macros
69#------------------------------------------------------------
70
71_textextlink_ [l=dv] {ބޭރުގެ ލޚންކެއް}
72_textlinknotfound_ [l=dv] {އެތެރޭގެ ލޚންކް ނުފެނުނު}
73
74_textextlinkcontent_ [l=dv] {ތޚ އޚޚްތޚޔާރުކުރޚ ލޚންކފކީ Þ‰Þš ކފލެކްޝފނފކީ Þ‡ÞŠÞ…
75ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ އެއްވެސް ކފލެކްޝފނފކާ ސީދާ ގުޅ
76Þ­ ލޚންކެއް ނޫނެވެ. Þ‰Þš ލޚންކު Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރފއުސފރއޚން ވެބް އެކްސެސް ލޚބޭނފމފ، <a href="_nexturl_">go forward</a> Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ އޚޙުތޚޔާރުރެވޚދާނެ؛ Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.}
77
78_textlinknotfoundcontent_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ…
79ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ ކޮންޓްރޯލްގފއޚ ނެތްކފމފކާއޚ ގުޅ
80ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ތޚޔފ އޚހްތޚޔާރު Þ†ÞªÞƒÞš ލޚންކު Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ނުވެއެވެ. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§Þ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ސޯސް ކފލެކްޝފންގފއޚވާ ކުށެއްގެ ސފބފބުންކފމފށް ބެލެވެއެވެ. Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.}
81
82# should have arguments of collection, collectionname and link
83_foundintcontent_ [l=dv] {<h3>ކފލެކްޝފން "_2_" ގެ ލޚންކު</h3> <p>ތޚޔފ އޚހްތޚޔާރުކުރޚ ލޚންކފކީ Þ‰Þš ކފލެކްޝފނފށް "_collectionname_" ބޭރުން Þ‡ÞŠÞ‡Þš ލޚންކެކެވެ. މޚލޚންކު ކޮށްދެނީ "_2_" ކފލެކްޝފނފށް Þ‰Þš ލޚންކު ކފލެކްޝފން "_2_"ގެ ތެރެއޚން ބެލުމފށް ބޭނުންފުޅ
84ÞªÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">go forward</a> ޞފފުޙާއފށް ޒޚޔާރފށްކުރުން އެދެން؛ Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ­.}
85
86
87######################################################################
88# authentication page
89package authen
90######################################################################
91
92
93#------------------------------------------------------------
94# text macros
95#------------------------------------------------------------
96
97_textGSDLtitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ}
98
99_textusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް}
100_textpassword_ [l=dv] {ޕާސްވޯޑް}
101
102_textmustbelongtogroup_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމފށް ތޚޔފފފރާތުން "_cgiargug_" ÞŽÞ°ÞƒÞ«Þ•Þ§Þ‡Þš Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞ§Þ‚Þ° Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ° މފޢުލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞšÞ‚Þ°}
103
104_textmessageinvalid_ [l=dv] {ތޚޔފ އެދޚލފއްވާ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމފށް ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­. <br> _If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) ތޚޔފފފރާތުގެ ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރ ނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާސްވޯޑް ބޭނުންކުރުން އެދެން.}
105
106_textmessagefailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
107ެއްނޫން}
108
109_textmessagedisabled_ [l=dv] {Þ‰Þ§ÞŠÞ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§. ތޚޔފފފރާތުގެ Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް Þ€Þ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš. ވެބްމާސްޓާރ Þ‡Þ§Þ‡Þš ގުޅ
110ުއްވުން އެދެން.}
111
112_textmessagepermissiondenied_ [l=dv] {Þ‰Þ§ÞŠÞ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§. Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ތޚޔފފފރާތފށް ނުވޭ}
113
114_textmessagestalekey_ [l=dv] {ތޚޔފ ބޭނުންވާ ލޚންކް Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª އފޖފލު Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡Þš. ތޚޔފފފރާތުގެ ޕާސްވޯޑް އފލުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ ކުރުން އެދެން}
115
116
117######################################################################
118# 'docs' page
119package docs
120######################################################################
121
122
123#------------------------------------------------------------
124# text macros
125#------------------------------------------------------------
126
127_textnodocumentation_ [l=dv] {<p>Þ‰Þš ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ އެއްވެސް ޑޮކޚއުމެންޓޭޝފނެއް Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­. މީގެ ސފބފބުތެރޭގފއޚ:This Greenstone <ol> <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞ‡ÞšÞ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ސީ.ޑީ.-ރޮމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސީޑީއފކުންނެވެ. <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ‡Þ¬ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ‚Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ޑޚސްޓްރޚބޚއުޓފރެއް މެދުވެރޚކޮށް </ol>Þ‰Þš ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރޚނފމފވެސް Þ‰Þš ޑޮކޚއުމެންޓޭޝފން ދެން ލޚބޭނީ <i>docs</i>ން ނުވފތފ href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>ގްރީންސްޓޯންގެ ސީޑީ-ރޮމް Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬directory of a Greenstone CD-ROM or by visiting <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.}
128
129_textuserguide_ [l=dv] {ޔޫސފރ ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°}
130_textinstallerguide_ [l=dv] {އޚންސްޓާލްކުރފން ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°}
131_textdeveloperguide_ [l=dv] {ޑޚވެލޮޕްރފސް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°}
132_textpaperguide_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞƒÞªÞ‹Þ§Þ€ÞªÞ‚Þ° ކފލެކްޝފނފށް}
133_textorganizerguide_ [l=dv] {Þ‡Þ¯ÞŽÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ’Þ§ ބޭނުންކުރުން}
134
135_textgsdocstitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ލޚޔެކޚޔުންތފއް}
136
137######################################################################
138# collectoraction
139package wizard
140
141_textbild_ [l=dv] {ކފލެކްޝާން ތފއްޔާރުކުރޭ}
142_textbildsuc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު ތފއްޔާރުވެއްޖެ}
143_textviewbildsummary_ [l=dv] {އޚތުރު މފޢުލޫމާތު ހޯދުމފށް މޚކފލެކްޝފންގެ ބޚލްޑް ސފމފރީ ބެލޚދާނެއެވެ <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> d }
144_textview_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ބެލުމފށް}
145
146_textbild1_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުވފނީ: މޚކފމފށް ވފގުތުކޮޅ
147Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞŽÞ§ÞŠÞ§Þ‚Þ¬. ތޚރީގފއޚއެވާ ތފއްޔާރުކުރެވޭގޮތުގެ ސްޓޭޓފސް ރޮނގުން މފސފއްކފތްކުރޚއފށްދާގޮތް ފެންނާނެއެވެ. }
148
149_textbild2_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުން ހުއްޓާލުމފށް މޚތފނފށް ކްލޚކް ކޮށްލާ. <br> Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª މފސފއްކފތް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ ކފލެކްޝފނފށް އެއްވެސް ބފދފލެއް ނާންނާނެ}
150
151_textstopbuild_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުތުން ހުއްޓާ}
152
153_textbild3_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ދޫކޮށްލފއޚފޚނފމފ (Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތފއްޔާރުކުރާ މފރުހފލާ "ހުއްޓާލާ" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކެންސފލްނުކުރާނފމފ) ކފލެކްޝފންތފއްޔާރުން ކުރޚއފށް ދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„Þ§Þ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ކފލެކްޝފން އޚންސްޓޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.}
154
155_textbuildcancelled_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރުން ކެންސފލްކުރެވޚފފއޚ }
156
157_textbildcancel1_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުން ކެންސފލްކުރެވޚފފއޚ. ކފލެކްޝފނފށް އުނޚއޚތުރު ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނުވފތފ ތފއްޔާރުކުރާ ޕްރޯސފސް އފލުން ފފށފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ތޚރީގފއޚއެވާ ރީނދޫ ފޚތްތފއް ބޭނުންކުރާށެވެ.}
158
159_textbsupdate1_ [l=dv] {ސްޓޭޓފސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ސޚކުންތެއްގެ ތެރޭގފއޚ ތފއްޔާރުކުރފނީ}
160_textbsupdate2_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގެ ސްޓޭޓާސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° }
161_textseconds_ [l=dv] {ސޚކުންތު}
162
163_textfailmsg11_ [l=dv] {އެއްވެސް ޑާޓާ އެއް ނެތފތީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއް ނުކުރެވުނު. ސޯސް (Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ) ޑާޓާ ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ތފނުން Þ‰ÞŠÞ‹ÞªÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއް ފޯލްޑފރ ނުވފތފ ފފއޚލް Þ€ÞªÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ° ކފށފވފރުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއީ ގްރީންސްޓޯންގފއޚ ޕްރޯސފސްކުރެވޭކފހފލފ ފފއޚލްއެއްތޯ ކފށފވފރުކުރާށެވެ. }
164
165_textfailmsg21_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުކުރެވުނު (Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° ފފއޚލް ފެއޚލް ވީ)}
166_textfailmsg31_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުކުރެވުނު( ބޚލްޑް ފފއޚލް ފެއޚލް ވީ)}
167_textfailmsg41_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު ތފއްޔާރުކުރެވުނު Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þª އޚންސްޓޯލްއެއް ނުކުރެވުނު}
168_textfailmsg71_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ މފއްސފލފއެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬}
169
170
171_textblcont_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ ލޮގްގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš މފއުލޫމާތު ހުންނާނެ}
172
173######################################################################
174# collectoraction
175package collector
176######################################################################
177
178
179
180#------------------------------------------------------------
181# text macros
182#------------------------------------------------------------
183
184_textdefaultstructure_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª}
185_textmore_ [l=dv] {އޚތުރފށް}
186_textinfo_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ މފޢުލާމާތު}
187_textsrce_ [l=dv] {ސޯސް ޑޭޓާ}
188_textconf_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ®Þ‚Þ°ÞŠÞšÞŽÞŠÞƒÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°}
189_textdel_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ފޮހެލުމފށް}
190
191
192_textdownloadingfiles_ [l=dv] {ފފއޚލްތފއް ޑފއުންލޯޑް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©}
193_textimportingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©}
194_textbuildingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުވފމުންދފނީ...}
195_textcreatingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން އުފެއްދުން}
196
197_textcollectorblurb_ [l=dv] {<i>ކފޑޚއފށް ވުރެ ގފލފމުގެ ބާރު ÞŽÞŠÞ‹ÞŠÞˆÞ§Þ‚Þ¬! <br>މފއުލޫމާތުގެ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ Þ‡Þ§Þ‡Þ°Þ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ވޚސްނފންޖެހޭ މފސްއޫލޚއްޔފތުތފކެއް Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞš. Þ€Þ§Þ‚Þ«Þ‚Þ© ގޮތުން Þ†Þ®Þ•Þ©ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ° އާ ބެހޭ ކފންތފއްތފއް ހުންނާނެ: ކފލެކްޝފނފކފށް އެކްސެސް ލޚބުނފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެންމެންނފކފށް އެކްސެސް ނުދެވޭނެ. އޚޖްތޚމާއީ ކފންތފއްތފއް: އެ ޖފމާއފތެއްގެ އާދފކާދފއފށް ހުރުމފތްތެރޚކޮށް ހޚތފންޖެހޭ. ސުލޫކީ މޚންގފޑުތފއް: Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° . އެއްޗޚއްސފކީ އާއްމުންނފށް އެއްގޮތފކފށްވެސް އެކްސެސް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚Þ¬ އެއްޗޚއްސެއް ނޫން. މފއުލޫމާތުގެ Þ„Þ§ÞƒÞ§Þ‡Þš މެދު ވޚސްނާ ހޚކްމފތާއޚ އެކު ބޭނުން ކުރޭ. <br> </i> }
198
199_textcb1_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އާ ކފލެކްޝފންތފއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ ، ބފދފލުގެނެސް، އޚތުރުކޮށް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ފޮހެލފން އެހީވޭ. Þ‰Þš ގޮތފށް މފސފއްކފތް ކުރުމފށް ދެން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ޕޭޖްތފކުން ބޭނުންވާ މފއުލޫމާތު ހޯދާނޭ}
200
201_textcb2_ [l=dv] {ފުރފތފމފ، Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…
202ÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ©}
203_textcnc_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފނެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§}
204_textwec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފކާއޚ އެކު މފސފއްކފތް ކުރުން، އެއީ އޚތުރފށް ޑޭޓާ ލުން ނުވފތފ ޑޚލީޓް ކުރުން}
205
206_textcb3_ [l=dv] {ޑޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ ބފދފލުކުރުމފށް ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­. އެއީ އެހެން މީހުން Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ އފށް ލޮގްއޚންވެ މފއުލޫމާތު ބފދފލުކުރެވޭ ގޮތް ނުހެދުމފށް. ނޯޓް: ސފލާމފތީ ÞŠÞšÞ”ÞŠÞˆÞŠÞ…
207ެއްގެ ގޮތުން 30 Þ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ“Þ° ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ލޮގްއފއުޓް ވާނެ. މހެން ވޚއފސް ހާސްނުވޭ! އފލުން ލޮގްއޚން ވުމފށް Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•Þ‡ÞšÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§Þ‚Þ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° މފސފއްކފތް Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‚Þ° ހޚސާބުން ކުރޚއފށް ގެންދެވޭނެ.}
208
209_textcb4_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާސްވޯޑް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ ކުރޭ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° ފޚތފއް އޮބާލާ.}
210
211_textfsc_ [l=dv] {މފސފއްކފތްކުރފން ތޚބޭނުންވާ ކފލެކްޝފން ފުރފތފމފ Þ‚ÞŠÞŽÞ§ (ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ° ޕްރޮޓެކްޓް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފން މޚލޚސްޓުން ނުފެންނާނެ)}
212
213_textwtc_ [l=dv] {Þ‚ÞŠÞŽÞ§ ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ކފލެކްޝފންއޚން، }
214_textamd_ [l=dv] {އޚތުރު ޑޭޓާ އެއްކޮށް ކފލެކްޝފން އފލުން ތފއްޔާރުކުރޭ}
215_textetc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލްއފށް ބފދފލުގެނެސް އފލުން ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރޭ}
216_textdtc_ [l=dv] {މުޅ
217Þš ކފލެކްޝފން ފުހެލާ}
218_textetcfcd_ [l=dv] {ސީޑީއފކފށް ކފލެކްޝފން އެޅ
219ުމފށް އެކްސްޕޯޓް ކުރޭ}
220_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނެއް ބފދފލުކުރުން}
221_textnwec_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފކފށް ބފދފލެއް ނުގެނެވޭ}
222_textcianc_ [l=dv] {އާ ކފލެކްޝފނެއް އުފެއްދުން}
223_texttsosn_ [l=dv] {ޑޚޖޚޓފލް ކފލެކްޝފންއެއް އުފެއްދުމފށް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© ކފންތފއްތފއް: }
224_textsin_ [l=dv] {އޭގެ Þ‚ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš (އެއާގުޅ
225Þ­ މފޢުލޫމާތު) Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­}
226_textswts_ [l=dv] {ސޯސް ޑޭޓާ ލޚބުނު ތފން Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­}
227_textatco_ [l=dv] {ކޮންފޚގފރޭޝފން ބފދފލުކުރފން (އެޑްވާންސްޑް ކޮށް ބޭނުން ކުރާ ބޭފުޅ
228ުންނފށް)}
229_textbtc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން "ބޮޑުކުރުން" (ތޚރޚ ބފލާލާ)}
230_textpvyh_ [l=dv] {Þ‹ÞšÞ”ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞˆÞš މފސފއްކފތް ÞŠÞŠÞ€ÞªÞƒÞ§Þ‡Þ¬Þ†Þª ބފލާލާ}
231
232_texttfsiw_ [l=dv] {Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފސފއްކފތެއް ކުރާނީ ހފތފރުވފނފ މފރްހފލާގފއޚ. "Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§" Þ‡ÞšÞƒÞª Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އޚންޑެކްސްތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފއުލޫމާތެއް ހޯދާ. Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þª ފުރފތފމފ އެބޭނުންވާ މފއުލޫމާތެއް Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…
233Þ§.}
234
235_textadab_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފނގފއޚ މޚހާރުތޚޔފހުރެވުނު ހޚސާބު ބފލާލުމފށް.ފެހޚކުލފއޚގެ ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރޚއފށް ދެވޭނެއެވެ. ކުރޚއފށް ދާވފރފކފށް ފޚތްތފއް ރީނދޫކުލފއފށް ބފދފލުވާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ބެލޚ ޞފފުހާއފކފށް އޚއާދފވުމފށް އެޕޭޖާ ގުޅ
236Þ­ ރީނދޫ ފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.}
237
238_textwyar_ [l=dv] {އާ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ތފއްޔާރުވުމުން، ÞŠÞ¬Þ€Þš "ކފލެކްޝފންގެ މފއުލޫމާތު" Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ކްލޚކް ކޮށްލާ}
239
240_textcnmbs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފނފށް Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ދޭންވާނެ}
241_texteambs_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެހެއް Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…
242ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš އޮންނާންވާނެ}
243_textpsea_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެސް އެޑްރެސް މޚގޮތފށް ދެއްވާ: ޔޫސފރނޭމް@ޑޮމޭން}
244_textdocmbs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ގެ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ° ދޭންވާނެ }
245
246_textwcanc_ [l=dv] {އާ ކެލެކްޝފނެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª Þ‘Þ§Þ“Þ§Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭ ގޮތުން އޚތުރު މފއުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ. Þ‰Þš މޚސފއްކފތް ކުރުމފށްޓފކފއޚ އފތުރާލެވޚފފއޚވާނީ ވެބް ޕޭޖް ތފކެއް. ތޚރީގފއޚވާ Þ„Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ކުރެވުނު ޕޭޖް ގެ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§Þ‚Þ¬.}
247
248_texttfc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ސުރުހީ}
249
250_texttctiasp_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ގެ Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þ© ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގެ Þ‡Þ¬Þ†Þš ހޚސާބުތފކުގފއޚ އެ ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ ހާމފކޮށްދޚނުމފށް ބޭނުންކުރެވޭ Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތެކެވެ. މޚސާލފކފށް "Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ޢޚލްމުގެ ÞŠÞŠÞ‚Þ°Þ‚Þ© ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þª" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚ÞšÞ“Þ© ޑޚވެލޮޕްމފންޓް ލފއޚބްރފރީ"}
251
252_textcea_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެސް}
253
254_textteas_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފށް މފއްސފލފއެއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ޑފޔފގްނޯސްޓޚކް ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ¬Þ‡Þ° Þ‰Þš އީ.މެއޚލް އެޑްރެހފށް ފޮނުވޭނެ.. އީ.މެއޚލް އެޑްރެސް ފުރޚހފމފއފށް ބފޔާންކޮށްދޚނުން އެދެން: <tt>name@domain</tt>}
255
256_textatc_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރފފު}
257
258
259
260_textypits_ [l=dv] {ސީކުއފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ހޚސާބު Þ‡ÞŠÞ‚Þ°ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ތޚރީގފއޚ އޮތް ތީރފކުން. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "މފއުލޫމާތު އެއްކުރާ:"ސްޓޭޖްގފއޚ، ކުރޚއފށް ދޚއުމފށް "Þ‰ÞŠÞ‡Þš ޑޭޓާ: Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލާ}
261
262_srcebadsources_ [l=dv] {ތޚ ބޭނުންވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞªÞ“Þ° ސޯސްއެށް މޚވފގުތފކުގެ ނެތް. (ތޚރީގފއޚ _iconcross_ ފާހފގފކޮށްފފއޚ)<p> މޚގޮތފށް Þ‰ÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ސފބފބުތފކުގެތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©<ul> <li> ބޭނުންވާ ފފއޚލް، އެފް.ޓީ.ޕ. ނުވފތފ ޔޫ.އާރ.އެލް. ނެތުން<li> ތޚޔފފފރާތުގެ Þ‡ÞŠÞ‡Þš.އެސް.ޕީ. Þ‡Þ§Þ‡Þš ނުގުޅ
263Þš ހުރުން<li> ފފޔފރވޯލް އެއް ލެވޚފފއޚވާ ޔޫ.އާރ.އެލް.އެއް ބޭނުންކުރުމފށް މފސފއްކފތް ކުރެވުން (ޔޫސފރ ނޭމް އެއް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑްއެއް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬)</ul><p> Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚޔފގެންދާ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ޔޫ.އާރ. އެލް. ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެ Þ‚ÞŠÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ‹Þ¬Þ‚Þ© ލޯކފލް ކޮށް ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ކޮޕީއފކފށް ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާ Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް ލޯކފލްކޮށް ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ކޮޕީ Þ‡ÞŠÞ…
264ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ Þ‰ÞªÞ‰ÞšÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ޕްރޯސްއފށް Þ‚ÞŠÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞŽÞ¬Þ‚Þ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ވީމާ Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ހާލފތުތފކުގފއޚ ތޚޔފފފރާތުގެ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒ }
265
266_textymbyco_ [l=dv] {<p>ކފލެކްޝފން ބޚނާކުރުމފށް މޚއޚންގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޚދާނެ. <ul> <li>ޑޚފޯލްޓް Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª <dl><dd>Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ފޯމެޓުންކުރެ ފޯމެޓެއްގެ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬: HTML, Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ޓެކްސްޓް, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, ތފސްވީރު, CDS/ISIS. </dd></dl> <li>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš އެހެން ކފލެކްޝފނެއް <dl><dd>Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞªÞ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ބާވފތުގެ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚ÞšThe files in your new </dd></dl> </ul>}
267
268_textbtco_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ„ÞšÞ‚Þ§ Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ©}
269_textand_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޑޭޓާ އެއްކުރޭ}
270_textad_ [l=dv] {ޑޭޓާ އޚތުރުކުރފނީ}
271
272
273
274_textis_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞšÞ“Þ° ސޯސް}
275
276_textddd1_ [l=dv] {<p>ފފއޚލްއެއް Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…
277ުމފށް file:// or ftp:// ބޭނުންކޮށްފޚއްޔާ އެފފއޚލް ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ/ <p> http://ބޭނުންކޮށްފޚއްޔާ ޔޫއާރްއެލް Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ވެބް ޕޭޖެއް ނުވފތފ ފފއޚލް އެއްގެ ލޚސްޓް ލޚބޚދާނެ. ވެބް Þ•Þ­Þ–Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެ ވެބްސފއޚޓްތގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ޕޭޖްތފކފށް ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ. <p>Þ‰Þš ގޮތފށް ފޯލްޑފރ އެއްގެ ލޮކޭޝފން Þ‹Þ©ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ Þ‡Þ­ÞŽÞŠÞ‡ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ފފއޚލްސްތފކެއް ޑފއުންލޯޑްކުރެވޭނެ. <p>"އޚތުރު" ސޯސފސް ގެ Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލުމުން އޚތުރު Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞªÞ“Þ° ބޮކްސްތފއް ލޚބޭނެ}
278
279_textddd2_ [l=dv] {ÞŠÞ¬Þ€Þš ފޚތްތފކުން ފޚތފކފށް އޮބާލާ. މޚއފށް ފފރޚތފ ފފރާތެއްނފމފ ކފލެކްޝފން ކޮންފޚގފރޭޝފން އެޖފސްޓުކޮށްލެވޚފާނެ. އެހެން Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އފސްލު ތފއްޔާރުކުރާ މފރުހފލާއފށް ދޭ. ރީނދޫ ފޚތްތފއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ސްޓޭޖފކށް Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‹ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬}
280
281_textconf1_ [l=dv] {<p>ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމާއޚ ހުށފހެޅ
282ުން Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© ޚާއްސފ "ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް"Þ‡ÞŠÞ†Þ§. މޚކފމފށް ބޮޑފށް ފފރޚތފ ފފރާތްތފކުން ކޮންގފރޭޝފން ސެޓޚންގްތފއް ބފދފލުކުރެވޚދާނެ. <center><p><b>ތޚޔފއީ މޚއފށް އެހާ ފފރޚތފ ފފރާތެއް Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‰ÞŠ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ ތޚރޚއފށް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.</b></center> <p>ކޮންފޚގފރޭޝފން ސެޓޚންގ ބފދފލުކުރފންބޭނުންމފ ތޚރީގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ޑާޓާތފއް Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­. ކުށެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ރީސްޓާޓް" އފށް އޮބާލުމުންފެށޚއޚތު Þ€ÞªÞƒÞš ކޮންފޚގފރޭޝފން ސެޓޚންގފށް ބފދފލުވާނެ.}
283
284_textreset_ [l=dv] {ރީސެޓް}
285
286
287_texttryagain_ [l=dv] { ކފލެކްޓފރ އފލު ފެށުމފށް އެދެން <a href="_httppagecollector_" target=_top> </a> Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް މފސފއްކފތްކޮށްލާ.}
288
289
290_textretcoll_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފށް Þ‡ÞŠÞ‚Þ„ÞªÞƒÞ§ Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‹ÞŠÞˆÞ­}
291
292_textdelperm_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ނުވފތފ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ _cgiargbc1dirname_ކފލެކްޝފން ފުހެނުލެވާ. މީގެ ސފބފބުތފކފކީ: <ul><li>ގްރީންސްޓޯން އފށް _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ Þ‰Þš ފފއޚލް ފުހެލުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ނެތުން.<br> Þ‰Þš Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ© މެނުއފލް ކޮށް ފުހެލފނޚކޮށް _cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފން Þ‰Þš Þ†Þ®Þ‰Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ° Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬. <li/> }
293
294_textdelinv_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފންވފނީ ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡Þª Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠ. ފުހެލުން ކެންސފލްކުރެވޚފފ[}
295
296_textdelsuc_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލްކްޝފން ފޮހެލެވޚއްޖެ }
297
298_textclonefail_ [l=dv] {އެ _cgiargclonecol_ ކފލެކްޝފން ކްލޯންއެށް ނުކުރެވުނު. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞš ތޚރީގފއޚމޚވާ ސފބފބފކާ ހުރެ ކފމފށް ވެދާނެ: <ul> <li>އެ_cgiargclonecol_އެއީ ނެތް ކފލެކްޝފނެއް <li>އެ _cgiargclonecol_ކފލެކްޝފންގފއޚ.collect.cfg ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް ނެތުން <li>ގްރީންސްޓޯންއފށް collect.cfg ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ނެތުން </ul>}
299
300_textcolerr_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފއްސފލފއެއް}
301
302
303
304_textmkcolfail_ [l=dv] {Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ© Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª ކފލެކްޓފރއފށް އުފެއްދޭގޮތެއް Þ‚ÞªÞˆÞš (mkcol.pl failed) ސފބފބުތފކުގެ ތެރޭގފއޚ:<ul><li> _gsdlhome_ ޓެމްޕް ޑފއޚރެކްޓްރީއފށް ލޚއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ގްރީންސްޓޯނފށް ނެތުން<li> އެމްކޮލް.ޕީއެލް. ޕފރލް ސްކްރޚޕްޓްގެ މފއްސފލފ</ul>}
305
306_textnocontent_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރގެ ކުށެއް:Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފނފށް Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° Þ‹Þ©ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ­. ކފލެކްޓފރ ފެށުމފށް އފލުން މފސފއްކފތްކޮށްލާ}
307
308_textrestart_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފލުން ÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ“Þ§}
309
310_textreloaderror_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ކުށެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬. ބްރފއުސފރގެ "ރީލޯޑް" ނުވފތފ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކުރުމުން ގްރީންސްޓޯނފށް މޚތފފާތު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš އޮޅ
311ުންއެރީކފމފށްވުން އެކފށީގެންވޭ (ކފލެކްޓފރ ބޭނުންކޮށްގެން ކފލެކްޝފނެއް ތފއްޔާރުކުރާއޚރު އެ ފޮތްތފއް ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލޚވުން އެދެން).ކފލެކްޓފރ އފލުން ފފށފންފެނޭ}
312
313_textexptsuc_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފން _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ ޑފއޚރެކްޓފރީއފށް އެކްސްޕޯޓް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬}
314
315_textexptfail_ [l=dv] {<p> _cgiargbc1dirname_ އެކްސްޕޯޓެއް ނުކުރެވުނު. <p>Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞš ސފބފބެއްކފމުގފއޚ ލފފާކުރެވެނީ ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރުމުގފއޚ "ސީޑީއފށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފފންކްޝފން ނުލފއޚ އޚންސްޓޯލްކުރުމެވެ. <ul> <li>އޚންސްޓޯލްކުރީ ގްރީންސްޓޯންގެ 2.70އފށްވުރެ ކުރީގެ ވފރޝފނެއް Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš ކޮމްޕޯނފންޓްތފއް އޚންސްޓޯލްވާލީ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš "ކފސްޓފމް" އޚންސްޓޯލެއްގެ ތެރެއޚން. އފލުން އޚންސްޓޯލްކުރުމފށް ޖެއްސުމުން އެބފއޚތފއް އޚތުރުކުރެވޚދާނެ. <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރީ ވެބް ވފރޝފނފކުންނފމފ އޚތުރު ޕެކޭޖެއް ޑފއުންލޯޑްކޮށް އޚންސްޓޯލްކުރފން ޖެހޭ. <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> އފށް ޒޚޔާރފތްކޮށްލފއްވާ. އޚތުރު މފޢުލޫމާތު Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މެއޚލޚންގް ލޚސްޓފކީ <a </ul> }
316
317######################################################################
318# depositoraction
319package depositor
320######################################################################
321
322
323_textdepositorblurb_ [l=dv] {<p> Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ފފއޚލްގެ މފޢުލޫމާތު Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° އެދެން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތޚރީގފއޚއެވާ _textintro_ އފށް އޮބާލާ </p>}
324
325_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފށް އެއްކޮށްލާ}
326_textbild_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“Þ° ކޮށްލާ}
327
328_textconfirm_ [l=dv] {ކފށފވފރުކުރުން}
329_textselect_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
330_textmeta_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ­Þ“Þ§ Þ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
331_textselectoption_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­...}
332
333_texttryagain_ [l=dv] {ޑޚޕޮސޚޓފރ <a href="_httppagedepositor_" target=_top> </a> ރީސްޓާޓްކުރުން އެދެން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލުން މފސފއްކފތްކޮށްލާ.}
334
335_textselectcol_ [l=dv] {އާ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ލާން ބޭނުންވާ ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
336_textfilename_ [l=dv] {ފފއޚލް Þ‚ÞŠÞ‚Þ°}
337_textfilesize_ [l=dv] {ފފއޚލް ސފއޚޒް }
338
339_textretcoll_ [l=dv] {Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“ÞŠÞƒ އފށް Þ‡ÞŠÞ„ÞªÞƒÞ§ ދޭ}
340
341
342_texttmpfail_ [l=dv] {ވފގުތީ ފފއޚލްއފކުން ކޚޔުމފށް ނުވފތފ ފފއޚލފށް ލޚއުމފށް ޑޚޕޮސޚޓފރ ނުކުޅ
343ެދުން. ސފބފބެއްކފމުގފއޚ ބެލެވެނީ:<ul> <li> ގްރީންސްޓޯންއފށް _gsdlhome_/tmp Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ© Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‚Þ°/ލޚޔުން (ރީޑް/ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ°) Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. </ul>}
344
345
346######################################################################
347# 'gsdl' page
348package gsdl
349######################################################################
350
351
352#------------------------------------------------------------
353# text macros
354#------------------------------------------------------------
355
356
357_textgreenstone1_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފންސް ބފލފހފއްޓާ އާ ކފލެކްޝފން އުފެއްދުމފށް ބޭނުން ކުރާ ސޮފްޓްވެއފރއެއް. އާގޮތފކފށް މފއުލޫމާތު ރާވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° ނުވފތފ ސީޑީގފއޚ ޗާޕްލކުރާނެގޮތް މފގުފފހޚކޮށްދޭ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދފށުން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ‡Þ© ޔުނެސްކޯ Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ Þ–ÞŠÞ‰ÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ ގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‰ÞšÞ‡Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސޮފްޓްވެއފރއެއް. }
358
359
360
361_textplatformtitle_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞŽÞŠÞ€ÞŠ}
362_textgreenstone3_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ވޚންޑޯސް، ޔުނޚކްސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މެކް Þ‡Þ®ÞŠÞŠÞƒÞ­Þ“ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° ސޚސްޓފމްގފއޚ މފސފއްކފތް ކުރާނެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ”Þ§ ގުޅ
363ÞªÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ސޮފްޓްވެއފރ ތފކާއޚ އެކުވެސް މފސފއްކފތް ކުރާނެ. ޔޫސފރ އޚންޓފފޭސް ގެ ގޮތުގފއޚ އާއްމުކޮށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© މޮޒޚއްލާ ÞŠÞŠÞ”ÞŠÞƒ ފޮކްސް ނުވފތފ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° އެކްސްޕްލޯރފރ.}
364
365_textgreenstone4_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ ބޭނުންކޮށްގެން ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ލޚޔުންތފކުގެ ކފލްކްޝފން ސީޑީ-ރޮމް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މޚސާލފކފށް<i>Humanity Development Library</i> ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‡Þ¬Þ†Þš ދާއޚރާތފކުން ޝާއޚއުކުރެވޚފފއޚވާ 1230 Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންތފކފކީ ތފރފށްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކުގފއޚވެސް ވފރފށް Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ޓެކްނޮލޮޖީގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš ބެލުމާއޚ Þ†ÞšÞ”ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ފފސާހެލޚބޚފފއޚވާ ވފސީލފތެކެވެ. Þ‰Þš މފޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކފލެކްޝފން "ހޯދުން"، Þ‰Þ§Þ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ބެލުމާއޚ، ސުރުހީއޚން ބެލުމާއޚ، މުއްސފސާއޚން ބެލުމާއޚ، Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ގޮތްގޮތް އޚޚްތޚޔާރުކުރެވޚދާނެއެވެ. }
366
367_textcustomisationtitle_ [l=dv] {އފމޚއްލފވފންތފ ކުރުން}
368_textgreenstone5_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ވފރފށްބޮޑފށް ފުޅ
369ާކުރެވޭގޮތފށް Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބޭނުންތފކފށް ފފސެހފކފމާއޚއެކު ބފދފލުކޮށްލެވޭނޭ ގޮތފކފށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޑޮކޚއުމެންޓްތފކާއޚ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ ފޭޑޚތފއް "ޕްލފގްއޚންސް" (ޕާރލްގފއ) ގެ Þ’ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތް ފޯރުކޮށްދެވޚފފއޚވެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ހފމފމޚގޮތފށް Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ ހޯދުމުގެ ÞŠÞ­Þ‘Þš ބޭނުންކުރުމފށް "ކްލެސޚފފޔފރސް" ލޚޔެވޚދާނެއެވެ. ބޭނުންކުރާފފރާތްތފކފށް ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފރފޭސް ފެންނފގޮތް "މެކްރޯސް" ގެ Þ’ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ°Þ”Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މެކްރޯ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ބޭނުންކޮށްގެން ބފދފލުގެނެވޚދާނެއެވެ. ކޮބްރާ ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ Þ’ÞŠÞƒÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° އެޖެންޓުންނފށް (މޚސާލފކފށް Þ–Þ§ÞˆÞ§ÞŽÞŠÞ‡Þš) Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ވފސީލފތެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އފދޚ، ސޯސް ކޯޑް، ސީ.++ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާރލް ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރު ބފދފލުތފއް ގެނެވޭނެއެވެ.}
370
371_textdocumentationtitle_ [l=dv] {ލޚޔެކޚޔުންތފއް}
372_textdocuments_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސްޕްވެއފރގެ ތފފްސީލް ލޚޔެކޚޔުންތފއް ލޚބެން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞš}
373
374#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
375#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
376#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
377#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
378
379_textmailinglisttitle_ [l=dv] {މެއޚލޚންގ ލޚސްޓު}
380_textmailinglist_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭގޮތުން މފޝްވފރާކޮށް ހޚޔާލުބފދފލުކުރުމފށް މެއޚލޚންގ ލޚސްޓެއް ތފއްޔާރުކުރެވޚފފއޚވެއެވެ. ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފކުން Þ‰Þš މެއޚލޚންގ ލޚސްޓާ ގުޅ
381Þš މޚތފނުގފއޚ ދެކެވޭ ވާހފކފތފކުގފއޚ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© Þ‡Þ¬Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ÞˆÞ§Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. މެއޚލޚންގ ލޚސްޓުގފއޚ ބފއޚވެރޚވުމފށް <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a> ޒޚޔާރފތްކޮށްލާށެވެ.Þ‰Þš މެއޚލޚންގ ލޚސްޓފށް މެސެޖެއް ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <a href="mailto:[email protected]" >[email protected]</a> ފޮނުވާށެވެ.}
382
383_textbugstitle_ [l=dv] {މފއްސފލފތފއް}
384_textreport_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‰Þ¬Þ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© ތޚޔފފފރާތފށް މފއްސފލފއފކާ ނުލާ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗފކފށް ހުދުން. އެއްވެސް މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މެއޚލޚންގް ލޚސްޓު <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users"></a> އފށް މފއްސފލފ ހުށފހެޅ
385ުން އެދެން.}
386
387_textgs3title_ [l=dv] {މފސފއްކފތްތފއް}
388_textgs3_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން 3 Þ‡ÞŠÞ†Þ© ގްރީންސްޓޯން 2 ގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ބފއޚތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ވފރޝފން Þ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚބފއޚތފއް (މޚސާލފކފށް ތފފާތު ބފސް ބޭނުންކުރެވުން، ތފފާތު ޕްލެޓްފޯމްތފކުގެ ބޭނުންކުރެވުން، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބޭނުންވާ ތފފާތުގޮތްތފކފށް Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞªÞ‚Þ°) Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އފލުން ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ކުރީގެ ވފރޝފންގެ ފީޗފރސްތފއް ހޚމެނޚފފއޚވާއޚރު، Þ†ÞªÞƒÞšÞŽÞ¬ ކފލެކްޝފންތފއްވެސް Þ‰Þš ވފރޝފންގފއޚ މފއްސފލފއެއް ނެތޚ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ތފއްޔާރުކުރެވޚފފއޚވފނީ Þ–Þ§ÞˆÞ§ÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†Þš މޮޑޚއުލްތފކެއްގެ ވޚއުގފއެއްގެގޮތުގފއޚ އެކްސް.އެމް.އެލް. ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‡Þš މުއާމފލާތުކުރެވޭނޭ ގޮތފށެވެ. Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° Þ‰Þš ÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ© ވފކޚވފކޚބފއޚތފކެއްގޮތުގފއޚ ކފމުގފއޚވާތީ ތފފާތު ސފރވާތފކުގފއޚވެސް ފފސޭހފކފމާއޚއެކު ބޭނުންކުރެވޭގޮތފށެވެ. Þ‰Þš ގޮތފށް ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ގްރީންސްޓޯން އޚތުރފށް ފުޅ
389ާކުރުމުގެ ފުރުސފތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ވާރޝފން Þ‡Þ§Þ‡Þš ގުޅ
390ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔެކޚއުންތފކާއޚ ގްރީންސްޓޯން 3 ގެ ތފހުލީލީ ވފރޝފންތފއް <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3 home page</a> ޑފއުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.}
391
392_textcreditstitle_ [l=dv] {ޝުކުރު}
393
394_textwhoswho_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ފފރާތްތފކެއް ގުޅ
395ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ މފސފއްކފތެއްގެ ނފތީޖާއެކެވެ. Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‚Þ° ÞˆÞšÞ“ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ†Þ© Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބާނީއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞƒÞ®Þ–ÞŠÞƒ މެކްނެބް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްޓީފފން ބޯޑީ Þ‡ÞŠÞ†Þ© މޚމފސފއްކފތުގެ އޚސް މޭސްތެރޚން Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފމފލީ މފސފއްކފތްކުރޚ ފފރާތްތފކެވެ. Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° އެހީތެރޚންގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©:_contributorlist_ ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރޚ ޕްރޮޖެކްޓްގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ„ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ÞŽÞ¬ ފފރާތުން Þ‰Þš ސޚސްޓފމް Þ‘ÞšÞ’ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހޚތްވފރާއޚ އޚރުޝާދު ލޚބޚފފއޚވެއެވެ._inspirationlist_ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޖީ.އެން.ޔޫ. ލފއޚސެންސްޑް ޕެކޭޖފށް އެހީތެރޚކފން ފޯރުކޮށްދީފފއޚވާ އެންމެހާ ފފރާތްތފކފށް _gnupackagelist_މޚފުރުސފތުގފއޚ ޝުކުރުއފދާކުރފމެވެ. }
396
397_textaboutgslong_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއާއޚ ބެހޭ ގޮތުން}
398
399######################################################################
400# 'users' page
401package userslistusers
402######################################################################
403
404
405#------------------------------------------------------------
406# text macros
407#------------------------------------------------------------
408
409_textlocu_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ބޭނުން ކުރާ ފފރާތްތފކުގެ(ޔޫސފރސް) ލޚސްޓް}
410_textuser_ [l=dv] {ބޭނުންކުރާ ފފރާތް(ޔޫސފރ)}
411_textas_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ§Þ‡ÞšÞ„Þ¬Þ€Þ­}
412_textgroups_ [l=dv] {ގްރޫޕްތފއް}
413_textcomment_ [l=dv] {ހޚޔާލުފާޅ
414ުކުރުމފށް}
415_textadduser_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޔޫސފރއެއް އެޑް ކުރޭ}
416_textedituser_ [l=dv] {ބފދފލުގެނޭ}
417_textdeleteuser_ [l=dv] {ފޮހެލާ}
418
419
420######################################################################
421# 'users' page
422package usersedituser
423######################################################################
424
425
426#------------------------------------------------------------
427# text macros
428#------------------------------------------------------------
429
430
431_textedituser_ [l=dv] {ޔޫސފރގެ މފއުލޫމާތު ބފދފލުކުރޭ}
432_textadduser_ [l=dv] {އާ ޔޫސފރއެއް އެއްކުރޭ}
433
434_textaboutusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމްސް ވާންވާނީ 2 Þ†Þ§Þ‡Þš 30 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލްފާނޚއުމފރޚކް އފކުރުތފކުގެ ތެރެއޚން '.' Þ‡ÞŠÞ‹Þš '_' ބޭނުންކުރެވޚދާޏެ}
435
436_textaboutpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑްތފއް ވާންވާނީ 3 Þ†Þ§Þ‡Þš 128 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš. އެސްކީގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އފކުރުތފއް ބެހެއްޓީދާނެ}
437
438_textoldpass_ [l=dv] {Þ‰Þš ފީލްޑް ހުސްކޮށްބާއްވފއޚފޚއްޔާ ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރެވޭނެ}
439_textenabled_ [l=dv] {Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš}
440_textdisabled_ [l=dv] {ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް Þ€Þ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš}
441
442_textaboutgroups_ [l=dv] {ގްރޫޕްސްތފއް ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ކޮމާ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ވީމާ އެއްވެސް ހުސް Þ–Þ§ÞŽÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކޮމާގެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ނުބާއްވާ }
443_textavailablegroups_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ ގްރޫޕްތފކުގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޓފރ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ރޚމޯޓްކޮށް ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް ނުވފތފ ޑޚޕޮސޚޓފރ ބޭނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞˆÞ§ ގްރޫޕުތފއް:<ul> <li><b>އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޓފރު</b>: ކޮންފޚގފރޭޝފން Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފކުގެ އެކފއުންޓްތފކުގެ އެކްސެސް Þ‡Þ§Þ‡Þš ބފދފލުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ <li><b>ޕފރސފނފލް ކފލެކްޝފންސް Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“ÞŠÞƒ</b>: އފމޚއްލފ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ <li><b><collection-name>-collection-editor</b>:އުނޚއޚތުރުގެނފއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ. މޚސާލފކފށް، ރޚޕޯޓްސް-ކފލެކްޓފރ-Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“ÞŠÞƒ ކފލެކްޝފން "ކފލެކްޝފންގެ Þ‚ÞŠÞ‚Þ°" ތފއްޔާރުކުރުމާއޚ<li><b>all-collections-editor</b>: އފމޚއްލފ Þ‡ÞŠÞ‹Þš އާއްމުކޮށްހުރޚހާ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކޮށް Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފންތފކފށް އުނޚއޚތުރުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޓފރ ބެނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ލޚބޚފފއެވެ. Also gives permission to use the Collector. </ul>}
444
445
446######################################################################
447# 'users' page
448package usersdeleteuser
449######################################################################
450
451
452#------------------------------------------------------------
453# text macros
454#------------------------------------------------------------
455
456_textdeleteuser_ [l=dv] {ޔޫސފރއެއް ފޮހެލާ}
457_textremwarn_ [l=dv] {Þ‰Þš ޔޫސފރ އެއްކޮށް ފޮހެލފން ބޭނުންތފ <b>_cgiargumun_</b>?}
458
459
460######################################################################
461# 'users' page
462package userschangepasswd
463######################################################################
464
465
466#------------------------------------------------------------
467# text macros
468#------------------------------------------------------------
469
470_textchangepw_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ބފދފލުކުރޭ}
471_textoldpw_ [l=dv] {ކުރީގެ ޕާސްވާޑް}
472_textnewpw_ [l=dv] {އާ ޕާސްވާޑް}
473_textretype_ [l=dv] {އފލުން އާ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރޭ}
474
475
476######################################################################
477# 'users' page
478package userschangepasswdok
479######################################################################
480
481
482#------------------------------------------------------------
483# text macros
484#------------------------------------------------------------
485
486_textsuccess_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þª ބފދފލުކުރެވޚއްޖެ}
487
488
489######################################################################
490# 'users' page
491package users
492######################################################################
493
494
495#------------------------------------------------------------
496# text macros
497#------------------------------------------------------------
498
499_textinvalidusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
500ޭއްނޫން}
501_textinvalidpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
502ޭއްނޫން}
503_textemptypassword_ [l=dv] {Þ‰Þš ބޭނުންކުރާ ފފރާތފއް ޕާސްވާޑްއެއް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§}
504_textuserexists_ [l=dv] {ތީ މޚހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ޔޫސފރނޭމް، އާ Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކުރޭ}
505
506_textusernameempty_ [l=dv] {ތފޔފފފރާތުގެ ޔޫސފރނޭމް ބޭނުންކުރޭ}
507_textpasswordempty_ [l=dv] {ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރޭ}
508_textnewpass1empty_ [l=dv] {އާ ޕާސްވާޑް ޖެހުމފށް ÞŠÞŠÞ€Þª އފލުން Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­}
509_textnewpassmismatch_ [l=dv] {Þ‹Þ¬ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš އާ ޕާސްވާޑް އެއްގޮތެއް ނޫން}
510_textnewinvalidpassword_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ޕާސްވާޑފކީ ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
511ު ޕާސްވާޑެއްނޫން}
512_textfailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވާޑް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
513ެއްނޫން}
514
515
516######################################################################
517# 'status' pages
518package status
519######################################################################
520
521
522#------------------------------------------------------------
523# text macros
524#------------------------------------------------------------
525
526
527_textversion_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ވފރޝާން Þ‚ÞŠÞ‰Þ°Þ„ÞŠÞƒ}
528_textframebrowser_ [l=dv] {Þ‰Þš ބެލުމފށް ފްރޭމްސް ބެލޭކފހފލފ ބްރފއުސފރއެއް ބޭނުން ކުރުން އެދެން}
529_textusermanage_ [l=dv] {ޔޫސފރ Þ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ–Þ°Þ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ°}
530_textlistusers_ [l=dv] {ޔޫސފރސް ލޚސްޓް ކުރޭ}
531_textaddusers_ [l=dv] {އާ ޔޫސފރއެއް އެއްކުރޭ}
532_textchangepasswd_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ބފދފލުކުރޭ}
533_textinfo_ [l=dv] {ޓެކްނޚކފލް މފއުލޫމާތު}
534_textgeneral_ [l=dv] {އާއްމުގޮތެއްގފއޚ}
535_textarguments_ [l=dv] {އާގޚއުމފންޓްސް}
536_textactions_ [l=dv] {ހފރފކާތްތފއް}
537_textbrowsers_ [l=dv] {ބްރފއޚސފރސް}
538_textprotocols_ [l=dv] {ޕްރޮޓޮކޯލްސް}
539_textconfigfiles_ [l=dv] {ކޮންފޚގފރޭޝފންސް ފފއޚލް }
540_textlogs_ [l=dv] {ލޮގްސް}
541_textusagelog_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ލޮގް}
542_textinitlog_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þš.އެން.Þ‡ÞŠÞ‡Þš.ޓީ. ލޮގް}
543_texterrorlog_ [l=dv] {މފއްސފލފތފކުގެ ފފއޚލް }
544_textadminhome_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‘Þ°Þ‰ÞšÞ‚Þ° ހޯމް}
545_textreturnhome_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ހޯމް}
546_titlewelcome_ [l=dv] {އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޝފން }
547_textmaas_ [l=dv] {ބެލެހެއްޓުމުގެ ހޚދފމފތްތފކުގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©:}
548_textvol_ [l=dv] {އޮންލފއޚންކޮށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ÞˆÞŠÞƒÞª ބފލާލާ}
549_textcmuc_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކޮށް، ބފލފހފއްޓާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޝފންސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކުރޭ}
550_textati_ [l=dv] {ޓެކްނޚކފލް އޚންފޮމޭޝފންއފށް އެކްސެސް ކުރޭ}
551
552_texttsaa_ [l=dv] {Þ‰Þš ހޚދްމފތްތފއް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ© ޕޭޖްގެ ވފއފތް ފފރާތުގފއޚވާ ސފއޚޑް ނެވޚގޭޝފން ބާރ ބޭނުންކޮށްގެން}
553
554_textcolstat_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފކުގެ ހާލފތު}
555
556_textcwoa_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފއް "ÞƒÞŠÞ‚ÞšÞ‚Þ°ÞŽ" Þ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އޭގެ build.cfg ފފއޚލް އޮތޚއްޔާ، ÞƒÞ©Þ‘Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ސފއްހފ ބޚލްޑްޑޭޓް ފީލްޑެއް އޮތްނފމފ (އެއީ <0)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޝފންގެ އޚންޑެކްސް Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ©ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ}
557
558_textcafi_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ މފއުލޫމާތު ހޯދުމފށް <i>abbrev.</i> ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ}
559_textcctv_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންއެއް ބފލާލުމފށް <i>collection</i> އފށް ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ}
560_textsubc_ [l=dv] {ބފދފލުތފއް ހުށފހފޅ
561Þ§}
562_texteom_ [l=dv] {ހުޅ
563ÞªÞˆÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš މފއްސފލފއެއް main.cfg}
564_textftum_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ°Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ނުކުރެވޭ main.cfg}
565_textmus_ [l=dv] {Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬ main.cfg}
566
567
568######################################################################
569# 'bsummary' pages
570package bsummary
571######################################################################
572
573
574#------------------------------------------------------------
575# text macros
576#------------------------------------------------------------
577
578_textbsummary_ [l=dv] {ހުލާސާއެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© "_collectionname_" ކފލެކްޝފނފށް}
579_textflog_ [l=dv] {Þ‰Þš "_collectionname_" ކފލެކްޝފންގެ ފެއޚލް ލޮގް}
580_textilog_ [l=dv] {Þ‰Þš "_collectionname_" ކފލެކްޝފންގެ Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° ލޮގް}
581
582############################################################################
583#
584# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
585#
586############################################################################
587package Global
588
589# old cusab button
590_linktextusab_ [l=dv] {ފީޑްބެކް ފޮނުވާ }
591
592_greenstoneusabilitytext_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞšÞŠÞªÞ‚Þ°}
593
594_textwhy_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ފޮނުވުމުން Þ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ© ބފލފން Þ‡ÞªÞ‹ÞŠÞŽÞ«ÞˆÞš ވެބް ޕޭޖް ÞŠÞ¬Þ‚ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þ°<p>}
595_textextraforform_ [l=dv] {ފޯމް ފުރާކފށް ނުޖެހޭ. ކޮންމެ މފއުލޫމާތެއްވެސް އެހީވެދޭ.}
596_textprivacybasic_ [l=dv] {<p>ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ ގްރީންސްޓޯން ވެބްޕޭޖްގެ މފޢުލޫމާތު Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެ ބޭނުންކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއޚ ބެހޭގޮތުން.}
597_textstillsend_ [l=dv] {އފދޚވެސް Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންތފ؟}
598
599_texterror_ [l=dv] {ކުށެއް}
600_textyes_ [l=dv] {އާ}
601_textno_ [l=dv] {ނޫން}
602_textclosewindow_ [l=dv] {ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯ ލފއްޕާލާ}
603_textabout_ [l=dv] {ތފއާރުފް}
604_textprivacy_ [l=dv] {އފމޚއްލފ ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡Þª ތެރޚކފން}
605_textsend_ [l=dv] {ފޮނުވާ}
606_textdontsend_ [l=dv] {ނުފޮނުވާ}
607_textoptionally_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ}
608
609_textunderdev_ [l=dv] {ފފއޚނފލް ވާރޝފންގފއޚ އޚތުރު ތފފްސީލް އޮންނާނެ}
610
611_textviewdetails_ [l=dv] {ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ°ÞŽÞ¬ ތފފްސީލްތފއް ބފލާލާ}
612_textmoredetails_ [l=dv] {އޚތުރު ތފފްސީލް}
613_texttrackreport_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ޓްރެކް ކުރޭ}
614_textcharacterise_ [l=dv] {އެއީ ކޮންކފހފލފ މފއްސފލފއެއްތފ}
615_textseverity_ [l=dv] {Þ†ÞšÞ€Þ§ ބޮޑު މފއްސފލފއެއް}
616
617_textbadrender_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ© އފއޚބުގޮތފކފށް}
618_textcontenterror_ [l=dv] {މފއުލޫމާތުގެ ކުށެއް}
619_textstrangebehaviour_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ”Þ§ ޚޚލާފު ހފރފކާތްތފކެއް}
620_textunexpected_ [l=dv] {އފންސާޒާކުރެވޚފފއޚނުވާ މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ–Þ¬}
621_textfunctionality_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞªÞ‹ÞŠÞŽÞ«}
622_textother_ [l=dv] {އެހެން}
623
624_textcritical_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ޚާލފތު}
625_textmajor_ [l=dv] {ސީރޚއފސް}
626_textmedium_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ‹ÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ°}
627_textminor_ [l=dv] {Þ†ÞªÞ‘ÞŠ}
628_texttrivial_ [l=dv] {Þ†ÞªÞ‘ÞŠ Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ°}
629
630_textwhatdoing_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° އުޅ
631ުނީ ކޮންކފމެއްތފ؟}
632_textwhatexpected_ [l=dv] {ކޮންގޮތެއްވާނެ ކފމފށް ހީކުރީ؟}
633_textwhathappened_ [l=dv] {އފސްލުވީ Þ†ÞšÞ€ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ØŸ}
634
635_cannotfindcgierror_ [l=dv] {<h2>މާފްކުރޭ!</h2> "_linktextusab_"ގެ ސފރވފރ ޕްރޮގްރާމް ނުފެނުނު. }
636
637_textusabbanner_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„Þ¬Þ‚ÞŠÞƒ}
638
639
640######################################################################
641# GTI text strings
642package gti
643######################################################################
644
645
646#------------------------------------------------------------
647# text macros
648#------------------------------------------------------------
649
650_textgtierror_ [l=dv] {މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬}
651
652_textgtihome_ [l=dv] {Þ‰Þš ޞފފުޙާތފއް ބޭނުންކޮށްގެން ގްރީންސްޓޯންގެ އެކޚބފސްތފއް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އޚތުރުކުރެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ބޭނުންކޮށްގެން <ul><li>ގްރީންސްޓޯންގެ ތޚބާގެ އފމޚއްލފ ބފހފށް ތފރުޖފމާކުރެވޚދާނެއެވެ. <li>އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސް ބފދފލުވެއޖެނފމފ (މޚސާލފކފށް ގްރީންސްޓޯންގެ ވފސީއްލފތފއް)، Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš އެހެން Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސްއެއް Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުޖފމާއެއްގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކުއްތފއް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
653ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. </ul> ވެބް ޕޭޖްތފކެއް ތޚޔފ ފފރާތފށް ހުށފހެޅ
654ޭނެއެވެ. ކޮންމެ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ތފރުޖފމާކުރާނޭ އޚބާރާތެއް ވާނެއެވެ. މޚކފންކުރޚއފށް ގެންދާނީ ކޮންމެ އޚބާރާތފކުން ތފރުޖފމާކުރފމުންނެވެ. ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ އޚބާރާތްތފކުގފއޚ އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް. ކޮމާންޑުތފއް ހުންނާނއެވެ. ތފރުޖފމާކުރުމުގފއޚ Þ‰Þš ކޮމާންޑުތފކފށް އެއްވެސް ބފދފލެއް ނުގެންނާށެވެ. ތޚރީ ÞƒÞ®Þ‚ÞŽÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ބފސް ވފށާލެވޚފފއޚވާނފމފ (_މޚގޮތފށް_) މޚބފއޚތފއްވެސް ތފރުޖފމާ ނުކުރާށެވެ (Þ‰ÞšÞ‡Þ© ގްރީންސްޓޯންގެ މެކްރޯ ނފންތފކެވެ). <p>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސެއް އޚސްލާހުކުރފނީނފމފ Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވފ އޚބާރާތފއް ތފރުޖފމާކުރުމފށް ހުށފނޭޅ
655ޭނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ހާލފތުތފކުގފއޚ ތފރުޖފމާއެއް Þ€ÞªÞƒÞš ކފމުގފއޚވޚޔފސް އޚނގޚރޭސޚ އޚބާރާތް ބފދުލުވެދޭނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ°ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ތފރުޖފމާ ހުށފހެޅ
656ޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚބފއޚތފއް ޗެކުކުރުމފށްފފހު ބފދފލުކުރފންޖެހެނީނފމފ ބފދފލުކުރާށެވެ. <p>ތފރުޖފމާއެއް އޚސްލާހުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުޖފމާ ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
657ުކުރުމފށް" Þ‰Þš ފެސޚލޚޓީ އޚހްތޚޔާރުކުރާށެވެ.<p>ކޮންމެ ÞžÞŠÞŠÞªÞ™Þ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ‚ÞšÞ‰Þ­Þ‚Þ© a "_textgtisubmit_" ފޚތފކުންނެވެ. Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލުމުން، ގްރީންސްޓޯންގެ nzdl.org ގެ ÞˆÞŠÞ†Þš އޚންސްޓޮލޭޝފނފކފށް ވފގުތުން އެ ބފދފލުގެނެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ސފއޚޓފށް އެކްސެސްކުރުމފށް ކޮނެމް ޞފފުޙާއެއްގފއޚވެސް Þ‰Þš ފޚތް ފެންނާން އޮންނާނެއެވެ.}
658
659_textgtiselecttlc_ [l=dv] {އފމޚއްލފ ބފސް Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
660
661#for status page
662_textgtiviewstatus_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޭ ބފސްތފކުގެ ހާލފތު ބފލފން ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ }
663_textgtiviewstatusbutton_ [l=dv] {ޙާލފތު ބފލާލާ}
664_textgtistatustable_ [l=dv] {ބފސްތފކފށް ތފރުޖފމާކުރފން ފެށޚފފއޚ ލޚޔުންތފކުގެ ހާލފތު}
665_textgtilanguage_ [l=dv] {ބފސް}
666_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=dv] {މުޅ
667ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þª ތފރުޖފމާ Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
668
669_textgtiselecttfk_ [l=dv] {މފސފއްކފތް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ފފއޚލް Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
670
671_textgticoredm_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފފޭސް(Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª)}
672_textgtiauxdm_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފފޭސް(އޚތުރު)}
673_textgtiglidict_ [l=dv] {ޖީއެލްއފއޚ ބފސްފޮތް}
674_textgtiglihelp_ [l=dv] {ޖީއެލްއފއޚ އެހީ}
675_textgtiperlmodules_ [l=dv] {ޕފރލް މޮޑޚއުލްސް}
676_textgtitutorials_ [l=dv] {ޓޚއުޓޯރޚއފލް ފޚލާވފޅ
677ުތފއް}
678_textgtigreenorg_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން. އޯގް}
679_textgtigs3interface_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން 3 އޚންޓފފޭސް}
680
681#for greenstone manuals
682_textgtidevmanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚވެލފޕޯސްގެ އފތްމފތީ ފޮތް}
683_textgtiinstallmanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް ކުރާ މީހުންގެ އފތްމފތީ ފޮތް}
684_textgtipapermanual_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞƒÞªÞ‹Þ§Þ€ÞªÞ‚Þ° ކފލެކްޝފނފކފށް ބފދފލުކުރފމފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ ގްރީންސްޓޯން މެނުއފލް}
685_textgtiusermanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާފފރާތްތފކުގެ އފތްމފތީ ފޮތް}
686
687_textgtienter_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ}
688
689_textgticorrectexistingtranslations_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވާ ލޚޔުންތފއް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
690ުކުރުން}
691_textgtidownloadtargetfile_ [l=dv] {ފފއޚލް ޑފއުންލޯޑް ކުރުން}
692_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=dv] {މޚފފއޚލް ހފރފކާތްތެރޚވާތފން ބފލާލާ}
693_textgtitranslatefileoffline_ [l=dv] {މޚފފއޚލް އޯފްލފއޚން ކޮށް ތފރުޖފމާކުރޭ}
694
695_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞš Þ†ÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ ލޚޔުންތފއް}
696
697_textgtinumchunkstranslated_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވާ ލޚޔުންތފއް}
698_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=dv] {މީގެ ތެރެއޚން _1_ Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­}
699_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފން Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފއް}
700
701#for status page
702_textgtinumchunkstranslated2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރެވުނު Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
703_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފންޖެހޭ ލޚޔުންތފކުގެ ތެރެއޚން Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ޖެހޭ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
704_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފން Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފކުގެ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
705
706_textgtienterquery_ [l=dv] {ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
707ÞªÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ލޚޔުމުގެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ނުވފތފ އޚބާރާތެއް ބޭނުންކުރޭ}
708_textgtifind_ [l=dv] {ހޯދާ}
709
710_textgtitranslatingchunk_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފމުންދާ ލޚޔުމުގެ Þ„ÞŠÞ‡Þš <i>_1_</i>}
711_textgtiupdatingchunk_ [l=dv] {ލޚޔުންމުގެ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© <i>_1_</i>}
712_textgtisubmit_ [l=dv] {ހުށފހފޅ
713Þ§}
714
715_textgtilastupdated_ [l=dv] {އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ބފދފލުގެނފއޚ}
716
717_textgtitranslationfilecomplete_ [l=dv] {Þ‰Þš ފފއޚލް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކުރީތީ ޝުކުރޚއްޔާ -- Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ‰Þš ފފއޚލް ÞˆÞŠÞ‚Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡Þš <p> މފތީގފއޚވާ ލޚންކް ބޭނުންކޮށްގެން މޚފފއޚލް ގެ ކޮޕީ ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚފފއޚލް ގްރީންސްޓޯންގެ އާ ރޚލީސްތފކުގފއޚ މުސްތފގްބފލްގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬.}
718
719_textgtiofflinetranslation_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš އޮފްލފއޚންކޮށް ތފރުޖފމާކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚކފމފށް ބޭނުންކުރާނީ މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ސްޕްރެޑްޝީޓެކެވެ. މޚގޮތުން:<ol> <li>މޚފފއޚލް ޑފއުންލޯޑްކުރުން <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_"> </a> ބާކީ Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފސފއްކފތފކފށް, ނުވފތފ މޚފފއޚލް <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_"> </a> Þ‰Þš މޮޑޚއުލްގފއޚ ބޭނުންކޮށްފފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ސްޓރޚންގްތފކފކފށް.<li>ޑފއުންލޯޑްކުރެވުނު ފފއޚލް މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލްގފއޚ (އފީސް 2003އެކްސް.ޕީ. ނުވފތފ އެއފށްވުރެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ވފރޝފނެއްގފއޚ) ހުޅ
720ުވާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ވާރކްބުކް(.xls) ÞŠÞ¯Þ‰Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ސޭވްކުރޭ. <li>ތފރުޖފމާކުރާ ބފސްތފއް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠ ގޮޅ
721ޚތފކުގފއޚ Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­ <li>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފއޚތފކެއް (ސްޓރޚންގްތފއް) ތފރުޖފމާކޮށް Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ .xls ފފއޚލް <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>އފށް އީ.މެއޚލްކޮށްދެއްވާށެވެ. </ol>}
722
723
724
725############
726# gli page
727############
728package gli
729
730_textglilong_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފފޭސް}
731_textglihelp_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯން ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް (ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš) ބޭނުންކޮށްގެން ގްރީންސްޓޯންގެ ފފންކްޝފނފލޚޓީ "Þ•Þ®Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“Þ° Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކްލޚކް" އޚންޓފރފޭސެއްގެ ގޮތުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މޚގޮތުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ލޚޔުންތފއް ކފލެކްޓް ކޮށް، އޚމްޕޯޓްކޮށް، Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ­Þ“Þ§ އެސފއޚންކޮށް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ގްރީންސްޓޯން ކފލެކްޝފނެއްގެ ގޮތުގފއޚ ތފއްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.</p> <p>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ކުރޚއފށް Þ‹ÞŠÞ‚Þ© ގްރީންސްޓޯނާއޚ ގުޅ
732ޚގެންކފމާއޚ، ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ގްރީންސްޓޮންގެ ސފބްޑފއޚރެކްޓފރީއެއްގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ވުން ލާޒޚމުކުރާކފން މފއޫލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞˆÞŠÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯންގެ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ޑފއުންލޯޑްކުރޚނފމފ، ނުވފތފ ގްރީންސްޓޯން ސީޑީ.ރޮމް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° އޚންސްޓޯލްކުރޚމފ Þ‰ÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ° ހުންނާނީ މޚގޮތފށެވެ. </p> <h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ވޚންޑޯސްގފއޚ ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4> ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް ވޚންޑޯސްގފއޚ ކުރޚއފށް ގެންދޚއުމފށް <i>Start</i>Þ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‡ÞªÞŽÞ¬<i>Programs</i> ސެކްޝފނުން <i>Greenstone Digital Library</i> އޚހްތޚޔާރުކުރޭ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>Librarian Interface</i>އޚހްތޚޔާރުކުރޭ<h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ޔުނޚކްސްގފއޚ ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ޔުނޚކްސްގފ ކުރޚއފށް ގެންދޚއުމފށް ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ<i>gli</i> ޑފއޚރެކްޓފރީއފށް ބފދފލުކުރޭ. Þ‡ÞŠÞ‹Þ® ސްކްރޚޕްޓް <i>gli.sh</i> ފފށާ. <h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. މެކް އޯ.އެސް.ÞŽÞŠÞ‡Þš ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4>ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‘ÞŠÞƒ ÞŽÞŠÞ‡Þš <i>Applications</i>Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>Greenstone</i> (ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރީ އޮޓޯ ލޮކޭޝފނފށްނފމފ) ހޯދާ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>GLI</i> އެޕްލޚކޭޝފން ލޯންޗުކުރޭ.}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.