source: main/trunk/greenstone2/macros/polish.dm@ 30706

Last change on this file since 30706 was 30706, checked in by ak19, 7 years ago

Polish translations for coredm module of GS2 interface. Many thanks to Maciej Jaros.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 44.0 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to:
6# Lech Borkowski (translated March 2005)
7# Maciej Jaros (translated July 2007)
8# Marcin Karkosz (translated April 2012)
9#
10######################################################################
11#
12# This is the main macro file for translation when creating an
13# interface in another language.
14
15# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
16# _macroname_ {macro value}
17# Everything between the {} is the text to be translated. This text
18# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
19# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
20# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
21# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
22# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
23# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
24#
25# Comment lines (other than those described above) need not be
26# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
27#
28# The simplest way to translate this file is to save it as something
29# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text
30# macro values and icon comments.
31#
32######################################################################
33
34
35######################################################################
36# Global (base) package
37package Global
38######################################################################
39
40
41#------------------------------------------------------------
42# text macros
43#------------------------------------------------------------
44
45_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
46
47# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
48_textsource_ [l=pl] {źródło:}
49_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
50_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
51
52_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
53
54_texttruncated_ [l=pl] {[obcięty]}
55
56_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglą
57darki
58internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
59strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
60
61_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błą
62d GSDL}
63
64_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (nazwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w bibliotece cyfrowej Greenstone.}
65
66_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
67
68_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
69Powstała _about:builddate_ dni temu. }
70
71# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
72# macro will always be set to another value)
73_collectorextra_ [l=pl] {<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łą
74cznie _numbytes_ zaindeksowanego tekstu i metadanych.
75<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
76}
77
78_textdescrcollection_ [l=pl] {}
79_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
80_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
81_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
82_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
83_textdescrdeposit_ [l=pl] {Deponuj obiekt do kolekcji}
84_textdescrlogin_ [l=pl] {Logowanie}
85_textdescrlogout_ [l=pl] {Wyloguj się jako _cgiargunHtmlsafe_}
86
87_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie}
88_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają
89 trudności?}
90
91
92# Metadata names and navigation bar labels
93
94_textSearch_ [l=pl] {Szukaj}
95_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj}
96
97# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
98_textTitle_ [l=pl] {Tytuł}
99_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły}
100_textCreator_ [l=pl] {Twórca}
101_labelCreator_ [l=pl] {Twórcy}
102_textSubject_ [l=pl] {Temat}
103_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
104_textDescription_ [l=pl] {Opis}
105_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
106_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca}
107_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
108_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca}
109_labelContributor_ [l=pl] {Współtwórcy}
110_textDate_ [l=pl] {Data}
111_labelDate_ [l=pl] {Daty}
112_textType_ [l=pl] {Typ}
113_labelType_ [l=pl] {Typy}
114_textFormat_ [l=pl] {Format}
115_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
116_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator}
117_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
118_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku}
119_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
120_textLanguage_ [l=pl] {Język}
121_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
122_textRelation_ [l=pl] {Relacja}
123_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
124_textCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
125_labelCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
126_textRights_ [l=pl] {Prawa własności}
127_labelRights_ [l=pl] {Prawa własności}
128
129# DLS metadata set
130_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja}
131_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje}
132_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe}
133_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
134_textHowto_ [l=pl] {Samouczek}
135_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek}
136
137# Miscellaneous Greenstone metadata
138_textPhrase_ [l=pl] {Fraza}
139_labelPhrase_ [l=pl] {Frazy}
140_textCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
141_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
142_textBrowse_ [l=pl] {Przeglą
143daj}
144_labelBrowse_ [l=pl] {Przeglą
145daj}
146_textTo_ [l=pl] {Do}
147_labelTo_ [l=pl] {Do}
148_textFrom_ [l=pl] {Od}
149_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
150_textAcronym_ [l=pl] {Akronim}
151_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
152_textAuthor_ [l=pl] {Autor}
153_textAuthors_ [l=pl] {Autorzy}
154
155# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
156_textdescrdefault_ [l=pl] {Przeglą
157daj wg pola _1_}
158
159_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
160_textdescrType_ [l=pl] {Przeglą
161daj według typu zasobów}
162_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglą
163daj według identyfikatorów zasobów}
164_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglą
165daj według pierwotnych nazw plików}
166_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglą
167daj według zawartości pola Do}
168_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglą
169daj według pola Od (nadawca)}
170_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglą
171daj według obrazów}
172_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglą
173daj skróty}
174_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglą
175daj według wyraÅŒeń}
176_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglą
177daj kategorie Jak...}
178_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglą
179daj}
180_texticontext_ [l=pl] {Przeglą
181daj dokument}
182_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglą
183daj zawartość}
184_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
185_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
186
187_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW}
188
189_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglą
190daj dokument w formacie MIDI}
191_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglą
192daj dokument w formacie Microsoft Word}
193_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglą
194daj dokument w formacie MP3}
195_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglą
196daj dokument w formacie PDF}
197_texticonps_ [l=pl] {Przeglą
198daj dokument w formacie PostScript}
199_texticonppt_ [l=pl] {Przeglą
200daj dokument w formacie PowerPoint}
201_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglą
202daj dokument w formacie RTF}
203_texticonxls_ [l=pl] {Przeglą
204daj dokument w formacie Microsoft Excel}
205_texticonogg_ [l=pl] {Przeglą
206daj dokument w formacie Ogg Vorbis}
207_texticonrmvideo_ [l=pl] {Przeglą
208daj dokument w formacie Real Media}
209
210_page_ [l=pl] {strona}
211_pages_ [l=pl] {stron}
212_of_ [l=pl] {z}
213_vol_ [l=pl] {Tom}
214_num_ [l=pl] {Nr}
215
216_textmonth00_ [l=pl] {}
217_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
218_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
219_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
220_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
221_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
222_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
223_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
224_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
225_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
226_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
227_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
228_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
229
230_texttext_ [l=pl] {Tekst}
231_labeltext_ [l=pl] {_texttext_}
232_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
233_textsection_ [l=pl] {Część}
234_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
235_textchapter_ [l=pl] {Rozdział}
236_textbook_ [l=pl] {Ksią
237ÅŒka}
238
239_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
240
241_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
242<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
243<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
244<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
245New Zealand}
246
247_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
248_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
249_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
250_linktextDEPOSIT_ [l=pl] {DEPONUJ}
251_linktextLOGIN_ [l=pl] {ZALOGUJ}
252_linktextLOGGEDIN_ [l=pl] {(zalogowano jako _cgiargunHtmlsafe_)}
253_linktextLOGOUT_ [l=pl] {WYLOGUJ}
254
255
256######################################################################
257# 'home' page
258package home
259######################################################################
260
261_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone}
262
263_textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.}
264
265_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny}
266_textabgs_ [l=pl] {O Greenstone}
267_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone}
268
269_textdescradmin_ [l=pl] {Pozwala na dodanie nowych uŌytkowników,
270zawiera zestawienia dotyczą
271ce poszczególnych kolekcji oraz techniczne informacje o systemie Greenstone
272}
273
274_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
275który powstał na jego podstawie
276}
277
278_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone}
279
280#####################################################################
281# some macros used on the home page from other packages
282#####################################################################
283package gli
284
285_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza}
286_textdescrgli_ [l=pl] {Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istnieją
287cych oraz na usuwanie
288kolekcji
289}
290
291package collector
292
293_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner}
294_textdescrcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
295}
296
297package depositor
298
299_textdepositor_ [l=pl] {Deponent}
300_textdescrdepositor_ [l=pl] {Pozwala dodawać nowe dokumenty do istnieją
301cej kolekcji
302}
303
304_textdepositorlocal_ [l=pl] {Rozpocznij Nowy Depozyt}
305package gti
306
307_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone}
308_textdescrtranslator_ [l=pl] {Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
309 Greenstone
310}
311
312
313######################################################################
314# 'about' page
315package about
316######################################################################
317
318
319#------------------------------------------------------------
320# text macros
321#------------------------------------------------------------
322
323_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
324
325_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ _If_("_1_" eq "1",podkolekcję,_If_("_numdocs_" lt "5",podkolekcje,podkolekcji)) podzbiorów.
326Dostępne są
327:
328<blockquote>}
329
330_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
331Na stronie Preferencje moÅŒna sprawdzić (i zmienić) które podkolekcje
332aktualnie są
333 przeglą
334dane.}
335
336_titleabout_ [l=pl] {informacje}
337
338
339######################################################################
340# document package
341package document
342######################################################################
343
344
345#------------------------------------------------------------
346# text macros
347#------------------------------------------------------------
348
349_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
350_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglą
351daj zawartość}
352_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksią
353ÅŒkę}
354_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglą
355daj zawartość}
356_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
357_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
358_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
359_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglą
360daj ten rozdział}
361_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglą
362daj tekst:}
363_texticonpointer_ [l=pl] {bieŌą
364cy rozdział}
365_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
366_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
367_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
368_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
369_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
370_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
371_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌą
372cego rozdziału}
373_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
374_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
375
376_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
377_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
378duÅŒej ilości danych w przeglą
379darce internetowej
380}
381
382_textcommentusername_ [l=pl] {Nazwa uÅŒytkownika}
383_textaddusercomment_ [l=pl] {Dodaj Komentarz}
384_textusercommentlogout_ [l=pl] {Wyloguj}
385_textaddcomment_ [l=pl] {wstaw komentarz}
386_textcommentsubmitted_ [l=pl] {Komentarz Wstawiony}
387_textisempty_ [l=pl] {Komentarz był pusty.}
388_textusercommentssection_ [l=pl] {Komentarze}
389
390_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
391_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
392
393_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ?}
394
395_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
396
397_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
398
399_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
400
401_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
402
403_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
404
405_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
406
407_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
408
409_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ}
410
411_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania}
412_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania}
413
414# macros for printing page
415_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony}
416_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę}
417_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści}
418_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści}
419
420######################################################################
421# 'search' page
422package query
423######################################################################
424
425
426#------------------------------------------------------------
427# text macros
428#------------------------------------------------------------
429
430# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
431# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
432# any matches
433_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla zapytania: _cgiargqHtmlsafe_,Brak wyników dla zapytania: _cgiargqHtmlsafe_)}
434_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
435
436_textsome_ [l=pl] {niektóre}
437_textall_ [l=pl] {wszystkie}
438_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
439_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
440_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
441_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa}
442_textsortbynone_ [l=pl] {kolejność tworzenia}
443_textascending_ [l=pl] {rosną
444co}
445_textdescending_ [l=pl] {maleją
446co}
447_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
448
449_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
450
451#alt text for query buttons
452_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tego zapytania}
453_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
454_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
455)}
456_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia zapytania}
457_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa są
458 zbyt ogólne i zostały zignorowane:}
459_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.}
460
461_textmorethan_ [l=pl] {Ponad }
462_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
463_textnodocs_ [l=pl] {Brak dokumentów spełniają
464cych kryteria wyszukiwania}
465_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument spełniają
466cy kryteria wyszukiwania}
467_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniają
468cych kryteria wyszukiwania.}
469_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
470_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
471_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom zapytanie}
472_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
473
474#these go together in form search:
475#"Words fold case fold accents stem ... in field"
476_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie}
477_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
478_textformcasefold_ [l=pl] {ignoruj wielkość liter}
479_textformaccentfold_ [l=pl] {ignoruj znaki diakrytyczne}
480_textformstem_ [l=pl] {rdzeń}
481
482_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz zapytanie:}
483_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
484_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
485_textand_ [l=pl] {i}
486_textor_ [l=pl] {lub}
487_textandnot_ [l=pl] {i nie}
488
489# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
490# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
491# unset
492
493# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
494
495_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortują
496c wyniki wg _sfselection_) zawierają
497ce _querytypeselection_ słowa}
498_textsimplesqlsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortują
499c wyniki wg _sqlsfselection_) zawierają
500ce _querytypeselection_ słowa}
501
502_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą
503 _querytypeselection_ zapytania}
504
505_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla}
506
507_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortują
508c wyniki wg _sfselection_\,) dla }
509_textadvancedsqlsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortują
510c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla }
511
512# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
513
514_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sfselection_,\, sortują
515c wyniki wg _sfselection_\,) dla _formquerytypesimpleselection_ }
516_textformsimplesearchsql_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sqlsfselection_,\, sortują
517c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla _formquerytypesimpleselection_ }
518
519_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla }
520
521_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, sortują
522c wyniki wg _sfselection_\,) dla }
523_textformadvancedsearchsql_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\, sortują
524c wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla }
525
526_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłą
527czono obsługę języka Javascript w przeglą
528darce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włą
529cz Javascript.}
530_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów wg zakresu dat lub dokumenty zawierają
531ce konkretną
532 datę. Jest to opcjonalna funkcja wyszukiwania.}
533_textstartdate_ [l=pl] {Data począ
534tkowa (lub jedyna):}
535_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
536_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
537_textad_ [l=pl] {n.e.}
538_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są
539 alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C. WyraÅŒenia te są
540 uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają
541 "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą
542 erą
543"}
544
545_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
546
547_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
548
549#text macros for search history
550_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
551_texthresult_ [l=pl] {wynik}
552_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
553_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
554_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
555_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
556_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
557_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
558_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
559_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
560_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
561
562
563######################################################################
564# 'preferences' page
565package preferences
566######################################################################
567
568
569#------------------------------------------------------------
570# text macros
571#------------------------------------------------------------
572
573_textprefschanged_ [l=pl] {Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglą
574darki
575internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
576Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.
577}
578_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
579_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
580_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
581_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
582_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
583_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
584_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
585_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
586_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
587_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
588_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
589_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:}
590_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)}
591_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) mają
592 znaczenie}
593
594_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień z _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
595_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
596_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
597_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika: }
598_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków: }
599_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu: }
600_textall_ [l=pl] {wszystkie}
601_textquerymode_ [l=pl] {Tryb wyszukiwania:}
602_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste}
603_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie za pomocą
604 operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)}
605_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią
606}
607_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
608_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
609_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
610_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
611_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
612_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
613Uwzględnij podkolekcje:
614<br>}
615
616_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:}
617_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach}
618_textsqlformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie SQL w _sqlformnumfieldoption_ polach}
619_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ }
620_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia}
621_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)}
622
623_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty powią
624zane}
625_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
626_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
627_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
628_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
629
630_textbookoption_ [l=pl] {Tryb przeglą
631dania ksią
632ÅŒki:}
633_textbookvieweron_ [l=pl] {włą
634czony}
635_textbookvieweroff_ [l=pl] {wyłą
636czony}
637
638# html options
639_textdoclayout_ [l=pl] {Wyglą
640d strony z dokumentem:}
641_textlayoutnavbar_ [l=pl] {pasek nawigacyjny u góry}
642_textlayoutnonavbar_ [l=pl] {brak paska nawigacyjnego}
643
644_texttermhighlight_ [l=pl] {Podświetlanie szukanego wyraÅŒenia:}
645_texttermhighlighton_ [l=pl] {podświetl szukane wyraÅŒenia}
646_texttermhighlightoff_ [l=pl] {nie podświetlaj szukanych wyraÅŒeń}
647
648#####################################################################
649# 'browse' package for the dynamic browsing interface
650package browse
651#####################################################################
652
653_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
654_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
655_textwith_ [l=pl] {zawierają
656ce co najwyÅŒej}
657_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
658
659_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierają
660ce}
661_textall_ [l=pl] {wszystkie}
662_textany_ [l=pl] {niektóre}
663_textwords_ [l=pl] {słowa}
664_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
665
666_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
667
668_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
669_docs_ [l=pl] {dokumenty}
670######################################################################
671# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
672# rest of this file
673package help
674######################################################################
675
676
677#------------------------------------------------------------
678# text macros
679#------------------------------------------------------------
680
681_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
682
683# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
684# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
685# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
686_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglą
687daj dokumenty po _1_ klikają
688c na przycisk _2_}
689
690_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występują
691ce w tekście, klikają
692c na przycisk _labelSearch_}
693_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglą
694dać dokumenty według pola Do.}
695_textFromhelp_ [l=pl] {przeglą
696daj dokumenty po polu Od klikają
697c przycisk _labelFrom_}
698_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglą
699daj dokumenty}
700_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglą
701daj pliki po wystą
702pieniach akronimów klikają
703c na przycisk _labelAcronym_}
704_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglą
705dać poszczególne frazy pojawiają
706ce się w dokumentach klikają
707c przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglą
708darka fraz zwana Phind.}
709
710_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
711
712_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
713
714_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
715jego tytuł lub obraz strony tytułowej.
716W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
717a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌą
718cej oraz pole umoÅŒliwiają
719ce wybór
720nowej strony i przejście do przodu lub wstecz.
721W spisie treści nagłówek bieŌą
722cego rozdziału jest drukowany czcionką
723 pogrubioną
724,
725a spis jest rozwijalny -- kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamkną
726ć;
727aby zamkną
728ć ksią
729ÅŒkę, kliknij u góry ikonę otwartej ksią
730ÅŒki.</p>
731
732<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌą
733cego rozdziału.
734Strzałki u dołu strony
735umoÅŒliwiają
736 przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
737
738<p>Pod tytułem lub fotografią
739 znajduje się kilka przycisków.
740Aby rozwiną
741ć cały tekst bieŌą
742cego rozdziału lub ksią
743ÅŒki, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDTEXT_</i>.
744Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zają
745ć sporo pamięci operacyjnej!
746Aby rozwiną
747ć zawartość spisu treści, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i>.
748Aby otworzyć nowe okno przeglą
749darki, kliknij przycisk <i>_document:textDETACH_</i>
750(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub
751jednoczesnego przeglą
752dania dwóch dokumentów.)
753Podczas wyszukiwania w dokumentach poszukiwane wyrazy są
754 wyróŌnione.
755Aby wyłą
756czyć wyróŌnianie, naleÅŒy klikną
757ć przycisk <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i>.</p>
758}
759
760# help about the icons
761_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Przeglą
762daj dział (półkę z ksią
763ÅŒkami)}
764_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksią
765ÅŒkę}
766_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglą
767daj rozdział}
768_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włą
769cz/Wyłą
770cz wyświetlanie całego tekstu}
771_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
772_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
773_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
774_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji}
775
776
777_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak wyszukiwać konkretne wyraÅŒenia}
778
779_texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
780 Na stronie wyszukiwania tworzymy zapytanie za pomocą
781 kilku prostych kroków:<p>
782
783 <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
784 <li>Zdecyduj, czy wyszukiwane mają
785 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre
786 <li>Wpisz wyszukiwane wyrazy
787 <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
788 </ol>
789
790 <p>Po zakończeniu wyszukiwania pojawią
791 się tytuły 20 adekwatnych dokumentów.
792 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
793 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
794 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd. Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
795 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
796
797 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 50 dokumentów.
798 MoÅŒna zmienić powyÅŒsze liczby, klikają
799c przycisk
800 <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, gdzie moÅŒna dokonać odpowiednich zmian.<p>
801}
802
803_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {WyraÅŒenia wyszukiwawcze}
804_texthelpqueryterms_ [l=pl] {<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierają
805ce tylko litery i cyfry),
806albo zwrot złoÅŒony z cią
807gu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone są
808 spacjami
809lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii).
810JeÅŒeli pojawią
811 się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będą
812 one traktowane tak samo jak spacje. Będą
813 słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielają
814ce poszczególne terminy i zostaną
815 zignorowane w wyszukiwaniu.
816Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierają
817cych znaki interpunkcyjne.
818
819<p>Na przykład, zapytanie<p>
820 <ul><kbd>Leśne-ogrody na wyspach Australii i Oceanii: Systemy zrównowaÅŒonego rozwój (1993)</kbd></ul>
821 <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
822 <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
823}
824
825_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
826
827<ul>
828<li><b>*</b> zastosowana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynają
829cych się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
830cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
831<li><b>/x</b> moÅŒe być wykorzystane do przypisania większej wagi jednemu lub kilku wyraÅŒeniom, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większą
832 wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
833</ul>
834}
835
836_texthelplucenesearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
837
838<ul>
839<li><b>?</b> moÅŒe być zastosowany jako znak zastępują
840cy dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b>, <b>byt</b> itd.
841<li><b>*</b> moÅŒe być zastosowana jako znak zastępują
842cy wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
843cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
844</ul>
845Oba te znaki mogą
846 być stosowane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. JednakÅŒe nie mogą
847 być uÅŒywane na począ
848tku wyraÅŒenia.
849}
850
851_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Rodzaje zapytań}
852_texthelpquerytype_ [l=pl] {<p>Są
853 dwa rodzaje zapytań.
854
855<ul>
856 <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> fraz. Stosowane w przypadku gdy dokumenty
857 (lub rozdziały czy tytuły) mają
858 zawierać wszystkie poszukiwane frazy.
859 Dokumenty spełniają
860ce zapytanie są
861 wyświetlane w zdefiniowanej kolejności.
862<p>
863
864 <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierają
865cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych fraz.
866 Stosowane w przypadku gdy dokumenty mają
867 zawierać niektóre z poszukiwanych fraz.
868 Dokumenty są
869 wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do zapytania.
870 Stopień dopasowania zaleÅŒy od następują
871cych czynników:
872
873 <p><ul>
874 <li> im więcej poszukiwanych fraz w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
875 <li> rzadko spotykane frazy w kolekcji są
876 waŌniejsze niŌ frazy popularne;
877 <li> krótkie dokumenty dają
878 lepsze dopasowanie.
879 </ul>
880</ul>
881
882<p>MoÅŒna stosować dowolną
883 ilość fraz. MoÅŒe to być całe zdanie
884lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednej frazy
885dokumenty będą
886 ułoÅŒone według częstotliwości występowania tej frazy w dokumencie.<p>
887}
888
889_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_}
890
891_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
892}
893
894_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangową
895 i logiczną
896.
897Wyszukiwanie <b>rangowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektórych fraz</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
898<p>_texthelpbooleansearch_
899}
900
901_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {UÅŒywają
902c <b>operatorów logicznych boole'a</b> moÅŒna łą
903czyć wyraÅŒenia
904uÅŒywają
905c &amp; (jako "i"), | (jako "lub"), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
906<p>
907Na przykład, <b>ślimak &amp; rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
908cych oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
909cych jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>.
910Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
911cych słowo <b>ślimak</b> i nie zawierają
912cych słowa <b>rolnictwo</b>.
913<p>
914Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna tworzyć przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) &amp; (farma | pocią
915g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.
916}
917
918_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
919<p>Resultaty mogą
920 być wyświetlone w porzą
921dku <b>rangowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektórych fraz</b> opisanego w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porzą
922dku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
923<p>
924Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
925NEARx stosuje się do podania maksymalnej odległości między dwoma frazami, (x - odległość pomiędzy frazami),
926która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie.
927WITHINx określa , ÅŒe następny fraza musi wystą
928pić w cią
929gu x fraz <i>po</i> pierwszej frazie. Operator ten jest podobny do NEAR lecz ma tutaj znaczenie kolejność fraz. Domyślny dystans wynosi 20.
930}
931
932_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonego wyszukiwania są
933 ignorowane.}
934
935_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
936}
937
938_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól}
939
940_texthelpformsearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łą
941czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwisko "Kowalski" w Tytule i "hodowla ślimaków" w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza są
942 składane przy pomocy operatora "i" (jeśli wybrano "całość"), albo przy pomocy "lub" (jeśli wybrano "część"). Poszczególne frazy wewną
943trz pól są
944 składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostaną
945 połą
946czone ("i", "lub", zaprzeczenie), a w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych Boole'a'.
947}
948
949_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalają
950 na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje są
951 domyślnie wyłą
952czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.}
953
954_textdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat}
955
956_texthelpdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
957podobnie jak dla wyszukiwania wg fraz,
958dotyczą
959cych zdarzeń z pewnego zakresu czasowego. Mogą
960 to być dokumenty
961z jednego roku lub z zakresu lat. Wpisywanie dodatkowo innych fraz nie jest konieczne
962- moÅŒna zatem wyszukiwać wg samej tylko daty.
963Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest konieczne - w takim przypadku daty nie będą
964 wyszukiwane.<p>
965}
966
967_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
968_texthelpdatehowto_ [l=pl] {<ul>
969 <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
970cych jednego roku:<p>
971 <ul>
972 <li>Wpisz poszukiwane frazy
973 <li>Wpisz rok w polu "Data począ
974tkowa (lub jedyna data)"
975 <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą
976 erą
977 (przed Chrystusem),
978 w menu rozwijalnym obok tego pola
979 zaznacz opcję "p.n.e."
980 <li>Uruchom wyszukiwanie
981 </ul>
982<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
983cych zakresu dat:<p>
984 <ul>
985 <li>Wpisz poszukiwane frazy
986 <li>W polu "Data począ
987tkowa (lub jedyna data)" wpisz datę począ
988tkową
989
990 <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
991
992 <li>W menu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat,
993 których to dotyczy
994 <li>Uruchom wyszukiwanie
995 </ul>
996</ul><p>
997}
998
999_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
1000_texthelpdateresults_ [l=pl] {Wyszukiwanie dokumentów dotyczą
1001cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903. Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczą
1002ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierają
1003cym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek). Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą
1004 w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
1005}
1006
1007_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
1008
1009_texthelppreferences_ [l=pl] {<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
1010będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
1011}
1012
1013_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
1014_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {Niektóre kolekcje składają
1015 się z podkolekcji, które moÅŒna przeszukiwać
1016niezaleÅŒnie od siebie lub łą
1017cznie, jak jedną
1018 całość. Na stronie Preferencje moÅŒna
1019wybrać podkolekcje, które mają
1020 być uwzględnione podczas przeszukiwania.
1021}
1022
1023_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
1024_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełą
1025czyć się na inny język.
1026MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków uÅŒywanych w Greenstone, aby dostosować go
1027do przeglą
1028darki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
1029które zwykle dają
1030 dobre wyniki, ale w niektórych przeglą
1031darkach lepiej jest wybrać
1032inny schemat kodowania znaków.
1033Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają
1034 zmianę domyślnego
1035interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
1036którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają
1037 duÅŒych czcionek ekranowych
1038lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
1039}
1040
1041_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje widoku}
1042_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalają
1043cych na zmianę widoku kolekcji
1044w zaleÅŒności od potrzeb.
1045
1046<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłą
1047czyć pasek nawigacyjny znajdują
1048cy się u góry kaÅŒdej strony
1049dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
1050strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone. Aby ponownie uruchomić
1051wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglą
1052darki internetowej klikną
1053ć przycisk Wstecz.
1054MoÅŒna takÅŒe wyłą
1055czyć komunikaty ostrzegawcze biblioteki, jeśli klikamy odsyłacz
1056strony internetowej ulokowanej poza biblioteką
1057.
1058W niektórych kolekcjach stron WWW moÅŒna wybrać,
1059czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
1060mają
1061 wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną
1062 w bibliotece cyfrowej.
1063}
1064
1065_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
1066_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {<p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocą
1067
1068koniunkcji AND (&amp;), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!) z wykorzystaniem grupowania fraz za pomocą
1069 nawiasów.
1070Pozwala to na budowanie bardziej precyzyjnych zapytań.
1071<p>_selectsearchtypeprefs_
1072<p>_selectwordmodificationprefs_
1073<p>MoÅŒna takÅŒe włą
1074czyć opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich wyraÅŒeń.
1075Ułatwia to wykonywanie zapytań będą
1076cych niewielką
1077 modyfikacją
1078 wcześniejszych
1079wyszukiwań.
1080<p>Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną
1081 liczbę trafień oraz liczbę trafień
1082prezentowanych jednorazowo w oknie.
1083}
1084
1085_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.}
1086_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalają
1087cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_}
1088_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.}
1089
1090_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".}
1091
1092_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakują
1093co proste.}
1094
1095_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.}
1096
1097_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełą
1098czyć sposób przeszukiwania kolekcji między "zwykłym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem wg pól.
1099<ul>
1100<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania. _textsearchtypeprefsplain_</li>
1101<li>Wyszukiwanie wg pól pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
1102</ul>
1103}
1104
1105
1106
1107_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {MoÅŒesz Przeszukiwać tą
1108 kolekcję na _numbrowseoptions_ _If_("_numbrowseoptions_" eq "1",sposób,_If_("_numbrowseoptions_" lt "5",sposoby,sposobów)) :}
1109
1110_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
1111
1112_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres wyszukiwania}
1113_texthelpscope_ [l=pl] {<p>
1114W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
1115spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą
1116 być równieÅŒ indeksy dotyczą
1117ce rozdziałów
1118lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
1119<p>Jeśli dokument jest ksią
1120ÅŒką
1121, wówczas jest ona otwierana automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanego zapytania.
1122}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.