Changeset 13678


Ignore:
Timestamp:
2007-01-18T13:28:39+13:00 (17 years ago)
Author:
nzdl
Message:

Updated translation, many thanks to yoyomimiyen

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gsdl/macros/thai.dm

  r13078 r13678  
  177177_linktextPREFERENCES_ [l=th] {àžªàžŽàž—àž˜àžŽàžžàžŽà¹€àžšàž©}
  178178
   179
  179180######################################################################
  180181# 'home' page
   
  182183######################################################################
  183184
   185_textpagetitle_ [l=th] {àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž”àžŽàžˆàžŽàž•àž­àž¥ à¹„àž¥àžšàž£àž²àž£àžµ}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   186
   187# -- Missing translation: _textnocollections_
   188
   189# -- Missing translation: _textadmin_
   190# -- Missing translation: _textabgs_
   191# -- Missing translation: _textgsdocs_
   192
   193_textdescradmin_ [l=th] {àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹„àž”à¹‰, àžªàž£àžžàž› collections àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž£àž°àžšàžš, àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž—àž²àž‡à¹€àž—àž„àž™àžŽàž„à¹ƒàž™àžàž²àž£àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡ Greenstone}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   194
   195_textdescrgogreenstone_ [l=th] {àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàžàž²àž£à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àž‚àž­àž‡àž‹àž­àžŸàž—à¹Œà¹àž§àž£à¹Œàžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ à¹àž¥àž°à¹‚àž„àž£àž‡àžàž²àž£àž™àžŽàž§àž‹àžµà¹àž¥àž™àž”à¹Œ àž”àžŽàžˆàžŽàž•àž­àž¥ à¹„àž¥àžšàž£àž²àž£àžµ}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   196
   197# -- Missing translation: _textdescrgodocs_
  184198
  185199#####################################################################
   
  188202package gli
  189203
   204_textgli_ [l=th] {à¹„àž¥àžšàž£àž²à¹€àž£àžµà¹ˆàž¢àž™àž­àžŽàž™à¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹€àžŸàžª}  # Updated 21-Dec-2006 by yoyomimiyen
   205# -- Missing translation: _textdescrgli_
  190206
  191207package collector
  192208
   209_textcollector_ [l=th] {àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„à¹€àž•àž­àž£à¹Œ}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   210# -- Missing translation: _textdescrcollector_
  193211
  194212package depositor
  195213
   214# -- Missing translation: _textdepositor_
   215# -- Missing translation: _textdescrdepositor_
  196216
  197217package gti
  198218
   219_textgti_ [l=th] {à¹€àž”àž­àž° àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž—àž£àž²àž™àžªà¹€àž¥à¹€àž•àž­àž£à¹Œ àž­àžŽàž™à¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹€àžŸàž‹}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   220_textdescrtranslator_ [l=th] {àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž¡àžµàž­àžŽàž™à¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹€àžŸàž‹àž‚àž­àž‡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ à¹€àž§àž­àž£à¹ŒàžŠàž±à¹ˆàž™àž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàž—àž±àž™àžªàž¡àž±àž¢àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹€àžªàž¡àž­}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
  199221
  200222
   
  275297_textNOHIGHLIGHT_ [l=th] {à¹„àž¡à¹ˆà¹€àž™à¹‰àž™}
  276298
   299# -- Missing translation: _textPRINT_
   300
   301# -- Missing translation: _textnextsearchresult_
   302_textprevsearchresult_ [l=th] {àžœàž¥àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   303
   304# macros for printing page
   305_textreturnoriginal_ [l=th] {àžàž¥àž±àžšàžªàž¹à¹ˆàž«àž™à¹‰àž²à¹€àž”àžŽàž¡}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   306_textprintpage_ [l=th] {àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   307_textshowcontents_ [l=th] {à¹àžªàž”àž‡àžªàž²àž£àžšàž±àž}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   308_texthidecontents_ [l=th] {àž‹à¹ˆàž­àž™àžªàž²àž£àžšàž±àž}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
  277309
  278310######################################################################
   
  297329# -- Missing translation: _textranked_
  298330# -- Missing translation: _textnatural_
  299 #_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
  300 #_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
  301 #_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
  302 #_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
   331# -- Missing translation: _textsortbyrank_
  303332_texticonsearchhistorybar_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž›àž£àž°àž§àž±àž•àžŽ}
  304333
   
  325354
  326355#these go together in form search:
  327 #"Word or phrase  (fold, stem)  ... in field"
   356#"Words  (fold, stem)  ... in field"
  328357_textwordphrase_ [l=th] {àž„àž³àž«àž£àž·àž­àž§àž¥àžµ}
  329358_textinfield_ [l=th] {
 à¹ƒàž™àžªàž²àž‚àž²}
   
  351380_textformsimplesearch_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž«àž² _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) àžªàž³àž«àž£àž±àžš _formquerytypesimpleselection_  }  # Updated 8-Sep-2006 by yoyomimiyen
  352381
  353 _textformadvancedsearch_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž«àž² _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) à¹àž¥àž°à¹àžªàž”àž‡àžœàž¥à¹ƒàž™àž¥àž³àž”àž±àžš_formquerytypeadvancedselection_ }  # Updated 8-Sep-2006 by yoyomimiyen
  354 
   382_textformadvancedsearchmgpp_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž«àž² _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) à¹àž¥àž°à¹àžªàž”àž‡àžœàž¥à¹àžšàžš _formquerytypeadvancedselection_}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   383
   384_textformadvancedsearchlucene_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž«àž² _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  at _gformselection_ level)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) àžªàž³àž«àž£àž±àžš}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
  355385
  356386_textnojsformwarning_ [l=th] {àž„àž³à¹€àž•àž·àž­àž™: àžˆàž²àž§àž²àžªàž„àž£àžŽàž›àž•à¹Œà¹ƒàž™à¹€àž§à¹‡àžšàžšàž£àž²àž§à¹€àž‹àž­àž£à¹Œàž‚àž­àž‡àž„àžžàž“ à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰ <br> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžàž£àžžàž“àž²àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àžˆàž²àž§àž²àžªàž„àž£àžŽàž›àž•à¹Œàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™à¹€àž§à¹‡àžšàžšàž£àž²àž§à¹€àž‹àž­àž£à¹Œàž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰}  # Updated 25-Aug-2006 by yoyomimiyen
   
  404434_textstem_ [l=th] {àž¡àž­àž‡àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž³àž¥àž‡àž—à¹‰àž²àž¢}
  405435_textnostem_ [l=th] {àž„àž³àž—àžžàžàž„àž³àž•à¹‰àž­àž‡àž•àž£àž‡àžàž±àž™}
   436_textaccentdiffs_ [l=th] {àž„àž§àž²àž¡àž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž™à¹‰àž™à¹€àžªàžµàž¢àž‡:}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   437# -- Missing translation: _textignoreaccents_
   438# -- Missing translation: _textmatchaccents_
   439
  406440_textprefop_ [l=th] {àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž—àžµà¹ˆ _maxdocoption_ hits with _hitsperpageoption_ hits à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž«àž™à¹‰àž²}
  407441_textextlink_ [l=th] {à¹€àž‚à¹‰àž²àžªàž¹à¹ˆàž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­à¹€àž§à¹‡àžšà¹„àž‹àž”à¹Œ}
   
  424458<br>}
  425459
   460# -- Missing translation: _textsearchtype_
   461_textformsearchtype_ [l=th] {àžŸàžŽàž¥àž”à¹Œàžàž±àžš _formnumfieldoption_ àžŸàžŽàž¥àž”à¹Œ}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   462# -- Missing translation: _textplainsearchtype_
   463# -- Missing translation: _textregularbox_
   464_textlargebox_ [l=th] {à¹ƒàž«àžà¹ˆ}  # Updated 21-Dec-2006 by yoyomimiyen
   465
  426466_textrelateddocdisplay_ [l=th] {à¹àžªàž”àž‡à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡}
  427467_textsearchhistory_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž›àž£àž°àž§àž±àž•àžŽ}
   
  429469_texthistorydisplay_ [l=th] {à¹àžªàž”àž‡ _historynumrecords_ àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž›àž£àž°àž§àž±àž•àžŽ}
  430470_textnohistorydisplay_ [l=th] {à¹„àž¡à¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž›àž£àž°àž§àž±àž•àžŽ}
  431 
  432 #_texttypesearch_ {Type of search:}
  433 #_texttextsearch_ {text search}
  434 _textformsearch_ [l=th] {àžˆàž²àžàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²}  # Updated 25-Aug-2006 by yoyomimiyen
  435 # -- Missing translation: _textplainsearch_
  436 _textqueryboxsize_ [l=th] {àž‚àž™àž²àž”àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡}
  437 _textregbox_ [l=th] {àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡à¹‚àž”àž¢àž›àž£àž°àžˆàž³}
  438 _textbigbox_ [l=th] {àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡à¹ƒàž«àžà¹ˆ}
  439 _textformtype_ [l=th] {àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš}
  440 _textsimple_ [l=th] {àž˜àž£àž£àž¡àž”àž²}
  441 _textadvanced_ [l=th] {àž¥à¹‰àž³àž«àž™à¹‰àž²}
  442 
  443 # used in "with 4 fields" in the form search box
  444 _textwith_ [l=th] {àž”à¹‰àž§àž¢}
  445 _textfields_ [l=th] {àžªàž²àž‚àž²}
  446471
  447472
   
  606631}  # Updated 1-Sep-2006 by yoyomimiyen
  607632
   633_texthelpadvancedsearchextra_ [l=th] {àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž«àž•àžž: àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àžˆàž°àž–àž¹àžàž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžš simple query mode}  # Updated 14-Dec-2006 by yoyomimiyen
   634
  608635# -- Missing translation: _texthelpadvsearchlucene_
   636
   637# -- Missing translation: _texthelpformsearchtitle_
   638
   639# -- Missing translation: _texthelpformsearch_
   640
   641_texthelpformstemming_ [l=th] {àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥ (fold) à¹àž¥àž°àžªà¹€àž•àž¡ (stem) àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžàž³àž«àž™àž”àž„àž³àž—àžµà¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àžŸàžŽàž¥àž”à¹Œà¹„àž”à¹‰ àž›àžàž•àžŽà¹àž¥à¹‰àž§à¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹àžšàžšàžŠàž±à¹‰àž™àžªàž¹àž‡àž™àž±à¹‰àž™àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àž±à¹‰àž‡ 2 àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àžžàž–àž¹àžà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰}  # Updated 21-Dec-2006 by yoyomimiyen
   642
  609643_textdatesearch_ [l=th] {àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž§àž±àž™àž—àžµà¹ˆ}
  610644
   
  665699}
  666700
   701# -- Missing translation: _textcasefoldprefs_
   702# -- Missing translation: _textstemprefs_
   703# -- Missing translation: _textaccentfoldprefs_
   704 
   705_textstemoptionsprefs_ [l=th] {àžàž²àž£àž•àž±àž”à¹€àž­àž²à¹€àž‰àžžàž²àž°àž„àž³àžªàž³àž„àž±àžàž¡àž²à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžˆàž°àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àžªàž°àž”àž§àžà¹àž¥àž°àž–àž¹àžàž•à¹‰àž­àž‡àž¡àž²àžàž‚àž¶à¹‰àž™àž”àž±àž‡àž—àžµà¹ˆàž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢à¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "_texthelpquerytermstitle_"}  # Updated 21-Dec-2006 by yoyomimiyen
   706
   707_textsearchtypeprefsplain_ [l=th] {àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àžŠà¹ˆàž­àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹ƒàž«àžà¹ˆàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž„àž§àž²àž¡àžªàž°àž”àž§àžà¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹àžšàžšàž—àž±à¹‰àž‡àž¢à¹ˆàž­àž«àž™à¹‰àž²à¹„àž”à¹‰ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰à¹€àž£à¹‡àž§àž‚àž¶à¹‰àž™}  # Updated 21-Dec-2006 by yoyomimiyen
   708
   709_textsearchtypeprefsform_ [l=th] {àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àžˆàž³àž™àž§àž™àžŸàžŽàž¥àž”à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àžŸàž­àž£à¹Œàž¡àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰}  # Updated 21-Dec-2006 by yoyomimiyen
   710
   711# -- Missing translation: _textsearchtypeprefsboth_
   712
   713
   714
  667715_texttanumbrowseoptions_ [l=th] {àž¡àžµàž§àžŽàž˜àžµàž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àžà¹‡àžšàžªàž°àžªàž¡àž™àžµà¹‰}
  668716
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.