Changeset 30604


Ignore:
Timestamp:
2016-07-12T17:35:25+12:00 (7 years ago)
Author:
ak19
Message:

Passwords limited to 8 chars max based on email exchange between Diego and Kathy.

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
26 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/arabic2.dm

  r29822 r30604  
  16861686رور يجؚ أن تكون Ù
  16871687كونة Ù
  1688 Ù† 3 إلى 128 حروف. ويÙ
   1688ن 3 إلى 8 حروف. ويÙ
  16891689كن أن تحتوي  علي آي حروف آسكي عادية قاؚلة للطؚاعة.}
  16901690
 • main/trunk/greenstone2/macros/armenian2.dm

  r29113 r30604  
  573573_textaboutusername_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 2 և 30 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ տաՌաթ՟ային նիշեր, '.', և  '_'.}
  574574
  575 _textaboutpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 3 և 128 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ցանկացած Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ Õ¿ÕºÕŸÕžÕ²  ASCII նիշեր}
   575_textaboutpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 3 և 8 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ցանկացած Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ Õ¿ÕºÕŸÕžÕ²  ASCII նիշեր}
  576576
  577577_textoldpass_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ§, Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚ Õ¯ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ« }
 • main/trunk/greenstone2/macros/catalan2.dm

  r28888 r30604  
  515515_textaboutusername_ [l=ca] {Els noms d'usuari han de ser d'entre 2 i 30 caràcters. Poden contenir caràcters alfanumÚrics,  '.' i '_'.}
  516516
  517 _textaboutpassword_ [l=ca] {Les contrasenyes han de ser d'entre 3 i 128 caràcters. Poden contenir tots els caràcters normals d'ASCII que es poden imprimir. }
   517_textaboutpassword_ [l=ca] {Les contrasenyes han de ser d'entre 3 i 8 caràcters. Poden contenir tots els caràcters normals d'ASCII que es poden imprimir. }
  518518
  519519_textoldpass_ [l=ca] {Si aquest camp està en blanc, es conservarà l'antiga contrasenya. }
 • main/trunk/greenstone2/macros/chinese-trad2.dm

  r28888 r30604  
  901901}
  902902
  903 _textaboutpassword_ [l=zh-tr] {密碌須為3~128個ASCII字}
   903_textaboutpassword_ [l=zh-tr] {密碌須為3~8個ASCII字}
  904904
  905905_textoldpass_ [l=zh-tr] {若歀欄空癜將保留舊密碌。}
 • main/trunk/greenstone2/macros/chinese2.dm

  r28888 r30604  
  721721
  722722_textaboutpassword_ [l=zh] {密码å¿
  723 é¡»äžº3到128䞪字笊的长床可åŒ
   723须䞺3到8䞪字笊的长床可åŒ
  724724含任䜕可正垞星瀺的ASCII字笊。
  725725
 • main/trunk/greenstone2/macros/czech2.dm

  r28888 r30604  
  567567_textaboutusername_ [l=cs] {Uşivatelské jméno musí mít délku 2-30 znaků. Můşe obsahovat alfanumerické znaky, tečku(.) a podtrşítko ( _ ).}
  568568
  569 _textaboutpassword_ [l=cs] {Heslo musí mít délku 3-128 znaků. Můşe obsahovat tisknutelné znaky ASCII.}
   569_textaboutpassword_ [l=cs] {Heslo musí mít délku 3-8 znaků. Můşe obsahovat tisknutelné znaky ASCII.}
  570570
  571571_textoldpass_ [l=cs] {Pokud je toto pole prázdné, bude zachováno staré heslo.}
 • main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi2.dm

  r28888 r30604  
  437437_textaboutusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމްސް ވާންވާނީ 2 Þ†Þ§Þ‡Þš 30 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލްފާނޚއުމފރޚކް އފކުރުތފކުގެ ތެރެއޚން '.' Þ‡ÞŠÞ‹Þš '_' ބޭނުންކުރެވޚދާޏެ} 
  438438
  439 _textaboutpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑްތފއް ވާންވާނީ 3 Þ†Þ§Þ‡Þš 128 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš.  އެސްކީގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އފކުރުތފއް ބެހެއްޓީދާނެ} 
   439_textaboutpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑްތފއް ވާންވާނީ 3 Þ†Þ§Þ‡Þš 8 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš.  އެސްކީގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އފކުރުތފއް ބެހެއްޓީދާނެ} 
  440440
  441441_textoldpass_ [l=dv] {Þ‰Þš ފީލްޑް ހުސްކޮށްބާއްވފއޚފޚއްޔާ ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރެވޭނެ} 
 • main/trunk/greenstone2/macros/farsi2.dm

  r28888 r30604  
  14691469
  14701470_textaboutpassword_ [l=fa] {رÙ
  1471 Ø²Ø¹ØšÙˆØ±Ù‡Ø§ ؚايد ؚين 3 تا 128 نويسه ؚا؎ند كه Ù
   1471زعؚورها ؚايد ؚين 3 تا 8 نويسه ؚا؎ند كه Ù
  14721472ي توانند ؎اÙ
  14731473ل هر نويسه قاؚل چاٟ  فرÙ
 • main/trunk/greenstone2/macros/french2.dm

  r28888 r30604  
  822822}
  823823
  824 _textaboutpassword_ [l=fr] {Les mots de passe doivent comporter entre 3 et 128 caractÚres. Ils peuvent
   824_textaboutpassword_ [l=fr] {Les mots de passe doivent comporter entre 3 et 8 caractÚres. Ils peuvent
  825825contenir n'importe quel caractÚre ASCII imprimable.
  826826
 • main/trunk/greenstone2/macros/galician2.dm

  r28888 r30604  
  855855}
  856856
  857 _textaboutpassword_ [l=gl] {Os contrasinais deben ser de entre 3 e 128 caracteres, e poden comprender todos os
   857_textaboutpassword_ [l=gl] {Os contrasinais deben ser de entre 3 e 8 caracteres, e poden comprender todos os
  858858caracteres ASCII imprimibles.
  859859}
 • main/trunk/greenstone2/macros/georgian2.dm

  r28888 r30604  
  543543}
  544544
  545 _textaboutpassword_ [l=ka] {პაროლის სიგრძე უნდა იყოს 3-128 სიმბოლო. იგი ლეიძლება ლეიცავდეს ჩვეულებრივ ASCII  სიმბოლოებს.
   545_textaboutpassword_ [l=ka] {პაროლის სიგრძე უნდა იყოს 3-8 სიმბოლო. იგი ლეიძლება ლეიცავდეს ჩვეულებრივ ASCII  სიმბოლოებს.
  546546}
  547547
 • main/trunk/greenstone2/macros/gujarati2.dm

  r29410 r30604  
  589589
  590590_textaboutpassword_ [l=gu] {પટઞવર્ડ 3 àª
  591 àªšà«‡ 128 àª
   591ચે 8 àª
  592592ક્ષરોચી વચ્ચેચી મર્યટઊટમટં લટંબટ હોવટ જોઇએ. ઀ે ઞરળ àª
  593593ચે પ્રિચ્ટ થઇ શકે ઀ેવટ ASCll àª
 • main/trunk/greenstone2/macros/italian2.dm

  r28888 r30604  
  504504_textaboutusername_ [l=it] {Gli username devono essere lunghi tra 2 e 30 caratteri. Essi possono contenere caratteri alfanumerici,  '.', e '_'.}
  505505
  506 _textaboutpassword_ [l=it] {La password deve essere lunga fra 3 e 128 caratteri. Essi possono contenere qualsiasi normale carattere ASCII stampabile.}
   506_textaboutpassword_ [l=it] {La password deve essere lunga fra 3 e 8 caratteri. Essi possono contenere qualsiasi normale carattere ASCII stampabile.}
  507507
  508508_textoldpass_ [l=it] {Se questo campo Ú vuoto la vecchia password sarà mantenuta.}
 • main/trunk/greenstone2/macros/japanese2.dm

  r30015 r30604  
  462462_textaboutusername_ [l=ja] {パスワヌドは3から128文字たでの長さです。アルファベット文字ず'.', ず '_'が䜿甚できたす。} 
  463463
  464 _textaboutpassword_ [l=ja] {パスワヌドは3から128文字たでの長さです。アスキヌコヌドで通垞印刷できるどの文字も可胜です。 } 
   464_textaboutpassword_ [l=ja] {パスワヌドは3から8文字たでの長さです。アスキヌコヌドで通垞印刷できるどの文字も可胜です。 } 
  465465
  466466_textoldpass_ [l=ja] {このフむヌルドが空癜なら叀いパスワヌドが保持される。} 
 • main/trunk/greenstone2/macros/kannada2.dm

  r28888 r30604  
  679679ಂಕಿಗಳಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರಬಹುಊು. } 
  680680
  681 _textaboutpassword_ [l=kn] {ಞಂಕೇಀಪಊಗಳ ಉಊ್ಊ 3ರಿಂಊ 128 à²
   681_textaboutpassword_ [l=kn] {ಞಂಕೇಀಪಊಗಳ ಉಊ್ಊ 3ರಿಂಊ 8 à²
  682682ಕ್ಷರಗಳ ಒಳಗಿರಬೇಕು.
  683683à²
 • main/trunk/greenstone2/macros/kazakh2.dm

  r28888 r30604  
  538538_textaboutusername_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы атыМың ұзыМЎығы 2-30 сОЌвПл аралығыМЎа бПлуы қажет. Ол әріптік-цОфрлы сОЌвПлЎар, '.', жәМе '_' белгілеріМеМ тұраЎы. }
  539539
  540 _textaboutpassword_ [l=kk] {ПарПль 3 теМ 128 сОЌвПлПвға ЎейіМ. ПарПль ретіМЎе әЎеттегі басылатыМ  ASCII сОЌвПлЎар қПлЎаМыла алаЎы. }
   540_textaboutpassword_ [l=kk] {ПарПль 3 теМ 8 сОЌвПлПвға ЎейіМ. ПарПль ретіМЎе әЎеттегі басылатыМ  ASCII сОЌвПлЎар қПлЎаМыла алаЎы. }
  541541
  542542_textoldpass_ [l=kk] {Егер берілгеМ алаң бПс бПлса ПМЎа ескі парПль қПлЎаМылаЎы.}
 • main/trunk/greenstone2/macros/latvian2.dm

  r28888 r30604  
  711711}
  712712
  713 _textaboutpassword_ [l=lv] {Parolēm jābÅ«t no 3 lÄ«dz 128 simbolus garām. Tās var saturēt jebkuru normāli
   713_textaboutpassword_ [l=lv] {Parolēm jābÅ«t no 3 lÄ«dz 8 simbolus garām. Tās var saturēt jebkuru normāli
  714714drukājamu ASCII rakstu simbolu.
  715715}
 • main/trunk/greenstone2/macros/malayalam2.dm

  r28888 r30604  
  599599
  600600_textaboutpassword_ [l=ml] {àŽ
  601 àŽŸàŽ¯àŽŸàŽ³àŽªàŽŠàŽ™àµàŽ™ 3 àŽ®àµàŽ€àŽ²àµâ€ 128 àŽµàŽ°àµ† àŽ
   601àŽŸàŽ¯àŽŸàŽ³àŽªàŽŠàŽ™àµàŽ™ 3 àŽ®àµàŽ€àŽ²àµâ€ 8 àŽµàŽ°àµ† àŽ
  602602àŽ•àµàŽ·àŽ°àŽ™àµàŽ™àŽ³àµâ€ àŽ‰àŽ³àµàŽ³àŽ€àŽŸàŽ¯àŽ¿àŽ°àŽ¿àŽ•àµàŽ•àŽ£àŽ‚. àŽ
  603603àŽµàŽ¯àŽ¿àŽ²àµâ€ ASCII àŽ
 • main/trunk/greenstone2/macros/port-br2.dm

  r28888 r30604  
  502502_textaboutusername_ [l=pt-br] {O nome do usuário deve ter entre 2 e 30 caracteres. Eles podem conter caracteres alfanuméricos, .', e '_'.} 
  503503
  504 _textaboutpassword_ [l=pt-br] {As senhas devem ter entre 3 e 128 caracteres. Elas podem conter qualquer caracter imprimível normal ASCII.} 
   504_textaboutpassword_ [l=pt-br] {As senhas devem ter entre 3 e 8 caracteres. Elas podem conter qualquer caracter imprimível normal ASCII.} 
  505505
  506506_textoldpass_ [l=pt-br] {Se este campo está em branco a senha antiga será guardada } 
 • main/trunk/greenstone2/macros/romanian2.dm

  r28888 r30604  
  551551_textaboutusername_ [l=ro] {Numele utilizatorilor trebuie să fie între 2 şi 30 de caractere. Acestea pot conÅ£ine caractere alfanumerice, „.” şi „_”} 
  552552
  553 _textaboutpassword_ [l=ro] {Parolele trebuie să aibe o lungime cuprinsă între 3 şi 128 caractere. Acestea pot conÅ£ine doar caractere printabile ASCII} 
   553_textaboutpassword_ [l=ro] {Parolele trebuie să aibe o lungime cuprinsă între 3 şi 8 caractere. Acestea pot conÅ£ine doar caractere printabile ASCII} 
  554554
  555555_textoldpass_ [l=ro] {dacă acest câmp este gol, atunci parola veche va fi menÅ£inută.} 
 • main/trunk/greenstone2/macros/russian2.dm

  r28888 r30604  
  622622 ÐŸÑ‚ 2 ЎП 30 сОЌвПлПв. ОМП ЌПжет сПЎержать буквеММП-цОфрПвые сОЌвПлы, зМакО '.', О '_'. }
  623623
  624 _textaboutpassword_ [l=ru] {ПарПль ЌПжет сПЎержать Пт 3 ЎП 128 сОЌвПлПв. В качестве парПля ЌПгут ОспПльзПваться ПбычМые печатаеЌые ASCII сОЌвПлы. }
   624_textaboutpassword_ [l=ru] {ПарПль ЌПжет сПЎержать Пт 3 ЎП 8 сОЌвПлПв. В качестве парПля ЌПгут ОспПльзПваться ПбычМые печатаеЌые ASCII сОЌвПлы. }
  625625
  626626_textoldpass_ [l=ru] {ЕслО ЎаММПе пПле пустПе, тП пПЎЎержОвается старый парПль.}
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r30602 r30604  
  441441_textaboutusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno musí byÅ¥ dlhé od 2 do 30 znakov a mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ znaky  '.', a '_'.}
  442442
  443 _textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 128 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.}
   443_textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 8 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.}
  444444
  445445_textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.}
 • main/trunk/greenstone2/macros/spanish2.dm

  r29837 r30604  
  875875}
  876876
  877 _textaboutpassword_ [l=es] {Las contraseñas deben ser de entre 3 y 128 caracteres, y pueden comprender
   877_textaboutpassword_ [l=es] {Las contraseñas deben ser de entre 3 y 8 caracteres, y pueden comprender
  878878todos los caracteres ASCII imprimibles.
  879879}
 • main/trunk/greenstone2/macros/tamil2.dm

  r28888 r30604  
  655655ல்ல஀ு '_' ஆகலடம்.} 
  656656
  657 _textaboutpassword_ [l=ta] {கடவுச்சொல்களில் 3 லிருச்஀ு 128 உருக்கள் இருக்கலடம். à®
   657_textaboutpassword_ [l=ta] {கடவுச்சொல்களில் 3 லிருச்஀ு 8 உருக்கள் இருக்கலடம். à®
  658658வைகளில் ஏ஀ொரு இயல்படன à®
  659659ச்சடிக்கக்கூடிய ASCII உருக்கள் ஆகலடம்.} 
 • main/trunk/greenstone2/macros/thai2.dm

  r28888 r30604  
  671671à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž¡àž«àž±àžžàž àž²àž„ '.' à¹àž¥àž°à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž‚àžµàž”àž¥à¹ˆàž²àž‡ '_'} 
  672672
  673 _textaboutpassword_ [l=th] {àž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàž„àž§àž²àž¡àž¢àž²àž§àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡ 3 àž–àž¶àž‡ 128 àž•àž±àž§àž­àž±àžàž©àž£  à¹‚àž”àž¢àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢àž­àž±àžàž‚àž£àž°à¹àž­àžªàžàžµàž›àžàž•àžŽàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžžàžŽàž¡àžžà¹Œà¹„àž”à¹‰
   673_textaboutpassword_ [l=th] {àž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàž„àž§àž²àž¡àž¢àž²àž§àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡ 3 àž–àž¶àž‡ 8 àž•àž±àž§àž­àž±àžàž©àž£  à¹‚àž”àž¢àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢àž­àž±àžàž‚àž£àž°à¹àž­àžªàžàžµàž›àžàž•àžŽàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžžàžŽàž¡àžžà¹Œà¹„àž”à¹‰
  674674
  675675
 • main/trunk/greenstone2/macros/turkish2.dm

  r28888 r30604  
  689689}
  690690
  691 _textaboutpassword_ [l=tr] {Şifreler 3 ila 128 karakter arasında uzunluğa sahip olabilir.
   691_textaboutpassword_ [l=tr] {Şifreler 3 ila 8 karakter arasında uzunluğa sahip olabilir.
  692692Şifre içinde çıktısı alınabilir ASCII karakterleri kullanılabilir.
  693693}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.