Changeset 28754 for main/trunk/gli

Show
Ignore:
Timestamp:
06.12.2013 19:00:22 (6 years ago)
Author:
ak19
Message:

glidict module Russian and Kazakh translations. Many thanks to Kalima Tuenbaeva and Sergey Karpov.

Location:
main/trunk/gli/classes
Files:
3 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_kk.properties

  r28626 r28754  
  1 #********************************************************* 
  2 # Kazakh GLI Dictionary. 
  3 # Translated by Zhanat Kulenov, Kalima Tuenbaeva and Sergey Karpov in May 2009. 
  4 # 
  5 #********************************************************* 
  6  
  71#******************* 
  82#** Language Orientation Property 
  9 Component.Orientation:LTR   
   3Component.Orientation:LTR 
  104 
  115#******************* 
   
  159AboutDialog.Date:(2007 шілЎе) 
  1610AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' Apache бағЎарлаЌасыМ қаЌтаЌасыз етуқПрыМаМ (http://www.apache.org/) 
  17 AboutDialog.Item2:WGet' Ерікті бағЎарлаЌаМы қаЌтаЌасыз ету қПрыМаМ (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)   
   11AboutDialog.Item2:WGet' Ерікті бағЎарлаЌаМы қаЌтаЌасыз ету қПрыМаМ (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) 
  1812AboutDialog.Item3:qflib' БіріМші Сапалы бағЎарлаЌаМы қаЌтаЌасыз етуЎеМ (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) 
  1913AboutDialog.Item4:БруМП ДаЌПМ жәМе сПавтПрлар ЎаОМЎағаМ сүзгіш сыМып файлЎарыМ кеңейту (http://pollo.sourceforge.net/) 
  20 AboutDialog.Item5:'ЀайлЎы таңЎағаМЎарЌеМ, файлЎың атыМ өзгертуЎі қалай тПқтату керек' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)   
   14AboutDialog.Item5:'ЀайлЎы таңЎағаМЎарЌеМ, файлЎың атыМ өзгертуЎі қалай тПқтату керек' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/) 
  2115AboutDialog.Item6:АвтПайМалЎыру' - Марк ЛПй, Дэйв ВуЎ жәМе РПберт ЭкштейМЌеМ, ЎайыМЎалғаМ Java Swing (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf) 
  2216AboutDialog.Item7:ЭМЎрю Дж. АрЌстрПМг-сізЎің Jағаштарыңызға' кескіМЎерЎі апаруЎы қПсуЎың қПсалқы эффектілері (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html) 
  2317AboutDialog.Item8:УПлтеру Катзға Алғыс-сізЎе суперпайЎалаМушы қасОеті жПқ кезЎе, java.prefs қателігіМ тПқтату 
  24 AboutDialog.Item9:http://art.gnome.org/  алуға бПлаЎы СОльвестр ХерерЌеМ ЎайыМЎалғаМ ОкПМкалар, Dropline NeuЎеМ! АлыМғаМ ОкПМкалар 'жаңа папка', 'жПю' жәМе 'көЌек'   
   18AboutDialog.Item9:http://art.gnome.org/  алуға бПлаЎы СОльвестр ХерерЌеМ ЎайыМЎалғаМ ОкПМкалар, Dropline NeuЎеМ! АлыМғаМ ОкПМкалар 'жаңа папка', 'жПю' жәМе 'көЌек' 
  2519AboutDialog.Java_Req:http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html табылғаМ Sun Microsystems Inc сауЎа Ќаркасы, JRE қПсыЌша лОцеМзОяларға сәйкес қайта бөліМгеМ. 
  2620AboutDialog.Java_Req_One:Бұл өМіЌге RSA Security, Inc лОцеМзОялаМЎырылғаМ бағЎарлаЌасы қПсылғаМ 
   
  2923AboutDialog.Title:О... 
  3024AboutDialog.Title_One:КітапѠ
  31 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ГрОМстПуМ ИМтерфейсі   
   25аМалық ГрОМстПуМ ИМтерфейсі 
  3226AboutDialog.Title_Two:ВаОкатП  УМОверсОтеті, ЭлектрПМЎық ГрОМстПуМ КітапѠ
  33 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹   
   27аМасы 
  3428AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003-2009 ЖаңазелаМЎОялық саМЎық кітапѠ
  35 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹ÐœÑ‹Ò£ жПбасы   
  36 AboutDialog.Copyright_Two:Ашық қПғаЌЎық лОцеМзОя көлеЌіМЎе жарОялаМғаМ GPL. ДеталО сЌ. в LICENSE.TXT.   
   29аМасыМың жПбасы 
   30AboutDialog.Copyright_Two:Ашық қПғаЌЎық лОцеМзОя көлеЌіМЎе жарОялаМғаМ GPL. ДеталО сЌ. в LICENSE.TXT. 
  3731#*********************** 
  3832# 
   
  4236# 
  4337#***** Auto Filter ***** 
  44 Autofilter.AND:И 
  45 Autofilter.Ascending:Ӛрлеу бПйыМша   
   38Autofilter.AND:жәМе 
   39Autofilter.Ascending:Ӛрлеу бПйыМша 
  4640Autofilter.Case_Sensitive:Сәйкестік сәті 
  4741Autofilter.Custom_Filter:ЖаңартылғаМ 
   
  6155Autofilter.Title:МетаберілгеМЎер автПсүзгіші 
  6256Autofilter.eqeq:эквОвалеМтті 
  63 Autofilter.!eq:сай келЌейЎі   
  64 Autofilter.<:берілгеММеМ кеЌ   
  65 Autofilter.<eq:берілгеММеМ кеЌ МеЌесе тең   
  66 Autofilter.>:ПЎаМ көп   
  67 Autofilter.>eq:бұл көп МеЌесе   
  68 Autofilter.^:ПсыЎаМ бастап   
  69 Autofilter.!^:файлЎың аты келесіЌеМ басталЌайЎы   
  70 Autofilter.$:ПсыЌеМ аяқталаЎы   
  71 Autofilter.!$:файлЎың аты келесіЌеМ аяқталЌайЎы   
  72 Autofilter.?:құраЌыМЎа бар   
  73 Autofilter.!?:құраЌыМЎа жПқ   
   57Autofilter.!eq:сай келЌейЎі 
   58Autofilter.<:берілгеММеМ кеЌ 
   59Autofilter.<eq:берілгеММеМ кеЌ МеЌесе тең 
   60Autofilter.>:ПЎаМ көп 
   61Autofilter.>eq:бұл көп МеЌесе 
   62Autofilter.^:ПсыЎаМ бастап 
   63Autofilter.!^:файлЎың аты келесіЌеМ басталЌайЎы 
   64Autofilter.$:ПсыЌеМ аяқталаЎы 
   65Autofilter.!$:файлЎың аты келесіЌеМ аяқталЌайЎы 
   66Autofilter.?:құраЌыМЎа бар 
   67Autofilter.!?:құраЌыМЎа жПқ 
  7468# 
  7569#     ******************************************************** 
   
  8781CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:'{0}' өлшаЌіМе ЌағыМа беру қажет. 
  8882CDM.ArgumentConfiguration.Title:ӚлшеЌЎерЎі реттеу. 
  89 CDM.BuildTypeManager.Title:ИМЎексатПрЎы реттеу   
  90 CDM.BuildTypeManager.mg:MG   
  91 CDM.BuildTypeManager.mg_Description:Бұл ПрОгОМалЎы ГрОМстПуМ ОМЎексатПрыМың көпшілік бөлігі АлОстер МПффатпеМ ЎайыМЎалғаМ жәМе («Managing Gigabytes»). «ГОгабайттарЎы басқару» классОкалық кітабіМЎе жазылғаМ. Ол ОМЎексацОяМы секцОя ЎеңгейіМЎе ұстайЎы, ал ізЎеу раМгтік Ме лПгОкалық бПлуы ЌүЌкіМ, бірақ бір уақытта екеуі Ўе бПла алЌайЎы. КПллекцОяЎа көрсетілгеМ әр ОМЎекс үшіМ, жеке фОзОкалық ОМЎекс құрылаЎы. ЀразаМы ізЎеу үшіМ ГрОМстПуМ ізЎеу қатарыМЎағы барлық сөзЎерге лПгОкалық «И» ПператПрыМ қПлЎаМаЎы, ПЎаМ кейіМ  сәйкестіктерЎі бүкіл фразаМы еМуіМе қарай скаМерлейЎі.  ИМЎексатПр өте үлкеМ кПллекцОяларЎа кеңейтілгеМ тестілеуЎеМ өтті(ЌәтіМЎегі көптегеМ гОгабайт ).   
  92 CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP-ерікті ПМлайМ сөзЎігі жәМе тезаурус   
   83CDM.BuildTypeManager.Title:ИМЎексатПрЎы реттеу 
   84CDM.BuildTypeManager.mg:MG 
   85CDM.BuildTypeManager.mg_Description:Бұл ПрОгОМалЎы ГрОМстПуМ ОМЎексатПрыМың көпшілік бөлігі АлОстер МПффатпеМ ЎайыМЎалғаМ жәМе («Managing Gigabytes»). «ГОгабайттарЎы басқару» классОкалық кітабіМЎе жазылғаМ. Ол ОМЎексацОяМы секцОя ЎеңгейіМЎе ұстайЎы, ал ізЎеу раМгтік Ме лПгОкалық бПлуы ЌүЌкіМ, бірақ бір уақытта екеуі Ўе бПла алЌайЎы. КПллекцОяЎа көрсетілгеМ әр ОМЎекс үшіМ, жеке фОзОкалық ОМЎекс құрылаЎы. ЀразаМы ізЎеу үшіМ ГрОМстПуМ ізЎеу қатарыМЎағы барлық сөзЎерге лПгОкалық «И» ПператПрыМ қПлЎаМаЎы, ПЎаМ кейіМ  сәйкестіктерЎі бүкіл фразаМы еМуіМе қарай скаМерлейЎі.  ИМЎексатПр өте үлкеМ кПллекцОяларЎа кеңейтілгеМ тестілеуЎеМ өтті(ЌәтіМЎегі көптегеМ гОгабайт ). 
   86CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP-ерікті ПМлайМ сөзЎігі жәМе тезаурус 
  9387CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:Бұл жаңазелаМЎОялық саМЎық кітапѠ
  94 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹ жабылап жасағаМ MG (MG++) ОМЎексатПрыМың жаңа  бПлжаЌы. Ол ОМЎексацОяМы алаң, фраза бПйыМша  ізЎейтіМ сөз ЎеігейіМЎе ұстайЎы жәМе ұқсас сөзЎерЎі ОМЎексатПрЎық  өз құрылғыларыЌеМ ізЎеуге реттелуі ЌүЌкіМ ГрОМстПуММың барлық кПллекцОялары МшіМ текбір ОМЎекс құрылаЎы: құжат Ўеңгейлері/секцОялар ЌеМ ЌәтіМ/ ЌетаберілгеМЎер бір ОМЎексті пайЎаМалаЎы. ИМЎекстер саМы үлкеМ кПллекцОялар үшіМ Пл, пайЎалаМғаММаң гөрі кПллекцОялар көлеЌі кішірек екеМіМ білЎіреЎі. ҮлкеМ кПллекцОялар үшіМ, ОМЎексацОя Ўеігейі төЌеМірек бПлғаМЎықтаМ, ізЎеу баяуырақ бПлуы ЌүЌкіМ.   
  95 CDM.BuildTypeManager.lucene:ИМЎексатПр Lucene   
  96 CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene Apache Software Foundation-ЌеМ ЎайыМЎалғаМ  Пл ізЎеуЎі алаң бПйыМша жәМе ұқсас сөзЎер бПйыМша жүргізеЎі, бірақ тек бір ЎеңгейЎе (тПлық құжаттар МеЌесе жеке секцОялар бПйыМша, тек қаМа екеуіМ бірЎеМ жасай алЌайЎы) сПМЎықтаМ кПллекцОяларға жеке екі ОМЎекс қажет: құжат жәМе секцОялар үшіМ. Жүйе бір сОЌвПлЎы ізЎеу шаблПМы қПсу MGPP ұқсағаМ, ЎОапазПМ бПйыМша  ізЎеу жәМе ЌетаберілгеМЎерЎің сПрттау ЌәтОжесіМ алаМ бПйыМша ізЎеу фуМкцОялары  жОыМтығыМаМ құрылғаМ. Ол Greenstone-ға MG жәМе MGPP-Ўа жПқ кПллекцОяларЎы ОМкреЌеМтті жОМау үшіМ қПсылғаМ.   
  97 CDM.BuildTypeManager.Current_Type:ПайЎаМалатыМ ОМЎексатПр: {0]   
  98 CDM.BuildTypeManager.Change:Ӛзгерту...   
  99 CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:Осы кПллекцОяЌеМ пайЎаМалатыМ ОМЎексатПрЎы өзгерту   
   88аМасы жабылап жасағаМ MG (MG++) ОМЎексатПрыМың жаңа  бПлжаЌы. Ол ОМЎексацОяМы алаң, фраза бПйыМша  ізЎейтіМ сөз ЎеігейіМЎе ұстайЎы жәМе ұқсас сөзЎерЎі ОМЎексатПрЎық  өз құрылғыларыЌеМ ізЎеуге реттелуі ЌүЌкіМ ГрОМстПуММың барлық кПллекцОялары МшіМ текбір ОМЎекс құрылаЎы: құжат Ўеңгейлері/секцОялар ЌеМ ЌәтіМ/ ЌетаберілгеМЎер бір ОМЎексті пайЎаМалаЎы. ИМЎекстер саМы үлкеМ кПллекцОялар үшіМ Пл, пайЎалаМғаММаң гөрі кПллекцОялар көлеЌі кішірек екеМіМ білЎіреЎі. ҮлкеМ кПллекцОялар үшіМ, ОМЎексацОя Ўеігейі төЌеМірек бПлғаМЎықтаМ, ізЎеу баяуырақ бПлуы ЌүЌкіМ. 
   89CDM.BuildTypeManager.lucene:ИМЎексатПр Lucene 
   90CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene Apache Software Foundation-ЌеМ ЎайыМЎалғаМ  Пл ізЎеуЎі алаң бПйыМша жәМе ұқсас сөзЎер бПйыМша жүргізеЎі, бірақ тек бір ЎеңгейЎе (тПлық құжаттар МеЌесе жеке секцОялар бПйыМша, тек қаМа екеуіМ бірЎеМ жасай алЌайЎы) сПМЎықтаМ кПллекцОяларға жеке екі ОМЎекс қажет: құжат жәМе секцОялар үшіМ. Жүйе бір сОЌвПлЎы ізЎеу шаблПМы қПсу MGPP ұқсағаМ, ЎОапазПМ бПйыМша  ізЎеу жәМе ЌетаберілгеМЎерЎің сПрттау ЌәтОжесіМ алаМ бПйыМша ізЎеу фуМкцОялары  жОыМтығыМаМ құрылғаМ. Ол Greenstone-ға MG жәМе MGPP-Ўа жПқ кПллекцОяларЎы ОМкреЌеМтті жОМау үшіМ қПсылғаМ. 
   91CDM.BuildTypeManager.Current_Type:ПайЎаМалатыМ ОМЎексатПр: {0] 
   92CDM.BuildTypeManager.Change:Ӛзгерту... 
   93CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:Осы кПллекцОяЌеМ пайЎаМалатыМ ОМЎексатПрЎы өзгерту 
  10094CDM.ClassifierManager.Add:КлассОфОкатПрЎы қПсыМыз... 
  10195CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:КөрсетілгеМ  классОфОкатПрЎы Псы  кПллекцОяға пайЎалаМыңыз. 
  10296CDM.ClassifierManager.Assigned:Осы уақытта берілгеМ классОфОкатПрлар. 
  10397CDM.ClassifierManager.Classifier:ҚПсу үшіМ классОфОкатПрЎы таңЎаңыз. 
  104 CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:классОфОкатПр   
  105 CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:КөЌегіЌеМ классОфОкатПрлар тізіЌіМ алу ЌүЌкіМ еЌес. classinfo.pl -listall   
  106 CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:{0}КлассОфОкатПрыМа арМалғаМ өлшеЌЎерЎі аМықтау ЌүЌкіМ еЌес қаралып жатқаМ классОфОкатПр құраЌыМЎа,classinfo.pl скрОптіМ ПрыМЎауЎа -xml  жалауы барекеМіМе, жәМе Ўе ГрОМстПуМ құрушылары басшылығыМың 2.1 бөліЌіМЎегі  pluginfo.pl скрОпт жазылуы бар екеМіМе көз жеткізіңіз.   
   98CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:классОфОкатПр 
   99CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:КөЌегіЌеМ классОфОкатПрлар тізіЌіМ алу ЌүЌкіМ еЌес. classinfo.pl -listall 
   100CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:{0}КлассОфОкатПрыМа арМалғаМ өлшеЌЎерЎі аМықтау ЌүЌкіМ еЌес қаралып жатқаМ классОфОкатПр құраЌыМЎа,classinfo.pl скрОптіМ ПрыМЎауЎа -xml  жалауы барекеМіМе, жәМе Ўе ГрОМстПуМ құрушылары басшылығыМың 2.1 бөліЌіМЎегі  pluginfo.pl скрОпт жазылуы бар екеМіМе көз жеткізіңіз. 
  107101CDM.ClassifierManager.Configure:КлассОфОкатПрларЎы реттеңізЎер... 
  108102CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ классОфОкатПрЎың ПпцОяларыМ өзгертіңізЎер. 
  109103CDM.ClassifierManager.Remove:КлассОфОкатПрЎы жПю 
  110104CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:ТізіЌМеМ таңЎаМылғаМ классОфОкатПрЎы жПю 
   105CDM.DatabaseTypeManager.Change:өзгерту... 
   106CDM.DatabaseTypeManager.Change_Tooltip:Қазіргі тПптаЌаЎа қПлЎаМатыМ ЎерекқПрЎы өзгерту. 
   107CDM.DatabaseTypeManager.Current_Type:ЎерекқПр қПлЎаМылуЎа:(0) 
   108CDM.DatabaseTypeManager.Title:ДерекқПрЎы таңЎау 
   109CDM.DatabaseTypeManager.gdbm:GDBM 
   110CDM.DatabaseTypeManager.gdbm_Description:GDBM (МеЌесе GNU Database Manager) - бұл ЎерекқПрЎың жәй файлы, ПМы Greenstone жаңа тПптаЌалар үшіМ ЎерекқПр үМеЌЌеМ қПлЎаМаЎы. 
   111CDM.DatabaseTypeManager.jdbm:JDBM 
   112CDM.DatabaseTypeManager.jdbm_Description:JDBM (МеЌесе Java Database Manager), GDBM-ЎаМ Javа-Мың Ќаңызы бПйыМша іске асуы.  Осы базаМың Lucene-ЌеМ бірге жұЌыс істеуіМ қарастырып көріңіз, егер сіз  РассЌПтрОте вПзЌПжМПсть ОспПльзПваМОя этПй базы ЎаММыѠ
   113 Ð² сПчетаМОО с Lucene ОМЎексатПр, егер сіз ПрыМЎау уақытыМЎа Java жасауЎы қаласаңыз. 
   114CDM.DatabaseTypeManager.sqlite:SQLITE 
   115CDM.DatabaseTypeManager.sqlite_Description:SQLite қарапайыЌ реляцОПМЎық ЎереқПр бПлып табылаЎы. Ол Greenstone-Ўа басқа ЎерекқПрларЎы қПлЎаМа істей алЌайтыМ, эксперОЌеМтальЎы ізЎеуЎің кеңейтілгеМ түріМЎе  қПлЎаМылуы ЌүЌіМ. 
  111116CDM.FormatManager.Add:ЀПрЌатты қПсу 
  112117CDM.FormatManager.Add_Tooltip:КөрсетілгеМ бұйрықтық фПрЌатты кПллекцОяЌеМ бірге пайЎалаМыңыз 
  113 CDM.FormatManager.AllFeatures:Барлық ЌүЌкіМЎіктер   
  114 CDM.FormatManager.AllParts:Барлық  кПЌпПМеМттер   
   118CDM.FormatManager.AllFeatures:Барлық ЌүЌкіМЎіктер 
   119CDM.FormatManager.AllParts:Барлық  кПЌпПМеМттер 
  115120CDM.FormatManager.Default:Reset to Default 
  116121CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value  
  117122CDM.FormatManager.Editor:HTML фПрЌаттық жПлы 
  118123CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Осы жерге фПрЌат бұйрығыМ еМгізу. 
  119 CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:СізЎің кПллекцОяңызға Псы фПрЌат бұйрығыМ қПсу үшіМ «ЀПрЌатты қПсуЎы » басыМыз.   
   124CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:СізЎің кПллекцОяңызға Псы фПрЌат бұйрығыМ қПсу үшіМ «ЀПрЌатты қПсуЎы » басыМыз. 
  120125CDM.FormatManager.Enabled:ҚПл жетерлік 
  121 CDM.FormatManager.Feature:МіМезЎеЌеМі таңЎау   
   126CDM.FormatManager.Feature:МіМезЎеЌеМі таңЎау 
  122127CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:ЀПрЌаттау құрлЎары 
  123128CDM.FormatManager.Insert:ҚПю 
  124129CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:ЀПрЌат кПЌаМЎасыМа таңЎалғаМ ауыспалыМы қПю 
  125 CDM.FormatManager.Default:ҮМЎеЌеу белгісіМе тастау   
  126 CDM.FormatManager.Default_Tooltip:ТаңЎалғаМ ауыспалы белгіМі үМЎеЌеу белгісіМе тастау.   
  127 CDM.FormatManager.Insert_Variable:АуыспалыМы қПю...   
   130CDM.FormatManager.Default:ҮМЎеЌеу белгісіМе тастау 
   131CDM.FormatManager.Default_Tooltip:ТаңЎалғаМ ауыспалы белгіМі үМЎеЌеу белгісіМе тастау. 
   132CDM.FormatManager.Insert_Variable:АуыспалыМы қПю... 
  128133CDM.FormatManager.Part:Іске қПсылғаМ кПЌпПМеМт 
  129134CDM.FormatManager.Part_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ бұйыЌЎарЎы фПрЌатта таМыстыру 
   
  131136CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:ЀПрЌаттың таңЎаМылғаМ бұйрығыМ тізіЌМеМ жПю 
  132137CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:ЀПрЌат кПЌаМЎасыЌеМ пайЎалаМуға жараЌЎы ауыспалылар 
  133 CDM.FormatManager.MessageBox:XML растау   
   138CDM.FormatManager.MessageBox:XML растау 
  134139CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:XML валОЎацОя шаблПМыМың Ñ 
  135 Ð°Ð±Ð°Ñ€Ñ‹   
   140абары 
  136141CDM.General.Access:Бұл кПллекцОя бәріМе жеткілікті бПлуы тОіс 
  137142CDM.General.Browser_Title:КескіМЎі таңЎау 
   
  145150CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:КПллекцОяларЎы ұстаушыМың электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМ жайы 
  146151CDM.General.Icon_Collection:'about' беттеріМің URL пОктПграЌЌалары: 
  147 CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:"КПллекцОялар туралы" бетіМЎегі URL бейМелері   
  148 CDM.General.Icon_Collection_Small:'home page'алғашқы бет үшіМ URL бейМелері:   
   152CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:"КПллекцОялар туралы" бетіМЎегі URL бейМелері 
   153CDM.General.Icon_Collection_Small:'home page'алғашқы бет үшіМ URL бейМелері: 
  149154CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:КітапѠ
  150 Ð°ÐœÐ°ÐŽÐ°Ò“Ñ‹ алғашқы бетте бейМелеу үшіМ URL бейМелері   
  151 CDM.General.Image_Copy_Failed:Сіз таңЎағаМ бейМеМі көшеруЎеМ сақтайтыМ қателік туыМЎаЎы: \n бейМеМі \n{0}\ қПлЌеМ сізЎің бейМелер кПллекцОялар папкасыМа көшіруге тырысыңыз   
   155аМаЎағы алғашқы бетте бейМелеу үшіМ URL бейМелері 
   156CDM.General.Image_Copy_Failed:Сіз таңЎағаМ бейМеМі көшеруЎеМ сақтайтыМ қателік туыМЎаЎы: \n бейМеМі \n{0}\ қПлЌеМ сізЎің бейМелер кПллекцОялар папкасыМа көшіруге тырысыңыз 
  152157CDM.General.Image_Filter:БейМелер (gifs, jpgs О pngs) 
  153158CDM.GUI.Classifiers:Қарау классОфОкатПрлары 
   
  155160CDM.GUI.General:Жалпы 
  156161CDM.GUI.Indexes:ІзЎеу ОМЎекстер 
  157 CDM.GUI.Macros:КПллекцОяларЎың ЌакрПстық спецОфОкалары   
   162CDM.GUI.Macros:КПллекцОяларЎың ЌакрПстық спецОфОкалары 
  158163CDM.GUI.Plugins:Құжаттар плагОМЎері 
  159164CDM.GUI.Root:CDM_ROOT 
  160 CDM.GUI.SearchMetadata:ІзЎеу   
   165CDM.GUI.SearchMetadata:ІзЎеу 
  161166CDM.GUI.Subcollections:Бөлу ОМЎекстері 
  162167CDM.GUI.SuperCollection:ҚОлысатыМ кПллекцОяларЎаМ ізЎеу 
  163168CDM.GUI.Translation:МәтіМЎі ауЎару 
  164 CDM.GUI.DepositorMetadata:ДепПзОтПрЎың ЌетаЎеректеріктері   
  165 CDM.HelpButton:Осы экраМ үшіМ көЌек   
  166 CDM.HelpButton_Tooltip:Осы экраМ БИГ(GLI) көЌегіМ ашу   
   169CDM.GUI.DepositorMetadata:ДепПзОтПрЎың ЌетаЎеректеріктері 
   170CDM.HelpButton:Осы экраМ үшіМ көЌек 
   171CDM.HelpButton_Tooltip:Осы экраМ БИГ(GLI) көЌегіМ ашу 
  167172CDM.IndexManager.Add_Index:ИМЎексті қПсу 
  168173CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Осы кПллекцОялар үшіМ берілгеМ ОМЎексті құрыңыз 
  169 CDM.IndexManager.Allfields_Index:Барлық ОМЎекстер бПйыМша құраЌалық ізЎеуЎі қПсу(allfields)   
   174CDM.IndexManager.Allfields_Index:Барлық ОМЎекстер бПйыМша құраЌалық ізЎеуЎі қПсу(allfields) 
  170175CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[ҮМЎеЌеу бПйыМша ОМЎекс] 
  171176CDM.IndexManager.Index_Exists:Осы кПллекцОялар үшіМ бұл ОМЎекс бұрыМырақ берілгеМ 
  172177CDM.IndexManager.Indexes:БерілгеМ ОМЎекстер 
  173 CDM.IndexManager.Level:ИМЎексацОялар Ўеңгейі:   
   178CDM.IndexManager.Level:ИМЎексацОялар Ўеңгейі: 
  174179CDM.IndexManager.Level_Tooltip:ИМЎексті құруға арМалғаМ құжат Ўеңгейі 
  175 CDM.IndexManager.Add_All:БәріМ қПсу   
  176 CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:Әрбіз көз үшіМ жеке ОМЎекс қПсу   
  177 CDM.IndexManager.Edit_Index:ИМЎексті реЎакцОялау   
  178 CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:ТаңЎалғаМ ОМЎексті ЌПЎОфОкацОялау   
  179 CDM.IndexManager.New_Index:Жаңа ОМЎекс   
  180 CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Жаңа ОМЎексті қПсу   
   180CDM.IndexManager.Add_All:БәріМ қПсу 
   181CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:Әрбіз көз үшіМ жеке ОМЎекс қПсу 
   182CDM.IndexManager.Edit_Index:ИМЎексті реЎакцОялау 
   183CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:ТаңЎалғаМ ОМЎексті ЌПЎОфОкацОялау 
   184CDM.IndexManager.New_Index:Жаңа ОМЎекс 
   185CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Жаңа ОМЎексті қПсу 
  181186CDM.IndexManager.Remove_Index:ИМЎексті жПю 
  182187CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:ТаңЎалғаМ ОМЎексті тізіЌМеМ  жПю 
  183 CDM.IndexManager.Replace_Index:ИМЎексті аустыру   
  184 CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:ТаңЎалғаМ ОМЎексті жаңарту   
  185 CDM.IndexManager.Select_All:БәріМ ерекшелеп бөлу   
  186 CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:Барлық ОМЎекстік көзЎерЎі ерекшелеп бөлу   
  187 CDM.IndexManager.Select_None:ТаңЎауЎы алып тастау   
  188 CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:Барлық ОМЎекстік көзЎерЎеМ таңЎауЎы алып тастау   
   188CDM.IndexManager.Replace_Index:ИМЎексті аустыру 
   189CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:ТаңЎалғаМ ОМЎексті жаңарту 
   190CDM.IndexManager.Select_All:БәріМ ерекшелеп бөлу 
   191CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:Барлық ОМЎекстік көзЎерЎі ерекшелеп бөлу 
   192CDM.IndexManager.Select_None:ТаңЎауЎы алып тастау 
   193CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:Барлық ОМЎекстік көзЎерЎеМ таңЎауЎы алып тастау 
  189194CDM.IndexManager.Set_Default:ИМЎексті үМЎеЌеу бПйыМша құру 
  190195CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:ТаңЎалғаМ ОМЎексті үМЎеЌеу бПйыМша ОМЎекс жасау 
  191196CDM.IndexManager.Source:ИМЎексті құру: 
  192197CDM.IndexManager.Source_Tooltip:ИМЎексті құрастыруға арМалғаМ ЌетаберілгеМЎер элеЌеМттері 
  193 CDM.IndexManager.Text_Source:ТПлық ЌәтіМ   
  194 CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:ТПлық ЌәтіМ құжаттарыМ ОМЎекске қПсу   
  195 CDM.IndexingManager.Accent_fold:ҚПсыЌша бетті ашу   
  196 CDM.IndexingManager.Accent_fold_Tooltip:ТыМыс белгілеріМ елеЌей сөзЎерЎі ғаМа ізЎеуге ЌүЌкіМЎік беретіМ тПлық жОМастырылғаМ кіруЎің ОМЎексіМ геМерацОялау   
  197 CDM.IndexingManager.Casefold:ҚПсыЌша бетті бүктеу   
  198 CDM.IndexingManager.Casefold_Tooltip:ЖПғарғы МеЌесе төЌеМгі МышаМЎар регОстріМе сезіЌтал тПлық жОМастырылғаМ ОМЎекс регОстріМ геМерацОялау   
  199 CDM.IndexingManager.Options:ОпцОО ОМЎексацОО:   
  200 CDM.IndexingManager.Separate_cjk:МәтіМ сегЌеМтацОясы ҚЖК   
  201 CDM.IndexingManager.Separate_cjk_Tooltip:<html>ҚЖК МәтіМ (Қытай, ЖапПМ, Кәріс) сегЌеМті. Әр ҚЖК ОерПглОфі арасыМЎа бПс ПрыМ қПюға ЌүЌкіМЎік береЎі. <br> Бұл ҚЖК ЌәтіМіМЎе ізЎеу үшіМ қажетті, сөзЎерге ЌәтіМЎі сегЌеМтацОялауға ЎейіМ.</html>   
  202 CDM.IndexingManager.Stem:Ағаш   
  203 CDM.IndexingManager.Stem_Tooltip:<html>Түбірлес сөзЎерге ізЎеу салатыМ түбір ОМЎексіМ геМерацОялау. <br>Мысалы, "farm" сөзіМ ізЎеу "farms" "farming" "farmers" сөзЎеріМ Ўе табаЎы (ағылшыМ жәМе фыраМцуз ЌәтіМіМЎе ғаМа жұЌыс жасайЎы).</html>   
   198CDM.IndexManager.Text_Source:ТПлық ЌәтіМ 
   199CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:ТПлық ЌәтіМ құжаттарыМ ОМЎекске қПсу 
   200CDM.IndexingManager.Accent_fold:ҚПсыЌша бетті ашу 
   201CDM.IndexingManager.Accent_fold_Tooltip:ТыМыс белгілеріМ елеЌей сөзЎерЎі ғаМа ізЎеуге ЌүЌкіМЎік беретіМ тПлық жОМастырылғаМ кіруЎің ОМЎексіМ геМерацОялау 
   202CDM.IndexingManager.Casefold:ҚПсыЌша бетті бүктеу 
   203CDM.IndexingManager.Casefold_Tooltip:ЖПғарғы МеЌесе төЌеМгі МышаМЎар регОстріМе сезіЌтал тПлық жОМастырылғаМ ОМЎекс регОстріМ геМерацОялау 
   204CDM.IndexingManager.Options:ОпцОО ОМЎексацОО: 
   205CDM.IndexingManager.Separate_cjk:МәтіМ сегЌеМтацОясы ҚЖК 
   206CDM.IndexingManager.Separate_cjk_Tooltip:<html>ҚЖК МәтіМ (Қытай, ЖапПМ, Кәріс) сегЌеМті. Әр ҚЖК ОерПглОфі арасыМЎа бПс ПрыМ қПюға ЌүЌкіМЎік береЎі. <br> Бұл ҚЖК ЌәтіМіМЎе ізЎеу үшіМ қажетті, сөзЎерге ЌәтіМЎі сегЌеМтацОялауға ЎейіМ.</html> 
   207CDM.IndexingManager.Stem:Ағаш 
   208CDM.IndexingManager.Stem_Tooltip:<html>Түбірлес сөзЎерге ізЎеу салатыМ түбір ОМЎексіМ геМерацОялау. <br>Мысалы, "farm" сөзіМ ізЎеу "farms" "farming" "farmers" сөзЎеріМ Ўе табаЎы (ағылшыМ жәМе фыраМцуз ЌәтіМіМЎе ғаМа жұЌыс жасайЎы).</html> 
  204209CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:КөрсетілгеМ тілЎі тізіЌге қПсу 
  205210CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:БерілгеМ тілЎер 
  206211CDM.LanguageManager.Default_Language:ҮМЎеЌеу бПйыМша тілі 
  207 CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:ТілЎің ЌетаберілгеМЎері:   
  208 CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:Құжаттың тіліМ аМықтауға пайЎалаМатыМ ЌетаберілгеМЎерЎің элеЌеМті.   
   212CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:ТілЎің ЌетаберілгеМЎері: 
   213CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:Құжаттың тіліМ аМықтауға пайЎалаМатыМ ЌетаберілгеМЎерЎің элеЌеМті. 
  209214CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ тілЎі тізіЌМеМ жПю 
  210 CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ бөліЌЎі, таңЎаМылғаМ тілЎер   ÐœÐµÐ³Ñ–Ð·Ñ–ÐœÐŽÐµ    жаңа бөліЌЌеМ ауыстыру   
   215CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ бөліЌЎі, таңЎаМылғаМ тілЎер   ÐœÐµÐ³Ñ–Ð·Ñ–ÐœÐŽÐµ    жаңа бөліЌЌеМ ауыстыру 
  211216CDM.LanguageManager.Selector:ТілЎі қПсу: 
  212217CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Бөлу ОМЎексіМ құруға арМалғаМ тіл 
  213218CDM.LanguageManager.Set_Default:ҮМЎеЌеу бПйыМша басшылық 
  214 CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:ТаңЎалғаМ тілЎеМ үМЎеЌеу бПйыМша тіліМ жасау   
  215 CDM.LevelManager.Document:құжат   
  216 CDM.LevelManager.Section:секцОя   
  217 CDM.LevelManager.Paragraph:абзац   
  218 CDM.LevelManager.Level_Title:ИМЎексацОя Ўеңгейі   
  219 CDM.LevelManager.Default:ҮМЎеЌеу бПйыМша   
  220 CDM.LevelManager.Default_Tooltip:ОқырЌаМ ОМтерфейсіМЎегі үМЎеЌеуЎің Ўеңгейі   
  221 CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:МакрПстарЎы Псы жерЎе реЎакцОлау   
   219CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:ТаңЎалғаМ тілЎеМ үМЎеЌеу бПйыМша тіліМ жасау 
   220CDM.LevelManager.Document:құжат 
   221CDM.LevelManager.Section:секцОя 
   222CDM.LevelManager.Paragraph:абзац 
   223CDM.LevelManager.Level_Title:ИМЎексацОя Ўеңгейі 
   224CDM.LevelManager.Default:ҮМЎеЌеу бПйыМша 
   225CDM.LevelManager.Default_Tooltip:ОқырЌаМ ОМтерфейсіМЎегі үМЎеЌеуЎің Ўеңгейі 
   226CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:МакрПстарЎы Псы жерЎе реЎакцОлау 
  222227CDM.Move.At_Bottom:{0} {1} төЌеМ түсіру ЌүЌкіМ еЌес, өйткеМі Пл тізіЌМің тірегіМЎе тұр. 
  223228CDM.Move.At_Top:{0} {1} жПғарыға ауыстыру ЌүЌкіМ еЌес, өйткеМі Пл тізіЌМің жПғарғы жағыМЎа тұр . 
   
  240245CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:КПллекцОяЎа қПлЎаМуға бПлатыМ плагОМЎер. 
  241246CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:плагОМ 
  242 CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:{0} плагОМіМе арМалғаМ өлшеулерЎі аңықтау ЌүЌкіМ еЌес. Қаралып жатқаМ плагОМ pluginfo.pl скрОптті ПрыМЎауЎа ГрОМстПуМ құрушылары басшылығыМың 2.1 бөліЌіМЎе жазылғаМЎай –xml жалауЌеМ қПса жүретіМіМе көз жеткізіңіз.   
  243 CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:pluginfo.pl -listall көЌегіЌеМ плагОМЎер тізіЌіМ алу ЌүЌкіМ еЌес   
   247CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:{0} плагОМіМе арМалғаМ өлшеулерЎі аңықтау ЌүЌкіМ еЌес. Қаралып жатқаМ плагОМ pluginfo.pl скрОптті ПрыМЎауЎа ГрОМстПуМ құрушылары басшылығыМың 2.1 бөліЌіМЎе жазылғаМЎай –xml жалауЌеМ қПса жүретіМіМе көз жеткізіңіз. 
   248CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:pluginfo.pl -listall көЌегіЌеМ плагОМЎер тізіЌіМ алу ЌүЌкіМ еЌес 
  244249CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Бұл кПллекцОяларЎағы бірЎе-бір плагОМ "{0}" файлыМ өМЎеуге арМалЌағаМ. Келесі плагОМЎер Псы файлЎы өңЎеуге пайЎалаМылуы ЌүЌкіМ. Сіз плагОМЎер тізіЌіМ кез-кельгеМ уақытта "ДОзайМ" праМеліМЎегі " Құжат ПлагОМЎері "  ЌеМюі арқылы өзгерте аласыз. 
  245250CDM.PlugInManager.Remove:ПлагОМЎі жПю 
  246251CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:ТаңЎалғаМ плагОМЎі тізіЌМеМ жПю 
  247252CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:ПлагОМ үшіМ ұсыМылғаМ файлЎар 
  248 CDM.SearchMetadataManager.Component:ІзЎеу ЌеМюіЎегі пуМкт   
  249 CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:КөрсетілетіМ ЌәтіМ   
  250 CDM.SearchMetadataManager.Type_index:ИМЎекс   
  251 CDM.SearchMetadataManager.Type_level:Деңгей   
  252 CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:БөліЌ   
  253 CDM.SearchMetadataManager.Type_language:Тіл бөліЌі   
   253CDM.SearchMetadataManager.Component:ІзЎеу ЌеМюіЎегі пуМкт 
   254CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:КөрсетілетіМ ЌәтіМ 
   255CDM.SearchMetadataManager.Type_index:ИМЎекс 
   256CDM.SearchMetadataManager.Type_level:Деңгей 
   257CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:БөліЌ 
   258CDM.SearchMetadataManager.Type_language:Тіл бөліЌі 
  254259CDM.SubcollectionManager.Add:Сүзгішті қПсу 
  255260CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:КөрсетілгеМ сүзгішті кПллекцОяға  қПсу 
   
  273278CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:СүзгіштерЎі аМықтау 
  274279CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:БөлуЎі белгілеу 
  275 CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:БөліЌЎі қПсу   
   280CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:БөліЌЎі қПсу 
  276281CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:КөрсетілгеМ бөліЌЎі Псы кПллекцОяға қПсу 
  277 CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[ҮМЎеЌеу бПйыМша бөліЌЎер]   
   282CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[ҮМЎеЌеу бПйыМша бөліЌЎер] 
  278283CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:БөліЌЎі жПю 
  279284CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ бөліЌЎі Псы кПллекцОяЎаМ жПю 
   
  300305CDM.TranslationManager.Translation:АуЎарылғаМ ЌөтіМ 
  301306CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:ЖПлЎы ауЎаруЎы Псы жерге еМгісіңіз 
  302 CDM.DepositorMetadataManager.Warning:МетаЎеректерЎің бір ғаМа элеЌеМті бПлса Ўа таңЎалуы керек   
   307CDM.DepositorMetadataManager.Warning:МетаЎеректерЎің бір ғаМа элеЌеМті бПлса Ўа таңЎалуы керек 
  303308#******************* 
  304309# 
   
  309314Collection.New_Folder_Tooltip:Жаңа папка құру 
  310315Collection.No_Collection:ЕшқаМЎай кПллекцОя 
  311 Collection.No_Collection_Loaded:Еш кПллекцОя жүктелЌегеМ   
   316Collection.No_Collection_Loaded:Еш кПллекцОя жүктелЌегеМ 
  312317Collection.Stop:ТПқтату 
  313318Collection.Stop_Tooltip:ЀайлЎы көшіруЎі тПқтату 
  314 Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>ЖұЌыс кеңістігі</FONT></STRONG></HTML>   
   319Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>ЖұЌыс кеңістігі</FONT></STRONG></HTML> 
  315320#********************** 
  316321# 
   
  321326# 
  322327#******ScheduldBuilt****** 
  323 ScheduleBuilt.Message:ЖОМақтың кезектілігі өзгертілЎі.   
  324 ScheduleBuilt.Title:ЖОМақтың кезектілігіМің МәтОжесі   
   328ScheduleBuilt.Message:ЖОМақтың кезектілігі өзгертілЎі. 
   329ScheduleBuilt.Title:ЖОМақтың кезектілігіМің МәтОжесі 
  325330#*************************** 
  326331# 
  327332#***** CollectionManager ***** 
  328 CollectionManager.Schedule_Failed:Қате кезекті кезеңЎік жаңалау ЌеМ қайтақұрылуЎың ЌүЌкіМ еЌес бПлғаМыМаМ шықты.   
   333CollectionManager.Schedule_Failed:Қате кезекті кезеңЎік жаңалау ЌеМ қайтақұрылуЎың ЌүЌкіМ еЌес бПлғаМыМаМ шықты. 
  329334CollectionManager.Build_Cancelled:КПллекцОяМы құру ауыстырылЎы. 
  330335CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Қателік пайЎа бПлЎы. КПллекцОяМы құру ЌүЌкіМ еЌес. 
  331 CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:БПлғаМЎықтаМ кПллекцОя құрыла алЌаЎы:\n{0-Error message}   
  332 CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Бұл кПллекцОя қайта құрыла алЌайЎы, өйткеМі ескі ОМЎекстік файлЎар жПйыла алЌайЎы. Осы файлЎар ГрОМстПуМ МеЌесе басқа бағЎарлаЌаларЎы пайЎалаМ байтыМыМа. Көз жеткізіңізЎе, қайта көріМіз   
   336CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:БПлғаМЎықтаМ кПллекцОя құрыла алЌаЎы:\n{0-Error message} 
   337CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Бұл кПллекцОя қайта құрыла алЌайЎы, өйткеМі ескі ОМЎекстік файлЎар жПйыла алЌайЎы. Осы файлЎар ГрОМстПуМ МеЌесе басқа бағЎарлаЌаларЎы пайЎалаМ байтыМыМа. Көз жеткізіңізЎе, қайта көріМіз 
  333338CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Ескі ОМЎекстік файлЎар жПйыла  АлЌағаМЎықтаМ ОЌпПрт тПқтатылЎы. 
  334339CollectionManager.Cannot_Open:\n{0-Collection file path}\n кПллекцОясы ашық бПлуы ЌүЌкіМ. 
  335340CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:БПлғаМЎықтаМ,\n{0-Collection file path}\n кПллекцОясы ашық бПлуы ЌүЌкіМ:\n{1-Error message} 
  336 CollectionManager.Creating_Collection:КПллекцОяМы құру   
  337 CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:Күте тұрыңыз, кПллекцОяМы құру...   
   341CollectionManager.Creating_Collection:КПллекцОяМы құру 
   342CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:Күте тұрыңыз, кПллекцОяМы құру... 
  338343CollectionManager.Loading_Collection:КПллекцОяМы жүктеу 
  339344CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Күте тұрыңыз,кПллекцОя жүктелуЎе... 
   
  342347CollectionManager.Not_Col_File:{0}' - кітапѠ
  343348аМалық ОМтерфейс кПллекцОясыМың файл бПлып табылЌайЎы (.col). 
  344 CollectionManager.No_Config_File:СкрОпте collect.cfg файлы құрыл алЌаЎы mkcol.pl.   
   349CollectionManager.No_Config_File:СкрОпте collect.cfg файлы құрыл алЌаЎы mkcol.pl. 
  345350CollectionManager.Preview_Ready_Failed:КПллекцОяМы алЎыМ-ала қарауға кеЎергі келтіретіМ қателік туЎы. 
  346351CollectionManager.Preview_Ready_Title:КПллекцОяМы алЎыМ-ала қарау жағЎайы. 
  347 CollectionManager.Schedule_Ready_Title:Кезектілік Ўәрежесі.   
  348 CollectionManager.Build_Not_Moved:ҚұрылатыМ кПллекцОМы ауыстыру ЌүЌкіМ еЌес. ҚұрылуЎы қайта қПсуғатырысып көріңіз, МеЌесе серверЎеМ жәМе GLI шығып қайта жОМауға тырысыңыз-бұл көЌектесуі керек.   
   352CollectionManager.Schedule_Ready_Title:Кезектілік Ўәрежесі. 
   353CollectionManager.Build_Not_Moved:ҚұрылатыМ кПллекцОМы ауыстыру ЌүЌкіМ еЌес. ҚұрылуЎы қайта қПсуғатырысып көріңіз, МеЌесе серверЎеМ жәМе GLI шығып қайта жОМауға тырысыңыз-бұл көЌектесуі керек. 
  349354CollectionManager.Index_Not_Deleted:ИМЎекс ЎОректПрОясы жПйыла алЌаЎы. ҚұрылуЎы қайта қПсуғатырысып көріңіз, МеЌесе серверЎеМ жәМе GLI шығып қайта жОМауға тырысыңыз-бұл көЌектесуі керек. 
  350355CollectionManager.Install_Exception:КПллекцОяМы ОМсталцОялау кезіМЎе ерекшелік пайЎа бПлЎы: \n{0}\n себебі файл лПкалЎық кітапѠ
  351 Ð°ÐœÐ°ÐŒÐµÐœ МеЌесе Windows жүйесіЌеМ блПкталуы.\n КПллекцОяЌеМ пайЎаМалатыМ файлЎарЎың, ешқайсысы ішкі бағЎарлаЌаЎа ашық еЌес екеМЎігіМе көз жеткізіңіз Ўе, кПллекцОяМы қайта құрыңыз.   
   356аМаЌеМ МеЌесе Windows жүйесіЌеМ блПкталуы.\n КПллекцОяЌеМ пайЎаМалатыМ файлЎарЎың, ешқайсысы ішкі бағЎарлаЌаЎа ашық еЌес екеМЎігіМе көз жеткізіңіз Ўе, кПллекцОяМы қайта құрыңыз. 
  352357#***************************** 
  353358# 
   
  356361CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:БПйЎақ жаңа құжат 
  357362CollectionPopupMenu.New_Folder:Жаңа папка 
  358 CollectionPopupMenu.Refresh:Қалта түріМ жаңалау   
  359 CollectionPopupMenu.Rename:АтыМ ауыстыру   
   363CollectionPopupMenu.Refresh:Қалта түріМ жаңалау 
   364CollectionPopupMenu.Rename:АтыМ ауыстыру 
  360365CollectionPopupMenu.Replace:Ауыстыру 
  361366#******************************* 
  362367# 
  363368#***** CreatePane ***** 
  364 CreatePane.Schedule_Progress:Кезектіліктің ілгері басуы   
  365 CreatePane.Schedule:Кезектілік бапталыЌЎары   
  366 CreatePane.Schedule_Tooltip:ЖОМақтың өзЎіктік құрылыЌыМың кезектілік бапталыЌЎары   
  367 CreatePane.Schedule_Build:Кезектілік іс-әрекеттері   
  368 CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:ЖОМақтың өзЎіктік құрылыЌыМ жПспарлау   
   369CreatePane.Schedule_Progress:Кезектіліктің ілгері басуы 
   370CreatePane.Schedule:Кезектілік бапталыЌЎары 
   371CreatePane.Schedule_Tooltip:ЖОМақтың өзЎіктік құрылыЌыМың кезектілік бапталыЌЎары 
   372CreatePane.Schedule_Build:Кезектілік іс-әрекеттері 
   373CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:ЖОМақтың өзЎіктік құрылыЌыМ жПспарлау 
  369374CreatePane.Build:Құру варОаМттары 
  370375CreatePane.Build_Tooltip:КПллекцОяМы құруЎың классОфОкацОя кезеңЎер жәМе ОМЎексацОя кезеңЎері 
   
  374379CreatePane.Cancel_Build:ҚұруЎы жПю 
  375380CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:КПллекцОяМы құру прПцесіМ тПқтау 
  376 CreatePane.Full_Build:ТПлық Жаңашақұру   
  377 CreatePane.Full_Build_Tooltip:КПллекцОяМы МПльЎеМ бастап тПлық жаңашақұру   
   381CreatePane.Full_Build:ТПлық Жаңашақұру 
   382CreatePane.Full_Build_Tooltip:КПллекцОяМы МПльЎеМ бастап тПлық жаңашақұру 
  378383CreatePane.Import:ИЌпПрт варОаМттары 
  379384CreatePane.Import_Tooltip:КПллекцОяМы құруЎағы ЌетаберілгеМЎерЎі аМықтау кезеңЎері жәМе файлЎарЎы қайта құру варОаМттары. 
  380385CreatePane.Import_Progress:ИЌпПрт жылжыту 
  381 CreatePane.Minimal_Build:Қайта құруЎың төЌеМгі ЎеңгеОі   
  382 CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:КПллекцОяМы жОМақтауЎың қажетті кезеңЎері ғаМа өңЎелетіМЎіктеМ, бұл жылЎаЌырақ   
  383 CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:Қайта құру қажет еЌес, себебі кПллекцОяға еш файл қаже еЌес\ реЎакцОялаМғаМ ЌетаберілгеМЎер МеЌесе ЎОзайМ паМеліМЎе өзгертілгеМ құрылғы.\n(Қайта құруЎы жеЎелЎету үшіМ,”ТПлық қайта құруЎы” таңЎаңыз Ўа «КПллекцОяМы жОМау» МүктесіМ басыңыз.)   
   386CreatePane.Minimal_Build:Қайта құруЎың төЌеМгі ЎеңгеОі 
   387CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:КПллекцОяМы жОМақтауЎың қажетті кезеңЎері ғаМа өңЎелетіМЎіктеМ, бұл жылЎаЌырақ 
   388CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:Қайта құру қажет еЌес, себебі кПллекцОяға еш файл қаже еЌес\ реЎакцОялаМғаМ ЌетаберілгеМЎер МеЌесе ЎОзайМ паМеліМЎе өзгертілгеМ құрылғы.\n(Қайта құруЎы жеЎелЎету үшіМ,”ТПлық қайта құруЎы” таңЎаңыз Ўа «КПллекцОяМы жОМау» МүктесіМ басыңыз.) 
  384389CreatePane.Log:ХабарлаЌа Ñ 
  385 Ð°Ñ‚таЌалары   
   390аттаЌалары 
  386391CreatePane.Log_Tooltip:КПллекцОя құруЎың алЎыңғы ЌүЌкіМЎіктеріМің МәтОже айырЌашылықтарыМ қарау. 
  387392CreatePane.Mode_All:бәрі 
   
  427432DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:ЖПю аяқталЎы! 
  428433DeleteCollectionPrompt.Title:КПллекцОяМы жПю 
  429 DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:ЖОМақ ашық бПлғаМЎықтаМ {0}, ПМы жПялЌайЌыМ   
   434DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:ЖОМақ ашық бПлғаМЎықтаМ {0}, ПМы жПялЌайЌыМ 
  430435#********************** 
  431436# 
   
  437442# 
  438443#***** Download ***** 
  439 DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root   
  440 DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Веб   
  441 DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki   
  442 DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI   
   444DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root 
   445DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Веб 
   446DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki 
   447DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI 
  443448DOWNLOAD.MODE.ZDownload:Ñ 
  444 Ð°Ñ‚таЌа Z39.50   
  445 DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SRW   
  446  
  447 Download.ServerInformation:Сервер туралы ЌағлұЌат   
  448 Download.ServerInformation_Tooltip:Сервер туралы кейбір ЌағлұЌатты жүктеу ЌеМ байлаМыз ЎеңгеОіМ тексеру   
   449аттаЌа Z39.50 
   450DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SRW 
   451 
   452Download.ServerInformation:Сервер туралы ЌағлұЌат 
   453Download.ServerInformation_Tooltip:Сервер туралы кейбір ЌағлұЌатты жүктеу ЌеМ байлаМыз ЎеңгеОіМ тексеру 
  449454 
  450455#******************** 
  451456# 
  452457#***** EnrichPane ***** 
  453 EnrichPane.AutoMessage:Бұл элеЌеМт, {0},ГрОМстПуМ ЌетаберілгеМЎер жОыМ тығаМа жатаЎы. Бұл жОыМтық автПЌатты түрЎе шығарыла алатыМ ЌетаберілгеМЎерЎі айқыМ {0} ЌетаберілгеМЎеріМың шығарыла алатыМЎығыМ тексеру үшіМ, 'құру' клавОшасыМ пайЎаМалып, кПллекцОяМы құрыңыз.   
  454 EnrichPane.ExistingValues:{0} үшіМ ЌағыМасы бар   
  455 EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Деңгейі жПғары папкаЎаМ еМшілеМгеМ ЌетаберілгеМЎер бөлігі, Пл жПйыла алЌайЎы. ЖПл басыМЎағы папка белгісіМе басып, сіз Псы ЌетаберілгеМЎерЎі сақтайтыМ папкаМы көре аласыз.   
  456 EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің еМшілеМгеМ бөлігібар папкаға бару үшіМ, Псы ОкПМкаға басыңыз   
  457 EnrichPane.ManageMetadataSets:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ басқару...   
  458 EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:КПллекцОяЌеМ пайЎаМалатыМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМ өзгерту   
   458EnrichPane.AutoMessage:Бұл элеЌеМт, {0},ГрОМстПуМ ЌетаберілгеМЎер жОыМ тығаМа жатаЎы. Бұл жОыМтық автПЌатты түрЎе шығарыла алатыМ ЌетаберілгеМЎерЎі айқыМ {0} ЌетаберілгеМЎеріМың шығарыла алатыМЎығыМ тексеру үшіМ, 'құру' клавОшасыМ пайЎаМалып, кПллекцОяМы құрыңыз. 
   459EnrichPane.ExistingValues:{0} үшіМ ЌағыМасы бар 
   460EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Деңгейі жПғары папкаЎаМ еМшілеМгеМ ЌетаберілгеМЎер бөлігі, Пл жПйыла алЌайЎы. ЖПл басыМЎағы папка белгісіМе басып, сіз Псы ЌетаберілгеМЎерЎі сақтайтыМ папкаМы көре аласыз. 
   461EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің еМшілеМгеМ бөлігібар папкаға бару үшіМ, Псы ОкПМкаға басыңыз 
   462EnrichPane.ManageMetadataSets:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ басқару... 
   463EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:КПллекцОяЌеМ пайЎаМалатыМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМ өзгерту 
  459464EnrichPane.No_File:Еш файл таңЎаМылЌаЎы 
  460465EnrichPane.No_Metadata:Нет ЎПступМыѠ
  461466 ÐŒÐµÑ‚аЎаММыѠ
  462    
   467 
  463468EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>МетаберілгеМЎерЎің еш элеЌеМті таңЎаМылЌаЎы</FONT></STRONG></HTML> 
  464469EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Эта часть ЌетаЎаММыѠ
  465  ÐœÐµ ЌПжет быть ОспПльзПваМа с этОЌ файлПЌ, О Ме пПЎлежОт ОзЌеМеМОяЌ.   
   470 ÐœÐµ ЌПжет быть ОспПльзПваМа с этОЌ файлПЌ, О Ме пПЎлежОт ОзЌеМеМОяЌ. 
  466471EnrichPane.Value_Field_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің таңЎаМып алыМғаМ тапсырЌасыМа арМалғаМ ЌағыМа 
  467472EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:МетаберілгеМЎерЎің таңЎаМып алыМғаМ элеЌеМтіМе берілгеМ ЌағыМа 
   
  478483ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Бөлу аяқталЎы. 
  479484ExplodeMetadataPrompt.Title:БерілгеМ базаЎағы Ќета-бергеМЎерЎі бөлу 
  480 ExplodeMetadataPrompt.Plugin:АшылғаМ кезЎе пайЎалаМатыМ плагОМ   
   485ExplodeMetadataPrompt.Plugin:АшылғаМ кезЎе пайЎалаМатыМ плагОМ 
  481486#*********************** 
  482487# 
  483488#****** ReplaceSrcWithHTMLPrompt ******* 
  484 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc:HTML Мұсқаға ауыстыру   
  485 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc_Tooltip:ГеМерацОялаМғаМ ГрОМстПуМ HTML МұсқаЌеМ құжатты ауыстыру   
  486 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Instructions:ГеМерацОялаМғаМ HTML МұсқасыМа құжатты ауыстыру HTML файлЎы өңЎеуге жәМе бПлашақта жОМақты қайта құруға ЌүЌкіМЎік береЎі. Бұл тПқтатылЌайтыМ үрЎіс жәМе түпкі ауыстырылғаМ құжат жОМақтаМ шығарылаЎы.   
  487 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_Title:HTML-ге ауыстыру ПрыМЎалЌаЎы.   
  488 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_ReplaceSrc:{0} құжаттары HTML МұсқауыЌеМ ауыстырылуы ЌүЌкіМ еЌес.   
  489 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.NotSrcReplaceable:ЀайлЎың бұл түрі  HTML Мұсқаға ауыстырылЌайЎы.   
  490 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_ReplaceSrc:Барлық таңЎалыМғаМ құжаттар HTML МұсқаЌеМ ауыстырылЎы   
  491 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_Title:ГеМерацОялаМғаМ HTML МұсқауыМа ауыстыру аяқталЎы.   
  492 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Title:Бастапқы құжатты HTML файлЌеМ ауыстыру   
  493 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Plugin:ПайЎалаМуға арМалғаМ плагОМ   
   489ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc:HTML Мұсқаға ауыстыру 
   490ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc_Tooltip:ГеМерацОялаМғаМ ГрОМстПуМ HTML МұсқаЌеМ құжатты ауыстыру 
   491ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Instructions:ГеМерацОялаМғаМ HTML МұсқасыМа құжатты ауыстыру HTML файлЎы өңЎеуге жәМе бПлашақта жОМақты қайта құруға ЌүЌкіМЎік береЎі. Бұл тПқтатылЌайтыМ үрЎіс жәМе түпкі ауыстырылғаМ құжат жОМақтаМ шығарылаЎы. 
   492ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_Title:HTML-ге ауыстыру ПрыМЎалЌаЎы. 
   493ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_ReplaceSrc:{0} құжаттары HTML МұсқауыЌеМ ауыстырылуы ЌүЌкіМ еЌес. 
   494ReplaceSrcWithHTMLPrompt.NotSrcReplaceable:ЀайлЎың бұл түрі  HTML Мұсқаға ауыстырылЌайЎы. 
   495ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_ReplaceSrc:Барлық таңЎалыМғаМ құжаттар HTML МұсқаЌеМ ауыстырылЎы 
   496ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_Title:ГеМерацОялаМғаМ HTML МұсқауыМа ауыстыру аяқталЎы. 
   497ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Title:Бастапқы құжатты HTML файлЌеМ ауыстыру 
   498ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Plugin:ПайЎалаМуға арМалғаМ плагОМ 
  494499#*********************** 
  495500# 
   
  497502WriteCDImagePrompt.CD_Name:CD-ROM аты 
  498503WriteCDImagePrompt.Export:ЭкспПрт 
  499 WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ кПллекОМы Windowsтың CD/DVD ЌүсіМ ЎОскісіМе экспПрттаңыз   
  500 WriteCDImagePrompt.Failed_Export:{0} кПллекцОяры CD-ROM-ға экспПрттала алЌайЎы.   
   504WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ кПллекОМы Windowsтың CD/DVD ЌүсіМ ЎОскісіМе экспПрттаңыз 
   505WriteCDImagePrompt.Failed_Export:{0} кПллекцОяры CD-ROM-ға экспПрттала алЌайЎы. 
  501506WriteCDImagePrompt.Failed_Title:ЭкспПрт сәтсіз 
  502 WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD кейбір файлЎарЎы жылЎаЌ пайЎалаМуЎа қПяЎы   
   507WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD кейбір файлЎарЎы жылЎаЌ пайЎалаМуЎа қПяЎы 
  503508WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:КітапѠ
  504509аМа серверіМ (жәМе ПпцОалЎы, кПллекцОя файлЎары) Ñ 
  505 ÐŸÑÑ‚-ЌашОМаға өз:қПйылатыМ CD-ROM-ÐŽÑ‹ құраЎы.   
  506 WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD еш файлЎы қПйЌайЎы   
   510Пст-ЌашОМаға өз:қПйылатыМ CD-ROM-ÐŽÑ‹ құраЎы. 
   511WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD еш файлЎы қПйЌайЎы 
  507512WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:КіәтапѠ
  508513аМа серверіМ кПЌпакт-ЎОскіЎеМ Ñ 
  509 ÐŸÑÑ‚-ЌашОМаға еш МәрсеМі құрЌай-ақ іскеқПсатың CD-ROM-ÐŽÑ‹ құраЎы.   
  510 WriteCDImagePrompt.Instructions:ӚзіМОМсталлаМЎырылатыМ Windows CD/DVD-ROM-ға бір МеЌесе көбірек кПллекцОяМы экспПрттаңыз (бұл кез келгеМ платфПрЌаЎа жұЌыс істегеМіЌеМ, CD/DVD-ROM-ЌеМ құрылғаМ жәМе WindowsпеМ ).   
   514Пст-ЌашОМаға еш МәрсеМі құрЌай-ақ іскеқПсатың CD-ROM-ÐŽÑ‹ құраЎы. 
   515WriteCDImagePrompt.Instructions:ӚзіМОМсталлаМЎырылатыМ Windows CD/DVD-ROM-ға бір МеЌесе көбірек кПллекцОяМы экспПрттаңыз (бұл кез келгеМ платфПрЌаЎа жұЌыс істегеМіЌеМ, CD/DVD-ROM-ЌеМ құрылғаМ жәМе WindowsпеМ ). 
  511516WriteCDImagePrompt.Progress_Label:ЀайлЎы көшіру. Бұл біраз уақыт алуы ЌүЌкіМ... 
  512 WriteCDImagePrompt.Size_Label:КаЌаЌеМ өлшеЌі:   
   517WriteCDImagePrompt.Size_Label:КаЌаЌеМ өлшеЌі: 
  513518WriteCDImagePrompt.Successful_Export:({0}) кПллекцОялары экспПртталЎы 
  514519WriteCDImagePrompt.Successful_Title:ЭкспПрт аяқталЎы 
  515520WriteCDImagePrompt.Title:КПллекцОяМы CD/DVD-ға  экспПрттау 
  516    
   521 
  517522#************************ 
  518523# 
  519524#****** ExportAsPrompt ******* 
  520525ExportAsPrompt.Export_Name:ДОректПрОя атауыМ экспПрттау 
  521 ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:Уақытша(tmp) каталПгтағы экспПртталғаМ кПллекцОялар сақталатыМ папкаМың аты .   
   526ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:Уақытша(tmp) каталПгтағы экспПртталғаМ кПллекцОялар сақталатыМ папкаМың аты . 
  522527ExportAsPrompt.Export:КПллекцОяМы экспПрттау 
  523528ExportAsPrompt.Export_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ кПллекцОяЎағы, таңЎаМылғаМ файл фПрЌатыМЎа,көрсетілгеМ ЎОректПрОяға экспПрттау. 
   
  533538ExportAsPrompt.SaveAs:ЭкспПрт ...-ге(ға) 
  534539ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:ЭкспПрттағыңыз келетіМ фПрЌатты таңЎаңыз 
  535 ExportAsPrompt.Cancel:ЖПю   
  536 ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:ЭкспПттау прПцесіМ жПю   
  537 ExportAsPrompt.Browse:Қарау   
  538 ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:xsl-файлыМ таңЎау   
  539 ExportAsPrompt.ApplyXSL:XSL-ÐŽÑ– {0}  файлыыМа қПлЎаМу   
  540 ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:XSL-файлыМ экспПртталғаМ файлЎарЎы кПМвертацОялау  үшіМ пайЎалаМу.   
  541 ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:Marc-жазуларыМ тПптау   
  542 ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:Барлық marc- жазуларыМ бір файлға тПптау.   
  543 ExportAsPrompt.MappingXML:КағылғаМ бейМеМі файлға қПлЎаМу   
   540ExportAsPrompt.Cancel:ЖПю 
   541ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:ЭкспПттау прПцесіМ жПю 
   542ExportAsPrompt.Browse:Қарау 
   543ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:xsl-файлыМ таңЎау 
   544ExportAsPrompt.ApplyXSL:XSL-ÐŽÑ– {0}  файлыыМа қПлЎаМу 
   545ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:XSL-файлыМ экспПртталғаМ файлЎарЎы кПМвертацОялау  үшіМ пайЎалаМу. 
   546ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:Marc-жазуларыМ тПптау 
   547ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:Барлық marc- жазуларыМ бір файлға тПптау. 
   548ExportAsPrompt.MappingXML:КағылғаМ бейМеМі файлға қПлЎаМу 
  544549ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:ИспПльзПвать файл ПтПбражеМОя Ўля кПМвертацОО экспПртОрПваММыѠ
  545  Ñ„айлПв.   
   550 Ñ„айлПв. 
  546551# 
  547552#***** Inherited Metadata ***** 
  548 ExtractedMetadata.Message:ТаңЎалыМғаМ файлЎа МеЌесе қалтаЎа ЌетаЎеректер бар, бірақ қазіргі уақытта жасырылғаМ. АлыМғаМ ЌетаЎеректерЎі қарастыру үшіМ Ѐайл ЌәзіріМе кіріп, ОпцОяМы жәМе СілтеЌе лақабыМ (ҰсыМыстар) таңЎау керек. СОпаттар парағыМЎа алыМғаМ ЌетаЎеректерЎі Көру-ÐŽÑ– таңЎаңыз, сПЎаМ сПң ОК-ÐŽÑ– басыңыз.   
   553ExtractedMetadata.Message:ТаңЎалыМғаМ файлЎа МеЌесе қалтаЎа ЌетаЎеректер бар, бірақ қазіргі уақытта жасырылғаМ. АлыМғаМ ЌетаЎеректерЎі қарастыру үшіМ Ѐайл ЌәзіріМе кіріп, ОпцОяМы жәМе СілтеЌе лақабыМ (ҰсыМыстар) таңЎау керек. СОпаттар парағыМЎа алыМғаМ ЌетаЎеректерЎі Көру-ÐŽÑ– таңЎаңыз, сПЎаМ сПң ОК-ÐŽÑ– басыңыз. 
  549554ExtractedMetadata.Title:Бұл папкаЎа/ файлЎа іріктеп алыМғаМ жасырыМ ЌетаберілгеМЎер бар. 
  550555# 
  551556#***** FileActions ***** 
  552557FileActions.Calculating_Size:ТаңЎалырғаМ файлЎар өлшеЌіМ тПлық есептеу 
   558FileActions.ChooseDestinationDirectory:ТағайыМЎағаМ папкаМы таңЎаңыз 
  553559FileActions.Copying:Көшіру {0} 
  554 FileActions.Could_Not_Delete:ЖПйыла алЌаЎы {0}   
  555 FileActions.Cyclic_Path:{0}көшірЌе құрыла алЌаЎы: тағайыМЎау папкасы Мегізгі папкаЎа.   
   560FileActions.Could_Not_Delete:ЖПйыла алЌаЎы {0} 
   561FileActions.Cyclic_Path:{0}көшірЌе құрыла алЌаЎы: тағайыМЎау папкасы Мегізгі папкаЎа. 
  556562FileActions.Deleting:ЖПю {0} 
  557563FileActions.Directories_Selected:{0} таңЎаМылғаМ папкалар 
   
  562568FileActions.File_Create_Error:Ѐайл құрыла алЌаЎы {0}. 
  563569FileActions.Folder_Create_Error:Папка құрыла алЌаЎы {0}. 
   570FileActions.Folder_Does_Not_Exist:Бұл папка табылЌаЎы, ПМың аты өзгертілгеМ МеЌесе алып тастылыМғаМ бПлуы ЌүЌкіМ 
  564571FileActions.File_Exists:{0} тағатыМЎау папкасыМЎа бар. Ол қайта жазылсыМ ба? 
  565 FileActions.File_Move_Error_Message:{0}-ÐŽÑ– аластыру ЌүЌкіМ бПлЌаЎы \n{1}.   
  566 FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nБұл файлЎы жПю ЌүЌкіМ бПлЌаЎы. Ол экстерМЎік бағЎарлаЌаЎа ашық еЌес екеМЎігіМ тексеріңіз Ўе,  қайта жПюға тырысыңыз.   
   572FileActions.File_Move_Error_Message:{0}-ÐŽÑ– аластыру ЌүЌкіМ бПлЌаЎы \n{1}. 
   573FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nБұл файлЎы жПю ЌүЌкіМ бПлЌаЎы. Ол экстерМЎік бағЎарлаЌаЎа ашық еЌес екеМЎігіМ тексеріңіз Ўе,  қайта жПюға тырысыңыз. 
  567574FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nЖПғарыЎа аталғаМ файл табылы алЌаЎы. БірЎе бұл файл\n жаңартылЎы; Бұл файлЎың әліЎе бар екеМЎігіМ тексеріңіз. 
  568575FileActions.File_Selected:1 файл таңЎаМылЎы 
  569 FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} файл(Ўар) жәМе 1 папка таңЎаМылЎы   
  570 FileActions.Files_Selected:{0} файл(Ўар) таңЎаМылЎы   
   576FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} файл(Ўар) жәМе 1 папка таңЎаМылЎы 
   577FileActions.Files_Selected:{0} файл(Ўар) таңЎаМылЎы 
  571578FileActions.Folder_Already_Exists:'{0}'атаулы папка қПлЎаМыста. Папка құру ЌүЌкіМ еЌес. 
  572579FileActions.Insufficient_Space_Message:ДОскілік\n кеңістіктің жеткілік сізЎігіМеМ файлЎың қОЌылы сәтсіз бПлЎы. Көшіру сәтті бПлуы үшіМ бұл файлға а\n жалғасы қажет: {0} 
  573580FileActions.Moving:АлЌастыру {0} 
  574581FileActions.No_Activity:Қажет қОЌылЎың еш қайсысы 
  575 FileActions.Read_Not_Permitted_Message:ОқылЌаЎы {0}.   
   582FileActions.Read_Not_Permitted_Message:ОқылЌаЎы {0}. 
  576583FileActions.Read_Only:ЖұЌыс кеңістігіМЎегі файлЎар тек ПқылаЎы жәМе жПйыла алЌайЎы. 
  577 FileActions.Replacing:АуыстырылаЎы {0}   
   584FileActions.Replacing:АуыстырылаЎы {0} 
  578585FileActions.Selected:{0}файлЎар жәМе {1}папка таңЎаМылЎы 
  579586FileActions.Unknown_File_Error_Message:файлы қОЌылы кезіМЎе еш Ñ 
   
  584591FileActions.Yes_To_All:Иә-бәріМе 
  585592FileActions.File_Permission_Detail:\n\nЕскерту: Жалпы ГрОМстПуМ КітапѠ
  586 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ИМтерфейсіМе, ГрОМстПуММың үй папкасыМа, {0} ЎегеМ\n, жазу құқығы қажет. Папкаға(жәМе барлық салыМғаМ папкаларға) ({1}) ағыЌЎағы пайЎалаМушы үшіМ, тПлық бару папкасыМ құрыңыз Ўа, қайталаМыз\n\n(МеЌесе, сіз тПлық бара алатыМ папкаға ГрОМстПуМЎы қайта құрыңыз, Ќысалы\n сізЎің үй папкаңызға МеЌесе”МеМің ҚұжаттарыЌ” папкасыМа)   
   593аМалық ИМтерфейсіМе, ГрОМстПуММың үй папкасыМа, {0} ЎегеМ\n, жазу құқығы қажет. Папкаға(жәМе барлық салыМғаМ папкаларға) ({1}) ағыЌЎағы пайЎалаМушы үшіМ, тПлық бару папкасыМ құрыңыз Ўа, қайталаМыз\n\n(МеЌесе, сіз тПлық бара алатыМ папкаға ГрОМстПуМЎы қайта құрыңыз, Ќысалы\n сізЎің үй папкаңызға МеЌесе”МеМің ҚұжаттарыЌ” папкасыМа) 
  587594 
  588595#************************ 
   
  593600FileAssociationDialog.Batch_File:ТПптық файлЎар. 
  594601FileAssociationDialog.Browse:Қарау. 
  595 FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:СізЎің файлЎық кеңістігіңізЎе пайЎалаМу үшіМ қПсыЌшы таңЎау   
   602FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:СізЎің файлЎық кеңістігіңізЎе пайЎалаМу үшіМ қПсыЌшы таңЎау 
  596603FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:СізЎің қПсыЌшаңызЎы қарау қәзір MacOS-қа блПкталғаМ 
  597604FileAssociationDialog.Browse_Title:ҚПсыЌшаМы таңЎау 
   
  620627Filter.2:МәтіМЎік файлЎар 
  621628Filter.3:БейМелер 
  622 Filter.4:PDF   
  623 Filter.5:MS Office Құжаты   
   629Filter.4:PDF 
   630Filter.5:MS Office Құжаты 
  624631Filter.All_Files:Барлық файлЎар 
  625632Filter.Filter_Tree:ЀайлЎарЎы көрсету 
   
  642649General.Cancel:Ауыстыру 
  643650General.Cancel_Tooltip:ӚзгерістерЎі ауыстыру(қПлЎаМылғаМ өзгерістерЎің ешқайсысы жПйылЌайЎы) 
   651General.CD:Dir өзгерту  
   652General.CD_Tooltip:Әртүрлі тізбелерЎеМ қарау 
   653General.ChooseCollectDirectory:Ӛз тізбеңізЎі таңЎаңыз... 
  644654General.Close:Жабу 
  645 General.Close_Tooltip:Осы ЎОалПгтық алаңЎы жабу   
   655General.Close_Tooltip:Осы ЎОалПгтық алаңЎы жабу 
  646656General.Edit:БелгіМі реЎакцОялау 
  647657General.Error:Қате 
   658General.LLS_Not_Started:Кіру батырЌасыМ басқаМша, сіз Greenstone серверіМ жіберЎіңіз. \n Егер сіз Псы жасап қПйсыңыз, тПптаЌаМы қарап шығу үшіМ ГрОМстПуМ ОМтерфейсіМЎегі алЎыМ-ала таңЎау батырЌасыМ басыңыз. 
   659General.LLS_Not_Started_Title:Әлі қПсылЌағаМ жергілікті кітапѠ
   660аМалық сервер. 
  648661General.No:ЖПқ 
  649662General.NotSunJava:Java ЎОстрОбьютер: {0}\n Назар ауЎарыңыз, кітапѠ
   
  655668General.Outstanding_Processes_Title:АяқталуЎы күту 
  656669General.Pure_Cancel_Tooltip:Бұл қОЌалЎы үзу (еш өзгеріс жасалЌайЎы) 
   670General.Reconfigure:ҚПлЎаМ өзіңізЎің веб-серверіңізЎі қайта күйге келтіріңіз 
  657671General.Review_Output:ТөЌеМЎегі өМіЌЎі қараңыз: 
  658 General.Redo:Қайтару   
  659 General.Redo_Tooltip:АлЎыңғы Пткатты қайта құру   
  660 General.Undo:Ауыстыру   
  661 General.Undo_Tooltip:СПңғы түзетуЎі ауыстыру   
   672General.Redo:Қайтару 
   673General.Redo_Tooltip:АлЎыңғы Пткатты қайта құру 
   674General.Undo:Ауыстыру 
   675General.Undo_Tooltip:СПңғы түзетуЎі ауыстыру 
  662676General.Usage:ПайЎалаМу: {0} <params>\n барлық өлшеЌЎер өзіМЎік, бірақ кітапѠ
  663677аМалық ОМтерфейс егер саМЎық Greenstone кітапѠ
   
  669683# 
  670684#***** GShell ***** 
  671 GShell.BadArgument:{0} өлшеЌі жараЌсыз.   
  672 GShell.BadArgumentValue:{0} параЌетріМің жараЌсыз ЌағыМасы бар.   
  673 GShell.BadPluginOptions:{0} плагОМіМЎе Машар аргуЌеМт қПлЎаМылЎы.   
  674 GShell.BadClassifierOptions:КлассОфОкатПр өлшеЌіМің Ќаңызы Ўұрыс еЌес {0}.   
   685GShell.BadArgument:{0} өлшеЌі жараЌсыз. 
   686GShell.BadArgumentValue:{0} параЌетріМің жараЌсыз ЌағыМасы бар. 
   687GShell.BadPluginOptions:{0} плагОМіМЎе Машар аргуЌеМт қПлЎаМылЎы. 
   688GShell.BadClassifierOptions:КлассОфОкатПр өлшеЌіМің Ќаңызы Ўұрыс еЌес {0}. 
  675689GShell.Build.Auxilary:ҚПсыЌша файлЎарЎы құру жәМе жПю... 
  676690GShell.Build.BuildBegun1:************** Құру басталЎы ************** 
  677 GShell.Build.BuildCancelled:**************   ÐÑƒÑ‹ÑÑ‚ырылЎы  **************   
   691GShell.Build.BuildCancelled:**************   ÐÑƒÑ‹ÑÑ‚ырылЎы  ************** 
  678692GShell.Build.BuildComplete1:************** Құру аяқталЎы ************** 
  679693GShell.Build.CompressText:МәтіМЎі қысу... 
  680694GShell.Build.Index:НегізЎелгеМ ОМЎексті құру {0-index source and level}... 
  681695GShell.Build.InfoDatabase:БерілгеМ ЌәліЌеттік базаМы құру... 
  682 GShell.Build.Phind:Phind классОфОкатПрыМың бапталуы . Бұл біраз уақыт алуы ЌүЌкіМ...   
  683 GShell.Schedule.ScheduleBegun1:************* Кезектілік БасталЎы *************   
  684 GShell.Schedule.ScheduleComplete1:*********** Кезектілік АяқталЎы*********   
  685 GShell.Schedule.ScheduleDelete:** Бар кезектіліктерЎің жПйылуы **   
   696GShell.Build.Phind:Phind классОфОкатПрыМың бапталуы . Бұл біраз уақыт алуы ЌүЌкіМ... 
   697GShell.Schedule.ScheduleBegun1:************* Кезектілік БасталЎы ************* 
   698GShell.Schedule.ScheduleComplete1:*********** Кезектілік АяқталЎы********* 
   699GShell.Schedule.ScheduleDelete:** Бар кезектіліктерЎің жПйылуы ** 
  686700GShell.Command:Бұйрық 
  687701GShell.Failure:Бұйрық іске аспаЎы. 
  688702GShell.Import.FileNotProcessed:{0-target file path} файлы таМылЎы, бірақ бір-Ўе-бір плагОМЌеМ өңЎеле алЌайЎы 
  689 GShell.Import.FileNotRecognised:ПМың тОпі ГрОМстПуММың ешбір плагОМіЌеМ таМылЌағаМЎықтаМ, ПғаМ қПсуға бПлЌайЎы.   
   703GShell.Import.FileNotRecognised:ПМың тОпі ГрОМстПуММың ешбір плагОМіЌеМ таМылЌағаМЎықтаМ, ПғаМ қПсуға бПлЌайЎы. 
  690704GShell.Import.FileProcessing:Ѐайл {0-target file path} плагОМЌеМ өңЎелуЎе {1-plugin name}. 
  691705GShell.Import.FileProcessingError:Ѐайл {0-target file path} өМЎеу кезіМЎе қателікке жПлықты. 
   
  697711GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 өңЎелЎі жәМе кПллекцОяға қПсылЎы. 
  698712GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} плагОМЎер көЌегіЌеМ қПсуға бөгеттер бПлЎы. (веб-беттегі бейМелер тОпі) 
  699 GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 қПсу плагОМЌеМ ескертілЎі (Ќысалы: веб-беттегі бейМе).   
   713GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 қПсу плагОМЌеМ ескертілЎі (Ќысалы: веб-беттегі бейМе). 
  700714GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} таМылЌаЎы жәМе кПллекцОяЎа бПла алЌайЎы. 
  701715GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 таМылЌаЎы жәМе кПллекцОяЎа бПла алЌайЎы. 
   
  703717GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 қабылЎаМбаЎы. 
  704718GShell.Import.ImportComplete3:\n 
  705 GShell.Import.Warning:{0-plugin name} Назар ауЎару:   
   719GShell.Import.SegmentProcessing:СегЌетті өңЎеу {сегЌеМт МөЌері -0 }. 
   720GShell.Import.SegmentProcessingError:СегЌетті өңЎеуЎе қате кетті {сегЌеМт МөЌері -0 }. 
   721GShell.Import.Warning:{0-plugin name} Назар ауЎару: 
  706722GShell.Parsing_Metadata_Complete:АрѠ
  707723ОвтелгеМ Ќетабірліктер тПлығыЌеМ алыМып тасталЎы. 
   
  715731# colours. If necessary this can be changed. 
  716732GUI.Create:Құру 
  717 GUI.Create_Tooltip:ГрОстПуМЎы пайЎалаМып өзіңізЎің кПллекцОяңызЎы құрыңыз.   
   733GUI.Create_Tooltip:ГрОстПуМЎы пайЎалаМып өзіңізЎің кПллекцОяңызЎы құрыңыз. 
  718734GUI.Design:ЖПба 
  719735GUI.Design_Tooltip:СізЎің кПллекцОяңызЎы таМыстыру жәМе ПМың фуМкцОПМалЎық ЌүЌкіМЎіктеріМ жПбалаңыз. 
  720736GUI.Download:Жүктеу 
  721737GUI.Download_Tooltip:СізЎің кПллекцОяңызға қПрларЎы ИМтерМеттеМ жүктеу. 
  722 GUI.Enrich:ТПлтыру   
   738GUI.Enrich:ТПлтыру 
  723739GUI.Enrich_Tooltip:СізЎің кПллекцОяңызЎағы файлЎарға ЌетаберілгеМЎерЎі беру. 
  724 GUI.Format:ЀПрЌат   
  725 GUI.Format_Tooltip:КПллекцОяМың сыртқы пішіМіМ құру   
   740GUI.Format:ЀПрЌат 
   741GUI.Format_Tooltip:КПллекцОяМың сыртқы пішіМіМ құру 
  726742GUI.Gather:ЖОМау 
  727743GUI.Gather_Tooltip:СізЎің кПллекцОяңызға қПсу үшіМ файлЎарЎы таңЎау. 
   744GUI.CollectHome.title:ЖОМалғаМ тізбелер өзгертілгеМ еЎі 
   745GUI.CollectHome.message:Тізбе жОыММың ЌағыМасы өзгертілЎі: 
   746GUI.CollectHome.to:кіЌге: 
   747GUI.CollectHome.dir:{0} 
   748GUI.CollectHome.gli:Жаңа тПптаЌа жОМақтарыМ еате сақтау үшіМ кітапѠ
   749аМалық ОМтерфейсті қалайсыз ба? 
   750GUI.CollectHome.server:ТізбеМің жаңа ЌағыМаларыМ есте сақтау үшіМ, Greenstone серверіМ қПлЎаМғыңыз келеЎі Ќе? 
   751GUI.CollectHome.resetToDefault:ЖПқ, үМЎеЌеу бПйыМша күйге келтірулерЎің тастауы 
   752GUI.CollectHome.leaveAtDefault:ЖПқ, ПрыМЎаЌауЎа қалЎыр 
   753GUI.CollectHome.reset:ҮМеЌЎеу бПйыМша тастау 
   754 
  728755#*************** 
  729756# 
   
  731758Help.Contents:МазЌұМы 
  732759Help.Title:КітапѠ
  733 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ОМтерфейстің көЌек беттері   
   760аМалық ОМтерфейстің көЌек беттері 
  734761#**************************** 
  735762# 
  736763#***** Invalid Metadata ****** 
  737 InvalidMetadata.Message:МетаберілгеМЎерЎіҢ бұл элеЌеМті алЎыМ-ала аМықталғаМ белгіМің тек біреуіМ қабылЎай алаЎы. Бар белгіМің біреуіМ таңЎаңыз.   
  738 InvalidMetadata.Title:ЖараЌсыз ЌетаберілгеМЎер   
   764InvalidMetadata.Message:МетаберілгеМЎерЎіҢ бұл элеЌеМті алЎыМ-ала аМықталғаМ белгіМің тек біреуіМ қабылЎай алаЎы. Бар белгіМің біреуіМ таңЎаңыз. 
   765InvalidMetadata.Title:ЖараЌсыз ЌетаберілгеМЎер 
  739766#*************************** 
  740767# 
  741768#***** LegacyCollection 
  742 LegacyCollection.Message:БИГ(GLI)-пеМ құрылЌағаМ кПллекцОяМы жүктегіңіз келеЎі.Бар ЌетаберілгеМЎер Dublin Core ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМа ОЌпПртталаЎы. ТүпМұсқалық ЌетаберілгеМЎер import.bak папкасыМЎа сақталаЎы   
  743 LegacyCollection.Title:Сыртқы кПллекцОяМы жүктеу   
   769LegacyCollection.Message:БИГ(GLI)-пеМ құрылЌағаМ кПллекцОяМы жүктегіңіз келеЎі.Бар ЌетаберілгеМЎер Dublin Core ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМа ОЌпПртталаЎы. ТүпМұсқалық ЌетаберілгеМЎер import.bak папкасыМЎа сақталаЎы 
   770LegacyCollection.Title:Сыртқы кПллекцОяМы жүктеу 
  744771#*************************** 
  745772# 
   
  767794#***** Menu Options ***** 
  768795Menu.Collapse:ПапкаМы жабу 
   796Menu.Copy_Collection:тПптаЌаМы көшіру... 
  769797Menu.Edit:РеЎакцОялау 
  770798Menu.Edit_Copy:Көшіру ({0}-c) 
   
  773801Menu.Expand:ПапкаМы ашу 
  774802Menu.Explode_Metadata_Database:МетаберілгеМЎерЌеМ берілгеМЎер базасыМ бөлу 
  775 Menu.Replace_SrcDoc_With_HTML:HTML МұсқауыЌеМ ауыстыру   
   803Menu.Replace_SrcDoc_With_HTML:HTML МұсқауыЌеМ ауыстыру 
  776804Menu.File:Ѐайл 
  777805Menu.File_Associations:ЀайлЎың ассПцОацОялары... 
   
  780808Menu.File_Delete:ЖПю... 
  781809Menu.File_Exit:Кығу 
  782 Menu.File_ExportAs:ЭкспПрт...   
   810Menu.File_ExportAs:ЭкспПрт... 
  783811Menu.File_New:Жаңа... 
  784812Menu.File_Open:Ашу... 
  785 Menu.File_Options:ОпцОялар...   
   813Menu.File_Options:ОпцОялар... 
  786814Menu.File_Save:Сақтау 
  787815Menu.Help:КөЌек 
  788 Menu.Help_About:О... 
   816Menu.Help_About:ЖайыМЎа... 
  789817Menu.Metadata_View:ҮшіМ берілгеМ ЌетаберілгеМЎер{0} 
   818Menu.Move_Collection:Бұл тПптаМы ауыстыру 
 
  790819Menu.Open_Externally:Сыртқы бағЎарлаЌаМы ашу 
  791820#******************** 
   
  804833# 
  805834#***** MetadataSetDialog********** 
  806 MetadataSetDialog.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМың басқару   
  807 MetadataSetDialog.Add_Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМың қПсу   
  808 MetadataSetDialog.Current_Sets:БерілгеМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығы   
  809 MetadataSetDialog.Available_Sets:ҚПл жететіМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығы   
  810 MetadataSetDialog.Add:ҚПсу...   
  811 MetadataSetDialog.Add_Tooltip:КПллекцОяға ЌетаберілгеМЎерЎің жаңа жОыМтығыМ қПсу   
  812 MetadataSetDialog.New_Set:Жаңа...   
  813 MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің жаңа жОыМтығыМ құру   
  814 MetadataSetDialog.Add_Set:ҚПсу   
  815 MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің таңЎаМылғаМ жОыМтығыМ... қПсу   
  816 MetadataSetDialog.Browse:Қарау...   
  817 MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:КПллекцОяға ЌетаберілгеМЎерЎің жаңа жОыМтығыМ қПсу   
  818 MetadataSetDialog.Edit:Түзеу ...   
  819 MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМ түзеу   
  820 MetadataSetDialog.Remove:ЖПю   
  821 MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМ кПллекцОяЎаМ жПю   
  822 MetadataSetDialog.Elements:ТаңЎаМылғаМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМың элеЌеМттері   
   835MetadataSetDialog.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМың басқару 
   836MetadataSetDialog.Add_Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМың қПсу 
   837MetadataSetDialog.Current_Sets:БерілгеМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығы 
   838MetadataSetDialog.Available_Sets:ҚПл жететіМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығы 
   839MetadataSetDialog.Add:ҚПсу... 
   840MetadataSetDialog.Add_Tooltip:КПллекцОяға ЌетаберілгеМЎерЎің жаңа жОыМтығыМ қПсу 
   841MetadataSetDialog.New_Set:Жаңа... 
   842MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің жаңа жОыМтығыМ құру 
   843MetadataSetDialog.Add_Set:ҚПсу 
   844MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің таңЎаМылғаМ жОыМтығыМ... қПсу 
   845MetadataSetDialog.Browse:Қарау... 
   846MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:КПллекцОяға ЌетаберілгеМЎерЎің жаңа жОыМтығыМ қПсу 
   847MetadataSetDialog.Edit:Түзеу ... 
   848MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМ түзеу 
   849MetadataSetDialog.Remove:ЖПю 
   850MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМ кПллекцОяЎаМ жПю 
   851MetadataSetDialog.Elements:ТаңЎаМылғаМ ЌетаберілгеМЎер жОыМтығыМың элеЌеМттері 
  823852 
  824853#**************************************** 
  825854# 
  826855#***** MetadataSetNamespaceClash warning*** 
  827 MetadataSetNamespaceClash.Title:МетаберілгеМЎер атаулары кеңісігіМЎегі кОкілжіқ   
  828 MetadataSetNamespaceClash.Message:МетаберілгеМЎерЎі теру, сіз таңап алғаМ қПсу ({0}) кПллекцОяЎағы бар бір атауға сәйкес, атау кеңістігіМе Ое. Егер сіз Псы жаңа жОыМтықты қПссаңыз, ескі жПйылып ПМың ПрМаМа жаңа қПсылаЎы. Сәйкес элеЌеМттері бПлғаМ жағЎайЎа, ЌетаберілгеМЎерге берілгеМ барлық белгілер жаңа жОыМтыққа аустырлаЎы.   
   856MetadataSetNamespaceClash.Title:МетаберілгеМЎер атаулары кеңісігіМЎегі кОкілжіқ 
   857MetadataSetNamespaceClash.Message:МетаберілгеМЎерЎі теру, сіз таңап алғаМ қПсу ({0}) кПллекцОяЎағы бар бір атауға сәйкес, атау кеңістігіМе Ое. Егер сіз Псы жаңа жОыМтықты қПссаңыз, ескі жПйылып ПМың ПрМаМа жаңа қПсылаЎы. Сәйкес элеЌеМттері бПлғаМ жағЎайЎа, ЌетаберілгеМЎерге берілгеМ барлық белгілер жаңа жОыМтыққа аустырлаЎы. 
  829858#********************************************* 
  830859# 
   
  856885Mirroring.DownloadJob.Log:ЛПгтарЎы қарау 
  857886Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Жүктеу туралы ЌәліЌетті қарау 
  858 Mirroring.DownloadJob.Log_Title:Жүктеу журМалы   
   887Mirroring.DownloadJob.Log_Title:Жүктеу журМалы 
  859888Mirroring.DownloadJob.Pause:Үсіліс 
  860889Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Бұл жүктеу тПқтату 
   
  865894Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:ПайЎалаМушыМың қОЌалыМ күту 
  866895Mirroring.Invalid_URL:ЕМгізілгеМ URL жараЌсыз. ЖөМЎеуіңізЎі сұрайЌыз. 
  867 Mirroring.Invalid_URL_Title:URL ЌекеМ-жайы Ўұрыс еЌес   
   896Mirroring.Invalid_URL_Title:URL ЌекеМ-жайы Ўұрыс еЌес 
  868897Mirroring.Preferences:КүйіМе келтірулер... 
  869898Mirroring.Preferences_Tooltip:ПрПксОге жәМе/МеЌесе прПксО серверіМ күйМе келтіруЎі реЎакцОялауға рұқсат ету 
   
  874903аМасыМың лПкальЎық веб-серверіМің ЌекеМ-жайыМ аМықтаЌасаңыз, Сіз өзіМізЎің жаңа кПллекцОяларыңызЎы КітапѠ
  875904аМалық ОМтерфейс көЌегіЌеМ көре алЌайсыз. Сіз ПМы қәзір, төЌеМЎе ПрМалысқаМ ЌәтіМЎік алаңЎа. НеЌесе кейіМірек, ЌеМюЎе байлаМысты таңЎап, ПпцОяларғакіріп жасай аласыз. Есте сақтаңыз, Мағыз URL http:// прПтПкПлыМаМ басталаЎы жәМе ("gsdl" ГрОМстПуМың лПкальЎық кітапѠ
  876 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› сервері үшіМ МеЌесе "library"  басқа веб-серверлер үшіМ) ПрыМЎалатыМ атпеМ аяқталуы ықтОЌал.   
   905аМалық сервері үшіМ МеЌесе "library"  басқа веб-серверлер үшіМ) ПрыМЎалатыМ атпеМ аяқталуы ықтОЌал. 
  877906MissingEXEC.Title:ГрОМстПуМ КітапѠ
  878 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹ÐœÑ‹Ò£ ЌекеМ-жайыМық жПқтығы.   
   907аМасыМың ЌекеМ-жайыМық жПқтығы. 
  879908#***** Missing EXEC_GS3 ***** 
  880909MissingEXEC_GS3.Message:Назар ауЎарыңыз! Сіз КітапѠ
  881 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ИМтерфейсте жаңа жОМақтарЎы көре аласыз, егер Сіз Tomcat желілік веб-серверЎе ГрОМстПуМға ЎОректПрОя жПлыМ таңЎаңыз. МұМы келесі ЌәтіМЎі жПлаққа еМгізе Птырып МеЌесе кешірек, ОпцОя Ќәзірі арқылы БайлаМыс лақабыМ таңЎап  қазір істеңіз. ЕсіңізЎе сақтаңыз, шыМайы URL ЌыМа пртПкПлЌеМ "http://" басталуы керек. ӘЎепкі ЌекеМжай http://localhost:8080/greenstone3.   
   910аМалық ИМтерфейсте жаңа жОМақтарЎы көре аласыз, егер Сіз Tomcat желілік веб-серверЎе ГрОМстПуМға ЎОректПрОя жПлыМ таңЎаңыз. МұМы келесі ЌәтіМЎі жПлаққа еМгізе Птырып МеЌесе кешірек, ОпцОя Ќәзірі арқылы БайлаМыс лақабыМ таңЎап  қазір істеңіз. ЕсіңізЎе сақтаңыз, шыМайы URL ЌыМа пртПкПлЌеМ "http://" басталуы керек. ӘЎепкі ЌекеМжай http://localhost:8080/greenstone3. 
  882911MissingEXEC_GS3.Title:ГрОМстПуМ 3 КітапѠ
  883 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹ÐœÑ‹Ò£ ЌекеМжайы жПқ   
   912аМасыМың ЌекеМжайы жПқ 
  884913#***** Missing GLIServer ***** 
  885914MissingGLIServer.Message:Назар ауЎарыңыз! КітапѠ
  886 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ИМтерфейстің жОМақтарыЌеМ Сіз жұЌыс істей алЌайсыз, егер Сіз ГрОМстПуМ "gliserver" сыртқы серверіМің скрОпт ЌекеМжайыМ көрсетпесеңіз.  МұМы Сіз төЌеМЎе ПрМаласқаМ келесі ЌәтіМЎі жПлақта МеЌесе кешірек, ОпцОяға кіріп, БайлаМыс лақабыМ таңЎап  қазір жасауыңызға бПлаЎы.  ЕсіңізЎе сақтаңыз, шыМайы URL  "http://"-ЌеМ басталап жәМе "gliserver"-ЌеМ бітуі керек.   
  887 MissingGLIServer.Title:БИГ GLIServer серверіМің ЌекеМжайы табылЌаЎы   
   915аМалық ИМтерфейстің жОМақтарыЌеМ Сіз жұЌыс істей алЌайсыз, егер Сіз ГрОМстПуМ "gliserver" сыртқы серверіМің скрОпт ЌекеМжайыМ көрсетпесеңіз.  МұМы Сіз төЌеМЎе ПрМаласқаМ келесі ЌәтіМЎі жПлақта МеЌесе кешірек, ОпцОяға кіріп, БайлаМыс лақабыМ таңЎап  қазір жасауыңызға бПлаЎы.  ЕсіңізЎе сақтаңыз, шыМайы URL  "http://"-ЌеМ басталап жәМе "gliserver"-ЌеМ бітуі керек. 
   916MissingGLIServer.Title:БИГ GLIServer серверіМің ЌекеМжайы табылЌаЎы 
  888917#***** Missing GSDL ***** 
  889918MissingGSDL.Message:Ескерту! Сіз КітапѠ
   
  891920аМасыМың лПкальЎық көшірЌесіМің қПсыЌша құрылғысыМсыз бара алЌайсыз. Егер сіз қабылЎағаМ Ñ 
  892921абарлаЌаМы қате Ўесеңіз, өз ОМсталяцОяМызЎы жәМе скрОпт файлыМЎағы МеЌесе КітапѠ
  893 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ИМтерфейс бұйрығыМЎа көрсетілгеМ жПлЎы тексеріңіз.   
  894 MissingGSDL.Title:ГрОМстПуМ жПлЎың бПлЌауы   
   922аМалық ИМтерфейс бұйрығыМЎа көрсетілгеМ жПлЎы тексеріңіз. 
   923MissingGSDL.Title:ГрОМстПуМ жПлЎың бПлЌауы 
  895924#***** Missing PERL ***** 
  896925MissingPERL.Message:Ескерту! PERL қПМЎырЌай сіз жаңа кПллекцОялар құра алЌасыз, жәМе бар кПллекцОяларЎы ЎаЌыта алЌайсыз. КітапѠ
  897926аМалық ИМтерфейс сізЎің жүйеңізЎеМ PERL-ÐŽÑ– таба алЌаЎы. Егер сіз қабылЎағаМ Ñ 
  898927абарлаЌаМы қате Ўесеңіз, өз ОМсталяцОяМызЎы жәМе скрОпт файлыМЎағы МеЌесе КітапѠ
  899 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ИМтерфейс бұйрығыМЎа көрсетілгеМ жПлЎы тексеріңіз.   
   928аМалық ИМтерфейс бұйрығыМЎа көрсетілгеМ жПлЎы тексеріңіз. 
  900929MissingPERL.Title:PERL-ге жПлЎың бПлЌауы 
  901930#******* MissingImageMagick ******** 
   
  903932аМалық ИМтерфейс ImageMagick–Мың таба алЌаЎы, сПМЎықтаМ ImagePlug жұЌыс істеЌейЎі. Егер, сіз бейМелер кПллекцОясыМ құрғыңыз келсе, ImageMagick ОМсталяцОяңыз. 
  904933MissingImageMagick.Title:ImageMagick жПқ 
   934#******* MissingPDFBox ******** 
   935MissingPDFBox.Message:PDF-құжаттарЎың 1.5  жәМе ПЎаМ Ўа басқаМұсқаларыМ өңЎеу үшіМ, берілгеМ көзЎерЎеМ PDFBox кеңейтілгеМ түріМ жүктеңіз \ nhttp :/ / svn.greenstone.org / {0} gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java. {1} \ nInstall өзіМің папкаға ПМың алыңыз {2}. СПЎаМ сПң ЌаңызЎы PDFPlugin pdfbox_conversion өшірілгеМ күйге келтіру. 
   936MissingPDFBox.Title:PDFBox кеңейтілуЎің бПлЌауы 
   937#******** Multiple filename encodings not supported ******* 
   938NoEncodingSupport.Message:СізЎің тіліңіз, UTF-8-те көріМіп тұр. СізЎің ПрМатылыЌЌеМ UTF-8-ға арМалғаМ МөЌірлер, файл аттары ПқылЌайЎы. 
   939NoEncodingSupport.Title:Ѐайл аты кПЎтауыМың қПлЎаушысыМың бПлЌауы 
   940#******** Non-standard collect home ******* 
   941NonStandardCollectHome.Message:СізЎің ағыЌЎағы home {0} жОыМы Greenstone ПрМатылыЌыМаМ шектеріМеМ алыста ПрМаласқаМ жәМе {1}-ге тізбелер жОыМыМ үМеЌЎеу бПйыМша. СізЎің таңЎауыңыз бПйыМша тізбеЎеМ жОыМЌеМ жұЌыс істеу, Ќәзірге өтіңіз Ѐайл> НастрПйкО> ППЎключеМОе О устаМПвОте, сПЎаМ сПң папкаға Collect тізбеге ПрМатасыз. 
   942NonStandardCollectHome.Title:Қалыпсыз home жОыМ 
  905943#***************************** 
  906944# 
   
  908946NewCollectionPrompt.Base_Collection:Бұл кПллекцОяМы... базалаңыз: 
  909947NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Жаңа кПллекцОяМы... базалау үшіМ бар кПллекцОяМы таңЎаМыз 
   948NewCollectionPrompt.ChooseACollection:ТПптаЌаМы таңЎаңыз 
  910949NewCollectionPrompt.Collection_Description:МазЌұМыМың жазбасы: 
  911950NewCollectionPrompt.Collection_Name:КПллекцОялар папкасы: 
  912 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:Бұл жеке кПллекцОя   
  913 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:Бұл кПллекцОя, тек ПМы құрғаМ пайЎалаМушыЌеМ жәМе тПптағы пайЎалаМушыларЌеМ ғаМа өзгертіле алаЎы "all-collections-editor".   
  914 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:Бұл жеке кПллекцОя еЌес   
  915 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:Бұл кПллецОя тек тПптағы пайЎалаМушыЌеМ ғаМа өзгертіле алаЎы "all-collections-editor".   
   951NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:Бұл жеке кПллекцОя 
   952NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:Бұл кПллекцОя, тек ПМы құрғаМ пайЎалаМушыЌеМ жәМе тПптағы пайЎалаМушыларЌеМ ғаМа өзгертіле алаЎы "all-collections-editor". 
   953NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:Бұл жеке кПллекцОя еЌес 
   954NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:Бұл кПллецОя тек тПптағы пайЎалаМушыЌеМ ғаМа өзгертіле алаЎы "all-collections-editor". 
  916955NewCollectionPrompt.Error:Жаңа кПллекцОяЎа қателік. 
  917956NewCollectionPrompt.Instructions:Жаңа кПллекцОяЎа құру үшіМ, төЌеМЎе ПрМалысқаМ алаңЎарЎы тПлтырыңыз. 
  918957NewCollectionPrompt.NewCollection:Жаңа кПллекцОя 
   958NewCollectionPrompt.OtherCollections:басқа тПптаЌалар... 
   959NewCollectionPrompt.Select:ТаңЎау 
  919960NewCollectionPrompt.Title:Жаңа кПллекцОяМы құру. 
  920961NewCollectionPrompt.Title_Clash:Сіз кПллекцОяңызға таңЎағаМ атау, пайЎалаМыста бар. Жалғыстырайық па? 
   
  933974# 
  934975#******* OldWGET ******* 
  935 NoPluginExpectedToProcessFile.Message:ГрОМстПуМ плагОМЎерЎің біреуі Ўе файлЎы өңЎеу үшіМ тағайыМЎалЌағаМ "{0}". ЀайлЎың кеңейтілуі Ўұрыс екеМЎігіМ тексеріңіз. Егер Пл Ўұрыс бПлса, өңЎеу үшіМ UnknownPlug плагОМіМ пайЎалаМыңыз.   
   976NoPluginExpectedToProcessFile.Message:ГрОМстПуМ плагОМЎерЎің біреуі Ўе файлЎы өңЎеу үшіМ тағайыМЎалЌағаМ "{0}". ЀайлЎың кеңейтілуі Ўұрыс екеМЎігіМ тексеріңіз. Егер Пл Ўұрыс бПлса, өңЎеу үшіМ UnknownPlug плагОМіМ пайЎалаМыңыз. 
  936977NoPluginExpectedToProcessFile.Title:ПлагОМЎерЎің ешқасысыЎа файлЎы өңЎеуге арМалЌағаМ 
  937978#*********************** 
   
  943984OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:ТаңЎаМылғаМ кПллекцОяМы кітапѠ
  944985аМалық ОМтерфейске жүктеу 
  945 OpenCollectionDialog.Title:ГрОМстПуМ кПллекцОясыМ ашу   
   986OpenCollectionDialog.Title:ГрОМстПуМ кПллекцОясыМ ашу 
  946987#********************** 
  947988# 
  948989#***** Options Pane inside CreatePane ***** 
  949 OptionsPane.Cancelled:- ауыстырылЎы   
   990OptionsPane.Cancelled:- ауыстырылЎы 
  950991OptionsPane.LogHistory:Тіркеулер тарОѠ
  951992ы 
  952993OptionsPane.Successful:сәтті 
  953 OptionsPane.Scheduled:- кезек   
   994OptionsPane.Scheduled:- кезек 
  954995OptionsPane.Unknown:белгісіз 
  955 OptionsPane.Unsuccessful:- сәтсіз   
   996OptionsPane.Unsuccessful:- сәтсіз 
  956997#******************* 
  957998# 
  958999#***** Preferences ***** 
  959 Preferences:Күй келтіру   
   1000Preferences:Күй келтіру 
  9601001Preferences.Connection:Бірліктер 
  9611002Preferences.Connection_Tooltip:ГрОМстПуМ кітапѠ
  962 Ð°ÐœÐ°Ñ‹ÐœÑ‹Ò£ URL-Ñ‹Ðœ қПМЎыру жәМе сәйкес прПксО-бірліктерЎі кескіМЎеу   
  963 Preferences.Connection.GLIServer_URL:ГрОМстПуМ серверіМің URL-і :   
  964 Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:ГрОМстПуМ серверіМің "gliserver" CGI скрОптіЌеМ бірге URL-і   
   1003аМаыМың URL-Ñ‹Ðœ қПМЎыру жәМе сәйкес прПксО-бірліктерЎі кескіМЎеу 
   1004Preferences.Connection.GLIServer_URL:ГрОМстПуМ серверіМің URL-і : 
   1005Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:ГрОМстПуМ серверіМің "gliserver" CGI скрОптіЌеМ бірге URL-і 
  9651006Preferences.Connection.Library_Path:кітапѠ
  966 Ð°ÐœÐ° жПлы:   
   1007аМа жПлы: 
  9671008Preferences.Connection.Library_Path_GS3:ГрОМстПуМың веб жПлы: 
  968 Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:ГрОМстПуМ вебсерверіМің URL   
  969 Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:ГрОМстПуМ вебсерверіМің URL ЌекеМ жайы   
  970 Preferences.Connection.Library_Path_Connection_Failure:БайлаМыс қатесі. ГрОМстПуМ сервері {0} үшіМ қПсылғаМыМ тексеріңіз.   
   1009Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:ГрОМстПуМ вебсерверіМің URL 
   1010Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:ГрОМстПуМ вебсерверіМің URL ЌекеМ жайы 
   1011Preferences.Connection.Library_Path_Connection_Failure:БайлаМыс қатесі. ГрОМстПуМ сервері {0} үшіМ қПсылғаМыМ тексеріңіз. 
   1012Preferences.Connection.CollectDirectory:ТізбелерЎің жОыМы : 
   1013Preferences.Connection.CollectDirectory_Tooltip:Сіз жұЌыс жасағыңыз келгеМ каталПгқа жПлЎаЌа. 
  9711014Preferences.Connection.ProgramCommand:АлЎыМыМ қарау бұйрығы: 
  9721015Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:КПллекцОяМы алЎа-ала қарауға қПлЎаМатыМ, бағЎарлаЌаМы қПсу бұйрығы. Қажет жерЎе %1-ÐŽÑ– кПллекцОяМың ЌекеМ-жайы жәМе сөзЎік  белгі үшіМ. БелгітығыМ ретіМЎе пайЎалаМуЎы ұЌытпаңыз. 
  9731016Preferences.Connection.Proxy_Host:ПрПксО-Ñ 
  9741017Пст 
  975 Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:СізЎіМ прПксО-серверіңізЎің ЌекеМ жайыМ көрсетіңіз   
  976 Preferences.Connection.Proxy_Port:ПрПксО пПрт   
   1018Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:СізЎіМ прПксО-серверіңізЎің ЌекеМ жайыМ көрсетіңіз 
   1019Preferences.Connection.Proxy_Port:ПрПксО пПрт 
  9771020Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:СізЎіМ прПксО-серверіМізЎің пПртыМың реттік саМы 
   1021Preferences.Connection.Proxy_Host_Missing:ПрПксО - сервер үшіМ ЌәМ еМгізіңіз МеЌесе қПсуға қыстырЌаға прПксО-қПсулар қПлЎаМуыМ бөліп тастау керек. 
  9781022Preferences.Connection.Servlet:Сервлет ЌПЎуль: 
  9791023Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Сервлет ЌПЎулі  сізЎің сайтыңызЎы қарау үшіМ қПлЎаМалаЎы 
   
  9911035Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:... көрсетілетіМ ОМтерфейсті басқаруЎы жәМе қажеттірек тіліМ таңЎау. 
  9921036Preferences.General.Restart_Required:ИМтерфейсті тПлық жаңарту үшіМ БИГ-ті қайта қПсу керек. 
  993 Preferences.General.Manual_Restart_Required:БапталыЌЎы қПлЎаМу үшіМ GLI клОеМтіМ қайта қПсыңыз   
   1037Preferences.General.Manual_Restart_Required:БапталыЌЎы қПлЎаМу үшіМ GLI клОеМтіМ қайта қПсыңыз 
  9941038Preferences.General.Show_File_Size:ЀайлЎың өлшеЌЎеріМ көрсету 
  9951039Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:ЀайлЎың өлшеЌЎеріМ жұЌыс кеңістігіМе кіру жәМе файлЎық ағаштарЎың жаМыМЎа көрсетіңіз. 
  9961040Preferences.General.View_Extracted_Metadata:БелгілеМгеМ ЌетаберілгеМЎерЎі таМыстыру 
  997 Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:ГрОМстПуМ плагОМЎеріЌеМ алыМғаМ ЌетаберілгеМЎерЎі байыта таМыстырығаМ ЌетаберілгеМЎер тізіЌіМЎе көрсету.   
   1041Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:ГрОМстПуМ плагОМЎеріЌеМ алыМғаМ ЌетаберілгеМЎерЎі байыта таМыстырығаМ ЌетаберілгеМЎер тізіЌіМЎе көрсету. 
  9981042Preferences.Mode:ӘЎіс 
  9991043Preferences.Mode_Tooltip:ОперацОяМың сәйкес ЎеңгейіМ таңЎау үшіМ кіретіМ жерЎе басыңыз. 
   
  10011045аМа көЌекшісі 
  10021046Preferences.Mode.Assistant_Description:ГрОМстПуМ КітапѠ
  1003 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹ ИМтерфейсіМің Мегізгі құралЎарыМа бару ЌүЌкіМЎігіМ алу үшіМ, Псы қПМЎырғыларЎы пайЎалаМыңыз. ҚұжаттарЎы жәМе ЌетаберілгеМЎерЎі кПллекцОяларға қПсу, кПллекцОяларЎы құру жәМе айМалық құрылыЌЎары бар жаңа кПллекцОяларЎы құру.   
   1047аМасы ИМтерфейсіМің Мегізгі құралЎарыМа бару ЌүЌкіМЎігіМ алу үшіМ, Псы қПМЎырғыларЎы пайЎалаМыңыз. ҚұжаттарЎы жәМе ЌетаберілгеМЎерЎі кПллекцОяларға қПсу, кПллекцОяларЎы құру жәМе айМалық құрылыЌЎары бар жаңа кПллекцОяларЎы құру. 
  10041048Preferences.Mode.Librarian:КітапѠ
  10051049аМашы 
   
  10091053Preferences.Mode.Expert_Description:Бұл құрылғы ГрОМстПуМ КітапѠ
  10101054аМалық ИМтерфейсіМ тәжірОбелі пайЎалаМуға ЌүЌкіМЎік береЎі ГрОМстПуМЎы пайЎалаМу тәжірОбесі бар жәМе ізЎеу ЌіМЎетіМ ПрыМЎай алатыМ, ОМтерпретацОя жәМе PERL-скрОпттеМ шыққаМ ақауларЎы жөМЎей алатыМ пайЎалаМушыларға ұсыМылаЎы. Бұл кезЎе ГрОМстПуМ КітапѠ
  1011 Ð°ÐœÐ°Ð»Ñ‹Ò› ИМтерфейсіМің барлық құрылыЌЎары қПл жетерлік   
   1055аМалық ИМтерфейсіМің барлық құрылыЌЎары қПл жетерлік 
  10121056Preferences.Warnings:Ескертулер 
  10131057Preferences.Warnings_Tooltip:Әртүрлі ЎОалПгтық ескетулерЎі блПктау МеЌесе рұқсат ету 
   
  10251069PreviewCommandDialog.Title:АлЎыМ-алақарау бұйрығы 
  10261070 
  1027 ShowPreviousCollection.Title:Ертерек жОМақталғаМ  кПллекцОяМы қарау.   
  1028 ShowPreviousCollection.Message:Қателік туыМЎағаМЎықтаМ, кПллекцОя құрыла алЌаЎы. Сіз ертерек жОМақталғаМ кПллекцОяМы қарауЎасыз.   
   1071ShowPreviousCollection.Title:Ертерек жОМақталғаМ  кПллекцОяМы қарау. 
   1072ShowPreviousCollection.Message:Қателік туыМЎағаМЎықтаМ, кПллекцОя құрыла алЌаЎы. Сіз ертерек жОМақталғаМ кПллекцОяМы қарауЎасыз. 
  10291073#********************** 
  10301074# 
  10311075#***** Remote Greenstone Server ***** 
  1032 RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:ГрОМстПуМға парПліңізЎі жәМе сізЎің пайЎалаМушы ретіМЎегі атыңызЎы еМгізіңіз:   
  1033 RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:Сайт үшіМ Greenstone парПліМ жәМе сізЎің пайЎалаМушы ретіМЎегі атыңызЎы еМгізіңіз:   
  1034 RemoteGreenstoneServer.Error:БұйрығыМ ПрыМЎау кезіМЎе ГрОМстПуМың ішкі серверіМЎе қателік туыМЎаЎы:\n{0-Error message}   
  1035 RemoteGreenstoneServer.Error_Title:ГрОМстПуМың ішкі серверіМЎегі қателік   
  1036 RemoteGreenstoneServer.Progress:ГрОМстПуМың ішкі серверіМЎегі прПгресс:   
  1037 RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Бұл кПллекцОя қәзір пайЎалаМушыЌеМ блПкталғаМ '{0-User name}'.\nСіз Псы блПктаушы файлЎы бақылауға алғыМыз келе Ќе(өзгертулер жПйылатыМЎықтаМ ұсыМылЌайЎы)?   
   1076RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:ГрОМстПуМға парПліңізЎі жәМе сізЎің пайЎалаМушы ретіМЎегі атыңызЎы еМгізіңіз: 
   1077RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:Сайт үшіМ Greenstone парПліМ жәМе сізЎің пайЎалаМушы ретіМЎегі атыңызЎы еМгізіңіз: 
   1078RemoteGreenstoneServer.Error:БұйрығыМ ПрыМЎау кезіМЎе ГрОМстПуМың ішкі серверіМЎе қателік туыМЎаЎы:\n{0-Error message} 
   1079RemoteGreenstoneServer.Error_Title:ГрОМстПуМың ішкі серверіМЎегі қателік 
   1080RemoteGreenstoneServer.Progress:ГрОМстПуМың ішкі серверіМЎегі прПгресс: 
   1081RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Бұл кПллекцОя қәзір пайЎалаМушыЌеМ блПкталғаМ '{0-User name}'.\nСіз Псы блПктаушы файлЎы бақылауға алғыМыз келе Ќе(өзгертулер жПйылатыМЎықтаМ ұсыМылЌайЎы)? 
  10381082#********************** 
  10391083# 
  10401084#***** Rename Prompt ***** 
  1041 RenamePrompt.Name:Атауы:   
  1042 RenamePrompt.Title:ЀайлЎыМ/папкаМың атыМ өзгерту   
   1085RenamePrompt.Name:Атауы: 
   1086RenamePrompt.Title:ЀайлЎыМ/папкаМың атыМ өзгерту 
  10431087#********************** 
  10441088# 
  10451089#***** Replace Prompt ***** 
  1046 ReplacePrompt.Title:ЀайлЎы МеЌеМ аустыру..   
   1090ReplacePrompt.Title:ЀайлЎы МеЌеМ аустыру.. 
  10471091#********************** 
  10481092# 
   
  10611105аМаМың \nлПкальЎык серверіМ автПЌатты түрЎе жаба алЌаЎы. СерверЎеМ шығып\nқПлЌеМ, жПғарғы ПМ бұрыштағы\nсызылғаМ кескіМе басыңыз, ПЎаМ кеОіМ Псы ЎОалПгтағы ОК басыңыз. 
  10621106Server.QuitTimeOut:ГрОМстПуММың лПкальЎық кітапѠ
  1063 Ð°ÐœÐ°ÑÑ‹ автПЌатты жабу бұйрығыМа\nалпыс секуМЎ ішіМЎе жауап берЌеЎі. Сіз келесі ЌОМут ішіМЎе күткіңіз келеЎі Ќе?   
  1064  
   1107аМасы автПЌатты жабу бұйрығыМа\nалпыс секуМЎ ішіМЎе жауап берЌеЎі. Сіз келесі ЌОМут ішіМЎе күткіңіз келеЎі Ќе? 
   1108Server.StartUpTimeOut:Іске қПсу әЌіріМе ГрОМстПуМ лПкалЎы кітапѠ
   1109аМасы {0} секуМЎ ішіМЎе жауап қайтарЌаЎы. Тағы {0} секуМЎ күткіңіз келеЎі Ќе? 
   1110Server.Reconfigure:Сollecthome-ÐŽÑ– сіз қазір ғаМа өзгерттіңіз. \nAs GLI веб-серверЎі қПспаЎы, Пл ПМы автПЌатты түрЎе өзгерте алЌайЎы. \n ӚтіМіМіш, collecthome өзгертілгеМ түріЌеМ жұЌыс жасау үшіМ серверЎі қПлЎаМ қайтаЎаМ күйге келтіріңіз. 
  10651111# 
  10661112#***** Sources ***** 
   
  10691115# 
  10701116#***** Trees ***** 
  1071 Tree.DownloadedFiles:АлыМғаМ файлЎар   
   1117Tree.DownloadedFiles:АлыМғаМ файлЎар 
  10721118Tree.Files:файлЎар 
  10731119Tree.Home:Кығыз папкасы ({0}) 
   
  10891135Workflow.AllPanels:Барлық паМелЎер 
  10901136Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:КПллекцОялар құрылғаларыМың лПкальЎық көзЎері 
  1091 Workflow.DocumentEnriching:Құжат жазбасы   
   1137Workflow.DocumentEnriching:Құжат жазбасы 
  10921138 
  10931139 
   
  10951141 
  10961142GEMS.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ реЎакцОялау 
  1097 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ ашу   
  1098 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің таңЎалғаМ жОыМтығыМ ашу   
  1099 GEMS.Set_Description:МетаберілгеМЎерЎің жОыМтығыМ жазбасы   
  1100 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Ашу   
  1101 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:МетаберілгеМЎерЎіңЎің қПл жетерлік жОыМтығы   
  1102 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ жПю   
  1103 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎіңЎің таңЎалғаМ жОыМтығыМ жПю   
  1104 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:ЖПю   
  1105 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:МетаберілгеМЎерЎіңЎің қПл жетерлік жОыМтығыМ   
  1106 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ шыМыЌеМ жПйғығыз келетіМі туралы белгі жасаңыз.   
  1107 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:МетаберілгеМЎер таңЎалЌаЎы   
   1143GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ ашу 
   1144GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎің таңЎалғаМ жОыМтығыМ ашу 
   1145GEMS.Set_Description:МетаберілгеМЎерЎің жОыМтығыМ жазбасы 
   1146GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Ашу 
   1147GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:МетаберілгеМЎерЎіңЎің қПл жетерлік жОыМтығы 
   1148GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ жПю 
   1149GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:МетаберілгеМЎерЎіңЎің таңЎалғаМ жОыМтығыМ жПю 
   1150GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:ЖПю 
   1151GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:МетаберілгеМЎерЎіңЎің қПл жетерлік жОыМтығыМ 
   1152GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ шыМыЌеМ жПйғығыз келетіМі туралы белгі жасаңыз. 
   1153GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:МетаберілгеМЎер таңЎалЌаЎы 
  11081154GEMS.Confirm_Removal:Осы жПйғыңыз келетіМіМе сеМіЌЎісіз  бе {0}? 
  11091155GEMS.Confirm_Removal_Title:ЖПюЎы растаңыз 
  11101156GEMS.Attribute:Белгі 
  1111 GEMS.Popup.AddElement:ЭлеЌеМтті қПсу   
  1112 GEMS.Popup.DeleteElement:ЭлеЌеМтті жПю   
  1113 GEMS.Popup.AddSubElement:СубэлеЌеМті қПсу   
  1114 GEMS.Popup.DeleteSubElement:СубэлеЌеМті жПю   
  1115 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМ   
  1116 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМыМ құру үшіМ төЌеМЎегі алаңЎы тПлтырыңыз:   
  1117 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:МетаберілгеМЎерЎің Псы жОыМтығы үшіМ Мегізе алу:   
  1118 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:МетаберілгеМЎер  жОыМтығыМың бас атауы:   
  1119 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:МетаберілгеМЎер аттарыМың кеңістігі:   
  1120 GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМ   
  1121 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМың бас аттауы бПлуы керек   
  1122 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Бас аттауы көрсетілгеМ   
  1123 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМың атаулар кеңістігі бПлуы тОіс   
  1124 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Атаулар кеңістігі көрсетілЌегеМ   
  1125 GEMS.SelectedLanguage:Тілге атрОбуттарЎы қПсу:   
  1126 GEMS.Language:--ТілЎі ТаңЎаМыз--   
  1127 GEMS.LanguageDependent:Тілге Ќәжбүрлі атрОбуттар   
  1128 GEMS.Attribute_Table:АтрОбуттар   
  1129 GEMS.Attribute_Deletion_Error:АтрОбутты жПюЎағы қателік   
  1130 GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:Бұл атрОбут ЌіМЎетті   
  1131 GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:АтрОбутты қПсуЎағы қателік   
  1132 GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Тілге әжбур атрОбут қПсылЌағаМ ПМы қПсуыңызЎы сұрайьыз.   
  1133 GEMS.Attribute_Edition_Error:АтрОбутты реЎакцОялауЎағы қателік   
  1134 GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:АтрОбут ЌіМЎетті бПлғаМЎықтаМ бПс бПлуы ЌүЌкіМ еЌес   
  1135 GEMS.Confirm_Save:Бұл ЌтаберілгеМЎер өзгертілЎі, сақтағыңыз келе Ќе?   
  1136 GEMS.Confirm_Save_Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ сақтау   
  1137 GEMS.Confirm_DeleteElement:ЭлеЌеМтті жПйғыңыз келетіМіМе сеМіЌЎісіз бе {0}?   
  1138 GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:ЭлеЌеМт жПю   
  1139 GEMS.File_Deletion_Error_Message:Ѐайл жПйыла алЌайЎы   
  1140 GEMS.File_Deletion_Error:ЀайлЎы жПюЎағы қателік   
  1141 GEMS.Namespace_Conflict_Message:Ескерту: атауларЎың бұл кеМістігі ЌетаберілгеМЎерЎің басқа жОыМтығыЌеМ пайЎалаМылуЎа. Жалғастырайық па?   
  1142 GEMS.Namespace_Conflict:Атаулар кеМістігіМің кООлжіңі   
  1143 GEMS.Move_Up:ЖПғарығы ауысу   
  1144 GEMS.Move_Down:ТөЌеМге ауысу   
  1145 GEMS.Cannot_Undo:(бұл қыЌыл бәрі-бір ПрыМЎалаЎы)   
  1146  
  1147 GEMS.AttributeTable.Name:Аты   
  1148 GEMS.AttributeTable.Language:Тілі   
  1149 GEMS.AttributeTable.Value:Белгі   
  1150 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:Жаңа элеЌеМт   
  1151 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:Жаңа элеЌеМт үшіМ атты еМгізіңіз   
  1152 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:Жаңа субэлеЌеМт   
  1153 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:Жаңа субэлеЌеМт үшіМ атты еМгізіңіз   
  1154 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:Бұл аттас элеЌеМт бар.   
  1155 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:ЭлеЌеМт атыМЎағы қателік   
  1156 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:Жаңа элеЌеМттің аты бПлуы тОіс.   
  1157  
  1158  
  1159 GEMS.No_Set_Loaded:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМың ешқайсысы жүктелЌегеМ. Жаңа жОыМтықты құру үшіМ жаңа->ЀайлЎы МеЌесе бар жОыМтықты ашу үшіМ ашу->ЀайлЎы таңЎаМыз.   
   1157GEMS.Popup.AddElement:ЭлеЌеМтті қПсу 
   1158GEMS.Popup.DeleteElement:ЭлеЌеМтті жПю 
   1159GEMS.Popup.AddSubElement:СубэлеЌеМті қПсу 
   1160GEMS.Popup.DeleteSubElement:СубэлеЌеМті жПю 
   1161GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМ 
   1162GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМыМ құру үшіМ төЌеМЎегі алаңЎы тПлтырыңыз: 
   1163GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:МетаберілгеМЎерЎің Псы жОыМтығы үшіМ Мегізе алу: 
   1164GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:МетаберілгеМЎер  жОыМтығыМың бас атауы: 
   1165GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:МетаберілгеМЎер аттарыМың кеңістігі: 
   1166GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМ 
   1167GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМың бас аттауы бПлуы керек 
   1168GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Бас аттауы көрсетілгеМ 
   1169GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:МетаберілгеМЎер жаңа жОыМтығыМың атаулар кеңістігі бПлуы тОіс 
   1170GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Атаулар кеңістігі көрсетілЌегеМ 
   1171GEMS.SelectedLanguage:Тілге атрОбуттарЎы қПсу: 
   1172GEMS.Language:--ТілЎі ТаңЎаМыз-- 
   1173GEMS.LanguageDependent:Тілге Ќәжбүрлі атрОбуттар 
   1174GEMS.Attribute_Table:АтрОбуттар 
   1175GEMS.Attribute_Deletion_Error:АтрОбутты жПюЎағы қателік 
   1176GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:Бұл атрОбут ЌіМЎетті 
   1177GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:АтрОбутты қПсуЎағы қателік 
   1178GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Тілге әжбур атрОбут қПсылЌағаМ ПМы қПсуыңызЎы сұрайьыз. 
   1179GEMS.Attribute_Edition_Error:АтрОбутты реЎакцОялауЎағы қателік 
   1180GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:АтрОбут ЌіМЎетті бПлғаМЎықтаМ бПс бПлуы ЌүЌкіМ еЌес 
   1181GEMS.Confirm_Save:Бұл ЌтаберілгеМЎер өзгертілЎі, сақтағыңыз келе Ќе? 
   1182GEMS.Confirm_Save_Title:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМ сақтау 
   1183GEMS.Confirm_DeleteElement:ЭлеЌеМтті жПйғыңыз келетіМіМе сеМіЌЎісіз бе {0}? 
   1184GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:ЭлеЌеМт жПю 
   1185GEMS.File_Deletion_Error_Message:Ѐайл жПйыла алЌайЎы 
   1186GEMS.File_Deletion_Error:ЀайлЎы жПюЎағы қателік 
   1187GEMS.Namespace_Conflict_Message:Ескерту: атауларЎың бұл кеМістігі ЌетаберілгеМЎерЎің басқа жОыМтығыЌеМ пайЎалаМылуЎа. Жалғастырайық па? 
   1188GEMS.Namespace_Conflict:Атаулар кеМістігіМің кООлжіңі 
   1189GEMS.Move_Up:ЖПғарығы ауысу 
   1190GEMS.Move_Down:ТөЌеМге ауысу 
   1191GEMS.Cannot_Undo:(бұл қыЌыл бәрі-бір ПрыМЎалаЎы) 
   1192 
   1193GEMS.AttributeTable.Name:Аты 
   1194GEMS.AttributeTable.Language:Тілі 
   1195GEMS.AttributeTable.Value:Белгі 
   1196GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:Жаңа элеЌеМт 
   1197GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:Жаңа элеЌеМт үшіМ атты еМгізіңіз 
   1198GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:Жаңа субэлеЌеМт 
   1199GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:Жаңа субэлеЌеМт үшіМ атты еМгізіңіз 
   1200GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:Бұл аттас элеЌеМт бар. 
   1201GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:ЭлеЌеМт атыМЎағы қателік 
   1202GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:Жаңа элеЌеМттің аты бПлуы тОіс. 
   1203 
   1204 
   1205GEMS.No_Set_Loaded:МетаберілгеМЎер жОыМтығыМың ешқайсысы жүктелЌегеМ. Жаңа жОыМтықты құру үшіМ жаңа->ЀайлЎы МеЌесе бар жОыМтықты ашу үшіМ ашу->ЀайлЎы таңЎаМыз. 
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_ru.properties

  r28626 r28754  
  11#******************* 
  22#** Language Orientation Property 
  3 Component.Orientation:LTR   
   3Component.Orientation:LTR 
  44 
  55#******************* 
   
  99AboutDialog.Date:(Июль 2007) 
  1010AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' Пт ЀПМЎа прПграЌЌМПгП ПбеспечеМОя Apache (http://www.apache.org/) 
  11 AboutDialog.Item2:WGet' Пт фПМЎа свПбПЎМПгП прПграЌЌМПгП ПбеспечеМОя (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)   
   11AboutDialog.Item2:WGet' Пт фПМЎа свПбПЎМПгП прПграЌЌМПгП ПбеспечеМОя (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) 
  1212AboutDialog.Item3:qflib' Пт КачествеММПгП первПгП прПграЌЌМПгП ПбеспечеМОя (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) 
  1313AboutDialog.Item4:РасшОреМОе класса файлПв фОльтрПв, выпПлМеММПе БруМП ДаЌПМПЌ О сПавтПраЌО (http://pollo.sourceforge.net/) 
  14 AboutDialog.Item5:'Как заблПкОрПвать переОЌеМПваМОе файла теЌО, ктП выбОрает файл' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)   
   14AboutDialog.Item5:'Как заблПкОрПвать переОЌеМПваМОе файла теЌО, ктП выбОрает файл' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/) 
  1515AboutDialog.Item6:АвтПпрПкрутка' - Java Swing ,разрабПтаММая РПбертПЌ ЭкштейМПЌ, МаркПЌ ЛПй О ДэйвПЌ ВуЎПЌ (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf) 
  1616AboutDialog.Item7:ДПбавОть пПбПчМые эффекты перетаскОваМОя ОзПбражеМОй к ВашОЌ JЎеревьяЌ' - ЭМЎрю Дж. АрЌстрПМг (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html) 
  1717AboutDialog.Item8:ОстаМПвкаь разЎражающей ПшОбкО java.prefs, кПгЎа Вы Ме ОЌеете суперпПльзПвательскПгП ЎПступа - БлагПЎарМПсть УПлтеру Катзу 
  18 AboutDialog.Item9:НПвая папка', 'уЎалОть' О 'пПЌПщь' ОкПМПк Оз Dropline Neu! ОкПМкО устаМПвлеМП СОльвестрПЌ Херера, ЎПступМП Оз http://art.gnome.org/   
   18AboutDialog.Item9:НПвая папка', 'уЎалОть' О 'пПЌПщь' ОкПМПк Оз Dropline Neu! ОкПМкО устаМПвлеМП СОльвестрПЌ Херера, ЎПступМП Оз http://art.gnome.org/ 
  1919AboutDialog.Java_Req:Java - тПргПвая Ќарка Sun Microsystems Inc, JRE перераспреЎелеМ сПгласМП ПпреЎелеМОяЌ ДПпПлМОтельМПй лОцеМзОО, МайЎеММПй в http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html 
  2020AboutDialog.Java_Req_One:ЭтПn прПЎукт включает прПграЌЌу, лОцеМзОрПваММую RSA Security, Inc. 
   
  2222AboutDialog.Thanks:Также благПЎарМПстО теЌ, ктП ПтправОл пП пПчте пПлезМую ОМфПрЌацОю пП Java Ма веб... 
  2323AboutDialog.Title:О... 
  24 AboutDialog.Title_One:БОблОПтечМый ИМтерфейс ГрОМстПуМ   
  25 AboutDialog.Title_Two:ЭлектрПММая БОблОПтека ГрОМстПуМ, УМОверсОтет ВаОкатП   
  26 AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003-2009 ПрПект НПвПзелаМЎскПй цОфрПвПй бОблОПтекО   
   24AboutDialog.Title_One:БОблОПтечМый ИМтерфейс ГрОМстПуМ 
   25AboutDialog.Title_Two:ЭлектрПММая БОблОПтека ГрОМстПуМ, УМОверсОтет ВаОкатП 
   26AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003-2009 ПрПект НПвПзелаМЎскПй цОфрПвПй бОблОПтекО 
  2727AboutDialog.Copyright_Two:ОпублОкПваМП в раЌкаѠ
  28  ÐŸÑ‚крытПй ПбществеММПй лОцеМзОО GPL. ДеталО сЌ. в LICENSE.TXT.   
   28 ÐŸÑ‚крытПй ПбществеММПй лОцеМзОО GPL. ДеталО сЌ. в LICENSE.TXT. 
  2929#*********************** 
  3030# 
   
  3535#***** Auto Filter ***** 
  3636Autofilter.AND:И 
  37 Autofilter.Ascending:ПП вПзрастаМОю   
   37Autofilter.Ascending:ПП вПзрастаМОю 
  3838Autofilter.Case_Sensitive:Случай сППтветствОя 
  3939Autofilter.Custom_Filter:ПрПЎвОМутый 
   
  5454 
  5555Autofilter.eqeq:эквОвалеМтМП 
  56 Autofilter.!eq:Ме сПвпаЎает   
   56Autofilter.!eq:Ме сПвпаЎает 
  5757Autofilter.<:is less than 
  5858Autofilter.<eq:is less than or equal to 
  59 Autofilter.>:бПльше чеЌ   
  60 Autofilter.>eq:этП бПльше ОлО равМП   
  61 Autofilter.^:МачалП с   
   59Autofilter.>:бПльше чеЌ 
   60Autofilter.>eq:этП бПльше ОлО равМП 
   61Autofilter.^:МачалП с 
  6262Autofilter.!^:does not start with 
  63 Autofilter.$:завершеМП с   
   63Autofilter.$:завершеМП с 
  6464Autofilter.!$:does not end with 
  65 Autofilter.?:сПЎержОт   
  66 Autofilter.!?:Ме сПЎержОт   
   65Autofilter.?:сПЎержОт 
   66Autofilter.!?:Ме сПЎержОт 
  6767# 
  6868#     ******************************************************** 
   
  8282ПЎОЌП Ўать зМачеМОе. 
  8383CDM.ArgumentConfiguration.Title:КПМфОгурОрПваМОе параЌетрПв. 
  84 CDM.BuildTypeManager.Title:Выбрать ОМЎексатПр   
  85 CDM.BuildTypeManager.mg:MG   
   84CDM.BuildTypeManager.Title:Выбрать ОМЎексатПр 
   85CDM.BuildTypeManager.mg:MG 
  8686CDM.BuildTypeManager.mg_Description:ЭтП ПрОгОМальМый ОМЎексатПр ГрОМстПуМ, разрабПтаММый бПльшей частью АлОстерПЌ МПффатПЌ (Alistair Moffat) О ПпОсаММый в классОческПй кМОге «УправлеМОе гОгабайтаЌО» («Managing Gigabytes»). ОМ пПЎЎержОвает ОМЎексацОю Ма урПвМе секцОй, а пПОск ЌПжет быть лПгОческОЌ ОлО раМгПвыЌ, МП Ме О теЌ, О теЌ ПЎМПвреЌеММП. Для кажЎПгП ОМЎекса, указаММПгП в кПллекцОО, сПзЎается ПтЎельМый фОзОческОй ОМЎекс. Для пПОска фраз ГрОМстПуМ прОЌеМяет лПгОческОй ПператПр «И» кП всеЌ слПваЌ в стрПке пПОска, а затеЌ скаМОрует сПвпаЎеМОя Ма преЎЌет вѠ
  8787ПжЎеМОя целПй фразы. ИМЎексатПр прПшел ПбшОрМПе тестОрПваМОе Ма ПчеМь бПльшОѠ
  8888 ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÑÑ 
  89  (ЌМПжествП гОгабайтПв текста).   
  90 CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP - свПбПЎМый ПМлайМ слПварь О тезаурус   
   89 (ЌМПжествП гОгабайтПв текста). 
   90CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP - свПбПЎМый ПМлайМ слПварь О тезаурус 
  9191CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:ЭтП МПвая версОя ОМЎексатПра MG (MG++), разрабПтаММая в прПекте НПвПзелаМЎскПй цОфрПвПй бОблОПтекО. ОМа пПЎЎержОвает ОМЎексацОю Ма урПвМе слПв, чтП пПзвПляет Оскать пП пПляЌ, фразаЌ О Оскать пПѠ
  9292ПжОе слПва среЎстваЌО саЌПгП ОМЎексатПра. ЛПгОческОй пПОск ЌПжет быть упПряЎПчеМ. Для всей кПллекцОО ГрОМстПуМ сПзЎается тПлькП ПЎОМ ОМЎекс: урПвМО ЎПкуЌеМта/секцОй О текст/ЌетаЎаММые ОспПльзуют ПЎОМ ОМЎекс. Для кПллекцОО с бПльшОЌ кПлОчествПЌ ОМЎексПв этП ПзМачает ЌеМьшОй разЌер кПллекцОО, чеЌ прО ОспПльзПваМОО MG. Для бПльшОѠ
  93  ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÐ¹ пПОск ЌПжет быть ЌеЎлеММее Оз-за бПлее МОзкПгП урПвМя ОМЎексацОО.   
  94 CDM.BuildTypeManager.lucene:ИМЎексатПр Lucene   
   93 ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÐ¹ пПОск ЌПжет быть ЌеЎлеММее Оз-за бПлее МОзкПгП урПвМя ОМЎексацОО. 
   94CDM.BuildTypeManager.lucene:ИМЎексатПр Lucene 
  9595CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene был разрабПтаМ Apache Software Foundation. ОМ пПЎЎержОвает пПОск пП пПляЌ О пПОск пПѠ
  9696ПжОѠ
   
  9999 ÐžÐœÐŽÐµÐºÑÐ°: Ўля ЎПкуЌеМта О Ўля секцОй. СОстеЌа преЎПставляет МабПр фуМкцОй, пПѠ
  100100ПжОй Ма MGPP плюс ПЎМПсОЌвПльМые шаблПМы пПОска, пПОск пП ЎОапазПМу О сПртОрПвку результатПв пП пПляЌ ЌетаЎаММыѠ
  101 . ОМа была ЎПбавлеМа в Greenstone Ўля ПсуществлеМОя ОМкреЌеМтМПй сбПркО кПллекцОО, кПтПрПгП Мет в MG О MGPP.   
  102 CDM.BuildTypeManager.Current_Type:ИспПльзуеЌый ОМЎексатПр: {0]   
  103 CDM.BuildTypeManager.Change:ИзЌеМОть...   
  104 CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:ИзЌеМОть ОМЎексатПр, ОспПльзуеЌый этПй кПллекцОей   
   101. ОМа была ЎПбавлеМа в Greenstone Ўля ПсуществлеМОя ОМкреЌеМтМПй сбПркО кПллекцОО, кПтПрПгП Мет в MG О MGPP. 
   102CDM.BuildTypeManager.Current_Type:ИспПльзуеЌый ОМЎексатПр: {0] 
   103CDM.BuildTypeManager.Change:ИзЌеМОть... 
   104CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:ИзЌеМОть ОМЎексатПр, ОспПльзуеЌый этПй кПллекцОей 
  105105CDM.ClassifierManager.Add:ДПбавьте классОфОкатПр... 
  106106CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:ИспПльзуйте указаММый классОфОкатПр Ўля этПй кПллекцОО. 
  107107CDM.ClassifierManager.Assigned:ЗаЎаММые в МастПящее вреЌя классОфОкатПры. 
  108108CDM.ClassifierManager.Classifier:ВыберОте классОфОкатПр Ўля ЎПбавлеМОя. 
  109 CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:классОфОкатПр   
  110 CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП пПлучОть спОсПк классОфОкатПрПв прО пПЌПщО classinfo.pl -listall   
  111 CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП ПпреЎелОть параЌетры Ўля классОфОкатПра {0}. ППжалуйста, убеЎОтесь, чтП рассЌатрОваеЌый классОфОкатПр сПЎержОт -xml флаг прО выпПлМеМОО скрОпта classinfo.pl, также как О в ПпОсаММОО скрОпта pluginfo.pl в разЎеле 2.1 РукПвПЎства РазрабПтчОкПв ГрОМстПуМ.   
   109CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:классОфОкатПр 
   110CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП пПлучОть спОсПк классОфОкатПрПв прО пПЌПщО classinfo.pl -listall 
   111CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП ПпреЎелОть параЌетры Ўля классОфОкатПра {0}. ППжалуйста, убеЎОтесь, чтП рассЌатрОваеЌый классОфОкатПр сПЎержОт -xml флаг прО выпПлМеМОО скрОпта classinfo.pl, также как О в ПпОсаММОО скрОпта pluginfo.pl в разЎеле 2.1 РукПвПЎства РазрабПтчОкПв ГрОМстПуМ. 
  112112CDM.ClassifierManager.Configure:КПМфОгурОруйте классОфОкатПр... 
  113113CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:ИзЌеМОте ПпцОО ПтПбраММПгП классОфОкатПра. 
  114114CDM.ClassifierManager.Remove:УЎалОть классОфОкатПр 
  115115CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:УЎалОть ПтПбраММый классОфОкатПр Оз спОска 
   116CDM.DatabaseTypeManager.Change:ИзЌеМОть  
   117CDM.DatabaseTypeManager.Change_Tooltip:ИзЌеМОть тОп базы ЎаММыѠ
   118, ОспПльзПвавшОйся ЎаММПй кПллекцОей. 
   119CDM.DatabaseTypeManager.Current_Type:База ЎаММыѠ
   120 Ð² ОспПльзПваМОе:(0) 
   121CDM.DatabaseTypeManager.Title:Выбрать Базу ДаММыѠ
   122 
   123CDM.DatabaseTypeManager.gdbm:GDBM 
   124CDM.DatabaseTypeManager.gdbm_Description:GDBM (ОлО GNU Database Manager) - этП прПстПй файл базы ЎаММыѠ
   125 ÐŽÐ²ÐžÐ³Ð°Ñ‚еля, кПтПрый Greenstone ОспПльзует в качестве базы ЎаММыѠ
   126 Ð¿ÐŸ уЌПлчаМОю Ўля МПвыѠ
   127 ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÐ¹. 
   128CDM.DatabaseTypeManager.jdbm:JDBM 
   129CDM.DatabaseTypeManager.jdbm_Description:JDBM (ОлО Java Database Manager), пП существу реалОзацОя Java Оз GDBM. РассЌПтрОте вПзЌПжМПсть ОспПльзПваМОя этПй базы ЎаММыѠ
   130 Ð² сПчетаМОО с Lucene ОМЎексатПр, еслО Вы желаете сПзЎать Java вП вреЌя выпПлМеМОя. 
   131CDM.DatabaseTypeManager.sqlite:SQLITE 
   132CDM.DatabaseTypeManager.sqlite_Description:SQLite является прПстПй реляцОПММПй базы ЎаММыѠ
   133. ОМ ЌПжет быть ОспПльзПваМ в Greenstone ПбеспечОть эксперОЌеМтальМыѠ
   134 Ñ€Ð°ÑÑˆÐžÑ€ÐµÐœÐœÑ‹Ðµ фуМкцОО пПОска, кПтПрые МевПзЌПжМы с ЎругОЌО базаЌО ЎаММыѠ
   135. ЧтПбы включОть этО фуМкцОО ЎПбавОть "sqlform" в спОсПк вОЎПв пПОска в разЎеле ЀПрЌат ОсПбеММПстО вклаЎку ЀПрЌат. 
  116136CDM.FormatManager.Add:ДПбавОть фПрЌат 
  117137CDM.FormatManager.Add_Tooltip:ИспПльзуйте указаММый кПЌаМЎМый фПрЌат с кПллекцОей 
  118 CDM.FormatManager.AllFeatures:Все вПзЌПжМПстО   
  119 CDM.FormatManager.AllParts:Все кПЌпПМеМты   
   138CDM.FormatManager.AllFeatures:Все вПзЌПжМПстО 
   139CDM.FormatManager.AllParts:Все кПЌпПМеМты 
  120140CDM.FormatManager.Default:Reset to Default 
  121141CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value  
  122142CDM.FormatManager.Editor:ЀПрЌатМая стрПка HTML 
  123143CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:ВвестО зЎесь кПЌаМЎу фПрЌата. 
  124 CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:ЩелкМОте «ДПбавОть фПрЌат» Ўля ЎПбавлеМОя этПй кПЌаМЎы фПрЌата к вашей кПллекцОО.   
   144CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:ЩелкМОте «ДПбавОть фПрЌат» Ўля ЎПбавлеМОя этПй кПЌаМЎы фПрЌата к вашей кПллекцОО. 
  125145CDM.FormatManager.Enabled:ДПступМый 
  126 CDM.FormatManager.Feature:Выбрать ХарактерОстОку   
   146CDM.FormatManager.Feature:Выбрать ХарактерОстОку 
  127147CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:СреЎства фПрЌатОрПваМОя 
  128148CDM.FormatManager.Insert:ВставОть 
  129149CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:ВставОть ПтПбраММую переЌеММую в кПЌаМЎу фПрЌата 
  130 CDM.FormatManager.Default:СбрПсОть в зМачеМОя пП уЌПлчаМОю   
  131 CDM.FormatManager.Default_Tooltip:СбрПсОть зМачеМОе выбраММПй переЌеММПй к ее уЌПлчальМПЌу зМачеМОю.   
  132 CDM.FormatManager.Insert_Variable:ВставОть переЌеММую...   
   150CDM.FormatManager.Default:СбрПсОть в зМачеМОя пП уЌПлчаМОю 
   151CDM.FormatManager.Default_Tooltip:СбрПсОть зМачеМОе выбраММПй переЌеММПй к ее уЌПлчальМПЌу зМачеМОю. 
   152CDM.FormatManager.Insert_Variable:ВставОть переЌеММую... 
  133153CDM.FormatManager.Part:ВПзЎействПваММый кПЌпПМеМт 
  134154CDM.FormatManager.Part_Tooltip:ПреЎставлеМОе ПтПбраММПгП среЎства в фПрЌате 
   
  136156CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:УЎалОть ПтПбраММую кПЌаМЎу фПрЌата Оз спОска 
  137157CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:ПереЌеММые, ЎПступМые Ўля ОспПльзПваМОя с кПЌаМЎПй фПрЌата 
  138 CDM.FormatManager.MessageBox:ППЎтвержЎеМОе XML   
  139 CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:СППбщеМОе валОЎацОО шаблПМа XML   
   158CDM.FormatManager.MessageBox:ППЎтвержЎеМОе XML 
   159CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:СППбщеМОе валОЎацОО шаблПМа XML 
  140160CDM.General.Access:Эта кПллекцОя ЎПлжМа быть ПбщеЎПступМПй 
  141161CDM.General.Browser_Title:Выбрать ОзПбражеМОе 
   
  149169CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:АЎрес электрПММПй пПчты лОца, пПЎЎержОвающегП кПллекцОю 
  150170CDM.General.Icon_Collection:URL пОктПграЌЌы страМОцы 'about': 
  151 CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL ОзПбражеМОя Ма страМОце "О кПллекцОО"   
  152 CDM.General.Icon_Collection_Small:URL ОзПбражеМОя Ўля 'home page' стартПвПй страМОцы:   
  153 CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL ОзПбражеМОя Ўля ПтПбражеМОя Ма стартПвПй страМОце бОблОПтекО   
  154 CDM.General.Image_Copy_Failed:ПрПОзПшла ПшОбка, кПтПрая защОщает выбраММПе ВаЌО ОзПбражеМОе Пт кПпОрПваМОя:\nППжалуйста, пПпытайтесь вручМую скПпОрПвать ОзПбражеМОе\n{0}\n в папку ОзПбражеМОй Вашей кПлекцОО\n{1}   
   171CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL ОзПбражеМОя Ма страМОце "О кПллекцОО" 
   172CDM.General.Icon_Collection_Small:URL ОзПбражеМОя Ўля 'home page' стартПвПй страМОцы: 
   173CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL ОзПбражеМОя Ўля ПтПбражеМОя Ма стартПвПй страМОце бОблОПтекО 
   174CDM.General.Image_Copy_Failed:ПрПОзПшла ПшОбка, кПтПрая защОщает выбраММПе ВаЌО ОзПбражеМОе Пт кПпОрПваМОя:\nППжалуйста, пПпытайтесь вручМую скПпОрПвать ОзПбражеМОе\n{0}\n в папку ОзПбражеМОй Вашей кПлекцОО\n{1} 
  155175CDM.General.Image_Filter:ИзПбражеМОя (gifs, jpgs О pngs) 
  156176CDM.GUI.Classifiers:КлассОфОкатПры прПсЌПтра 
   
  158178CDM.GUI.General:Общее 
  159179CDM.GUI.Indexes:ИМЎексы пПОска 
  160 CDM.GUI.Macros:СпецОфОчМые ЌакрПсы кПллекцОО   
   180CDM.GUI.Macros:СпецОфОчМые ЌакрПсы кПллекцОО 
  161181CDM.GUI.Plugins:ПлагОМы ЎПкуЌеМта 
  162182CDM.GUI.Root:CDM_ROOT 
  163 CDM.GUI.SearchMetadata:ППОск   
   183CDM.GUI.SearchMetadata:ППОск 
  164184CDM.GUI.Subcollections:ИМЎексы разЎелеМОя 
  165185CDM.GUI.SuperCollection:ППОск в пересекающОѠ
   
  167187 
  168188CDM.GUI.Translation:ПеревестО текст 
  169 CDM.GUI.DepositorMetadata:МетаЎаММые ДепПзОтПра   
  170 CDM.HelpButton:ППЌПщь Ўля этПгП экраМа   
  171 CDM.HelpButton_Tooltip:Открыть пПЌПщь БИГ(GLI) Ўля этПгП экраМа   
   189CDM.GUI.DepositorMetadata:МетаЎаММые ДепПзОтПра 
   190CDM.HelpButton:ППЌПщь Ўля этПгП экраМа 
   191CDM.HelpButton_Tooltip:Открыть пПЌПщь БИГ(GLI) Ўля этПгП экраМа 
  172192CDM.IndexManager.Add_Index:ДПбавОть ОМЎекс 
  173193CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:СПзЎайте заЎаММый ОМЎекс Ўля этПй кПллекцОО 
  174 CDM.IndexManager.Allfields_Index:ДПбавОть кПЌбОМОрПваММый пПОск пП всеЌ ОМЎексаЌ (allfields)   
   194CDM.IndexManager.Allfields_Index:ДПбавОть кПЌбОМОрПваММый пПОск пП всеЌ ОМЎексаЌ (allfields) 
  175195CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[ИМЎекс пП уЌПлчаМОю] 
  176196CDM.IndexManager.Index_Exists:ЭтПт ОМЎекс был уже был заЎаМ Ўля этПй кПллекцОО 
  177197CDM.IndexManager.Indexes:ЗаЎаММые ОМЎексы 
  178 CDM.IndexManager.Level:УрПвеМь ОМЎексацОО:   
   198CDM.IndexManager.Level:УрПвеМь ОМЎексацОО: 
  179199CDM.IndexManager.Level_Tooltip:УрПвеМь ЎПкуЌеМта Ўля сПзЎаМОя ОМЎекса 
  180 CDM.IndexManager.Add_All:ДПбавОть все   
  181 CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:ДПбавОть ПтЎельМый ОМЎекс Ўля кажЎПгП ОстПчМОка   
  182 CDM.IndexManager.Edit_Index:РеЎактОрПвать ОМЎекс   
  183 CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:МПЎОфОцОрПвать выбраММый ОМЎекс   
  184 CDM.IndexManager.New_Index:НПвый ОМЎекс   
  185 CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:ДПбавОть МПвый ОМЎекс   
   200CDM.IndexManager.Add_All:ДПбавОть все 
   201CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:ДПбавОть ПтЎельМый ОМЎекс Ўля кажЎПгП ОстПчМОка 
   202CDM.IndexManager.Edit_Index:РеЎактОрПвать ОМЎекс 
   203CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:МПЎОфОцОрПвать выбраММый ОМЎекс 
   204CDM.IndexManager.New_Index:НПвый ОМЎекс 
   205CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:ДПбавОть МПвый ОМЎекс 
  186206CDM.IndexManager.Remove_Index:УЎалОть ОМЎекс 
  187207CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:УЎалОть ПтПбраММый ОМЎекс Оз спОска 
  188 CDM.IndexManager.Replace_Index:ЗаЌеМОть ОМЎекс   
  189 CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:ОбМПвОть выбраММый ОМЎекс   
  190 CDM.IndexManager.Select_All:ВыЎелОть все   
  191 CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:ВыЎелОть все ОМЎексМые ОстПчМОкО   
  192 CDM.IndexManager.Select_None:СМять выбПр   
   208CDM.IndexManager.Replace_Index:ЗаЌеМОть ОМЎекс 
   209CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:ОбМПвОть выбраММый ОМЎекс 
   210CDM.IndexManager.Select_All:ВыЎелОть все 
   211CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:ВыЎелОть все ОМЎексМые ОстПчМОкО 
   212CDM.IndexManager.Select_None:СМять выбПр 
  193213CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:СМять выбПр сП всеѠ
  194214 ÐžÐœÐŽÐµÐºÑÐœÑ‹Ñ 
  195  ÐžÑÑ‚ПчМОкПв   
   215 ÐžÑÑ‚ПчМОкПв 
  196216CDM.IndexManager.Set_Default:УстаМПвОть ОМЎекс пП уЌПлчаМОю 
  197217CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:СЎелать ПтПбраММый ОМЎекс ОМЎексПЌ пП уЌПлчаМОю 
   
  199219CDM.IndexManager.Source_Tooltip:ЭлеЌеМты ЌетаЎаММыѠ
  200220 ÐŽÐ»Ñ сПзЎаМОя ОМЎекса 
  201 CDM.IndexManager.Text_Source:ППлМый текст   
  202 CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:ВключОть пПлМый текст ЎПкуЌеМтПв в ОМЎекс   
  203 CDM.IndexingManager.Accent_fold:Раскрыть вклаЎкО   
  204 CDM.IndexingManager.Accent_fold_Tooltip:СгеМерОрПвать ОМЎекс-укПЌплектПваММПгП ЎПступа, кПтПрый пПзвПляет Оскать слПва ОгМПрОруя зМакО препОМаМОя   
  205 CDM.IndexingManager.Casefold:СверМуть вклаЎкО   
   221CDM.IndexManager.Text_Source:ППлМый текст 
   222CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:ВключОть пПлМый текст ЎПкуЌеМтПв в ОМЎекс 
   223CDM.IndexingManager.Accent_fold:Раскрыть вклаЎкО 
   224CDM.IndexingManager.Accent_fold_Tooltip:СгеМерОрПвать ОМЎекс-укПЌплектПваММПгП ЎПступа, кПтПрый пПзвПляет Оскать слПва ОгМПрОруя зМакО препОМаМОя 
   225CDM.IndexingManager.Casefold:СверМуть вклаЎкО 
  206226CDM.IndexingManager.Casefold_Tooltip:СгеМерОрПвать регОстр-укПЌплектПваММый ОМЎекс, чувствОтельМый к верѠ
  207 ÐœÐµÐŒÑƒ ОлО МОжМеЌу регОстру сОЌвПлПв   
  208 CDM.IndexingManager.Options:ОпцОО ОМЎексацОО:   
  209 CDM.IndexingManager.Separate_cjk:КЯК СегЌеМтацОя текста   
   227МеЌу ОлО МОжМеЌу регОстру сОЌвПлПв 
   228CDM.IndexingManager.Options:ОпцОО ОМЎексацОО: 
   229CDM.IndexingManager.Separate_cjk:КЯК СегЌеМтацОя текста 
  210230CDM.IndexingManager.Separate_cjk_Tooltip:<html>КЯК СегЌеМт (КОтайскОй, ЯпПМскОй, КПрейскОй) текст. ППзвПляет вставу прПбела ЌежЎу кажЎыЌ КЯК ОерПглОфПЌ.<br> ЭтП МеПбѠ
  211 ÐŸÐŽÐžÐŒÐŸ Ўля пПОска в КЯК тексте, ЎП сегЌеМтацОО текста в слПва.</html>   
  212 CDM.IndexingManager.Stem:ДеревП   
   231ПЎОЌП Ўля пПОска в КЯК тексте, ЎП сегЌеМтацОО текста в слПва.</html> 
   232CDM.IndexingManager.Stem:ДеревП 
  213233CDM.IndexingManager.Stem_Tooltip:<html>СгеМерОрПвать кПрМевПй ОМЎекс, кПтПрый Ўает пПОск в ПЎМПкПреММыѠ
  214234 ÑÐ»ÐŸÐ²Ð°Ñ 
   
  216236 Ðž фраМцузскОѠ
  217237 Ñ‚екстаѠ
  218 ).</html>   
   238).</html> 
  219239CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:ДПбавОть указаММый язык в спОсПк 
  220240CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:ЗаЎаММые языкО 
  221241CDM.LanguageManager.Default_Language:Язык пП уЌПлчаМОю 
  222 CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:МетаЎаММые языка:   
   242CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:МетаЎаММые языка: 
  223243CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:ЭлеЌеМт ЌетаЎаММыѠ
  224 , ОспПльзуеЌый Ўля ПпреЎелеМОя языка ЎПкуЌеМта.   
   244, ОспПльзуеЌый Ўля ПпреЎелеМОя языка ЎПкуЌеМта. 
  225245CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:УЎалОть ПтПбраММый язык Оз спОска 
  226246CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:ЗаЌеМОт выбраММый разЎел МПвыЌ, ПсМПваММыЌ Ма выбраММыѠ
  227247 ÑÐ·Ñ‹ÐºÐ°Ñ 
  228    
   248 
  229249CDM.LanguageManager.Selector:ДПбавОть язык: 
  230250CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Язык Ўля сПзЎаМОя ОМЎекса разЎелеМОя 
  231251CDM.LanguageManager.Set_Default:УстаМПвка пП уЌПлчаМОю 
  232 CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:СЎелать выбраММый язык - языкПЌ пП уЌПлчаМОю   
  233 CDM.LevelManager.Document:ЎПкуЌеМт   
  234 CDM.LevelManager.Section:секцОя   
  235 CDM.LevelManager.Paragraph:абзац   
  236 CDM.LevelManager.Level_Title:УрПвеМь ОМЎексацОО   
  237 CDM.LevelManager.Default:ПП уЌПлчаМОю   
  238 CDM.LevelManager.Default_Tooltip:УрПвеМь пП уЌПлчаМОю в ОМтерфейсе чОтателя   
  239 CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:РеЎактОрПвать ЌакрПсы зЎесь   
   252CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:СЎелать выбраММый язык - языкПЌ пП уЌПлчаМОю 
   253CDM.LevelManager.Document:ЎПкуЌеМт 
   254CDM.LevelManager.Section:секцОя 
   255CDM.LevelManager.Paragraph:абзац 
   256CDM.LevelManager.Level_Title:УрПвеМь ОМЎексацОО 
   257CDM.LevelManager.Default:ПП уЌПлчаМОю 
   258CDM.LevelManager.Default_Tooltip:УрПвеМь пП уЌПлчаМОю в ОМтерфейсе чОтателя 
   259CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:РеЎактОрПвать ЌакрПсы зЎесь 
  240260CDM.Move.At_Bottom:НевПзЌПжМП переЎвОМуть {0} {1} МОже, пПскПльку ПМ уже МаѠ
  241261ПЎОтся у ПсМПваМОя спОска. 
   
  265285CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:ДПступМые плагОМы Ўля ОспПльзПваМОя в кПллекцОО. 
  266286CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:плагОМ 
  267 CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП ПпреЎелОть параЌетры Ўля плагОМа {0}. ППжалуйста, убеЎОтесь, чтП рассЌатрОваеЌый плагОМ сПпрПвПжЎается -xml флагПЌ прО выпПлМеМОО скрОпта pluginfo.pl, ПпОсаММПгП в разЎеле 2.1 РукПвПЎства РазрабПтчОкПв ГрОМстПуМ.   
  268 CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП пПлучОть спОсПк плагОМПв прО пПЌПщО pluginfo.pl -listall   
   287CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП ПпреЎелОть параЌетры Ўля плагОМа {0}. ППжалуйста, убеЎОтесь, чтП рассЌатрОваеЌый плагОМ сПпрПвПжЎается -xml флагПЌ прО выпПлМеМОО скрОпта pluginfo.pl, ПпОсаММПгП в разЎеле 2.1 РукПвПЎства РазрабПтчОкПв ГрОМстПуМ. 
   288CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:НевПзЌПжМП пПлучОть спОсПк плагОМПв прО пПЌПщО pluginfo.pl -listall 
  269289CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:НО ПЎОМ Оз этОѠ
  270290 Ð¿Ð»Ð°Ð³ÐžÐœÐŸÐ² в этПй кПллекцОО Ме преЎМазМачеМ Ўля ПбрабПткО файла "{0}". СлеЎущОе плагОМы ЌПгут быть ОспПльзПваМы Ўля ПбрабПткО этПгП файла. Вы ЌПжете ОзЌеМОть спОсПк плагОМПв в любПе вреЌя через ЌеМю "ПлагОМы ДПкуЌеМта" Ма паМеле "ДОзайМ". 
   
  272292CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:УЎалОть ПтПбраММый плагОМ Оз спОска 
  273293CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:ПреЎлПжеММые плагОМы Ўля файла 
  274 CDM.SearchMetadataManager.Component:ПуМкт в ЌеМю пПОска   
  275 CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:ОтПбражаеЌый текст   
  276 CDM.SearchMetadataManager.Type_index:ИМЎекс   
  277 CDM.SearchMetadataManager.Type_level:УрПвеМь   
  278 CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:РазЎел   
  279 CDM.SearchMetadataManager.Type_language:РазЎел языка   
   294CDM.SearchMetadataManager.Component:ПуМкт в ЌеМю пПОска 
   295CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:ОтПбражаеЌый текст 
   296CDM.SearchMetadataManager.Type_index:ИМЎекс 
   297CDM.SearchMetadataManager.Type_level:УрПвеМь 
   298CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:РазЎел 
   299CDM.SearchMetadataManager.Type_language:РазЎел языка 
  280300CDM.SubcollectionManager.Add:ДПбавОть фОльтр 
  281301CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:ДПбавОть указаММый фОльтр ккПллекцОО 
   
  303323CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:ОпреЎелОть фОльтры 
  304324CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:НазМачОть разЎелеМОя 
  305 CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:ДПбавОть разЎел   
   325CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:ДПбавОть разЎел 
  306326CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:ДПбавОть указаММПе разЎелеМОе к этПй кПллекцОО 
  307 CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[РазЎелеМОе пП уЌПлчаМОю]   
   327CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[РазЎелеМОе пП уЌПлчаМОю] 
  308328CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:УЎалОть разЎел 
  309329CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:УЎалОть выбраММый разЎел Оз этПй кПллекцОО 
   
  332352CDM.DepositorMetadataManager.Warning:ДПлжеМ быть выбраМ Ñ 
  333353Птя бы ПЎОМ элеЌеМт ЌетаЎаММыѠ
  334    
   354 
  335355#******************* 
  336356# 
   
  341361Collection.New_Folder_Tooltip:СПзЎать МПвую папку 
  342362Collection.No_Collection:НОкакПй кПллекцОО 
  343 Collection.No_Collection_Loaded:НО ПЎМПй кПллекцОО Ме загружеМП   
   363Collection.No_Collection_Loaded:НО ПЎМПй кПллекцОО Ме загружеМП 
  344364Collection.Stop:ОстаМПвОть 
  345365Collection.Stop_Tooltip:ПрекратОть кПпОрПвать файлы 
   
  353373# 
  354374#******ScheduldBuilt****** 
  355 ScheduleBuilt.Message:ОчереЎМПсть кПллекцОО была ОзЌеМеМа.   
  356 ScheduleBuilt.Title:Результат ПчереЎМПстО кПллекцОО   
   375ScheduleBuilt.Message:ОчереЎМПсть кПллекцОО была ОзЌеМеМа. 
   376ScheduleBuilt.Title:Результат ПчереЎМПстО кПллекцОО 
  357377#*************************** 
  358378# 
  359379#***** CollectionManager ***** 
  360 CollectionManager.Schedule_Failed:ОшОбка вПзМОкла Оз за МевПзЌПжМПстО ПчереЎМПгП  перОПЎОческПгП ПбМПвлеМОя О перепПстрПеМОя.   
   380CollectionManager.Schedule_Failed:ОшОбка вПзМОкла Оз за МевПзЌПжМПстО ПчереЎМПгП  перОПЎОческПгП ПбМПвлеМОя О перепПстрПеМОя. 
  361381CollectionManager.Build_Cancelled:СПзЎаМОе кПллекцОО ПтЌеМеМП. 
  362382CollectionManager.Cannot_Create_Collection:ВПзМОкла ПшОбка. НевПзЌПжМП сПзЎать кПллекцОю. 
  363 CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Не уЎалПсь сПзЎать кПллекцОю так как:\n{0-Error message}   
  364 CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Эта кПллекцОя Ме ЌПжет быть вПсстаМПвлеМа, пПтПЌу чтП старые ОМЎексМые файлы Ме ЌПгут быть уЎалеМы. ППжалуйста, уЎПстПверьтесь, чтП ГрОМстПуМ ОлО какая-лОбП Ўругая прПграЌЌа Ме ОспПльзуют этО файлы, О пПпрПбуйте сМПва.   
   383CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Не уЎалПсь сПзЎать кПллекцОю так как:\n{0-Error message} 
   384CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Эта кПллекцОя Ме ЌПжет быть вПсстаМПвлеМа, пПтПЌу чтП старые ОМЎексМые файлы Ме ЌПгут быть уЎалеМы. ППжалуйста, уЎПстПверьтесь, чтП ГрОМстПуМ ОлО какая-лОбП Ўругая прПграЌЌа Ме ОспПльзуют этО файлы, О пПпрПбуйте сМПва. 
  365385CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Старые ОМЎексМые файлы Ме ЌПгут быть уЎалеМы, пПэтПЌу ОЌпПрт ПстаМПвОлся. 
  366386CollectionManager.Cannot_Open:КПллекцОя:\n{0-Collection file path}\nМе ЌПжет быть Пткрыта. 
  367387CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:КПллекцОя Ма:\n{0-Collection file path}\nМе ЌПжет быть Пткрыта, пПтПЌу чтП:\n{1-Error message} 
  368 CollectionManager.Creating_Collection:СПзЎаМОе кПллекцОО   
  369 CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:СПзЎаМОе кПллекцОО, пПЎПжЎОте...   
   388CollectionManager.Creating_Collection:СПзЎаМОе кПллекцОО 
   389CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:СПзЎаМОе кПллекцОО, пПЎПжЎОте... 
  370390CollectionManager.Loading_Collection:Загрузка кПллекцОО 
  371391CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:КПллекцОя грузОтся, пПЎПжЎОте пПжалуйста... 
   
  373393CollectionManager.Missing_Config:Эта кПллекцОя Ме ОЌеет прОгПЎМПгП файла collect.cfg 
  374394CollectionManager.Not_Col_File:{0}' - Ме является файлПЌ кПллекцОО бОблОПтечМПгП ОМтерфейса (.col). 
  375 CollectionManager.No_Config_File:Не уЎалПсть сПзЎать Ѐайл collect.cfg в скрОпте mkcol.pl.   
   395CollectionManager.No_Config_File:Не уЎалПсть сПзЎать Ѐайл collect.cfg в скрОпте mkcol.pl. 
  376396CollectionManager.Preview_Ready_Failed:ПрПОзПшла ПшОбка, кПтПрая Ќешает преЎварОтельМПЌу прПсЌПтру кПллекцОО. 
  377397CollectionManager.Preview_Ready_Title:СПстПяМОе  преЎварОтельМПгП прПсЌПтра кПллекцОО. 
  378 CollectionManager.Schedule_Ready_Title:Статус ПчереЎМПстО.   
  379 CollectionManager.Build_Not_Moved:НевПзЌПжМП переЌестОть сПзЎаваеЌый каталПг. ППпрПбуйте включОть сбПрку сМПва, лОбП выйтО Оз GLI О сервера О пПпрПбПвать сПбрать сМПва – этП ЎПлжМП пПЌПчь.   
   398CollectionManager.Schedule_Ready_Title:Статус ПчереЎМПстО. 
   399CollectionManager.Build_Not_Moved:НевПзЌПжМП переЌестОть сПзЎаваеЌый каталПг. ППпрПбуйте включОть сбПрку сМПва, лОбП выйтО Оз GLI О сервера О пПпрПбПвать сПбрать сМПва – этП ЎПлжМП пПЌПчь. 
  380400CollectionManager.Index_Not_Deleted:Не уЎалПсь уЎалОть ЎОректПрОю ОМЎекса. ППпрПбуйте включОть сбПрку сМПва, лОбП выйтО Оз GLI О сервера О пПпрПбПвать сПбрать сМПва – этП ЎПлжМП пПЌПчь. 
  381 CollectionManager.Install_Exception:ВП вреЌя ОМсталляцОО кПллекцОО вПзМОклП ОсключеМОе:\n{0}\nСкПрее всегП егП прОчОМПй пПслужОла блПкОрПвка файлПв сОстеЌПй Windows ОлО лПкальМПй бОблОПтекПй.\nППжалуйста, уЎПстПверьтесь, чтП МО ПЎОМ Оз файлПв ОспПльзуеЌый кПллекцОей Ме Пткрыт вП вМешМей прПграЌЌе, О пересПзЎайте кПллекцОю.   
   401CollectionManager.Install_Exception:ВП вреЌя ОМсталляцОО кПллекцОО вПзМОклП ОсключеМОе:\n{0}\nСкПрее всегП егП прОчОМПй пПслужОла блПкОрПвка файлПв сОстеЌПй Windows ОлО лПкальМПй бОблОПтекПй.\nППжалуйста, уЎПстПверьтесь, чтП МО ПЎОМ Оз файлПв ОспПльзуеЌый кПллекцОей Ме Пткрыт вП вМешМей прПграЌЌе, О пересПзЎайте кПллекцОю. 
  382402#***************************** 
  383403# 
   
  387407ПлПстПй ЎПкуЌеМт 
  388408CollectionPopupMenu.New_Folder:НПвая папка 
  389 CollectionPopupMenu.Refresh:ОбМПвОть вОЎ папкО   
  390 CollectionPopupMenu.Rename:ПереОЌеМПвать   
   409CollectionPopupMenu.Refresh:ОбМПвОть вОЎ папкО 
   410CollectionPopupMenu.Rename:ПереОЌеМПвать 
  391411CollectionPopupMenu.Replace:ЗаЌеМОть 
  392412#******************************* 
  393413# 
  394414#***** CreatePane ***** 
  395 CreatePane.Schedule_Progress:ПрПгресс ПчереЎМПстО   
  396 CreatePane.Schedule:НастрПйкО ПчереЎМПстО   
  397 CreatePane.Schedule_Tooltip:НастрПйкО ПчереЎМПстО автПЌатОческПгП пПстрПеМОя кПллекцОО   
  398 CreatePane.Schedule_Build:ДействОя ПчереЎМПстО   
  399 CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:ЗаплаМОрПвать автПЌатОческПе пПстрПеМОе кПллекцОО   
   415CreatePane.Schedule_Progress:ПрПгресс ПчереЎМПстО 
   416CreatePane.Schedule:НастрПйкО ПчереЎМПстО 
   417CreatePane.Schedule_Tooltip:НастрПйкО ПчереЎМПстО автПЌатОческПгП пПстрПеМОя кПллекцОО 
   418CreatePane.Schedule_Build:ДействОя ПчереЎМПстО 
   419CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:ЗаплаМОрПвать автПЌатОческПе пПстрПеМОе кПллекцОО 
  400420CreatePane.Build:ВарОаМты пПстрПеМОя 
  401421CreatePane.Build_Tooltip:ВарОаМты ОМЎексацОО О стаЎОО классОфОкацОО фПрЌОрПваМОя кПллекцОО 
   
  405425CreatePane.Cancel_Build:ОтЌеМОть пПстрПеМОе 
  406426CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:ОстаМПвОть прПцесс фПрЌОрПваМОя кПллекцОО 
  407 CreatePane.Full_Build:ППлМПе РекПМструОрПваМОе   
  408 CreatePane.Full_Build_Tooltip:ППлМПе пересПзЎаМОе кПллекцОО с Муля   
   427CreatePane.Full_Build:ППлМПе РекПМструОрПваМОе 
   428CreatePane.Full_Build_Tooltip:ППлМПе пересПзЎаМОе кПллекцОО с Муля 
  409429CreatePane.Import:ВарОаМты ОЌпПрта 
  410430CreatePane.Import_Tooltip:ВарОаМты преПбразПваМОя файла О этапы ПпреЎелеМОя ЌетаЎаММыѠ
  411431 Ð¿Ñ€Ðž фПрЌОрПваМОО кПллекцОО. 
  412432CreatePane.Import_Progress:ПрПЎвОжеМОе ОЌпПрта 
  413 CreatePane.Minimal_Build:МОМОЌальМПе пересПзЎаМОе   
   433CreatePane.Minimal_Build:МОМОЌальМПе пересПзЎаМОе 
  414434CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:ЭтП быстрее, так как Пбрабатываются тПлькП те этапы сбПркО кПллекцОО, кПтПрые МеПбѠ
  415 ÐŸÐŽÐžÐŒÑ‹   
   435ПЎОЌы 
  416436CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:ПерестрПйка Ме требуется пПтПЌу чтП МОкакОѠ
  417437 Ñ„айлПв к кПлекцОО,\nПтреЎакОрПваММыѠ
  418438 ÐŒÐµÑ‚аЎаММыѠ
  419439, ОлО ОзЌеМеММыѠ
  420  ÐœÐ°ÑÑ‚рПек в паМелО ЎОзайМа.\n(Для фПрсОрПваМОя перепПстрПеМОя, выберОте "ППлМПе перепПстрПеМОе" О МажЌОте кМПпку «СПбрать кПллекцОю».)   
  421 CreatePane.Log:ПрПтПкПлы сППбщеМОй   
   440 ÐœÐ°ÑÑ‚рПек в паМелО ЎОзайМа.\n(Для фПрсОрПваМОя перепПстрПеМОя, выберОте "ППлМПе перепПстрПеМОе" О МажЌОте кМПпку «СПбрать кПллекцОю».) 
   441CreatePane.Log:ПрПтПкПлы сППбщеМОй 
  422442CreatePane.Log_Tooltip:ПрПсЌПтр ПтлОчОй результата Пт преЎыЎущОѠ
  423443 Ð¿ÐŸÐ¿Ñ‹Ñ‚Пк фПрЌОрПваМОя кПллекцОО. 
   
  459479DeleteCollectionPrompt.Details:СПзЎатель - {0}\nЛОцП, пПЎЎержОвающее кПллекцОю - {1}\nОпОсаМОе\n{2} 
  460480DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:КПллекцОя Ме ЌПжет быть пПлМПстью уЎалеМа. 
   481DeleteCollectionPrompt.Failed_Fedora_Delete:ОшОбка прО пПпытке ПчОстОть кПллекцОю Оз Fedora. 
  461482DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:УЎалеМОе МеуЎачМПе! 
  462483DeleteCollectionPrompt.No_Collection:НОкакОѠ
   
  465486DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:УЎалеМОе завершеМП! 
  466487DeleteCollectionPrompt.Title:УЎалеМОе кПллекцОО 
  467 DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:Не ЌПгу уЎалОть кПллекцОю {0}, пПскПльку ПМа Пткрыта   
   488DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:Не ЌПгу уЎалОть кПллекцОю {0}, пПскПльку ПМа Пткрыта 
  468489#********************** 
  469490# 
   
  478499# 
  479500#***** Download ***** 
  480 DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root   
  481 DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Веб   
  482 DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki   
  483 DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI   
  484 DOWNLOAD.MODE.ZDownload:прПтПкПл Z39.50   
  485 DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SRW   
  486  
  487 Download.ServerInformation:ИМфПрЌацОя П сервере   
  488 Download.ServerInformation_Tooltip:ЗагрузОть МекПтПрую ОМфПрЌацОю П сервере О прПверОть ЎПступМПсть сПеЎОМеМОя   
   501DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root 
   502DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Веб 
   503DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki 
   504DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI 
   505DOWNLOAD.MODE.ZDownload:прПтПкПл Z39.50 
   506DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SRW 
   507 
   508Download.ServerInformation:ИМфПрЌацОя П сервере 
   509Download.ServerInformation_Tooltip:ЗагрузОть МекПтПрую ОМфПрЌацОю П сервере О прПверОть ЎПступМПсть сПеЎОМеМОя 
  489510 
  490511#******************** 
   
  492513#***** EnrichPane ***** 
  493514EnrichPane.AutoMessage:ЭтПт элеЌеМт, {0}, прОМаЎлежОт к МабПру ЌетаЎаММыѠ
  494  Ð“рОМстПуМ. ЭтПт МабПр преЎставляет ЌетаЎаММые, кПтПрые ЌПгут ПбычМП Озвлекаться автПЌатОческО. ЧтПбы прПверОть, чтП ЌетаЎаММые {0} ЌПгут быть ОзвлечеМы, сПзЎайте кПллекцОю, ОспПльзуя  клавОшу 'СПзЎать'.   
  495 EnrichPane.ExistingValues:СуществующОе зМачеМОя Ўля {0}   
   515 Ð“рОМстПуМ. ЭтПт МабПр преЎставляет ЌетаЎаММые, кПтПрые ЌПгут ПбычМП Озвлекаться автПЌатОческО. ЧтПбы прПверОть, чтП ЌетаЎаММые {0} ЌПгут быть ОзвлечеМы, сПзЎайте кПллекцОю, ОспПльзуя  клавОшу 'СПзЎать'. 
   516EnrichPane.ExistingValues:СуществующОе зМачеМОя Ўля {0} 
  496517EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Эта часть ЌетаЎаММыѠ
  497  ÑƒÐœÐ°ÑÐ»ÐµÐŽÐŸÐ²Ð°ÐœÐœÐ° Оз папкО Ма урПвеМь выше, О Ме ЌПжет быть уЎалеМа. Вы ЌПжете прПсЌПтреть папку сПЎержащОю этО ЌетаЎаММые, щелкМув Ма зМачек папкО в Мачале стрПкО.   
   518 ÑƒÐœÐ°ÑÐ»ÐµÐŽÐŸÐ²Ð°ÐœÐœÐ° Оз папкО Ма урПвеМь выше, О Ме ЌПжет быть уЎалеМа. Вы ЌПжете прПсЌПтреть папку сПЎержащОю этО ЌетаЎаММые, щелкМув Ма зМачек папкО в Мачале стрПкО. 
  498519EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:ЩелкМОте эту ОкПМку Ўля пПсещеМОя тПй папкО, кПтПрПй прОсвПеМа уМаслеЎПваММая часть ЌетаЎаММыѠ
  499    
   520 
  500521EnrichPane.ManageMetadataSets:УправлеМОе МабПраЌО ЌетаЎаММыѠ
  501 ...   
   522... 
  502523EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:ИзЌеМОть МабПры ЌетаЎаММыѠ
  503 , ОспПльзуеЌые кПллекцОей   
   524, ОспПльзуеЌые кПллекцОей 
  504525EnrichPane.No_File:НОкакОѠ
  505526 Ñ„айлПв Ме ПтПбраМП 
  506527EnrichPane.No_Metadata:Нет ЎПступМыѠ
  507528 ÐŒÐµÑ‚аЎаММыѠ
  508    
   529 
  509530EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>НОкакОѠ
  510531 ÑÐ»ÐµÐŒÐµÐœÑ‚Пв ЌетаЎаММыѠ
  511532 ÐœÐµ ПтПбраМП</FONT></STRONG></HTML> 
  512533EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Эта часть ЌетаЎаММыѠ
  513  ÐœÐµ ЌПжет быть ОспПльзПваМа с этОЌ файлПЌ, О Ме пПЎлежОт ОзЌеМеМОяЌ.   
   534 ÐœÐµ ЌПжет быть ОспПльзПваМа с этОЌ файлПЌ, О Ме пПЎлежОт ОзЌеМеМОяЌ. 
  514535EnrichPane.Value_Field_Tooltip:ЗМачеМОе Ўля заЎаМОя ПтПбраММПЌу элеЌеМту ЌетаЎаММыѠ
  515536 
   
  534555 ÐŒÐµÑ‚а-ЎаММыѠ
  535556 
  536 ExplodeMetadataPrompt.Plugin:ПлагОМ Ўля ОспПльзПваМОя прО развертываМОО   
   557ExplodeMetadataPrompt.Plugin:ПлагОМ Ўля ОспПльзПваМОя прО развертываМОО 
  537558#*********************** 
  538559# 
  539560#****** ReplaceSrcWithHTMLPrompt ******* 
  540 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc:ЗаЌеМОть HTML версОей   
  541 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc_Tooltip:ЗаЌеМОть ЎПкуЌеМт сгеМерОрПваММПй ГрОМстПуМ HTML версОей   
  542 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Instructions:ЗаЌеМа ЎПкуЌеМта Ма сгеМерОрПваММую HTML версОю пПзвПлОт ВаЌ ПтреЎактОрПвать HTML файл О перестрПОть кПллекцОю в буЎущеЌ. ЭтП Ме ПтЌеМяеЌый прПцесс О ПрОгОМальМый заЌеМеМый ЎПкуЌеМт буЎет ОсключеМ Оз кПллекцОО.   
  543 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_Title:ЗаЌеМта Ма HTML сПрвалась.   
  544 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_ReplaceSrc:ДПкуЌеМт(ы) {0} Ме ЌПгут быть заЌеМеМы HTML версОей.   
  545 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.NotSrcReplaceable:ДаММый тОп файла Ме ЌПжет быть заЌеМеМ Ма HTML версОю.   
  546 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_ReplaceSrc:Все выбраММые ЎПкуЌеМты былО успешМП заЌеМеМы HTML версОяЌО   
  547 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_Title:ЗаЌеМы  сгеМерОрПваММыЌО HTML версОяЌО завершеМы.   
   561ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc:ЗаЌеМОть HTML версОей 
   562ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc_Tooltip:ЗаЌеМОть ЎПкуЌеМт сгеМерОрПваММПй ГрОМстПуМ HTML версОей 
   563ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Instructions:ЗаЌеМа ЎПкуЌеМта Ма сгеМерОрПваММую HTML версОю пПзвПлОт ВаЌ ПтреЎактОрПвать HTML файл О перестрПОть кПллекцОю в буЎущеЌ. ЭтП Ме ПтЌеМяеЌый прПцесс О ПрОгОМальМый заЌеМеМый ЎПкуЌеМт буЎет ОсключеМ Оз кПллекцОО. 
   564ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_Title:ЗаЌеМта Ма HTML сПрвалась. 
   565ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_ReplaceSrc:ДПкуЌеМт(ы) {0} Ме ЌПгут быть заЌеМеМы HTML версОей. 
   566ReplaceSrcWithHTMLPrompt.NotSrcReplaceable:ДаММый тОп файла Ме ЌПжет быть заЌеМеМ Ма HTML версОю. 
   567ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_ReplaceSrc:Все выбраММые ЎПкуЌеМты былО успешМП заЌеМеМы HTML версОяЌО 
   568ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_Title:ЗаЌеМы  сгеМерОрПваММыЌО HTML версОяЌО завершеМы. 
  548569ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Title:ЗаЌеМОть ОсѠ
  549 ÐŸÐŽÐœÑ‹Ð¹ ЎПкуЌеМт HTML файлПЌ   
  550 ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Plugin:ПлагОМ Ўля ОспПльзПваМОя   
   570ПЎМый ЎПкуЌеМт HTML файлПЌ 
   571ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Plugin:ПлагОМ Ўля ОспПльзПваМОя 
  551572#*********************** 
  552573# 
   
  554575WriteCDImagePrompt.CD_Name:ИЌя CD-ROM 
  555576WriteCDImagePrompt.Export:ЭкспПрт 
  556 WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:ЭкспПртОруйте ПтПбраММые кПллекцОО в Пбраз ЎОска CD/DVD Ўля Windows   
  557 WriteCDImagePrompt.Failed_Export:КПллекцОО ({0}) Ме ЌПгут экспПртОрПваться в CD-ROM.   
   577WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:ЭкспПртОруйте ПтПбраММые кПллекцОО в Пбраз ЎОска CD/DVD Ўля Windows 
   578WriteCDImagePrompt.Failed_Export:КПллекцОО ({0}) Ме ЌПгут экспПртОрПваться в CD-ROM. 
  558579WriteCDImagePrompt.Failed_Title:ЭкспПрт МеуЎачеМ 
  559 WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD устаМПвОт МекПтПрые файлы прО ускПреММПЌ ОспПльзПваМОО   
   580WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD устаМПвОт МекПтПрые файлы прО ускПреММПЌ ОспПльзПваМОО 
  560581WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:СПзЎает саЌПустаМавлОвающОйся CD-ROM, кПтПрый пПставОт сервер бОблОПтекО (О, ПпцОПМальМП, файлы кПллекцОй) Ма Ñ 
  561 ÐŸÑÑ‚-ЌашОМу.   
   582Пст-ЌашОМу. 
  562583WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD Ме буЎет устаМавлОвать МОкакОѠ
  563  Ñ„айлПв   
   584 Ñ„айлПв 
  564585WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:СПзЎает CD-ROM, кПтПрый запускает сервер бОблОПтекО с кПЌпакт-ЎОска без устаМПвкО чегП-лОбП Ма Ñ 
  565 ÐŸÑÑ‚-ЌашОМу.   
   586Пст-ЌашОМу. 
  566587WriteCDImagePrompt.Instructions:ЭкспПртОруйте ПЎМу ОлО бПлее кПллекцОй в саЌПОМсталлОруеЌый Windows CD/DVD-ROM (Ñ 
  567 ÐŸÑ‚я этП рабПтает Ма любПй платфПрЌе, сПзЎаММый CD/DVD-ROM запускается тПлькП пПЎ Windows).   
   588Птя этП рабПтает Ма любПй платфПрЌе, сПзЎаММый CD/DVD-ROM запускается тПлькП пПЎ Windows). 
  568589WriteCDImagePrompt.Progress_Label:КПпОрПваМОе файлПв. ЭтП ЌПжет заМять МекПтПрПе вреЌя... 
  569 WriteCDImagePrompt.Size_Label:ПрОблОзОтельМый разЌер:   
   590WriteCDImagePrompt.Size_Label:ПрОблОзОтельМый разЌер: 
  570591WriteCDImagePrompt.Successful_Export:КПллекцОО ({0}) экспПртОрПваМы 
  571592WriteCDImagePrompt.Successful_Title:ЭкспПрт завершеМ 
  572 WriteCDImagePrompt.Title:ЭкспПрт кПллекцОО в CD/DVD   
   593WriteCDImagePrompt.Title:ЭкспПрт кПллекцОО в CD/DVD 
   594 
  573595#************************ 
  574596# 
   
  592614ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:ВыберОте фПрЌат, в кПтПрПЌ Вы Ñ 
  593615ПтОте экспПртОрПвать 
  594 ExportAsPrompt.Cancel:ОтЌеМа   
  595 ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:ОтЌеМОть прПцесс экспПрта   
  596 ExportAsPrompt.Browse:ПрПсЌПтр   
  597 ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:Выбрать xsl-файл   
  598 ExportAsPrompt.ApplyXSL:ПрОЌеМОть XSL к файлу {0}   
   616ExportAsPrompt.Cancel:ОтЌеМа 
   617ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:ОтЌеМОть прПцесс экспПрта 
   618ExportAsPrompt.Browse:ПрПсЌПтр 
   619ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:Выбрать xsl-файл 
   620ExportAsPrompt.ApplyXSL:ПрОЌеМОть XSL к файлу {0} 
  599621ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:ИспПльзПвать xsl-файл Ўля кПМвертацОО экспПртОрПваММыѠ
  600  Ñ„айлПв.   
  601 ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:ГруппОрПвать marc-запОсО   
  602 ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:ЭкспПртОрПвать все marc-запОсО в ПЎОМ файл.   
  603 ExportAsPrompt.MappingXML:ПрОЌеМОть к файлу ПтПбражеМОя   
   622 Ñ„айлПв. 
   623ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:ГруппОрПвать marc-запОсО 
   624ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:ЭкспПртОрПвать все marc-запОсО в ПЎОМ файл. 
   625ExportAsPrompt.MappingXML:ПрОЌеМОть к файлу ПтПбражеМОя 
  604626ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:ИспПльзПвать файл ПтПбражеМОя Ўля кПМвертацОО экспПртОрПваММыѠ
  605  Ñ„айлПв.   
   627 Ñ„айлПв. 
  606628# 
  607629#***** Inherited Metadata ***** 
  608 ExtractedMetadata.Message:ОтПбраММый файл ОлО папка сПЎержат ОзвлечеММые ЌетаЎаММые, МП в МастПящее вреЌя ПМО скрыты. ЧтПбы увОЎеть ОзвлечеММые ЌетаЎаММые, МаЎП вПйтО в ЌеМю "Ѐайл" О выбрать "ОпцОО". ВП вклаЎке "ОбщОе" щелкМОте "ОК".   
   630ExtractedMetadata.Message:ОтПбраММый файл ОлО папка сПЎержат ОзвлечеММые ЌетаЎаММые, МП в МастПящее вреЌя ПМО скрыты. ЧтПбы увОЎеть ОзвлечеММые ЌетаЎаММые, МаЎП вПйтО в ЌеМю "Ѐайл" О выбрать "ОпцОО". ВП вклаЎке "ОбщОе" щелкМОте "ОК". 
  609631ExtractedMetadata.Title:ЭтПт Ѐайл/Папка ОЌеет скрытые ОзвлечеММые ЌетаЎаММые. 
  610632# 
   
  612634FileActions.Calculating_Size:ВычОслеМОе пПлМПгП разЌера ПтПбраММыѠ
  613635 Ñ„айлПв 
   636FileActions.ChooseDestinationDirectory:ВыберОте папку МазМачеМОя 
  614637FileActions.Copying:КПпОрПваМОе {0} 
  615 FileActions.Could_Not_Delete:Не уЎалПсь уЎалОть {0}   
   638FileActions.Could_Not_Delete:Не уЎалПсь уЎалОть {0} 
  616639FileActions.Cyclic_Path:Не уЎалПсь сПзЎать кПпОю {0}: папка МазМачеМОя МаѠ
  617 ÐŸÐŽÐžÑ‚ся в папке ОстПчМОка.   
   640ПЎОтся в папке ОстПчМОка. 
  618641FileActions.Deleting:УЎалеМОе {0} 
  619642FileActions.Directories_Selected:{0} ПтПбраММые папкО 
   
  624647FileActions.File_Create_Error:Не уЎалПсь сПзЎать файл {0}. 
  625648FileActions.Folder_Create_Error:Не уЎалПсь сПзЎать папку {0}. 
   649FileActions.Folder_Does_Not_Exist:Эта папка бПльше Ме существует, ПМа ЌПжет быть переОЌеМПваМа ОлО уЎалеМа 
  626650FileActions.File_Exists:{0} уже существует в папке МазМачеМОй. ПерепОсать егП? 
  627 FileActions.File_Move_Error_Message:Не уЎалПсь переЌестОть {0} в \n{1}.   
  628 FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nЭтПт файл Ме вПзЌПжМП уЎалОть. \nППжалуйста, прПверьте, Ме Пткрыт лО ПМ в экстерМПй прПграЌЌе, О пПпытайтесь еще раз.   
   651FileActions.File_Move_Error_Message:Не уЎалПсь переЌестОть {0} в \n{1}. 
   652FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nЭтПт файл Ме вПзЌПжМП уЎалОть. \nППжалуйста, прПверьте, Ме Пткрыт лО ПМ в экстерМПй прПграЌЌе, О пПпытайтесь еще раз. 
  629653FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nЀайл, МазваММый выше, Ме ЌПжет быть МайЎеМ. ОЎМажЎы преЎставлеММый файл\n был ПбМПвлеМ; пПжалуйста, прПверьте, чтП этПт файл все еще существует. 
  630654FileActions.File_Selected:1 файл ПтПбраМ 
  631 FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} файла(Пв) О 1 папка ПтПбраМы   
  632 FileActions.Files_Selected:{0} файла(Пв) ПтПбраМП   
   655FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} файла(Пв) О 1 папка ПтПбраМы 
   656FileActions.Files_Selected:{0} файла(Пв) ПтПбраМП 
  633657FileActions.Folder_Already_Exists:Папка с ОЌеМеЌ '{0}' уже ОспПльзуется. НевПзЌПжМП сПзЎать папку. 
  634658FileActions.Insufficient_Space_Message:ДействОе файла былП МеуЎачМП Оз-за МеЎПстатПчМПгП ЎОскПвПгП\nпрПстраМства. Для этПгП файла, чтПбы кПпОрПваМОе былП успешМыЌ, требуется a\nпрПЎПлжеМОе: {0} 
  635659FileActions.Moving:ПереЌещеМОе {0} 
  636660FileActions.No_Activity:НОкакПгП требуеЌПгП ЎействОя 
  637 FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Ну уЎалПсь прПчтО {0}.   
   661FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Ну уЎалПсь прПчтО {0}. 
  638662FileActions.Read_Only:Ѐайлы Оз рабПчегП прПстраМства тПлькП чОтаются О Ме ЌПгут быть уЎалеМы. 
  639 FileActions.Replacing:ЗаЌеМяется {0}   
   663FileActions.Replacing:ЗаЌеМяется {0} 
  640664FileActions.Selected:{0} файлПв О {1} папка ПтПбраМы 
  641665FileActions.Unknown_File_Error_Message:ХПтя Не былП МОкакОѠ
   
  647671FileActions.File_Permission_Detail:\n\nПрОЌечаМОе: В целПЌ, ИМтерфейсу бОблОПтекО ГрОМстПуМ требуются права Ма запОсь в ЎПЌашМей папке ГрОМстПуМ, \nкПтПрая {0}.\nППжалуйста устаМПвОте ППлМый ЎПступ Ўля папкО (О всеѠ
  648672 Ð²Ð»ÐŸÐ¶ÐµÐœÐœÑ‹Ñ 
  649  Ð¿Ð°Ð¿ÐŸÐº) Ўля текущегП пПльзПвателя ({1}) О пПпрПбуйте заМПвП.\n\n(ЛОбП переустаМПвОте ГрОМстПуМ в ту папку, к кПтПрПй Вы уже ОЌеете ППлМый ЎПступ,\n МапрОЌер в вашу ЎПЌашМюю папку ОлО в папку "МПО ДПкуЌеМты".)   
   673 Ð¿Ð°Ð¿ÐŸÐº) Ўля текущегП пПльзПвателя ({1}) О пПпрПбуйте заМПвП.\n\n(ЛОбП переустаМПвОте ГрОМстПуМ в ту папку, к кПтПрПй Вы уже ОЌеете ППлМый ЎПступ,\n МапрОЌер в вашу ЎПЌашМюю папку ОлО в папку "МПО ДПкуЌеМты".) 
  650674 
  651675#************************ 
   
  656680FileAssociationDialog.Batch_File:ГруппПвые файлы. 
  657681FileAssociationDialog.Browse:ПрПсЌатрОвать 
  658 FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Выбрать прОлПжеМОе Ўля ОспПльзПваМОя Оз ВашегП файлПвПгП прПстраМства   
   682FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Выбрать прОлПжеМОе Ўля ОспПльзПваМОя Оз ВашегП файлПвПгП прПстраМства 
  659683FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:ПрПсЌПтр Ўля ВашегП прОлПжеМОя в МастПящее вреЌя блПкОрПваМ Ўля MacOS 
  660684FileAssociationDialog.Browse_Title:Выбрать прОлПжеМОе 
   
  686710Filter.2:ТекстПвые файлы 
  687711Filter.3:ИзПбражеМОя 
  688 Filter.4:PDF   
  689 Filter.5:ДПкуЌеМт MS Office   
   712Filter.4:PDF 
   713Filter.5:ДПкуЌеМт MS Office 
  690714Filter.All_Files:Все файлы 
  691715Filter.Filter_Tree:ППказать файлы 
   
  712736General.Cancel:ОтЌеМОть 
  713737General.Cancel_Tooltip:ОтЌеМОть ОзЌеМеМОя (Ме буЎут уМОчтПжеМы МОкакОе ОзЌеМеМОя, кПтПрые былО уже прОЌеМеМы) 
   738General.CD:ИзЌеМОть Dir
 
   739General.CD_Tooltip:ПрПсЌПтреть в разМыѠ
   740 ÐºÐ°Ñ‚алПгаѠ
   741 
   742General.ChooseCollectDirectory:ВыберОте Ваш каталПг  
  714743General.Close:Закрыть 
  715 General.Close_Tooltip:Закрыть этП  ЎОалПгПвПе пПле   
   744General.Close_Tooltip:Закрыть этП  ЎОалПгПвПе пПле 
  716745General.Edit:РеЎактОрПвать зМачеМОе 
  717746General.Error:ОшОбка 
  718747General.LLS_Not_Started:Вы запустОлО сервер ГрОМстПуМ, МП пПка Ме МажалО кМПпку - ВПйтО в бОблОПтеку. \n ЕслО вы сЎелалО этП, тП МажЌОте кМПпку ПреЎварОтельМый прПсЌПтр в БОблОПтечМПЌ ИМтерфейсе ГрОМстПуМ, чтПбы прПсЌПтреть кПллекцОю. 
  719    
  720748General.LLS_Not_Started_Title:МестМый бОблОПтечМый сервер пПка Ме запущеМ. 
  721  
  722    
  723749General.No:Нет 
  724750General.NotSunJava:Java ЎОстрОбьютПр: {0}\nОбратОте вМОЌаМОе, чтП БОблОПтечМый ИМтерфейс был разрабПтаМ О тестОрПваМ Ма языке Java фОрЌы Sun Microsystems. 
   
  730756General.Pure_Cancel_Tooltip:Прервать этП ЎействОе (МОкакОѠ
  731757 ÐžÐ·ÐŒÐµÐœÐµÐœÐžÐ¹ Ме буЎет сЎелаМП) 
   758General.Reconfigure:ПереМастрПйте Ваш веб-сервер вручМую 
  732759General.Review_Output:ППжалуйста, рассЌПтрОте прПЎукцОю МОже: 
  733 General.Redo:ВерМуть   
  734 General.Redo_Tooltip:ВПсстаМПвОть преЎыЎущОй Пткат   
  735 General.Undo:ОтЌеМОть   
  736 General.Undo_Tooltip:ОтЌеМОть пПслеЎМюю правку   
   760General.Redo:ВерМуть 
   761General.Redo_Tooltip:ВПсстаМПвОть преЎыЎущОй Пткат 
   762General.Undo:ОтЌеМОть 
   763General.Undo_Tooltip:ОтЌеМОть пПслеЎМюю правку 
  737764General.Usage:ИспПльзПваМОе: {0} <params>\n Все параЌетры являются прПОзвПльМыЌО, МП бОблОПтечМый ОМтерфейс ЌПжет Пказаться Ме в сПстПяМОО рабПтать, еслО цОфрПвая бОблОПтека Greenstone Ме устаМПвлеМа. \n-gsdl <path>: ПрОМуЎОтельМП заЎайте путь к gsdl\n -library <path>: Путь к cgi-bin\n-mozilla <path>: ВключеМОе mozilla\n -mirror ВПзЌПжМПсть веб-зеркальМПгП управлеМОя \n -laf [java|windows|motif|mac] : ВОЎеть О Пщущать\n - ПтлаЎку: ВПзЌПжМПсть ПтлаЎкО сППбщеМОй\n -no_load: Ме загружайте преЎварОтельМП Пткрытую кПллекцОю\n - load <path> : ЗагрузОте указаММую кПллекцОю. 
  738765General.View:ЗМачеМОе прПсЌПтра 
   
  742769# 
  743770#***** GShell ***** 
  744 GShell.BadArgument:ПараЌетр {0} МеЎействОтельМый.   
  745 GShell.BadArgumentValue:ПараЌетр {0} ОЌеет МеЎействОтельМПе зМачеМОе.   
   771GShell.BadArgument:ПараЌетр {0} МеЎействОтельМый. 
   772GShell.BadArgumentValue:ПараЌетр {0} ОЌеет МеЎействОтельМПе зМачеМОе. 
  746773GShell.BadPluginOptions:В плагОМе {0} был ОспПльзПваМ плПѠ
  747 ÐŸÐ¹ аргуЌеМт.   
  748 GShell.BadClassifierOptions:НеверМПе зМачеМОе параЌетра классОфОкатПра {0}.   
   774Пй аргуЌеМт. 
   775GShell.BadClassifierOptions:НеверМПе зМачеМОе параЌетра классОфОкатПра {0}. 
  749776GShell.Build.Auxilary:СПзЎаМОе вспПЌПгательМыѠ
  750777 Ñ„айлПв О уМОчтПжеМОе... 
  751778GShell.Build.BuildBegun1:************** ППстрПеМОе МачатП ************** 
  752 GShell.Build.BuildCancelled:**************   ÐžÑ‚ЌеМеМП   **************   
   779GShell.Build.BuildCancelled:**************   ÐžÑ‚ЌеМеМП   ************** 
  753780GShell.Build.BuildComplete1:************** ППстрПеМОе завершеМП ************** 
  754781GShell.Build.CompressText:СжатОе текста  
   
  757784... 
  758785GShell.Build.Phind:ГеМерОрПваМОе классОфОкатПра Phind . ЭтП ЌПжет заМять МекПтПрПе вреЌя... 
  759 GShell.Schedule.ScheduleBegun1:************* ОчереЎМПсть Начата *************   
  760 GShell.Schedule.ScheduleComplete1:*********** ОчереЎМПсть ЗавершеМа *********   
   786GShell.Schedule.ScheduleBegun1:************* ОчереЎМПсть Начата ************* 
   787GShell.Schedule.ScheduleComplete1:*********** ОчереЎМПсть ЗавершеМа ********* 
  761788GShell.Schedule.ScheduleDelete:** УЎалеМОе существующОѠ
  762  ÐŸÑ‡ÐµÑ€ÐµÐŽÐœÐŸÑÑ‚ей **   
   789 ÐŸÑ‡ÐµÑ€ÐµÐŽÐœÐŸÑÑ‚ей ** 
  763790GShell.Command:КПЌаМЎа 
  764791GShell.Failure:КПЌаМЎа Ме уЎалась. 
  765792GShell.Import.FileNotProcessed:Ѐайл {0-target file path} был распПзМаМ, ПЎМакП Ме ЌПжет быть ПбрабПтаМ МО ПЎМОЌ Оз плагОМПв 
  766 GShell.Import.FileNotRecognised:Ѐайл {0-target file path} Мельзя ЎПбавОть, пПтПЌу чтП егП тОп Ме распПзМаМ МОкакОЌО плагОМаЌО ГрОМстПуМ.   
   793GShell.Import.FileNotRecognised:Ѐайл {0-target file path} Мельзя ЎПбавОть, пПтПЌу чтП егП тОп Ме распПзМаМ МОкакОЌО плагОМаЌО ГрОМстПуМ. 
  767794GShell.Import.FileProcessing:Ѐайл {0-target file path} Пбрабатывается плагОМПЌ {1-plugin name}. 
  768795GShell.Import.FileProcessingError:Ѐайл {0-target file path} стПлкМулся с ПшОбкПй в течеМОе ПбрабПткО. 
   
  775802GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} былО препятствПвалО ЎПбавлеМОю пПсреЎствПЌ плагОМПв (тОпа ОзПбражеМОй в веб-страМОцаѠ
  776803). 
  777 GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 ЎПбавлеМОе былП упрежЎеМП плагОМПЌ (МапрОЌер ОзПбражеМОе Ма веб-страМОце).   
   804GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 ЎПбавлеМОе былП упрежЎеМП плагОМПЌ (МапрОЌер ОзПбражеМОе Ма веб-страМОце). 
  778805GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} былО Ме ПпПзМаМ плагОМаЌО О являться Ме ЎПступМы в кПллекцОО. 
  779806GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 был Ме ПпПзМаМ плагОМаЌО О есть Ме ЎПступМы в кПллекцОО. 
   
  781808GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 был ПтклПМеМ. 
  782809GShell.Import.ImportComplete3:\n 
  783 GShell.Import.Warning:{0-plugin name} ВМОЌаМОе:   
   810GShell.Import.SegmentProcessing:ОбрабПтка сегЌеМта {МПЌер 0-сегЌеМт}. 
   811GShell.Import.SegmentProcessingError:ОшОбка ПбрабПткО сегЌеМта {МПЌер 0-сегЌеМт}. 
   812GShell.Import.Warning:{0-plugin name} ВМОЌаМОе: 
  784813GShell.Parsing_Metadata_Complete:АрѠ
  785814ОвОрПваММые ЌетаЎаММые ОзвлечеМы пПлМПстью. 
   
  796825# colours. If necessary this can be changed. 
  797826GUI.Create:СПзЎать 
  798 GUI.Create_Tooltip:СПзЎайте Вашу кПллекцОю, ОспПльзуя ГрОМстПуМ.   
   827GUI.Create_Tooltip:СПзЎайте Вашу кПллекцОю, ОспПльзуя ГрОМстПуМ. 
  799828GUI.Design:ПрПект 
  800829GUI.Design_Tooltip:ПрПектОруйте фуМкцОПМальМые вПзЌПжМПстО О преЎставлеМОе Вашей кПллекцОО. 
  801830GUI.Download:ЗагрузОть 
  802831GUI.Download_Tooltip:ЗагрузОть ресурсы Оз ИМтерМета Ўля Вашей кПллекцОО. 
  803 GUI.Enrich:НапПлМОть   
   832GUI.Enrich:НапПлМОть 
  804833GUI.Enrich_Tooltip:ЗаЎать ЌетаЎаММые к файлаЌ Вашей кПллекцОО. 
  805 GUI.Format:ЀПрЌат   
  806 GUI.Format_Tooltip:СПзЎать вМешМОй вОЎ кПллекцОО   
   834GUI.Format:ЀПрЌат 
   835GUI.Format_Tooltip:СПзЎать вМешМОй вОЎ кПллекцОО 
  807836GUI.Gather:СПбрать 
  808837GUI.Gather_Tooltip:Выбрать файлы Ўля включеМОя в Вашу кПллекцОю. 
   838GUI.CollectHome.title:СПбраМые каталПгО былО ОзЌеМеМы 
   839GUI.CollectHome.message:СбПр каталПга зМачеМОя был ОзЌеМеМ с: 
   840GUI.CollectHome.to:кПЌу: 
   841GUI.CollectHome.dir:{0} 
   842GUI.CollectHome.gli:ХПтОте БОблОПтечМый ОМтерфейс, чтПбы запПЌМОть МПвый сбПр катПлПгПв? 
   843GUI.CollectHome.server:ХПтОте вПспПльзПваться СерверПЌ Greenstone чтПбы запПЌМОть МПвПе зМачеМОе каталПга? 
   844GUI.CollectHome.resetToDefault:Нет, сбрПс МастрПек пП уЌПлчаМОю 
   845GUI.CollectHome.leaveAtDefault:Нет, Пставь прО МевыпПлМеМОО 
   846GUI.CollectHome.reset:СбрПс пП уЌПлчаМОю 
   847 
  809848#*************** 
  810849# 
  811850#***** HELP ***** 
  812851Help.Contents:СПЎержаМОе 
  813 Help.Title:СтраМОцы пПЌПщО бОблОПтечМПгП ОМтерфейса   
   852Help.Title:СтраМОцы пПЌПщО бОблОПтечМПгП ОМтерфейса 
  814853#**************************** 
  815854# 
   
  818857 ÐŒÐŸÐ¶ÐµÑ‚ прОМять тПлькП ПЎМП Оз преЎПпреЎелеММыѠ
  819858 Ð·ÐœÐ°Ñ‡ÐµÐœÐžÐ¹. ППжалуйста, выберОте ПЎМП Оз существующОѠ
  820  Ð·ÐœÐ°Ñ‡ÐµÐœÐžÐ¹.   
  821 InvalidMetadata.Title:НеЎействОтельМые ЌетаЎаММые   
   859 Ð·ÐœÐ°Ñ‡ÐµÐœÐžÐ¹. 
   860InvalidMetadata.Title:НеЎействОтельМые ЌетаЎаММые 
  822861#*************************** 
  823862# 
   
  826865ПтОте загрузОть кПллекцОю, кПтПрая Ме была сПзЎаМа БИГ(GLI). СуществующОе ЌетаЎаММые буЎут ОЌпПртОрПваМы в МабПр ЌетаЎаММыѠ
  827866 Dublin Core. ОрОгОМальМые ЌетаЎаММые буЎут сПѠ
  828 Ñ€Ð°ÐœÐµÐœÑ‹ в папку import.bak   
  829 LegacyCollection.Title:ЗагрузОть вМешМюю кПллекцОю   
   867раМеМы в папку import.bak 
   868LegacyCollection.Title:ЗагрузОть вМешМюю кПллекцОю 
  830869#*************************** 
  831870# 
   
  853892#***** Menu Options ***** 
  854893Menu.Collapse:Закрыть папку 
   894Menu.Copy_Collection:КПпОрПвать кПллекцОю в  
  855895Menu.Edit:РеЎактОрПвать 
  856896Menu.Edit_Copy:КПпОрПвать ({0}-c) 
   
  860900Menu.Explode_Metadata_Database:РаспреЎелОМь базу ЎаММыѠ
  861901 Ñ Ќета-ЎаММыЌО 
  862 Menu.Replace_SrcDoc_With_HTML:ЗаЌеМОть HTML версОей   
   902Menu.Replace_SrcDoc_With_HTML:ЗаЌеМОть HTML версОей 
  863903Menu.File:Ѐайл 
  864904Menu.File_Associations:АссПцОацОО файла... 
   
  868908Menu.File_Exit:ВыѠ
  869909ПЎ 
  870 Menu.File_ExportAs:ЭкспПрт...   
   910Menu.File_ExportAs:ЭкспПрт... 
  871911Menu.File_New:НПвый... 
  872912Menu.File_Open:Открыть... 
  873 Menu.File_Options:ОпцОО...   
   913Menu.File_Options:ОпцОО... 
  874914Menu.File_Save:CПѠ
  875915раМОть 
   
  877917Menu.Help_About:О... 
  878918Menu.Metadata_View:ЗаЎаММые ЌетаЎаММые Ўля {0} 
   919Menu.Move_Collection:ПереЌестОть эту кПллекцОю в  
  879920Menu.Open_Externally:Открыть вМешМюю прПграЌЌу 
  880921#******************** 
   
  895936#***** MetadataSetDialog********** 
  896937MetadataSetDialog.Title:УправлеМОе МабПраЌО ЌетаЎаММыѠ
  897    
   938 
  898939MetadataSetDialog.Add_Title:ДПбавОть МабПр ЌетаЎаММыѠ
  899    
   940 
  900941MetadataSetDialog.Current_Sets:ПрОсвПеММые МабПры ЌетаЎаММыѠ
  901    
   942 
  902943MetadataSetDialog.Available_Sets:ДПступМые МабПры ЌетаЎаММыѠ
  903    
  904 MetadataSetDialog.Add:ДПбавОть...   
   944 
   945MetadataSetDialog.Add:ДПбавОть... 
  905946MetadataSetDialog.Add_Tooltip:ДПбавОть МПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  906  Ðº кПллекцОО   
  907 MetadataSetDialog.New_Set:НПвый...   
   947 Ðº кПллекцОО 
   948MetadataSetDialog.New_Set:НПвый... 
  908949MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:СПзЎать МПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  909    
  910 MetadataSetDialog.Add_Set:ДПбавОть   
   950 
   951MetadataSetDialog.Add_Set:ДПбавОть 
  911952MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:ДПбавОть выбраММый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  912  Ðº кПллекцОО   
  913 MetadataSetDialog.Browse:ПрПсЌПтр...   
   953 Ðº кПллекцОО 
   954MetadataSetDialog.Browse:ПрПсЌПтр... 
  914955MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:ДПбавОть МПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  915  Ðº кПллекцОО   
  916 MetadataSetDialog.Edit:Правка...   
   956 Ðº кПллекцОО 
   957MetadataSetDialog.Edit:Правка... 
  917958MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:ПравОть выбраММый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  918    
  919 MetadataSetDialog.Remove:УЎалОть   
   959 
   960MetadataSetDialog.Remove:УЎалОть 
  920961MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:УЎалОть выбраММый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  921  ÐžÐ· кПллекцОО   
   962 ÐžÐ· кПллекцОО 
  922963MetadataSetDialog.Elements:ЭлеЌеМты в выбраММПЌ МабПре ЌетаЎаММыѠ
  923    
   964 
  924965 
  925966#**************************************** 
   
  927968#***** MetadataSetNamespaceClash warning*** 
  928969MetadataSetNamespaceClash.Title:КПМфлОкт прПстраМств ОЌеМ ЌетаЎаММыѠ
  929    
   970 
  930971MetadataSetNamespaceClash.Message:НабПр ЌетаЎаММыѠ
  931972, выбраММый ваЌО Ўля ЎПбавлеМОя ({0}) ОЌеет тП же прПстраМствП ОЌеМ, чтП О ПЎОМ Оз уже прОсутствующОѠ
  932973 Ð² кПллекцОО ({1}). ЕслО вы ЎПбавОте этПт МПвый МабПр, старый буЎет уЎалеМ, а МПвый буЎет ЎПбавлеМ Ма егП ЌестП. Все прОсвПеММые зМачеМОя ЌетаЎаММыѠ
  933  Ð±ÑƒÐŽÑƒÑ‚ переЌещеМы в МПвый МабПр, еслО ПМ сПЎержОт сППтветствующОе элеЌеМты.   
   974 Ð±ÑƒÐŽÑƒÑ‚ переЌещеМы в МПвый МабПр, еслО ПМ сПЎержОт сППтветствующОе элеЌеМты. 
  934975#********************************************* 
  935976# 
   
  9721013Mirroring.DownloadJob.Log:СЌПтреть лПгО 
  9731014Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:СЌПтреть Птчет П загрузке 
  974 Mirroring.DownloadJob.Log_Title:ЖурМал загрузкО   
   1015Mirroring.DownloadJob.Log_Title:ЖурМал загрузкО 
  9751016Mirroring.DownloadJob.Pause:Пауза 
  9761017Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:ПрОПстаМПвОть эту загрузку 
   
  9811022Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:ОжОЎаМОе пПльзПвательскПгП ЎействОя 
  9821023Mirroring.Invalid_URL:ВвеЎеММый URL Ме ЎействОтелеМ. ППжалуйста, Осправьте. 
  983 Mirroring.Invalid_URL_Title:НеправОльМый URL аЎрес   
   1024Mirroring.Invalid_URL_Title:НеправОльМый URL аЎрес 
  9841025Mirroring.Preferences:НастрПйкО... 
  9851026Mirroring.Preferences_Tooltip:РазрешОть прПксО О/ОлО реЎактОрПвать МастрПйкО прПксО сервера 
   
  9881029#***** Missing EXEC ***** 
  9891030MissingEXEC.Message:ВМОЌаМОе! Вы Ме сЌПжОте прПсЌПтреть Вашы МПвые кПллекцОО с пПЌПщью БОблОПтечМПгП ИМтерфейса, еслО Вы Ме ПпреЎелОте аЎрес лПкальМПгП Веб-сервера БОблОПтекО ГрОМстПуМ. Вы ЌПжете сЎелать этП сейчас в текстПвПЌ пПле, распПлПжеММПЌ МОже, ОлО пПзже, вПйЎя в ОпцОО О выбрав в ЌеМю Связь. ППЌМОте, чтП ЎействОтельМый URL ЎПлжеМ МачОМаться с прПтПкПла "http://" О верПятМП закаМчОваться ОспПлМяеЌыЌ ОЌеМеЌ ("gsdl" Ўля лПкальМПгП бОблОПтечМПгП сервера ГрОМстПуМ ОлО "library" - Ўля ЎругОѠ
  990  Ð²ÐµÐ±-серверПв).   
  991 MissingEXEC.Title:ОтсутствОе аЎреса БОблОПтекО ГрОМстПуМ   
   1031 Ð²ÐµÐ±-серверПв). 
   1032MissingEXEC.Title:ОтсутствОе аЎреса БОблОПтекО ГрОМстПуМ 
  9921033#***** Missing EXEC_GS3 ***** 
  9931034MissingEXEC_GS3.Message:ППжалуйста ввеЎОте аЎрес URL бОблОПтекО ГрОМстПуМ 3. Вы Ме сЌПжете прПсЌатрОвать МПвые кПллекцОО в БОблОПтечМПЌ ИМтерфейсе, ПЎМакП еслО Вы укажете путь ЎОректПрОО в текстПвПЌ пПле вМОзу, ОлО пПзже в НастрПйкаѠ
  994  Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð² вклаЎку сПеЎОМеМОе. ЗапПЌМОте, чтП ЎействОтельМый URL ЎПлжеМ МачОМаться с "http://".   
  995 MissingEXEC_GS3.Title:АЎрес URL БОблОПтекО ГрОМстПуМ 3   
   1035 Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð² вклаЎку сПеЎОМеМОе. ЗапПЌМОте, чтП ЎействОтельМый URL ЎПлжеМ МачОМаться с "http://". 
   1036MissingEXEC_GS3.Title:АЎрес URL БОблОПтекО ГрОМстПуМ 3 
  9961037#***** Missing GLIServer ***** 
  997 MissingGLIServer.Message:ВвеЎОте аЎрес скрОпта Ма вМешМеЌ сервере ГрОМстПуМ "gliserver.pl" в текстПвПЌ пПле, ЗапПЌМОте, чтП ЎействОтельМый URL ЎПлжеМ МачОМаться с "http://" О закаМчОваться с "gliserver".   
  998 MissingGLIServer.Title:ОпреЎелОте аЎрес сервера GLI.   
   1038MissingGLIServer.Message:ВвеЎОте аЎрес скрОпта Ма вМешМеЌ сервере ГрОМстПуМ "gliserver.pl" в текстПвПЌ пПле, ЗапПЌМОте, чтП ЎействОтельМый URL ЎПлжеМ МачОМаться с "http://" О закаМчОваться с "gliserver". 
   1039MissingGLIServer.Title:ОпреЎелОте аЎрес сервера GLI. 
  9991040#***** Missing GSDL ***** 
  1000 MissingGSDL.Message:ПреЎупрежЎеМОе! Вы Ме буЎете ОЌеть ЎПступ кП всеЌ среЎстваЌ БОблОПтечМПгП ИМтерфейса без ЎПпПлМОтельМПй устаМПвкО лПкальМПй кПпОО ЭлектрПММПй БОблОПтекО ГрОМстПуМ. ЕслО Вы пПлагаете, чтП Вы пПлучОлО этП сППбщеМОе пП ПшОбке, пПжалуйста, прПверьте Вашу ОМсталяцОю О путО, указаММые в кПЌаМЎе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ОлО файле скрОпта.   
  1001 MissingGSDL.Title:ОтсутствОе путО к ГрОМстПуМ   
   1041MissingGSDL.Message:ПреЎупрежЎеМОе! Вы Ме буЎете ОЌеть ЎПступ кП всеЌ среЎстваЌ БОблОПтечМПгП ИМтерфейса без ЎПпПлМОтельМПй устаМПвкО лПкальМПй кПпОО ЭлектрПММПй БОблОПтекО ГрОМстПуМ. ЕслО Вы пПлагаете, чтП Вы пПлучОлО этП сППбщеМОе пП ПшОбке, пПжалуйста, прПверьте Вашу ОМсталяцОю О путО, указаММые в кПЌаМЎе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ОлО файле скрОпта. 
   1042MissingGSDL.Title:ОтсутствОе путО к ГрОМстПуМ 
  10021043#***** Missing PERL ***** 
  1003 MissingPERL.Message:ПреЎупрежЎеМОе! Вы Ме сЌПжете МО сПзЎавать МПвые кПллекцОО, МО кПМструОрПвать существующОе без устаМПвкО PERL. БОблОПтечМый ИМтерфейс Ме сЌПг МайтО PERL  в Вашей сОстеЌе. ЕслО Вы пПлагаете, чтП Вы пПлучОлО этП сППбщеМОе пП ПшОбке, пПжалуйста прПверьте Вашу ОМсталляцОю О путО, указаММые в кПЌаМЎе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ОлО файле скрОпта.   
   1044MissingPERL.Message:ПреЎупрежЎеМОе! Вы Ме сЌПжете МО сПзЎавать МПвые кПллекцОО, МО кПМструОрПвать существующОе без устаМПвкО PERL. БОблОПтечМый ИМтерфейс Ме сЌПг МайтО PERL  в Вашей сОстеЌе. ЕслО Вы пПлагаете, чтП Вы пПлучОлО этП сППбщеМОе пП ПшОбке, пПжалуйста прПверьте Вашу ОМсталляцОю О путО, указаММые в кПЌаМЎе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ОлО файле скрОпта. 
  10041045MissingPERL.Title:ОтсутствОе путО к PERL 
  10051046#******* MissingImageMagick ******** 
   
  10091050ПтОте сПзЎать кПллекцОю ОзПбражеМОй. 
  10101051MissingImageMagick.Title:Отсутствует ImageMagick 
   1052#******* MissingPDFBox ******** 
   1053MissingPDFBox.Message:Для ПбрабПткО PDF-ЎПкуЌеМтПв версОО 1.5 О пПслеЎующОѠ
   1054, скачайте расшОреМОе PDFBox Оз ЎаММПгП ОстПчМОка \ nhttp :/ / svn.greenstone.org / {0} gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java. {1} \ nInstall  ОзвлекОте егП в свПю папку {2}. ЗатеЌ МужМП МастрПОть PDFPlugin с pdfbox_conversion Ма ПтключеМ. 
   1055MissingPDFBox.Title:ОтсутствующОе PDFBox расшОреМОя 
   1056#******** Multiple filename encodings not supported ******* 
   1057NoEncodingSupport.Message:Ваш язык, кажется, в UTF-8. НПЌера Ўля UTF-8 ОЌеМа файлПв Ме пПЎЎержОваются ч Вашей устаМПвкПй. 
   1058NoEncodingSupport.Title:Отсутствует пПЎЎержка кПЎОрПвкО ОЌеМО файла 
   1059#******** Non-standard collect home ******* 
   1060NonStandardCollectHome.Message:Ваш текущОй сбПр home {0} МаѠ
   1061ПЎОтся за преЎелаЌО вашей устаМПвкО Greenstone О Ме является сбПрПЌ каталПгПв пП уЌПлчаМОю Ма {1}. Для рабПты сП сбПрПЌ каталПг пП вашеЌу выбПру, перейЎОте в ЌеМю Ѐайл> НастрПйкО> ППЎключеМОе О устаМПвОте в пПле Collect каталПг в папку. 
   1062NonStandardCollectHome.Title:НестаМЎартМый сбПр home 
  10111063#***************************** 
  10121064# 
   
  10141066NewCollectionPrompt.Base_Collection:БазОруйте эту кПллекцОю Ма: 
  10151067NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Выбрать существующую кПллекцОю, чтПбы базОрПвать МПвую кПллекцОю Ма 
   1068NewCollectionPrompt.ChooseACollection:Выбрать кПллекцОю 
  10161069NewCollectionPrompt.Collection_Description:ОпОсаМОе сПЎержаМОя: 
  10171070NewCollectionPrompt.Collection_Name:Папка кПллекцОО: 
  1018 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:ЭтП персПМальМая кПллекцОя   
  1019 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:Эта кПллекцОя ЌПжет быть ОзЌеМеМа тПлькП теЌ пПльзПвателеЌ, кПтПрый ее сПзЎал, а также все пПльзПвателО в группе "all-collections-editor".   
  1020 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:ЭтП Ме персПМальМая кПллекцОя   
  1021 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:Эта кПллекцОя ЌПжет быть ОзЌеМеМа тПлькП пПльзПвателяЌО в группе "all-collections-editor".   
   1071NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:ЭтП персПМальМая кПллекцОя 
   1072NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:Эта кПллекцОя ЌПжет быть ОзЌеМеМа тПлькП теЌ пПльзПвателеЌ, кПтПрый ее сПзЎал, а также все пПльзПвателО в группе "all-collections-editor". 
   1073NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:ЭтП Ме персПМальМая кПллекцОя 
   1074NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:Эта кПллекцОя ЌПжет быть ОзЌеМеМа тПлькП пПльзПвателяЌО в группе "all-collections-editor". 
  10221075NewCollectionPrompt.Error:ОшОбка в МПвПй кПллекцОО. 
  10231076NewCollectionPrompt.Instructions:ЧтПбы сПзЎать МПвую кПллекцОю, запПлМОте пПля, распПлПжеММые МОже. 
  10241077NewCollectionPrompt.NewCollection:НПвая кПллекцОя 
   1078NewCollectionPrompt.OtherCollections:ДругОе КПллекцОО  
   1079NewCollectionPrompt.Select:Выбрать 
  10251080NewCollectionPrompt.Title:СПзЎать МПвую кПллекцОю. 
  10261081NewCollectionPrompt.Title_Clash:НазваМОе, кПтПрПе Вы выбралО Ўля вашей кПллекцОО, уже ОспПльзуется. ПрПЎПлжОть? 
   
  10411096# 
  10421097#******* OldWGET ******* 
  1043 NoPluginExpectedToProcessFile.Message:НО ПЎОМ Оз плагОМПв ГрОМстПуМ Ме преЎМазМачеМ Ўля ПбрабПткО файла "{0}". (ОЎМакП, ЌПжет быть включеМ в кПллекцОю, еслО преМаЎлежОт ЎругПЌу файлу, МапрОЌер ОзПбражеМОе Ма веб страМОце.) ПрПверьте, ОЌеет лО файл правОльМПе расшОреМОе. ЕслО ПМП правОльМП, ОспПльзуйте плагОМ UnknownPlug Ўля ПбрабПткО.   
   1098NoPluginExpectedToProcessFile.Message:НО ПЎОМ Оз плагОМПв ГрОМстПуМ Ме преЎМазМачеМ Ўля ПбрабПткО файла "{0}". (ОЎМакП, ЌПжет быть включеМ в кПллекцОю, еслО преМаЎлежОт ЎругПЌу файлу, МапрОЌер ОзПбражеМОе Ма веб страМОце.) ПрПверьте, ОЌеет лО файл правОльМПе расшОреМОе. ЕслО ПМП правОльМП, ОспПльзуйте плагОМ UnknownPlug Ўля ПбрабПткО. 
  10441099NoPluginExpectedToProcessFile.Title:НО ПЎОМ Оз плагОМПв Ме преЎМазМачеМ Ўля ПбрабПткО файла 
  10451100#*********************** 
   
  10501105OpenCollectionDialog.Open:Открыть 
  10511106OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:ЗагрузОть ПтПбраММую кПллекцОю в бОблОПтечМый ОМтерфейс 
  1052 OpenCollectionDialog.Title:Открыть кПллекцОю ГрОМстПуМ   
   1107OpenCollectionDialog.Title:Открыть кПллекцОю ГрОМстПуМ 
  10531108#********************** 
  10541109# 
  10551110#***** Options Pane inside CreatePane ***** 
  1056 OptionsPane.Cancelled:- ПтЌеМеМП   
   1111OptionsPane.Cancelled:- ПтЌеМеМП 
  10571112OptionsPane.LogHistory:ИстПрОя регОстрацОО 
  10581113OptionsPane.Successful:успешМый 
  1059 OptionsPane.Scheduled:- ПчереЎь   
   1114OptionsPane.Scheduled:- ПчереЎь 
  10601115OptionsPane.Unknown:МеОзвестМый 
  1061 OptionsPane.Unsuccessful:- МеуЎачМый   
   1116OptionsPane.Unsuccessful:- МеуЎачМый 
  10621117#******************* 
  10631118# 
  10641119#***** Preferences ***** 
  1065 Preferences:НастрПйкО   
   1120Preferences:НастрПйкО 
  10661121Preferences.Connection:СПеЎОМеМОе 
  1067 Preferences.Connection_Tooltip:УстаМПвОть URL бОблОПтекО ГрОМстПуМ О кПМфОгурОрПвать сППтветствующее прПксО-сПеЎОМеМОе   
  1068 Preferences.Connection.GLIServer_URL:URL сервера ГрОМстПуМ:   
  1069 Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:URL сервера ГрОМстПуМ "gliserver" сП скрОптПЌ CGI   
  1070 Preferences.Connection.Library_Path:путь бОблОПтекО:   
   1122Preferences.Connection_Tooltip:УстаМПвОть URL бОблОПтекО ГрОМстПуМ О кПМфОгурОрПвать сППтветствующее прПксО-сПеЎОМеМОе 
   1123Preferences.Connection.GLIServer_URL:URL сервера ГрОМстПуМ: 
   1124Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:URL сервера ГрОМстПуМ "gliserver" сП скрОптПЌ CGI 
   1125Preferences.Connection.Library_Path:путь бОблОПтекО: 
  10711126Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Веб путь ГрОМстПуМ: 
  1072 Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:URL веб-сервера ГрОМстПуМ   
  1073 Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:URL аЎрес вебсервера ГрОМстПуМ   
  1074 Preferences.Connection.Library_Path_Connection_Failure:ОшОбка сПеЎОМеМОя. ПрПверьте чтП сервер ГрОМстПуМ Ўля {0} запущеМ.   
   1127Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:URL веб-сервера ГрОМстПуМ 
   1128Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:URL аЎрес вебсервера ГрОМстПуМ 
   1129Preferences.Connection.Library_Path_Connection_Failure:ОшОбка сПеЎОМеМОя. ПрПверьте чтП сервер ГрОМстПуМ Ўля {0} запущеМ. 
   1130Preferences.Connection.CollectDirectory:СбПр каталПгПв: 
   1131Preferences.Connection.CollectDirectory_Tooltip:Путь к каталПгу , с кПтПрыЌ Вы Ñ 
   1132ПтОте рабПтать. 
  10751133Preferences.Connection.ProgramCommand:КПЌаМЎа преЎварОтельМПгП прПсЌПтра: 
  10761134Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:КПЌаМЎа запуска прПграЌЌы, ОспПльзуеЌПй Ўля преЎварОтельМПгП прПсЌПтра кПллекцОО. Не забуЎьте ОспПльзПвать %1 как Ќетку-заглушку Ўля аЎреса кПллекцОО О речевые пПЌеткО, гЎе этП МеПбѠ
   
  10781136Preferences.Connection.Proxy_Host:ПрПксО-Ñ 
  10791137Пст 
  1080 Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:УкажОте аЎрес ВашегП прПксО-сервера   
   1138Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:УкажОте аЎрес ВашегП прПксО-сервера 
  10811139Preferences.Connection.Proxy_Port:ПрПксО-пПрт 
  10821140Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:НПЌер пПрта ВашегП прПксО-сервера 
   1141Preferences.Connection.Proxy_Host_Missing:ВвеЎОте зМачеМОе Ўля прПксО-сервера ОлО ПтключОть ИспПльзПвать прПксО-сПеЎОМеМОя в вклаЎку ППЎключеМОе. 
  10831142Preferences.Connection.Servlet:Сервлет ЌПЎуль: 
  10841143Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:МПЎуль сервлет ОспПльзуется чтПбы прПсЌПтреть Ваш сайт 
   
  10981157Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Выбрать желательМый язык ОМтерфейса О егП управлеМОя, кПтПрые буЎут пПказаМы в. 
  10991158Preferences.General.Restart_Required:БИГ ЎПлжеМ теперь быть пПвтПрМП запущеМ Ўля пПлМПгП ПбМПвлеМОя ОМтерфейса. 
  1100 Preferences.General.Manual_Restart_Required:ППжалуйста перезапустОте клОеМт GLI Ўля прОЌеМеМОя МастрПек.   
   1159Preferences.General.Manual_Restart_Required:ППжалуйста перезапустОте клОеМт GLI Ўля прОЌеМеМОя МастрПек. 
  11011160Preferences.General.Show_File_Size:ППказать разЌеры файла 
  11021161Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:ППказать разЌеры файла ряЎПЌ с вѠ
   
  11081167 
  11091168Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:ППказать ЌетаЎаММые, ОзвлечеММые плагОМаЌО ГрОМстПуМ, в спОске ЌетаЎаММыѠ
  1110  Ð² ПбПгащеММПЌ преЎставлеМОО.   
   1169 Ð² ПбПгащеММПЌ преЎставлеМОО. 
  11111170Preferences.Mode:СпПсПб 
  11121171Preferences.Mode_Tooltip:ЩелкМОте Ма вѠ
   
  11161175Preferences.Mode.Assistant_Description:ИспПльзуйте этО устаМПвкО, чтПбы пПлучОть ЎПступ к ПсМПвМыЌ ОМструЌеМтаЌ БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ГрОМстПуМ: ЎПбавлеМОе ЎПкуЌеМтПв О ЌетаЎаММыѠ
  11171176 Ðº кПллекцОяЌ, сПзЎаМОе МПвыѠ
  1118  ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÐ¹, чьО зеркальМые структуры существуют, О пПстрПеМОе кПллекцОй.   
   1177 ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÐ¹, чьО зеркальМые структуры существуют, О пПстрПеМОе кПллекцОй. 
  11191178Preferences.Mode.Librarian:БОблОПтекарь 
  11201179Preferences.Mode.Librarian_Description:Эта устаМПвка пПзвПляет Псуществлять МПрЌальМПе ОспПльзПваМОе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ГрОМстПуМ: сПзЎаМОе О прПектОрПваМОе МПвыѠ
   
  11231182 ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑ†ÐžÐ¹ О пПстрПеМОя кПллекцОй. 
  11241183Preferences.Mode.Expert:Эксперт 
  1125 Preferences.Mode.Expert_Description:Эта устаМПвка пПзвПляет прПвПЎОть ПпытМПе ОспПльзПваМОе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ГрОМстПуМ. РекПЌеМЎуется Ўля пПльзПвателей, кПтПрые ОЌеют Ппыт ОспПльзПваМОя ГрОМстПуМ О спПсПбМы выпПлМОть заЎачО пПОска О устраМеМОя МепПлаЎПк, кПтПрые включают ОМтерпретацОю О ПтлаЎку выпуска Пт PERL-скрОптПв. Все среЎства БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ГрОМстПуМ прО этПЌ ЎПступМы.   
   1184Preferences.Mode.Expert_Description:Эта устаМПвка пПзвПляет прПвПЎОть ПпытМПе ОспПльзПваМОе БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ГрОМстПуМ. РекПЌеМЎуется Ўля пПльзПвателей, кПтПрые ОЌеют Ппыт ОспПльзПваМОя ГрОМстПуМ О спПсПбМы выпПлМОть заЎачО пПОска О устраМеМОя МепПлаЎПк, кПтПрые включают ОМтерпретацОю О ПтлаЎку выпуска Пт PERL-скрОптПв. Все среЎства БОблОПтечМПгП ИМтерфейса ГрОМстПуМ прО этПЌ ЎПступМы. 
  11261185Preferences.Warnings:ПреЎупрежЎеМОя 
  11271186Preferences.Warnings_Tooltip:РазрешОть ОлО блПкОрПвать разлОчМые ЎОалПгПвые преЎупрежЎеМОя 
   
  11401199PreviewCommandDialog.Title:КПЌаМЎа преЎварОтельМПгП прПсЌПтра 
  11411200 
  1142 ShowPreviousCollection.Title:ПрПсЌПтреть ту кПллекцОю, кПтПрая была сПбраМа раМее.   
  1143 ShowPreviousCollection.Message:ПрПОзшла ПшОбка О кПллекцОю сПзЎать Ме уЎалПсь. Вы прПсЌатрОваете ту кПллекцОю, кПтПрая была сПбраМа раМее.   
   1201ShowPreviousCollection.Title:ПрПсЌПтреть ту кПллекцОю, кПтПрая была сПбраМа раМее. 
   1202ShowPreviousCollection.Message:ПрПОзшла ПшОбка О кПллекцОю сПзЎать Ме уЎалПсь. Вы прПсЌатрОваете ту кПллекцОю, кПтПрая была сПбраМа раМее. 
  11441203#********************** 
  11451204# 
  11461205#***** Remote Greenstone Server ***** 
  1147 RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:ВвеЎОте Ваше ОЌя пПльзПвателя О парПль в ГрОМстПуМ:   
  1148 RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:ВвеЎОте ваше ОЌя пПльзПвателя О парПль Greenstone Ўля сайта:   
  1149 RemoteGreenstoneServer.Error:ВПзМОкла ПшОбка Ма вМешМеЌ сервере ГрОМстПуМ прО выпПлМеМОО кПЌаМЎы:\n{0-Error message}   
  1150 RemoteGreenstoneServer.Error_Title:ОшОбка вМешМегП сервера ГрОМстПуМ   
  1151 RemoteGreenstoneServer.Progress:ПрПгресс Ма вМешМеЌ сервере ГрОМстПуМ:   
   1206RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:ВвеЎОте Ваше ОЌя пПльзПвателя О парПль в ГрОМстПуМ: 
   1207RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:ВвеЎОте ваше ОЌя пПльзПвателя О парПль Greenstone Ўля сайта: 
   1208RemoteGreenstoneServer.Error:ВПзМОкла ПшОбка Ма вМешМеЌ сервере ГрОМстПуМ прО выпПлМеМОО кПЌаМЎы:\n{0-Error message} 
   1209RemoteGreenstoneServer.Error_Title:ОшОбка вМешМегП сервера ГрОМстПуМ 
   1210RemoteGreenstoneServer.Progress:ПрПгресс Ма вМешМеЌ сервере ГрОМстПуМ: 
  11521211RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Эта кПллекцОя сейчас блПкОрПваМа пПльзПвателеЌ'{0-User name}'.\nВы Ñ 
  1153 ÐŸÑ‚Оте переМять кПМтрПль МаЎ этОЌ блПкОрующОЌ файлПЌ (Ме рекПЌеМЎуется, так как ЌПгут прПпасть ОзЌеМеМОя)?   
   1212ПтОте переМять кПМтрПль МаЎ этОЌ блПкОрующОЌ файлПЌ (Ме рекПЌеМЎуется, так как ЌПгут прПпасть ОзЌеМеМОя)? 
  11541213#********************** 
  11551214# 
  11561215#***** Rename Prompt ***** 
  1157 RenamePrompt.Name:НазваМОе:   
  1158 RenamePrompt.Title:ПереОЌеМПвать файл/папку   
   1216RenamePrompt.Name:НазваМОе: 
   1217RenamePrompt.Title:ПереОЌеМПвать файл/папку 
  11591218#********************** 
  11601219# 
  11611220#***** Replace Prompt ***** 
  1162 ReplacePrompt.Title:ЧеЌ заЌеМОть файл ...   
   1221ReplacePrompt.Title:ЧеЌ заЌеМОть файл ... 
  11631222#********************** 
  11641223# 
   
  11781237Server.QuitTimeOut:ЛПкальМая бОблОПтека ГрОМстПуМ Ме ПтветОла Ма кПЌаМЎу\n автПЌатОческПгП закрытОя в течеМОе {0} секуМЎ. Вы\nжелаете ПжОЎать в течеМОе слеЎующОѠ
  11791238 {0} секуМЎ? 
  1180 Server.StartUpTimeOut:ЛПкальМая бОблОПтека ГрОМстПуМ Ме Птвечает Ма кПЌЌаМЎу запуска в течеМОО {0} секуМЎ. ХПтОтелО жЎать еще  {0} секуМЎ?   
   1239Server.StartUpTimeOut:ЛПкальМая бОблОПтека ГрОМстПуМ Ме Птвечает Ма кПЌЌаМЎу запуска в течеМОО {0} секуМЎ. ХПтОтелО жЎать еще  {0} секуМЎ? 
   1240Server.Reconfigure:Вы тПлькП чтП ОзЌеМОлО collecthome. \nAs GLI Ме запустОл веб-сервер, ПМ Ме ЌПжет ОзЌеМОть этП автПЌатОческО. \nППжалуйста, переМастрПйте сервер вручМую, чтПбы рабПтать с ОзЌеМеМОеЌ collecthome. 
  11811241# 
  11821242#***** Sources ***** 
   
  11851245# 
  11861246#***** Trees ***** 
  1187 Tree.DownloadedFiles:СкачаММые Ѐайлы   
   1247Tree.DownloadedFiles:СкачаММые Ѐайлы 
  11881248Tree.Files:файлы 
  11891249Tree.Home:ИсѠ
   
  12051265Workflow.AllPanels:Все паМелО 
  12061266Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:ЛПкальМый ОстПчМОк кПМструкцОО кПллекцОО 
  1207 Workflow.DocumentEnriching:ОпОсаМОе ЎПкуЌеМта   
   1267Workflow.DocumentEnriching:ОпОсаМОе ЎПкуЌеМта 
  12081268 
  12091269 
   
  12131273 
  12141274GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:Открыть МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1215    
   1275 
  12161276GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:Открыть выбраММый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1217    
   1277 
  12181278GEMS.Set_Description:ОпОсаМОе МабПра ЌетаЎаММыѠ
  1219    
  1220 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Открыть   
   1279 
   1280GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Открыть 
  12211281GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:ДПступМые МабПры ЌетаЎаММыѠ
  1222    
   1282 
  12231283GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:УЎалОть МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1224    
   1284 
  12251285GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:УЎалОть выбраММый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1226    
  1227 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:УЎалОть   
   1286 
   1287GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:УЎалОть 
  12281288GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:ДПступМые МабПры ЌетаЎаММыѠ
  1229    
   1289 
  12301290GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:СЎелайте ПтЌетку П тПЌ, чтП вы ЎействОтельМП Ñ 
  12311291ПтОте уЎалОть МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1232 .   
  1233 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:МетаЎаММые Ме выбраМы   
   1292. 
   1293GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:МетаЎаММые Ме выбраМы 
  12341294GEMS.Confirm_Removal:Вы увереМы, чтП желаете уЎалОть этПт {0}? 
  12351295GEMS.Confirm_Removal_Title:ППЎтверЎОте уЎалеМОе 
  12361296GEMS.Attribute:ПрОзМак 
  1237 GEMS.Popup.AddElement:ДПбавОть элеЌеМт   
  1238 GEMS.Popup.DeleteElement:УЎалОть элеЌеМт   
  1239 GEMS.Popup.AddSubElement:ДПбавОть субэлеЌеМт   
  1240 GEMS.Popup.DeleteSubElement:УЎалОть субэлеЌеМт   
   1297GEMS.Popup.AddElement:ДПбавОть элеЌеМт 
   1298GEMS.Popup.DeleteElement:УЎалОть элеЌеМт 
   1299GEMS.Popup.AddSubElement:ДПбавОть субэлеЌеМт 
   1300GEMS.Popup.DeleteSubElement:УЎалОть субэлеЌеМт 
  12411301GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:НПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1242    
   1302 
  12431303GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:Для сПзЎаМОя МПвПгП МабПра ЌетаЎаММыѠ
  1244  Ð·Ð°Ð¿ÐŸÐ»ÐœÐžÑ‚е пПля МОже:   
   1304 Ð·Ð°Ð¿ÐŸÐ»ÐœÐžÑ‚е пПля МОже: 
  12451305GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:Взять ПсМПву Ўля этПгП МабПра ЌетаЎаММыѠ
  1246  ÐžÐ·:   
   1306 ÐžÐ·: 
  12471307GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:ЗаглавОе МабПра ЌетаЎаММыѠ
  1248 :   
   1308: 
  12491309GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:ПрПстраМствП ОЌеМ ЌетаЎаММыѠ
  1250 :   
   1310: 
  12511311GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:НПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1252    
   1312 
  12531313GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:НПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1254  ÐŽÐŸÐ»Ð¶ÐµÐœ ОЌеть ЗаглавОе   
  1255 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Не указаМП заглавОе   
   1314 ÐŽÐŸÐ»Ð¶ÐµÐœ ОЌеть ЗаглавОе 
   1315GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Не указаМП заглавОе 
  12561316GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:НПвый МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1257  ÐŽÐŸÐ»Ð¶ÐµÐœ ОЌеть прПстраМствП ОЌеМ   
  1258 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Не указаМП прПстраМствП ОЌеМ   
  1259 GEMS.SelectedLanguage:ДПбавОть атрОбуты к языку:   
  1260 GEMS.Language:--ВыберОте Язык--   
  1261 GEMS.LanguageDependent:ЯзыкПзавОсОЌые атрОбуты   
  1262 GEMS.Attribute_Table:АтрОбуты   
  1263 GEMS.Attribute_Deletion_Error:ОшОбка уЎалеМОя атрОбута   
  1264 GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:ЭтПт атрОбут ПбязателеМ О Ме ЌПжет быть уЎалеМ   
  1265 GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:ОшОбка ЎПбавлеМОя атрОбута   
  1266 GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Не ЎПбавлеМ «языкПзавОсОЌый» атрОбут, прПсьба ЎПбавОть егП.   
  1267 GEMS.Attribute_Edition_Error:ОшОбка реЎактОрПваМОя атрОбута   
  1268 GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:АтрОбут ПбязателеМ О Ме ЌПжет быть пустыЌ   
   1317 ÐŽÐŸÐ»Ð¶ÐµÐœ ОЌеть прПстраМствП ОЌеМ 
   1318GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Не указаМП прПстраМствП ОЌеМ 
   1319GEMS.SelectedLanguage:ДПбавОть атрОбуты к языку: 
   1320GEMS.Language:--ВыберОте Язык-- 
   1321GEMS.LanguageDependent:ЯзыкПзавОсОЌые атрОбуты 
   1322GEMS.Attribute_Table:АтрОбуты 
   1323GEMS.Attribute_Deletion_Error:ОшОбка уЎалеМОя атрОбута 
   1324GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:ЭтПт атрОбут ПбязателеМ О Ме ЌПжет быть уЎалеМ 
   1325GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:ОшОбка ЎПбавлеМОя атрОбута 
   1326GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Не ЎПбавлеМ «языкПзавОсОЌый» атрОбут, прПсьба ЎПбавОть егП. 
   1327GEMS.Attribute_Edition_Error:ОшОбка реЎактОрПваМОя атрОбута 
   1328GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:АтрОбут ПбязателеМ О Ме ЌПжет быть пустыЌ 
  12691329GEMS.Confirm_Save:ЭтО ЌетаЎаММые былО ОзЌеМеМы, желаете сПѠ
  1270 Ñ€Ð°ÐœÐžÑ‚ÑŒ?   
   1330раМОть? 
  12711331GEMS.Confirm_Save_Title:СПѠ
  12721332раМОть МабПр ЌетаЎаММыѠ
  1273    
   1333 
  12741334GEMS.Confirm_DeleteElement:Вы увереМы в тПЌ, чтП Ñ 
  1275 ÐŸÑ‚Оте уЎалОть элеЌеМт {0}?   
  1276 GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:УЎалОть элеЌеМт   
  1277 GEMS.File_Deletion_Error_Message:Ѐайл Ме ЌПжет быть уЎалеМ   
  1278 GEMS.File_Deletion_Error:ОшОбка уЎалеМОя файла   
   1335ПтОте уЎалОть элеЌеМт {0}? 
   1336GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:УЎалОть элеЌеМт 
   1337GEMS.File_Deletion_Error_Message:Ѐайл Ме ЌПжет быть уЎалеМ 
   1338GEMS.File_Deletion_Error:ОшОбка уЎалеМОя файла 
  12791339GEMS.Namespace_Conflict_Message:ПреЎупрежЎеМОе: этП прПстраМствП ОЌеМ уже ОспПльзуется ЎругОЌ МабПрПЌ ЌетаЎаММыѠ
  1280 . ПрПЎПлжОть?   
  1281 GEMS.Namespace_Conflict:КПМфлОкт прПстраМств ОЌеМ   
   1340. ПрПЎПлжОть? 
   1341GEMS.Namespace_Conflict:КПМфлОкт прПстраМств ОЌеМ 
  12821342GEMS.Move_Up:ПереЌестОться вверѠ
  1283    
  1284 GEMS.Move_Down:ПереЌестОться вМОз   
  1285 GEMS.Cannot_Undo:(этП ЎействОе МеПбратОЌП)   
  1286  
  1287 GEMS.AttributeTable.Name:ИЌя   
  1288 GEMS.AttributeTable.Language:Язык   
  1289 GEMS.AttributeTable.Value:ЗМачеМОе   
  1290 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:НПвый элеЌеМт   
  1291 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:ВвеЎОте ОЌя Ўля МПвПгП элеЌеМта   
  1292 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:НПвый субэлеЌеМт   
  1293 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:ВвеЎОте ОЌя Ўля МПвПгП субэлеЌеМта   
  1294 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:ЭлеЌеМт с такОЌ ОЌеМеЌ уже существует.   
  1295 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:ОшОбка ОЌеМО элеЌеМта   
  1296 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:НПвый элеЌеМт ЎПлжеМ ПблаЎать ОЌеМеЌ.   
   1343 
   1344GEMS.Move_Down:ПереЌестОться вМОз 
   1345GEMS.Cannot_Undo:(этП ЎействОе МеПбратОЌП) 
   1346 
   1347GEMS.AttributeTable.Name:ИЌя 
   1348GEMS.AttributeTable.Language:Язык 
   1349GEMS.AttributeTable.Value:ЗМачеМОе 
   1350GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:НПвый элеЌеМт 
   1351GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:ВвеЎОте ОЌя Ўля МПвПгП элеЌеМта 
   1352GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:НПвый субэлеЌеМт 
   1353GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:ВвеЎОте ОЌя Ўля МПвПгП субэлеЌеМта 
   1354GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:ЭлеЌеМт с такОЌ ОЌеМеЌ уже существует. 
   1355GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:ОшОбка ОЌеМО элеЌеМта 
   1356GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:НПвый элеЌеМт ЎПлжеМ ПблаЎать ОЌеМеЌ. 
  12971357 
  12981358 
  12991359GEMS.No_Set_Loaded:Не загружеМП МО ПЎМПгП МабПра ЌетаЎаММыѠ
  1300 . ВыберОте Ѐайл->НПвый Ўля сПзЎаМОя МПвПгП МабПра, ОлО Ѐайл->Открыть Ўля ПткрытОя существующегП МабПра.   
   1360. ВыберОте Ѐайл->НПвый Ўля сПзЎаМОя МПвПгП МабПра, ОлО Ѐайл->Открыть Ўля ПткрытОя существующегП МабПра. 
 • main/trunk/gli/classes/xml/languages.xml

  r25910 r28754  
  7878   <Language name="KANNADA"             code="KN" gs="true" gli="true" mds="true">DRAVIDIAN</Language> 
  7979   <Language name="KASHMIRI"            code="KS">INDIAN</Language> 
  80    <Language name="KAZAKH"              code="KK" gs="true" gli="true">TURKIC/ALTAIC</Language> 
   80   <Language name="KAZAKH"              code="KK" gs="true" gli="true" mds="true">TURKIC/ALTAIC</Language> 
  8181   <Language name="KINYARWANDA"         code="RW">NEGRO-AFRICAN</Language> 
  8282   <Language name="KIRGHIZ"             code="KY">TURKIC/ALTAIC</Language>