root/main/trunk/greenstone2/perllib/strings_kk.properties @ 28750

Revision 28750, 136.4 KB (checked in by ak19, 6 years ago)

Perlmodules module Kazakh and Russian translations. Many thanks to Kalima Tuenbaeva and Sergey Karpov.

RevLine 
[21200]1#
2# Resource bundle description
3#
4
5Language.code:ru
6Language.name:Russian
7
8OutputEncoding.unix:koi8_r
9OutputEncoding.windows:dos_850
10
11
12#
13# Common output messages and strings
14#
15
[28478]16common.cannot_create_file:ОКИБКА: ЀайлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес жасау %s
[21200]17
[28478]18common.cannot_find_cfg_file:ОКИБКА: КескiМЎi файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу %s
[21200]19
[28478]20common.cannot_open:ОКИБКА: МүЌкiÐœ еЌес ашу %s
[21200]21
[28478]22common.cannot_open_fail_log:ОКИБКА: Тiркеу файлыМ ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s
[21200]23
[28478]24common.cannot_open_output_file:ОКИБКА: КығатыМ файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s.
[21200]25
[28478]26common.cannot_read:ОКИБКА: МүЌкiÐœ еЌес Пқып Птыру %s
[21200]27
[28478]28common.cannot_read_file:ҚАТЕ : Ѐайл ЌүЌкiÐœ еЌес Пқу %s
[21200]29
[28478]30common.general_options:Пртақ варОаМттар (үшiÐœ %s)
[21200]31
[28478]32common.must_be_implemented:фуМкцОя класс тарЌағыМЎа iске асыруы керек
[21200]33
[28478]34common.options:ПпцОялар
[21200]35
[28478]36common.processing:өңЎеу
[21200]37
[28478]38common.specific_options:ерекше ПпцОялар
[21200]39
[28478]40common.usage:қПлЎаМуы
[21200]41
[28478]42common.info:ЌәлiЌет
[21200]43
[28478]44common.invalid_options:ҚАТЕ ЎәлелЎер : %s
[21200]45
[28478]46common.true:Ўұрыс
[21200]47
[28478]48common.false:терiс
[21200]49
[28478]50common.deprecated:АЛМАСТЫРҒАН
[21200]51#
52# Script option descriptions and output messages
53#
54
[28478]55scripts.language:ОпцОяларЎың сОпаттаЌаларыМың бейМесiМе тiлi (Ќысалы, en_US аЌерОкаМЎық ағылшыМ тiлiÐœ аМықтайЎы). ЀайлЎағы қатысуға арМалғаМ ПпцОяларЎың сОпаттаЌаларыМың ауЎарЌалары талап етеЎi perllib/strings_language-code.rb.
[21200]56
[28478]57scripts.xml:Қалыптағы ЌәлiЌеттi XML әлпеттi түсiÐœiктерсiз өМЎiрiп алаЎы, бiрақ бөлшектерЎi әлЎеқайЎа үлкеМ саМЌеМ.
[21200]58
[28478]59scripts.listall:Барлық белгiлi бiрлiктерЎiÒ£ тiзiÐŒi.
[21200]60
[28478]61scripts.describeall:ҮшiÐœ ПпцОя барлық белгiлi пуМкт суреттеу
[21200]62
[28478]63scripts.both_old_options:Ықылас : НұсқауЎа екi ПпцОя - (Ме Ќаңызы бiрЎей - removeold үМЎеЌеу бПйыМша ) keepoldтың removeoldтарЌеМ жәМе - Ò±-шi ЎОректПрОяМың барлық ЌазЌұМЎары бПлаЎы.
[21200]64
[28478]65scripts.no_old_options:Ықылас : Еш - removeold,-keepold  - Ќаңызы бiрЎей көрсетiлЌеЎi, removeold. Ò±-шi ЎОректПрОяМың барлық ЌазЌұМЎары %s  бПлаЎы.
[21200]66
[28478]67scripts.gli:GLI кiтапхаМашыларыМың Мақты ОМтерфейстерiМе байрақ шығуЎы GLI, ЌүЌкiМЎiк берЎеМ бұл скрОпттi iске қПсуЎа ПрМату.
68scripts.gai:Байрақ (басқаруЎы аспаппеМ Greenstone ) Май бұл сцеМарОЎың iске қПсуыМЎа бекiтiлеЎi, Мақты МАИларға шығуЎы ЌүЌкiМЎiк бер.
[21200]69
[28478]70scripts.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыМың бақылауы. 0=ешқаМЎай Ўасы,3=көп
71scripts.out:Ѐайл аты МеЌесе ЎеЌалыс ЌәртебелерiÐœiÒ£ Ќөрге арМалғаМ қалаЌ.
[21200]72
73# -- buildcol.pl --
74
[28750]75buildcol.activate:buildcol біткеММеМ кейіМ activate.pl ПрыМЎау ,Пл ОМЎекстерЎің ПрМыМ ауыстыраЎы.
76
[28478]77buildcol.archivedir:ҚайЎа архОвтарЎа бПлаЎы.
[21200]78
[28478]79buildcol.builddir:ҚайЎа жасалғаМ ОМЎекстерЎi ПрМаластыру.
[21200]80
[28478]81buildcol.cachedir:КПллекцОяМы уақытша бұл жерЎе жасалаЎы, қалай сПл алЎыМЎа жасалғаМ ЎОректПрОяға көшiрiп алаЎы.
[21200]82
[28478]83buildcol.cannot_open_cfg_file:ЕСКЕРТУ: КескiМЎi файл жаңартуға аша алЌайЎы : %s
[21200]84
[28478]85buildcol.collectdir:ДОректПрОяМың collect"сыМа жПл.
[21200]86
[28478]87buildcol.copying_back_cached_build:Кэш жасалғаМ прПграЌЌаМың керi көшiрЌесiÐœ алуы.
[21200]88
[28750]89buildcol.copying_rss_items_rdf:көшіру RSS-items.rdf файл %s ЎейіМ %s
90
[28478]91buildcol.create_images:ТалпыМыс жаңа кПллекцОяға арМалғаМ үМЎеЌеу бПйыМшаға суреттi жасау. Ол perl жазу скрОпт ЌүЌкiМЎiк беру үшiÐœ perl қПлайлы ЌПЎулЎарыЌеМ қатар ПрМататыМ Gimp МегiзЎелгеМ.
[21200]92
[28478]93buildcol.debug:ӚМiЌЎi жазып алу STDOUT.
[21200]94
[28478]95buildcol.desc:PERL GML құжаттарыМаМ GreenstoneМың кПллекцОясыМ құрастыруға қПлЎаМылатыМ скрОпт.
[21200]96
[28478]97buildcol.faillog:Ѐайл атыМың сәтсiз тiркеуi. Бұл тiркеу журМалу алЎы өңЎеле алЌағаМ кез келгеМ файлЎарЎаМ файл аты
[21200]98
[28478]99buildcol.incremental_default_builddir:Ықылас : ДОректПрОяМың құрылыЌы құрастыруға аМықталЎы. Егер сiз ЎОректПрОяМы бар ОМЎекске қПсыЌша қПсқыңыз келсеңiз, buildcol.plге ПпцОяМы "- builddir index" қПлЎаМыңыз.
[21200]100
[28478]101buildcol.index:(егер Пл ПрМатылЌаса, барлық кескiМЎi файлЎа жасалаЎы ) құрастыруға арМалғаМ ОМЎекс.
[21200]102
[28750]103buildcol.indexname:Құру үшіМ көрсеткіштерЎің аттары  (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе).
104
105buildcol.indexlevel:Құру үшіМ көрсеткіштер Ўеңгейі (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе).
106
[28478]107buildcol.incremental:Тек қаМа сПл әлi ЎейЎi ОМЎекстегеМ құжаттарЎы ОМЎекстеу. ҚПсаЎы - keepold. LuceneМың ОМЎексатПрыМ қПлЎаМаЎы.
[21200]108
[28478]109buildcol.keepold:ҚұрылғаМ ЎОректПрОяМың ағыЌЎағы ЌазЌұМы құртпайЎы.
[21200]110
[28478]111buildcol.maxdocs:Құрастыруға арМалғаМ құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
112buildcol.maxnumeric:ИМЎекстi сөзЎiктегi сөз ОеЌЎеМе ал цОфрларЎың ЌаксОЌал саМы. ҮлкеМ саМЎар ОМЎексацОяға арМалғаМ бiр ауыз сөзЎерге бөлiМеЎi. Мысалы, егер ЌаксОЌал саМы 4 тең, "1342663" "1342"жәМе "663" бөлiМеЎi.
113buildcol.mode:ОрыМЎауға кереккеМ кПллекцОяМың құрастыруыМ прПцесстiÒ£ бөлiктерi.
114buildcol.mode.all:Барлық iстеу.
115buildcol.mode.build_index:Тек қаМасы ЌәтiМЎi ОМЎекстеу.
116buildcol.mode.compress_text:Тек қаМасы ЌәтiÐœ қысу.
117buildcol.mode.infodb:Тек қаМасы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ базасыМ жасау.
[21200]118
[28478]119buildcol.no_default_images:Суреттер үМЎеЌеу бПйыМшаЎы жасалЌайЎы.
[21200]120
[28478]121buildcol.no_image_script:Ескерту : СуреттiÒ£ жасауыМ скрОпт таба алЌаЎы : %s
[21200]122
[28478]123buildcol.no_strip_html:ИМЎекстелгеМ (кПллекцОяларЎың mgppсы үшiÐœ тек қаМа қПлЎаМылаЎы ) ЌәтiММеМ HTMLМың тэгтерi алып тастаЌау.
[21200]124
[28750]125buildcol.store_metadata_coverage:ҚаМЎай ЌетаЌәліЌет теруі кПллекцОяЎа қПлЎаМылаЎы, сПл статОстОкалық ЌағлұЌаттарЎы іске қПсу, сПМыЌеМ қатар шарттарЌеМ қПлЎаМылаЎы. Бұл кірістірілгеМ кПллекцОя үшіМ пайЎалы,
126егер сіз көлеЌіМ білгіңіз келсе, тек ЌетаЌәліЌет тізіЌіМің ЌағыМасыМ, сПл МеЌесе басқа кПллекцОяЎа қПлЎаМылатыМ
127
[28478]128buildcol.no_text:ҚысылғаМ ЌәтiÐœiÐœ сақталЌау. Егер сiз ағыЌЎағы (сiзi ЎеЌегi ЌәтiММiÒ£ қысылғаМ бПлжаЌыМ қалпыМа келтiрЌейiÒ£iз ) уақытқа құжат түпМұсқаларыМың көрсетуге әрЎайыЌ Пқталсаңыз, бұл ПпцОя салыМғаМ ОМЎекстерЎi өлшеЌМiÒ£ ЌОМОЌОзацОялауыМа пайЎалы.
[21200]129
[28478]130buildcol.sections_index_document_metadata:СекцОяларЎағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттарыМ ОМЎекстеу
[28750]131buildcol.sections_sort_on_document_metadata:(Тек Lucene) Сұрыптау үшіМ секцОя ЎеігейіМЎе ЌетаЌәліЌет құжатыМа Ўеңгей беру.
[28478]132buildcol.sections_index_document_metadata.never:СекцОяМың ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ ОМЎекстеЌеу.
133buildcol.sections_index_document_metadata.always:Егер барлық секцОяМың ЌетаЌәлiЌеттерi Ўеңгей бұлғаМ бар бПлса, құжаттың барлық белгi қПйылғаМ ЌетаЌәлiЌеттерi қПсылсыМ Ўеңгей бұлғаМ.
134buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:Егер секцОяМың ЌетаЌәлiЌеттерi атауЌеМ бұғаМ Ўеңгей бұлғаМ бар бПлЌаса, ЌетаЌәлiЌеттер тек қаМа сПМЎа қПсылсыМ құжаттың Ўеңгейi бұлғаМ.
[21200]135
[28478]136buildcol.out:ЀайлЎың аты МеЌесе Ó©ÐœiЌМiÒ£ ЌәртебесiÐœiÒ£ ЌөрiМе ОМЎексi.
[21200]137
[28478]138buildcol.params:кПллекцОяМың атауы [варОаМттар ]
[21200]139
140buildcol.remove_empty_classifications:Скрыть МезапПлМеММые классОфОкатПры О классОфОкацОПММые узлы (без ЎПкуЌеМтПв).
141
[28478]142buildcol.removeold:ЖұЌыс кПллекцОясыМың әлЎеқашаМғы ЌазЌұМы алып тастайЎы.
[21200]143
[28478]144buildcol.unlinked_col_images:КПллекцОяМың суреттерi Ўұрыс байлаМа алЌайЎы.
[21200]145
[28478]146buildcol.unknown_mode:Белгiсiз әЎiс : %s
[21200]147
[28478]148buildcol.updating_archive_cache:АрхОвтың кэшiÐœiÒ£ жаңартуы
[21200]149
[28478]150buildcol.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыЌеМ басқару.. 0=ештеңе, 3=үлкеМ саМ.
[21200]151
152
153# -- classinfo.pl --
154
[28478]155classinfo.collection:Ең алЎыЌеМ керек бПлатыМ кПллекцОялар аттың беруiМЎе collect/collection-name/perllib/classifyге classinfo.plге қарау. Егер классОфОкатПр perllib/classifyÐœiÒ£ Пртақ ЎОректПрОясыМ қарау бПлу керек аМЎа табылЌаса, бПлу керек.
[21200]156
[28478]157classinfo.desc:КлассОфОкатПр туралы ЌәлiЌеттi жазып алу.
[21200]158
[28478]159classinfo.general_options:Ортақ ПпцОялар классОфОкатПрЎың аМалық класстарыМаМ Ќұра еткеМ.
[21200]160
[28478]161classinfo.info:ЌәлiЌет
[21200]162
[28478]163classinfo.no_classifier_name:ҚАТЕ : Сiз классОфОкатПрЎың атауы беруiÒ£iз керек.
[21200]164
[28478]165classinfo.option_types:ОпцОяларЎың екi түрiÐœiÒ£ ОеЌЎеМе алы классОфОкатПрлар.
[21200]166
[28478]167classinfo.params:классОфОкатПрЎың атауы classifier-name [ПпцОялар ]
[21200]168
[28478]169classinfo.passing_options:ОпцОялар ПларларЎың collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМа қПсыМЎы кез келгеМ классОфОкатПрға тапсырыла алаЎы.
[21200]170
[28478]171classinfo.specific_options:Нақтылы ПпцОялар өзЎiÒ£ классОфОкатПры шектерiМЎегi жәМе бұл ерекше классОфОкатПрға түсiÐœiктi тек қаМа аМықталғаМ.
[21200]172
173# -- downloadfrom.pl --
[28478]174downloadfrom.cache_dir:КэшеЌЌеМ тiзбеМiÒ£ тұрғаМ жерi
175downloadfrom.desc:Сыртқы серверЎеМ файлЎарыМың жүктеуi
176downloadfrom.download_mode:ЖүктелетiÐœ серверЎiÒ£ түрi
177downloadfrom.download_mode.Web:HTTP
178downloadfrom.download_mode.MediaWiki:MediaWiki веб-сайт
179downloadfrom.download_mode.OAI:Open Archives Initiative
180downloadfrom.download_mode.z3950:сервер Z3950
181downloadfrom.download_mode.SRW:SearchRetrieve Webservice
182downloadfrom.incorrect_mode:жүктеуЎi тәртiптiÒ£ параЌетрi Ўұрыс еЌес бПлЎы
183downloadfrom.info:Сервер туралы ЌәлiЌеттi басып шығарсыМ, ПларЎаМЎы жүктеЌеу
184downloadfrom.params:[жүктеуЎiÒ£ арМайы ПпцОялары ] [Мегiзгi ПпцОялар ]
[21200]185
186# -- downloadinfo.pl --
187
[28478]188downloadinfo.desc:ЖүктеуЎi ЌПЎул туралы ЌәлiЌеттi басып шығару
189downloadinfo.collection:Downloadinfo.pl кПллекцОялар ат беру collect/collection-name/perllib/downloadersке бастапқыЎа қарата алаЎы. Егер ЌПЎулЎы аМЎа табылЌаса, iзЎестiру тiзбе МегiзiМЎеМi жасалаЎы perllib/downloaders.
190downloadinfo.params:[ЌПЎул - жүктеу ] [ПпцОялар ]
191downloadinfo.general_options:Негiзгi ПпцОялар жүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎарыМың классыМаМ ЌПЎулЎарЌеМ Ќұра етеЎi.
192downloadinfo.specific_options:ЖүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎары ерекше ПпцОялар өзЎерiлерЎi аМықтайЎы, жәМе сПМЎықтаМ Мақтылы тОеушiге түсiÐœiктi тек қаМа Плар.
193downloadinfo.option_types:ЖүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎары ПпцОяларЎың екi түрi қабылЎай алаЎы
[21200]194
195# -- explode_metadata_database.pl --
[28478]196explode.desc:Деректер қПрыМ Ќета кеңейтсiÐœ - ЌәлiЌеттерЌеМ
[21200]197
[28478]198explode.collection:КПллекцОяМың аты. Кейбiр ПлагОМЎер кПллекцОяМың папкасыМЎағы қПсалқы файлЎарыМ iзЎейЎi.
[21200]199 
[28478]200explode.document_field:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ элеЌеМтi, алыМғаМ жәМе кПллекцОяларға қПсылғаМ құжаттарға арМалғаМ файлЎың аМықтайтыМ атауы.
[21200]201
[28478]202explode.document_prefix:(document_fieldтiÒ£ ПпцОясы бар қПлЎаМуға ) құжаттың тұрғаМ ПрыМЎарға арМалғаМ қПсыЌша.
[21200]203
[28478]204explode.document_suffix:(document_fieldтiÒ£ ПпцОясы бар қПлЎаМуға ) құжаттың тұрғаМ ПрыМға арМалғаМ жұрМақ.
[21200]205
[28478]206explode.encoding:Деректер қПрыМЎа файлЎарЎың ПқуыМЎағы қПлЎаМуға кПЎталғаМы
207explode.metadata_set:ЖОыММың атауы Ќета - шетке шығаруға арМалғаМ ЌәлiЌеттер барлық Ќета - ЌәлiЌеттер
208explode.plugin:ҚПлЎаМуға ПлагОМi кеңейтуЎе
209explode.plugin_options:Iске қПсуға ЎейiÐœ алЎыМЎа ПлагОМге берiлуЎiÒ£ ПпцОялары. Nmaes ПпцОя туралы басталуы керекКеЌшiлiкпеМЌеМ атау жәМе ЌәМ жеке ПпцОя.
210explode.use_collection_plugin_options:КПллекцОяМың кескiМЎi файлы Пқыңыз жәМе Мақтылы ПлагОМЎерге арМалғаМ ПпцОяМы қПлЎаМыңыз. ОпцОя - collectionÐŽi талап етеЎi.
211explode.params:файлЎың атауы [ПпцОялар ]
212explode.records_per_folder:Әрбiр iшкi буЌа үшiÐœ жазу саМ
[21200]213
214# -- replace_srcdoc_with_html.pl --
[28478]215srcreplace.desc:Бастапқы құжатты алЌастырсыМ кПллекцОяМың қайта құруыМың жаМыМЎа файлЌеМ HTML шығарылатыМ
216srcreplace.params:файл аты [ПпцОялар ]
217srcreplace.plugin:МПЎул бастапқы құжаттың өрМектеуiМе қПлЎаМылаЎы
[21200]218
219# -- exportcol.pl --
220
[28478]221exportcol.out:Ѐайл ат МеЌесе Ó©ÐœiЌМiÒ£ ЌәртебесiÐœiÒ£ ЌөрiМе ОМЎексi.
222exportcol.cddir:Тығыз ЎОсктiÒ£ ЌазЌұМыМ шетке шығаратыМ ЎОректПрОяМың атауы.
223exportcol.cdname:CD-ROM ПрМатылғаМ бПйЎа CD-ROM ат - бұл ЄЎЄЎа пайЎа бПлғаМ, тек қаМау.
[28750]224exportcol.collectdir:ТізбеМің "жОыМтық" жПлы.
[28478]225exportcol.desc:PERL скрОпт Windows CD-ROMге кПллекцОялары бiр МеЌесе көбiрек экспПртқа қПлЎаМылЎы.
226exportcol.noinstall:КiтапхаМаЌеМ тiкелей жұЌыс iстейтiÐœ CD-ROMсiÐœ жасалсыМ, ештеңе түйiÐœ-кПЌпьютеру бекiтiлЌейЎi.
227exportcol.params:атау [ПпцОялар ] - кПллекцОО2...
228exportcol.coll_not_found:ЖараЌсыз кПллекцОяМы аяққа бас %s:кПллекцОя табылЌағаМ %s.
229exportcol.coll_dirs_not_found:ЖараЌсыз кПллекцОяМы аяққа бас%s: келесi ЎОректПрОялар бiр табылЌағаМ.
230exportcol.fail:exportcol.pl сәттi бПлЌаЎы :
231exportcol.no_valid_colls:ЭкспПрт Мақтылы ешқаМЎай Ўа жараЌЎы кПллекцОялар.
232exportcol.couldnt_create_dir:ДОректПрОяМы ЌүЌкiÐœ еЌес жасау %s.
233exportcol.couldnt_create_file:МүЌкiÐœ еЌес жасау %s.
234exportcol.instructions:Windows үшiÐœ өзЎiгiМеМ қПятыМ CD-ROMМы жасалу үшiÐœiшiМЎегi бұл папкалар CD-ROMға жазып алыңыз.
235exportcol.non_exist_files:Келесi қажеттi файлЎар жәМе ЎОректПрОялар көптiÒ£ бiрi бар бПлЌайЎы :
236exportcol.success:exportcol.pl жүргеМi :
237exportcol.output_dir:Кетке шығарылатыМ кПллекцОялар (%s) бПлаЎы %s.
238exportcol.export_coll_not_installed:ЀуМкцОПМалЎық ЌүЌкiМЎiктер CD-ROMға шетке шығарсыМ ПрМатылЌаЎы.
[21200]239
240# -- import.pl --
241
[28478]242import.archivedir:ҚайЎа еркiÐœ ауЎарылғаМ ЌатерОалЎы бiтеЎi бiтеЎi.
[21200]243
[28478]244import.manifest:қай айқыМЎайтыМыМ, файлЎар МеткеМ тап ОЌпПрт жасауы керек бПлғаМыМ XML - файл. ИЌпПрттың папкасыМың рекурсОя аралап шығуы ПрыМыМа қПлЎаМылаЎы, МегiзiМЎе, айып тағу құрастыруыМа.
[21200]245
[28478]246import.cannot_open_stats_file:Ескерту : КүйЎi файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу%s.
[21200]247
[28478]248import.cannot_open_fail_log:ҚАТЕ : Тiркеу файлы аша алЌаЎы %s
[21200]249
[28750]250import.cannot_read_OIDcount:Ескерту:. ЌәММеМ құжаттың есептеуіштің Пқып шығу ЌүЌкіМ бПлЎы OID%s\ nSetting 0-ЎеМ ЌағыМа.
251
252#import.cannot_read_earliestdatestamp:Ескерту: Datestampcount алЎыңғы тПптаЌаЎаМ Пқу ЌүЌкіМ еЌес (Жарық уақытыМ белгілеу) %S-теМ.\ қалыптасқаМ ЌағыМасы 0.
253
[28478]254import.cannot_sort:Ескерту : import.pl туралы 1. sortmeta-шi тПптың өлшеЌ құжаттар iрiктей алЌайЎыIрiктеуЎi ПпцОя елеМбейЎi.
[21200]255
[28750]256import.cannot_write_earliestdatestamp:Ескерту: ерте Datestamp  %s-те тПптаЌаМы сақтауға бПлЌайЎы.
257
258import.cannot_write_OIDcount:Ескерту:%s-теМ бастап OID сақтау ЌүЌкіМ еЌес.
259
[28478]260import.collectdir:КПллекцОяМың ЎОректПрОясы.
[21200]261
[28478]262import.complete:ИЌпПрт бiтiргеМ
[21200]263
[28478]264import.debug:STDOUTқа ОЌпПртталғаМ ЌәтiМЎi жазып алу.
[21200]265
[28478]266import.desc:PERL құрастыруға ЎайыМ GMLМың қалыбыМа файлЎарЎың ОЌпПрттауыМа ЎайыМ қПлЎаМылатыМ скрОпт.
[21200]267
[28478]268import.faillog:Ѐайл атыМың сәтсiз тiркеуi. Бұл тiркеу журМалыЎы алаЎы өңЎеле алЌағаМ кез келгеМ файлЎар файл аты.
[21200]269
[28478]270import.groupsize:Бiр XML файлға тПптауға арМалғаМ ОЌпПртталатыМ құжаттарЎың саМы.
[21200]271
[28478]272import.gzip:(кПллекцОя қысылғаМ құжаттарыМаМ жасалатыМЎа ПлагОМЎерЎiÒ£ сiзЎiÒ£ тiзiÐŒiÒ£iзiМе ZIPPlug қПсуға ұЌытпаңыз ) құжаттарЎың қПрытыМЎы xmlЎарыМың қысуға арМалғаМ gzipÐœi қПлЎаМу.
[21200]273
[28478]274import.importdir:ҚайЎа бастапқы ЌатерОалЎа бПлаЎы.
[21200]275
[28478]276import.incremental:Тек қаМа сПл архОвтағы ағыЌЎағы файлға қарағаМЎа (уақытша белгi бПйыМша ) жаңарақ құжаттарЎы ОЌпПрттау. ҚПсаЎы - keepold.
[21200]277
[28478]278import.keepold:АрхОвтi ЎОректПрОяМың ағыЌЎағы ЌазЌұМы құртпайЎы.
[21200]279
[28478]280import.maxdocs:ИЌпПрттауға арМалғаМ құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
[21200]281
[28478]282import.no_import_dir:ҚАТЕ : ОЌпПрттың тiзбесi (%s) табылЌағаМ.
[21200]283
[28478]284import.no_plugins_loaded:ҚАТЕ : ЕшқаМЎай Ўа ПлагОМЎер жүктелЌегеМ.
[21200]285
[28478]286import.OIDtype:ӘЎiс әрбiр құжатқа арМалғаМ сОрек кезЎесетiÐœ ОЎеМтОфОкатПрларЎың шығаруыМЎа қПлЎаМу.
287import.OIDtype.hash:ЀайлЎың ЌазЌұМыМың хешОрлеуi. Құжаттың ОЎеМтОфОкатПры кПллекцОяМы ОЌпПрттайтыМЎа әрЎайыЌуға сПлатыМ бПлаЎы.
[28750]288import.OIDtype.hash_on_ga_xml:Greenstone XML архОвіМің Hash құраЌЎы файлы. ҚұжаттарЎың ОЎеМтОфОкатПры сПл күйіМЎе қала береЎі, әрЎайыЌ, ЌетаЌәліЌет өзгергеМше тПптаЌа ОЌпПртталаЎы.
289import.OIDtype.hash_on_full_filename:Hash  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы құжат файлыМы тПлық аты (Ал ПМың ішіМЎегісі еЌес). ПрПграЌЌалық қаЌтаЌасыз етулерге жаңартуларға көп тұрақты уақытқа құжат белгілеуге көЌектесеЎі, бірақ телМұсқа құжат,
290тПптаЌаЎағы құжат автПЌаты түрЎе аМықталЌайтыМЎығыМ білЎірсеЎе.
[21200]291
[28478]292import.OIDtype.incremental:ЖылЎаЌырақтарЎы еЎәуiр бПлып табылғаМ "хешОрлеу" құжаттарыМың есептеуi тұрып қал. Бұл құжат ЌәлiЌетке ОЎеМтОфОкатПр сПлЎы әрЎайыЌ тағайыМЎалғаМ, тәрiзЎеМЎерiМе кепiлЎiк берЌейЎi xml қазiргi архОвтарға үстелi келесi құжаттарыМа ЌүЌкiМЎiк береЎi.
[21200]293
[28750]294import.OIDtype.assigned:Құжаттың ОЎеМтОфОкатПрыМың ретiМЎесiÐœiÒ£ dc.IdentifierÐŽiÒ£ өрiсiМе 'D' плюс ЌәМЎi қПлЎаМаЎы. Dc.Identifiers өрiс бПлуы керек. Егер dc.Identifier құжаттың ЌәлiЌетiМе тПлтырылЌаса, алЌастырғыш ретiМЎеЎi ОспПльз бПлаЎы
[21200]295
[28750]296import.OIDtype.dirname:'J'  плюс as the identifierÐŽiÒ£ аМалық папкасыМ қПлЎаМаЎы. Әрбiр папкаЎағы Пл үшiМЎерi файл бiр-ақ бПлуы керек, ПМың атауы . E.g. import/b13as/h15ef/page.html Jh15efтiÒ£ ОЎеМтОфОкатПры бiрЌәМЎi алғаМ бПлуы керек..
[21200]297
[28750]298import.OIDtype.filename:Ѐайл атыМ қПлЎаМыңыз (кеңетусіз). "ИЌпПрт" ішіМЎегі папкаларЎың барлығыМа файлЎарЎың әрқайсысыМың аты ерекше бПлуы қажет етеЎі. СаМЎық сәйкестеМЎіргіштер алЎыМ-ала "D" бПлаЎы.
299
300import.OIDtype.full_filename:Құжат ОЎеМтОфОкатПры ретіМЎе  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы файлЎың тПлық атыМ қПлЎаМу (with _ and- сОЌвПлЎарЎы алЌастыру үшіМ жасалыМЎы, бөлгіш ЎОректПрОй жәМе Fullstop
301сОяқтыларЎы файл атыЌеМ кеңейту.
302
[28478]303import.OIDmetadata:Құжаттың сОрек кезЎесетiÐœ ОЎеМтОфОкатПрыМЎа бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ элеЌеМтi, қПлЎаМуға- OIDtype=assignedкөрсетеЎi .
[21200]304
[28478]305import.saveas:Қалып МеткеМ архОвты шығару. GA үМЎеЌеу бПйыМшалар.
[21200]306
[28478]307import.out:Ѐайл ат МеЌесе ЎеЌалыс ЌәртебесiÐœiÒ£ жазуыМа ОМЎекс.
[21200]308
[28478]309import.params:атау [ПпцОялар ] - кПллекцОО2

[21200]310
[28478]311import.removeold:АрхОвтi ЎОректПрОяМың ескi ЌазЌұМы алып тастайЎы.
[21200]312
[28478]313import.removing_archives:АрхОвтi ЎОректПрОяМың ағыЌЎағы ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
[21200]314
[28478]315import.removing_tmpdir:Бұл кПллекцОя "tmp" папкасыМың ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
[21200]316
[28478]317import.site:(3 бПлжаЌМың ГрОМстПуМыМың қПюыМа ) кПллекцОялары бар ЎОректПрОяМың iзЎестiруге арМалғаМ сайт
[21200]318
[28478]319import.sortmeta:КПллекцОяМың құрастыруға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ алфавОт ретiМЎесiМЎегi құжаттары iрiктеу. Бүл сұрау салуларыМ iзЎестiруЎiÒ£ МәтОжелерi рет бұларЎы берiлеЎi. Егер бiрлiк тПптың өлшеЌi көбiрек бПлса, бұл қПршауға алаЎы.
[21200]320
[28750]321import.sortmeta_paired_with_ArchivesInfPlugin:Sortmeta-таМу. МетаЌәліЌеттер (МеЌесе OID) бПйыМша қаратырылғаМ сұрыптаЌаларЎың ПрыМЎалуы үшіМ, бұл ПперацОя '-reversesort' МеЌесе '-sort' арМалғаМ ArchivesInfPlugin жұпта бПлуы қажет.
322
[28478]323import.statsfile:Ѐайл ат МеЌесе ОЌпПрттың саМағыМың жазуыМа ОМЎекс.
[21200]324
[28478]325import.stats_backup:БұМың ПрыМыМа STDERRға statsты жазаЎы.
[21200]326
[28478]327import.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыЌеМ басқару. 0=ештеңе, 3=үлкеМ саМ.
[21200]328
329# -- csv-usernames-to-db.pl
[28750]330cu2db.desc:Greenstone қПлЎаМушылар базасыМа пакетті түрЎе қПлЎаМушыларЎы қПсатыМ қарапайыЌ скрОпт. КіретіМ файлға сапаЎа (CSV) үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌәМЎерге қабылЎайЎы. Әрбір жПл бір қПлЎаМушыМы көрсетеЎі,
331жәМе Пл қПлЎаМушыМың аттарыМаМ, парПльЎер, тПптарЎаМ, түсіМіктеЌелерЎеМ тұраЎы. Егер қПлЎаМушы бірЎеМ көп тПптарЎа бПлса ПМЎа Плар үтір арқылы көрсетілеЎі, жәМе сізге файл жОектеріМ бөлуге басқа бөлгіш қПлЎаМуға тура келеЎі (ОпцОяларЎаМ өрістер бөлгіштерЌеМ бірге).
332 
[28478]333cu2db.params:CVS [ПпцОялар ] - файл
[21200]334
[28478]335cu2db.field-separator:CSV файлыМЎағы өрiстерЎiÒ£ бөлiМуiМе қПлЎаМылатыМ МышаМЎарЎың бақылауы
[21200]336
[28478]337cu2db.already-encrypted:Егер CSV файлыМЎағы парПльлерi еМЎi шОфрласақ, бұл қПлЎаМыңыз
[21200]338
339
340
341# -- schedule.pl --
[28478]342schedule.deleted:КПллекцОяға суреттелгеМ ПрыМЎау алшақ
343schedule.scheduled:КПллекцОя жасалғаМ сцеМарОЎың ПрыМЎауы
344schedule.cron:СуреттелгеМ ПрыМЎау - қПйылғаМ кПллекцОяларға
345schedule.params:[ПпцОялар]
346schedule.error.email:fromaddr toaddr emaili керек бПлаЎы - жәМе - аМықтауы керек.
347schedule.error.importbuild:import жәМе - аМықтауы керек.
348schedule.error.colname:Ат - colname кПллекцОяМың көрсетуi керек қПлЎаМылаЎы.
349schedule.gli:КiтапхаМалық ОМтерфейс - GLI iске қПсуы
350schedule.frequency:Қалай кПллекцОяМы жОi автПЌатты қайтаЎаМ қайта салу
351schedule.frequency.hourly:Әрбiр сағатты қайта салу
352schedule.frequency.daily:КүМбе-күМЎi қайта салу
353schedule.frequency.weekly:Әрбiр аптаМы қайта салу
[28750]354schedule.filepath_warning:**** Ескерту: schedule.pl прПграЌЌа ОМталляцОя кезіМЎе жұЌыс істеЌеуі ЌүЌкіМ, жақшаЎа бПлатыМ жәМе/ МеЌесе Ќәселелер:%s.
355
[28478]356schedule.action:Қалай автПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы күйге келтiру
357schedule.action.add:АвтПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы кестелеу
358schedule.action.update:Кесте бар жаңарту
359schedule.action.delete:Кесте бар алып тастау
360schedule.email:Email бПйыМша ескертуЎi жiберу
361schedule.schedule:ЖПспарлалғаМ автПЌатты құрастыруЎы жасауға таңЎаңыз
362schedule.colname:ҮшiÐœ кПллекцОясыМың аты қай кесте жПспарлағаМ
363schedule.import:ИЌпПрттың кПЌаМЎасы кестеге қПсуы керек
364schedule.build:Buildcol кПЌаМЎа кестеге қПсылаЎы
365schedule.toaddr:КiЌге электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМжайы құрастыру туралы ескертуЎi жiберу
366schedule.toaddr.default:ЀайлЎың Ќәзiрге қПлЎаМушыларЎың электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайыМың көрсетiÒ£iз - күйге келтiру
367schedule.fromaddr:Email жiберушi
368schedule.fromaddr.default:КiÐŒ аМықтаңыз main.cfgге кПллекцОясыМың қПлЎауыЌеМ шұғылЎаМаЎы
369schedule.smtp:ЭлектрПМЎық пПчтаға қажеттi sendmailÐŽiÒ£ пПшталық серверi қажеттi
370schedule.smtp.default:MailServer main.cfgге көрсетiңiз
371schedule.out:ҚайЎа файл аты ЌәртебеМi баспаға шығаруға көрсетiÒ£iз.
[21200]372# -- export.pl --
373
[28478]374export.exportdir:ҚайЎа шетке шығарылғаМ ЌатерОалЎа бПлаЎы.
[21200]375
[28478]376export.cannot_open_stats_file:Ықылас : Статс файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s
[21200]377
[28478]378export.cannot_open_fail_log:ҚАТЕ : Сай файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s
[21200]379
[28478]380export.cannot_sort:Ықылас : егер 1-шi тПптың өлшеЌ бПлса, export.pl құжаттар iрiктей алЌайЎы. Мета - iрiктеуЎi ПпцОяМы елеЌейЎi.
[21200]381
[28478]382export.collectdir:"Collect" кПллекцОяМың ЎОректПрОясыМа жПлы.
[21200]383
[28478]384export.complete:ЭкспПртОрПваМы бiтiргеМ.
[21200]385
[28478]386export.debug:(GreenstoneXMLға шетке шығаруыМа ) STDOUTқа шетке шығарылғаМ ЌәтiМЎi шығару.
[21200]387
[28478]388export.desc:басқа қалыпқа ГрОМстПМға файлЎарЎың шетке шығаруыМа PERL скрОпт.
[21200]389
[28478]390export.faillog:ЀайлЎың атауы сайға жазып алуға сәтi түспеЎi. Бұл сай iстей алЌаЎы егiл файлЎарЎың атауыМ жазаЎыүМЎеЌеу бПйыМша жПл : collectdir/collect/collname/etc/fail.log
[21200]391
[28478]392export.groupsize:Бiр XML файлЎағы тПптауға арМалғаМ құжаттарЎың саМы.
[21200]393
[28478]394export.gzip:(сiзЎiÒ£ ПлагОМЎерiÒ£iзЎiÒ£ тiзiÐŒiМе ZIPPlug құжаттарЎың қысуыМаМ құрастыруЎа қПсуға ұЌытпаңыз ) құжаттарЎың қПрытыМЎы xmlЎарыМың қысуға арМалғаМ gzipÐœiÒ£ прПграЌЌасыМ қПлЎаМу.
[21200]395
[28478]396export.importdir:ҚайЎа бастапқы ЌатерОалЎа бПлаЎы.
[21200]397
[28478]398export.keepold:Кетке шығарылғаМ ЎОректПрОяМың Псы ЌазЌұМыМ жПйЌайЎы.
[21200]399
[28478]400export.maxdocs:ЭкспПрт қПлайлы құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
[21200]401
[28478]402export.listall:СақтауЎың барлық қалыптарыМың көрсету
[21200]403
[28478]404export.saveas:Қалып МеткеМ шетке шығару.
[21200]405
[28478]406export.saveas.DSpace:DSpace Archive қалып.
[21200]407
[28478]408export.saveas.GreenstoneMETS:ГрОМстПуММың прПфОльсiÐœiÒ£ қПлЎаМуыЌеМ METS қалып.
409export.saveas.FedoraMETS:FedoraÐŽÑ‹Ò£ прПфОльсiÐœiÒ£ қПлЎаМуыЌеМ METS қалып.
[21200]410
[28478]411export.saveas.GreenstoneXML:ГрОМстПуММың XML архОвыМың қалыбы
[21200]412
[28478]413export.saveas.MARCXML:(XML - MARC 21-шi бПлжаЌ ) MARC XML қалып
[21200]414
[28478]415export.out:ЀайлЎың атауы МеЌесе қПрытыМЎыМың ЌәртебесiÐœ жазып алғаМ ПМың ОЎеМтОфОкатПры.
[21200]416
[28478]417export.params:атау [ПпцОялар ] - кПллекцОО2

[21200]418
[28478]419export.removeold:Кетке шығарылғаМ ЎОректПрОяМың ескi ЌазЌұМы алып тастайЎы.
[21200]420
[28478]421export.removing_export:Кетке шығарылғаМ ЎОректПрОяМың Псы ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
[21200]422
[28478]423export.sortmeta:КПллекцОяМың құрастыруға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қПлЎаМуыЌеМ алфавОт ретiМЎеЎегi құжаттары iрiктеу. Егер 1-шi тПптың өлшеЌ бПлса, бұл қПршауға алаЎы.
[21200]424
[28478]425export.statsfile:ЀайлЎың атауы МеЌесе экспПрттың саМақтарыМ жазып алғаМ ПМың ОЎеМтОфОкатПры.
[21200]426
[28478]427export.stats_backup:(ҚАТЕлерЎiÒ£ хаттаЌасы ) STDERRға ПрМыМа шығараЎы.
[21200]428
[28478]429export.verbosity:ҚПрытыМЎыМың кПллОчествПсы тексереЎi . 0= ештеңе, 3= көп.
[21200]430
431
432# -- mkcol.pl --
433
[28478]434mkcol.about:КПллекцОялар үшiÐœ ЌәтiÐœ туралы.
[21200]435
[28750]436mkcol.buildtype:buildtype' тПптаЌаға (e.g. mg, mgpp, lucene)
437
438mkcol.infodbtype: 'infodbtype' тПптаЌаға (e.g. gdbm, jdbm, sqlite)
439
[28478]440mkcol.bad_name_cvs:ҚАТЕ : Бұл CVSтың бПлжаЌ жасалғаМ жүйелерЎiÒ£ ЎОректПрОясыМЎа сала алатыМЎығыМаМ, ешқаМЎай Ўа кПллекцОя CVS атала алЌайЎы.
[21200]441
[28478]442mkcol.bad_name_svn:ҚАТЕ : КПллекцОя атала алЌайЎы . svnы бұл жасалғаМ SVNМың файл жүйелерiМЎе ЎОректПрОяларыЌеМ кесiп өтетiМЎiгi.
[21200]443
[28478]444mkcol.bad_name_modelcol:ҚАТЕ : Бұл пiшiМЎi кПллекцОяМың атауы бПлғаМЎықтаММаМ, кПллекцОялар modelcol Ўеп атауға бПлЌайЎы.
[21200]445
[28478]446mkcol.cannot_find_modelcol:ҚАТЕ : ПiшiМЎi кПллекцОяМы ЌүЌкiÐœ еЌес табу %s
[21200]447
[28478]448mkcol.col_already_exists:ҚАТЕ : Бұл кПллекцОялар еМЎi бар бПлаЎы.
[21200]449
[28478]450mkcol.collectdir:Жаңа кПлекцОяМы жасалғаМ ЎОректПрОя.
[21200]451
[28478]452mkcol.group_not_valid_in_gs3:(- gs3mode ) 3-шi ГрОМстПуМ тәртiпте валОЎМа еЌестiÒ£ тПптық ПпцОя
453mkcol.creating_col:КПллекцОяМың жасауы %s
[21200]454
[28478]455mkcol.creator:КПллекцОяМың жасаушысыМың электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМжайы.
[21200]456
[28478]457mkcol.creator_undefined:ҚАТЕ : жасаушыМы аМықталЌаЎы. Бұл айМыЌалы кПллекцОяМың ЎублОкаттарыМ айырып таМу үшiÐœ қажеттi.
[21200]458
[28478]459mkcol.desc:PERL GreenstoneМың жаңа кПллекцОяға арМалғаМ ЎОректПрОяМың құрылыЌыМың жасау қПлЎаМылатыМ скрОпт.
[21200]460
[28478]461mkcol.doing_replacements:үшiÐœ алЌастыруларЎы ПрыМЎау %s
[21200]462
[28478]463mkcol.group:ҮйреМшiктi кПллекцОя ПрыМыМа жаңа кПллекцОяларЎың тПптарыМың жасауы.
[21200]464
[28478]465mkcol.gs3mode:3-шi бПлжаЌМың ГрОМстПуМыМың кПллекцОялары үшiÐœ тәртiп
[21200]466
[28478]467mkcol.long_colname:ҚАТЕ : КПллекцОяМың аты ертелеулерЌеМ үйлесiЌЎi файл жүйе бПлу жәМе қПлЎауЎы ЌүЌкiМЎiгi бПлу үшiÐœ кеЌ 8 таңбалар бПлуы керек.
[21200]468
[28478]469mkcol.maintainer:(Пл егер жасаушыЎаМ айырЌашылығы бПлаЎы ) кПллекцОя қПлЎайтыМ тұлғаМың электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМжайы.
[21200]470
[28478]471mkcol.no_collectdir:ҚАТЕ : Collect ЎОректПрОя бар бПлЌайЎы : %s
[21200]472
[28478]473mkcol.no_collectdir_specified:ҚАТЕ : КПллекцОяМың ЎОректПрОясы аМықталЌағаМ. Gs3modeлерге, МеЌесе ПпцОялар : -collectdirÐŽiÒ£ siteсi МеЌесе - аМықтауы керек.
[21200]474
[28478]475mkcol.no_colname:ҚАТЕ : КПллекцОялар ешқаМЎай Ўа атты берiлЌеЎi.
[21200]476
[28478]477mkcol.optionfile:ЀайлЎың ПпцОясыМ алыМсыМ, ұзыМ кПЌаМЎалық жПлЎар Ќәселе шақыра алатыМ жүйелер үшiÐœ пайЎалы.
[21200]478
[28478]479mkcol.params:кПллекцОяМың атауы [ПпцОялар ]
[21200]480
[28478]481mkcol.plugin:(ПлагОММiÒ£ бiрМеше рет кiрулерi бұл жерЎе бПла алаЎы ) қПлЎаМуға арМалғаМ PerlÐŽÑ‹Ò£ ПлагОМiÐœiÒ£ ЌПЎулы.
[21200]482
[28478]483mkcol.public:АМПМОЌ рұқсаты бұл кПллекцОяМы алаЎы.
484mkcol.public.true:Ашық пайЎалаМуЎы кПллекцОя
485mkcol.public.false:ПайЎалаМуЎы бөлiМЎiÐœiÒ£ кПллекцОясы
[21200]486
[28478]487mkcol.quiet:АбыржыЌастаМ жұЌыс iстеу.
[21200]488
[28478]489mkcol.site:Gs3modeÐœiÒ£ тәртiбiМЎе, collectdir, collectdirÐŽiÒ£ кПллекцОясыМың ЎОректПрОясыМың аМықтауға арМалғаМ GSDL3HOMEÐœiÒ£ айМыЌалы ПртасыМаМ бұл сайттың атауыМ қПлЎаМылаЎы - collectdir көрсетiлгеМ.
[21200]490
[28478]491mkcol.success:Жаңа кПллекцОя ПйЎағыЎай жасалЎы %s
[21200]492
[28478]493mkcol.title:КПллекцОяМың атауы.
[21200]494
[28478]495mkcol.win31compat:Мысалы, кПМвеМцОя Windows 3.1 есепке алыМу керек, 8ЎеМ көп еЌес таңбаларЎың ЎОректПрОяға арМалғаМ атауларЎы таңЎауЎа.
496mkcol.win31compat.true:ҰзыМЎықты папкаМың атауы 8 МеЌесе МышаМЎар кеЌ
497mkcol.win31compat.false:Кез келгеМ ұзыМЎықтың папкасыМың атауы
[21200]498
499# -- pluginfo.pl --
500
[28478]501pluginfo.collection:КПллекцОяМың атыМың беруi collect/collection-name/perllib/pluginsке ең алЎыЌеМ ПлагОМЎерЎiÒ£ көруiМЎе ПрыМЎайЎы.  Егер ПлагОМ аМЎа табылЌаса, ПМЎа керек бПлатыМЎар perllib/pluginsтiÒ£ ЎОректПрОясыМың жалпы алғаМЎасыМа қарау.
[21200]502
[28478]503pluginfo.desc:ПлагОМЎер туралы ЌәлiЌеттi жазып алу.
[21200]504
[28478]505pluginfo.general_options:ПлагОМЎерЎiÒ£ аМалық класс Ќұра етiлгеМ Пртақ ПпцОялар.
[21200]506
[28478]507pluginfo.info:ЌәлiЌет
[21200]508
[28478]509pluginfo.no_plugin_name:ҚАТЕ : Сiз ПлагОММiÒ£ атауы көрсетуiÒ£iз керек.
[21200]510
[28478]511pluginfo.option_types:ОпцОяларЎың екi түрiÐœiÒ£ ОеЌЎеМе алы ПлагОМЎер.
[21200]512
[28478]513pluginfo.params:ПлагОММiÒ£ атауы [ПпцОялар ]
[21200]514
[28478]515pluginfo.passing_options:ОпцОялар ПларларЎың collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМа қПсыМЎыЌеМ кез келгеМ ПлагОМЎерге тапсырыла алаЎы.
[21200]516
[28478]517pluginfo.specific_options:Ерекше ПпцОялар өзЎерiÐœiÒ£ ПлагОМЎерiÐœiÒ£ шектерiМЎегi жәМе бұл ерекше ПлагОМге түсiÐœiктi тек қаМа аМықталғаМ.
[21200]518
519
520# -- plugoutinfo.pl --
521
[28478]522plugoutinfo.collection:Plugout.pl кПллекцОялар ат беру collect/collection-name/perllib/plugoutsке бастапқыЎа қарата алаЎы. Егер ЌПЎулЎы аМЎа табылЌаса, iзЎестiру perllib/plugoutsтiÒ£ тiзбесi МегiзiМЎеМi жасалаЎы.
[21200]523
[28478]524plugoutinfo.desc:МПЎул туралы ЌәлiЌеттi шығару.
[21200]525
[28478]526plugoutinfo.general_options:Негiзгi ПпцОялар класстаМ ЌПЎулЎарЌеМ Ќұра етеЎi.
[21200]527
[28478]528plugoutinfo.info:ЌәлiЌет
[21200]529
[28478]530plugoutinfo.no_plugout_name:ҚАТЕ : ЌПЎулЎың аты укащать керек.
[21200]531
[28478]532plugoutinfo.option_types:МПЎулЎар ПпцОяларЎың екi түрi қабылЎай алаЎы
[21200]533
[28478]534plugoutinfo.params:ат [ПпцОялар ] - ЌПЎул
[21200]535
[28478]536plugoutinfo.passing_options:МПЎулға ПпцОя, ПларЎың collect.cfgМың кескiÐœiÐœiÒ£ ЌеМшiктi файлыМа қПса алып беруге бПлаЎы
[21200]537
[28478]538plugoutinfo.specific_options:МПЎулЎар ерекше ПпцОялар өзЎерiлерЎi аМықтайЎы, жәМе сПМЎықтаМ Мақтылы ЌПЎулға түсiÐœiктi тек қаМа Плар.
[21200]539
540
541
542#
543# Classifier option descriptions
544#
545
[28478]546AllList.desc:Барлық құжаттарЎың бiртұтас тiзiÐŒiÐœ құраЎы. OaiserverÐŽi қПлЎаМылаЎы.
[21200]547
[28478]548AZCompactList.allvalues:Барлық табылғаМ ЌәМЎер Ќета қПлЎаМылсыМ - ЌәлiЌеттер.
[21200]549
[28478]550AZCompactList.desc:( А-Я, 0-9беМ) алфавОт ретiМЎеМiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМiЌЎi. ТiзiÐŒ көлЎеМең өМЎiрiп алаЎы. ҚұжаттарЎың тiзiÐŒ бПлатыМ сПЎаМ сПң тiзiÐŒ МеЌесе кiтап сөресiлер Пртақ ЌетаЌәлiЌет бПлатыМ құжаттарЌеМ.
[21200]551
[28478]552AZCompactList.doclevel:ДПкуЌеМттi өңЎеу үшiÐœ Ўеңгей.
553AZCompactList.doclevel.top:ТабаМЎатқаМ құжат.
[28750]554AZCompactList.doclevel.firstlevel:БөліЌЎерЎің біріМші Ўеңгейі.
[28478]555AZCompactList.doclevel.section:БөлiЌЎерЌеМ.
[21200]556
[28478]557AZCompactList.firstvalueonly:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тек қаМа алғашқы ЌәМЎерiÐœ қПлЎаМылаЎы.
[21200]558
[28478]559AZCompactList.freqsort:ТүйiММiÒ£ жОiлiгi бПйыМша iрiктесiÐœ, рет алфавОттық-цОфрлықтарға еЌес.
[21200]560
[28478]561AZCompactList.maxcompact:БеттерЎегi көрсетiлетiÐœ құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
[21200]562
[28478]563AZCompactList.metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлгiшi ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жалғыз өрiсi, МеЌесе үтiр, классОфОкацОяға қПлЎаМылаЎы. Егер тiзiÐŒ аМықталса, ЌәМЎерЌеМ Ое бПлатыМ ЌеталЎаММых Ð±iрiМшi түрЎi қПлЎаМылаЎы. Firstvalueonly жәМе байрақ - allvaluesтың ҚПсуыМЎа қПлЎаМыла алаЎы -, тек қаМа бiрiМшi ЌәММiÒ£ таңЎауыМа, МеЌесе тiзiЌМеМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ барлық ЌәМЎерi.
[21200]564
[28478]565AZCompactList.mincompact:БеттерЎегi көрсетiлетiÐœ құжаттарЎың ең төЌеМгi саМы.
[21200]566
[28478]567AZCompactList.mingroup:ТПптарЎың ОерархОялық ретiМЎегi құрастыру шақыратыМ ең кiшi саМ.
[21200]568
[28478]569AZCompactList.minnesting:ҚабаттасқаМ тiзiЌге тiзiÐŒiÐœiÒ£ өрМектеуi шақыратыМ ең кiшi саМ.
[21200]570
[28478]571AZCompactList.recopt:ҚПлЎаМылатыМ түрЎiÒ£ қабаттасқаМ ЌетаЌәлiЌеттерiМЎе - ГПЎа/ПргаМОзацОО ЌетаЌәлiЌеттер.
572AZCompactList.sort:Iшкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi.
[21200]573
[28478]574AZCompactSectionList.desc:БөлiЌЎерЎi классОфОкацОялайтыМ AZCompactListке варОацОялар, құжаттар еЌес. Кiрулер бөлiЌМiÒ£ ЎеңгейiÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌетiÐœiÒ£ реттелгеМ.
[21200]575
[28478]576AZList.desc:(, 0-9быМ ) алфавОт ретiМЎеМiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМiЌЎi. Құжаттары бар тiзiÐŒ көлЎеМең өМЎiрiп алаЎы.
[21200]577
[28478]578AZList.metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ классОфОкацОя қПлЎаМылатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiЌМiÒ£ үтiр айырық жалғыз өрiсi. ТiзiЌЎе, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәМiМЎе бПлатыМ бiрiМшi өрiс белгi қПйылғаМ ретке қПлЎаМуы керек. ТiзiÐŒ бұл элеЌеМт бПйыМша реттелеЎi.
[21200]579
[28478]580AZSectionList.desc:АлфавОт ретiМЎеМiÒ£ секцОяларЎың iрiктеуге арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМi. СекцОяларЎың ЎеңгейiÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌетiÐœiÒ£ iрiктейЎi.
[21200]581
[28478]582BasClas.bad_general_option:Ò£-шi классОфОкатПр Ўұрыс еЌес Пртақ ПпцОяМы қПлЎаМаЎы. Collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМ тексерiÒ£iз.
[21200]583
[28478]584BasClas.builddir:ҚайЎа салыМғаМ ОМЎекстерЎi ПрМаластыру.
[21200]585
[28478]586BasClas.buttonname:ПерЎеЎеМiÒ£ классОфОкатПрЎың көрсетуi жәМе МавОгацОялық сызғыштағы батырЌа үшiÐœ белгi. ОпцОя - metadataÐŽÑ‹Ò£ указаМПйыЌеМ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ бұл элеЌеМтi үМЎеЌеу бПйыМшалар.
[21200]587
[28478]588BasClas.desc:Барлық классОфОкатПрлар үшiÐœ Мегiзгi класс.
[21200]589
[28478]590BasClas.no_metadata_formatting:(iрiктеуге ) ЌетаЌәлiЌеттер автПЌатты фПрЌаттаЌау.
[21200]591
[28478]592BasClas.outhandle:НәтОжеМiÒ£ сОпаттаЌасыМа ОМЎекстiк файлы.
[21200]593
[28478]594BasClas.removeprefix:IрiктеуЎiÒ£ жаМыМЎа елеЌеуге арМалғаМ ЌәлiЌеттерiÐœ бастайтыМ префОкс.
[21200]595
[28478]596BasClas.removesuffix:IрiктеуЎiÒ£ жаМыМЎа елеЌеуге арМалғаМ ЌәлiЌеттерiÐœ бастайтыМ жұрМақ.
[21200]597
[28478]598BasClas.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыЌеМ басқару . 0= жПқтық, 3= үлкеМ саМЎар.
[21200]599
[28478]600Browse.desc:Көруi бар тiркестегi МавОгацОяМың паМелiМЎегi байлаМысы жәМе беттерЎiÒ£ iзЎестiруiЌеМ қаЌтаЌасыз ететiÐœ жалғаМ классОфОкатПр. Тек қаМа mgppМың ептегеМ кПллекцОяларыМЎа жұЌыс iстейЎi.
[21200]601
[28478]602DateList.bymonth:Тек қаМа жылЎапқа классОфОкацОя ПрыМыМа жылЎапқа жәМе айға классОфОкацОялау
[21200]603
[28478]604DateList.desc:Даталар бПйыМша iрiктеуге классОфОкацОялық ПлагОМ. Iрiктеу үМЎеЌеу бПйыМшалар Ўата ЌетаЌәлiЌеттiÒ£ өМЎiрiп алаЎы. Дата жжжжаакк МеЌесе гггг түрЎi алуы керегетiМЎе қабылЎаМғаМ, - ЌЌ-шы.
[21200]605
[28478]606DateList.metadata:КлассОфОкацОяға арМалғаМ ЎаталарЎа бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттер. Қалып жжжжаакк МеЌесе гггг бПлатыМЎа есептейЎi, - ЌЌ-шы. Егер Ўаталар үтiр арқылы атап көрсетiлсе, бiрiМшi ЎатаМы қПлЎаМылаЎы.
[21200]607
[28478]608DateList.reverse_sort:ҚұжаттарЎың iрiктеуi керi (өте жаңа бастапқыЎа ) ЌерзiЌЎiк ретi.
[21200]609
[28478]610DateList.nogroup:КөлЎеМең тiзiЌЎегi жеке кiруЎi жылЌа-жыл, ПрМыМалар үшiÐœ жасалсыМ жылЎар бiрМеше кiрулерЌеМ қаЌту(сПМыЌеМ бiрге бұл екiайлық ПпцОяға ПбъеЎОМеМПгП ПрыМыМа жеке кiруЎi әрбiр айға iстей қПлЎаМыла алаЎы ).
[21200]611
[28478]612DateList.no_special_formatting:Туралы ЌәлiЌеттi гПЎе бейМелеЌеМсiÐœ жәМе құжаттарЎың тiзiÐŒiМЎе ай.
[21200]613
[28478]614DateList.sort:Екi құжат ЎатаМы ылғО бiрлерЎi алатыМЎа жағЎайЎағы iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қПсыЌша өрiсi.
[21200]615
[28478]616HFileHierarchy.desc:ҚұрылыЌы бар қПсыЌша файл салыМғаМ ОерархОялық классОфОкацОяларЎың шығаруға арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМi.
[21200]617
[28478]618Hierarchy.desc:ИерархОялық классОфОкацОяларЎың жасауға арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМi. Бұл жiктелгеМ ЌетаЌәлiЌеттерге МеЌесе (ПпцОя - hfileÐœi қПлЎаМыңыз ) құрылыЌ бПлатыМ қПсыЌша файлЎа МегiзЎелеЎi.
[21200]619
[28478]620Hierarchy.documents_last:ТiзiЌЎегi құжаттары классОфОкатПрларЎаМ кейiÐœ суреттеу.
[21200]621
[28478]622Hierarchy.hfile:КлассОфОкацОяМың құрылыЌыЌеМ указаМПйЌеМ файлЎы қПлЎаМу.
[21200]623
[28478]624Hierarchy.hlist_at_top:КлассОфОкацОяМың бiрiМшi Ўеңгейi көлЎеМең көрсету.
[21200]625
[28478]626Hierarchy.reverse_sort:(шеткi төбелер ) ЎеревПМың жапырақтарыМың ( қПлЎаМыңыз - sort ) керi ретiМЎегi iрiктеу
[21200]627
[28478]628Hierarchy.separator:БөлгiштiÒ£ ретiМЎе қПлЎаМылғаМ жүйелi айтылу.
[21200]629
[28478]630Hierarchy.sort:Iшкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi. Егер өрiс көрсетiлЌесе, түйiМЎер сұрыпталу бПлЌайЎы.
[21200]631
[28478]632Hierarchy.suppressfirstlevel:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәММiÒ£ көңiл ауЎар еЌес бiрiМшi бөлiгi көңiл ауЎар. Мысалы, gsdlsourcefilenameге ОЌпПрттың ЎОректПрОясыМың бiрЎей бастапқы элеЌеМтi бар ЌетаЌәлiЌеттерi үшiÐœ бұл пайЎалы.
[21200]633
[28478]634Hierarchy.suppresslastlevel:МәМЎегi сПңғы бөлiктi Ќета аяққа басыңыз - ЌәлiЌеттер. Мысалы, үшiÐœ бұл пайЎалы Ќета - ЎОректПрОя тарЌақ әрбiр ЌәМге бiрЎей ЌәлiЌеттер.
[21200]635
[28478]636HTML.desc:ҚұраЎы веб-бетке сiлтеЌе жай ғаМа бПлып табылғаМ классОфОкацОяМы бПсайЌыМ.
[21200]637
[28478]638HTML.url:байлаМыстар үшiÐœ веб-бет URL.
[21200]639
[28478]640List.bookshelf_type:"кiтап сөресiлер" жасалғаМыМ тексереЎi
641List.bookshelf_type.always:Егер әрбiр тПптағы құжат бiр-ақ аМЎа бПлса, кiтап сөресiлер суреттi құраЎы.
642List.bookshelf_type.never:Егер әрбiр тПптағы бiрiрек құжат аМЎа бПлса, кiтап сөресiлер суреттi ешқашаМ құрЌайЎы.
643List.bookshelf_type.duplicate_only:Кiтап сөресiлер суреттi құраЎы, әрбiр тПптағы бiрiрек құжат егер тек қаМа аМЎа.
[21200]644
[28478]645List.classify_sections:Құжаттар ПрыМыМа секцОяларЎың классОфОкацОясы.
[21200]646
[28478]647List.desc:Ортақ жәМе сПлқылЎақ тiзiЌЎiк классОфОкатПр, барлық ЌүЌкiМЎiктер, AZCompactListтiÒ£ Месi Ўерлiк, бiрақ UnicodeЌеМ жұЌыс жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЌеМ iрiктеуЎiÒ£ жақсы қабiлеттiлiктерi, сПМыЌеМ бiрге.
[28750]648List.filter_metadata:КлассОфОкатПр құжатыМың қПсылуыМа қарсы ЌетаЌәліЌет элеЌеМті. Егер Плар ЌетПЌәліЌетті таМыса құжат қПсылаЎы.
649List.filter_regex:Filter_metadata тестте қПлЎаМуы үшіМ жүйелі өрМектер. Егер жүйелі өрМек көрсетілгеМ, біресе тек қаМа құжаттар бұл жүйелі өрМекке сәйкес келгеМ filter_metadata, қПсылғаМ бПлаЎы.
650List.level_partition.none:Бір еЌес
[28478]651List.level_partition.per_letter:Әрбiр хатқа арМалғаМ бөлiЌЎi жасау.
652List.level_partition.constant_size:ӚлшеЌМiÒ£ пПстяММПгПсы бөлiЌЎi жасау.
[28750]653List.level_partition.approximate_size:Бір әріптеМ тұратыМ бөліЌМің құрылуы, кейіМ тПппеМ МеЌесе жекелегеМ әріптер шаЌаЌеМ ПсыМЎай ЌөлшерЎе бПлаЎы.
[21200]654
[28478]655List.metadata:КлассОфОкацОяға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. ОерархОяМың ЎеңгейлерiÐœiÒ£ бөлiМуге арМалғаМ /Мы қПлЎаМыңыз ';' әрбiр ЎеңгейЎегi ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
[21200]656
[28478]657List.partition_name_length:бөлiЌМiÒ£ атыМың ұзыМЎығы; 1 3 МышаМЎарға айМыЌалы өлшеЌ үМЎеЌеу бПйыМшалар, сПл, бөлiЌшеге арМалғаМ керегiМше тәуелЎi бПлаЎы ПМың аяғыМаМ бөлiÐŒ бастаЎы. Бұл ПпцОялары partition_type_within_level ПсыМЎайЎа тек қаМа қПлЎаМылатыМ constant_sizeге ПрМатылғаМ.
[21200]658
[28478]659List.partition_size_within_level:ЭлеЌеМттерЎiÒ£ (partition_type_within_level егер тек қаМа қПлЎаМылаЎы constant_sizeге ПрМатылғаМ ) әрбiр бөлiÐŒiМЎегi КПллОчествП.
[21200]660
[28478]661List.partition_type_within_level:ТПптағы бөлiМуiÐœiÒ£ түрi : '(per_letter ) әлiпбОЎiÒ£ әрiбi бПйыМша, (constant_size ) тұрақты өлшеЌ, МеЌесе (none ) ештеңе.
[21200]662
[28750]663List.reverse_sort_leaf_nodes:Кері ретпеМ құжат беттеріМ сұрыптау.
664
[28478]665List.sort_leaf_nodes_using:Түпкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. тұрақты iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе қПлЎаМыңыз ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
[21200]666
[28478]667List.sort_using_unicode_collation:Unicode CollationÐœiÒ£ алгПрОтЌыМ қПлЎаМуЌеМ iрiктеу. Perl lib/Unicode/CollateÐœiÒ£ кiтапхаМасыМың папкасыМа http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt жүктеуге арМалғаМ файлЎар керек бПлаЎы.
[21200]668
[28750]669List.standardize_capitalization:МәМЎері кітап сөреЎе іріктеу үшіМ төЌеМгі регОстр ЌетаЌәліЌетіМе тура келеЎі. Осы ЌағыМаларЎы жарОялаМғаМ кітаптар аты үшіМ Псы ПпцОяМы ПрМатыңыз. ЖағыЌсыз жағЎайЎа,
670іріктеулер жұЌыс варОаМты қПлЎаМаЎы.
671
[28478]672List.use_hlist_for:(vlist ) тiк ПрыМыМа (hlist ) көлЎеМең тiзiЌМiÒ£ қПлЎаМуға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. қПлЎаМыңыз, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
[21200]673
[28478]674SimpleList.metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ классОфОкацОя қПлЎаМылатыМ бiр өрiсi МеЌесе бiрМеше, тiзiЌЎе, айырық үтiрлерЌеМ. ТiзiЌЎе, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәМiМЎе бПлатыМ бiрiМшi өрiс белгi қПйылғаМ қПлЎаМылауға ПрыМ-ПрМыЌеМуi керек. Егер қПлЎаМылса - sort бПлса, тiзiÐŒ бұл элеЌеМтпеМ реттелеЎi. Егер ЌетаЌәлiЌеттер көрсетiлЌесе, тiзiЌге барлық құжаттар қПсылаЎы, әйтпесе, бұл ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәМiЌеМ указаМыЌЌеМ тек қаМа құжаттар.
[21200]675
[28478]676SimpleList.desc:ТiзiЌЎiк классОфОкатПрЎың бПс тұруыМа ПлагОМ.
[21200]677
[28478]678SimpleList.sort:Iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi. Егер iрiктеу керек бПлса, қПлЎаМылсыМ - sort nosort.
[21200]679
[28478]680Phind.desc:КласОфОкатПра Phind ПлагОМ.
[21200]681
[28478]682Phind.language:ИерархОяМың құрастыру қПлЎаМылатыМ тiл МеЌесе тiлЎер. ТiлЎер елЎерЎiÒ£ екi әрiптi кПЎтары, Ќысал, (ағылшыМ тiлi ) enге, (ОспаМЎық тiл ) es жәМе (фраМцуз тiлi ) frлерЎi белгi қПяЎы. Тiл Ўұрыс өрМек бПлып табылаЎы, (ағылшыМ МеЌесе фраМцуз тiлi ) en fr Псылай жәМесәйкесiМше жараЌЎы (сәйкесiМше, кез келгеМ тiл ).
[21200]683
[28478]684Phind.min_occurs:СөйлеЌ рет таңбалаушы, скПлкП ең төЌеМгi саМы бПлу үшiÐœ фразалық ОерархОя қПсылғаМ ЌәтiМЎе кезЎесуi керек.
[21200]685
[28478]686Phind.savephrases:Егер аМықталса, ПМЎа ақпараттық сөйлеЌ ЌәтiÐœ сОяқты тап қалғаМ файлЎа сақталаЎы. Жақсы ОЎея ЌүЌкiÐœ бұл - рұқсаттың абсПлюттi жПлыМ қПлЎаМу.
[21200]687
[28478]688Phind.suffixmode:сөйлеЌМiÒ£ шығаруыМ прПграЌЌаға Smode параЌетр. 0-шi ЌәМЎi стПп бiлЎiреЎi, - сөзЎер елеМбейЎi, 1 - қПлЎаМылаЎы.
[21200]689
[28478]690Phind.text:СөйлеЌЎерЎiÒ£ ОерархОяМың жасау қПлЎаМылатыМ ЌәтiÐœ.
[21200]691
[28478]692Phind.thesaurus:КПллекцОяМың ЎОректПрОясыМЎағы қалыбыМың Phind сақталғаМ тезаурустың аты жәМе тағы басқалар.
[21200]693
[28478]694Phind.title:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ әрбiр құжаттың сОпаттаЌа қПлЎаМылатыМ өрiсi.
[21200]695
[28478]696Phind.untidy:ЖұЌыс файлЎары алып тастаЌау.
[21200]697
[28478]698RecentDocumentsList.desc:Жаңа жұЌсату МеЌесе қПсылғаМ құжаттарЎың тiзiÐŒiÐœ бергеМ классОфОкатПр.
[21200]699
[28478]700RecentDocumentsList.include_docs_added_since:Тек қаМа сПл өзгертiлгеМ МеЌесе көрcетiлгеМ (жжжжаакк МеЌесе гггг қалыпта - ЌЌ-шы ) Ўаталарға қПсылғаМ құжаттар қПсу
[21200]701
[28478]702RecentDocumentsList.include_most_recently_added:ҚПсылғаМ құжаттарЎың ең сПңғылары тек қаМа Ќөлшер қПсу. Тек қаМа қПлЎаМылаЎы егер Плай бПлЌасайЎы include_docs_added_since көрсетiлгеМ
[21200]703
[28478]704RecentDocumentsList.sort:ТiзiЌМiÒ£ iрiктеуiМе ЌетаЌәлiЌеттерi. КөрсетiлЌегеМ, тiзiÐŒ ОзЌеМеМОя/ЎПбавлеМОя Ўата бПйыМша реттелеЎi.
[21200]705
[28478]706SectionList.desc:КлассОфОкатПрларЎың тiзiÐŒi сПл тәрiзЎiлер, Ме, бiрақ (алЌағаМЎа жПғарғы Ўеңгей ) құжаттың барлық бөлiЌЎерi қПсаЎы, өзЎiÒ£ құжатыМың жПғарғы Ўеңгейi ғаМа еЌес.
[21200]707
[28478]708Collage.desc:КПллекцОяМың классОфОкатПры ПлагОМ.
[21200]709
[28478]710Collage.geometry:КПллажЎы өлшеЌМiÒ£ өлшеЌЎерi. Мысалы, еММiÒ£ 600 пОкселЎерiМЎегi кПллажы жәМе бОiктiктiÒ£ 400 пОкселЎерi үшiÐœ сОяқты геПЌетрОяМы 600x400 аМықтайЎы
[21200]711
[28478]712Collage.maxDepth:КПллажға суреттерi браузерЎiÒ£ классОфОкатПрыМа зеркалОрПваМОя сурет салғаМ. Бұл зеркалОрПваМОяМың прПцессiÐœiÒ£ ЌаксОЌал тереңЎiгiÐœ тексереЎi.
[21200]713
[28478]714Collage.maxDisplay:КПллажЎа суреттерiÐœiÒ£ ЌаксОЌал саМы көрсетiлетiÐœ бiр уақытта.
[21200]715
[28478]716Collage.imageType:ЀайлЎарыМың түрлерi сПл кПллажЎарЎа қПлЎаМылатыМ файл атыМың кеңейтуi бiлЎiре басқару үшiÐœ қПлЎаМылаЎы. Ѐайл аттарыМың кеңейтулерiÐœ тiзiÐŒ пайызЎың МышаМыЌеМ бөлiМгеМ (%%).
[21200]717
[28478]718Collage.bgcolor:008000 МәтОже Ќысалы ПМ алтылық фПрЌа көрcетiлгеМ кПллажЎы кеМептi фПММың түсi : фПМ қараңғы-жасыл.
[21200]719
[28478]720Collage.buttonname:ПерЎеЎеМiÒ£ көрсетуЎi классОфОкатПр жәМе МавОгацОялық сызғыштағы батырЌа үшiÐœ белгi.
[21200]721
[28478]722Collage.refreshDelay:НПрЌа, кПллаж жаңаратыМ ЌОллОсекуМЎаларЎағы.
[21200]723
[28478]724Collage.isJava2:Басқару, кейбiр қПлЎаМылатыМ класстарЌеМ -у ПрыМЎау Java у үшiÐœ қПлЎаМылаЎы. Мысалы Java-шы iлгерiрек бПлжаЌ : Java1.2 бұЎаМ әрiлер ) суреттерЎегi ЌөлЎiрлiктi басқаруға арМалғаМ кәМiгiрек қПлЎауЎы қПсаЎы, бұл байрақпеМ бПлаЎы ретiМЎе көЌектесеЎi, ЎегеМЌеМ кейбiр браузерлер үшiÐœ версОя Java- кiрiстiрiлгеМ 1.1-шi бПлжаЌ. Апплет үМЎеЌеу бПйыМшағаМЎай етiп, бПлжаЌы Java сПл үшiМеЌiÐœ көМЎiреЎi ПрыМЎағаМ қПлЎаМушыМың браузерiМе Ое бПлатыМ автПЌатты ЌәлiÐŒ бПлатыМЎай етiп жасалғаМ.
[21200]725
[28478]726Collage.imageMustNotHave:КПллажЎа пайЎа бПлуы керек бПлғаМ суреттерЎiÒ£ қысуы, МавОгацОялық паМелЎерЎi құрайтыМ кМПпкалыларЎың суреттерiÐœiÒ£ түрiМе қПлЎаМылаЎы.
[21200]727
[28478]728Collage.caption:ҚПсыЌша бастар, кПллаж төЌеМЎе көрсетiлгеМ.
[21200]729
730
731#
732# Plugin option descriptions
733#
[28478]734AcronymExtractor.adding:қПсыЌша
[21200]735
[28478]736AcronymExtractor.already_seen:еМЎi көрiМгеМi
[21200]737
[28478]738AcronymExtractor.desc:МәтiМЎегi iзЎестiру жәМе акрПМОЌМың белгiге арМалғаМ көЌектiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ.
[21200]739
[28478]740AcronymExtractor.done_acronym_extract:АкрПМОЌЎарЎың шығаруы жасалғаМ.
[21200]741
[28478]742AcronymExtractor.done_acronym_markup:АкрПМОЌМың белгiсi ПрыМЎағаМ.
[21200]743
[28478]744AcronymExtractor.extract_acronyms:АкрПМОЌЎар ЌәтiММеМ алғаМ жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесi ПрМатылғаМ.
[21200]745
[28478]746AcronymExtractor.extracting_acronyms:акрПМОЌЎарЎың шығаруы
[21200]747
[28478]748AcronymExtractor.marking_up_acronyms:акрПМОЌЎарЎың белгiсi
[21200]749
[28478]750AcronymExtractor.markup_acronyms:Құжаттың ЌәтiÐœiМе акрПМОЌМың ЌетаЌәлiЌеттерi қПсу.
[21200]751
[28478]752ArchivesInfPlugin.desc:(ОЌпПрт ПрыМЎалатыМЎа архОвтi ЎОректПрОя шығарылғаМ файл ЎеЌек ) archives.infтiÒ£ файлыМЎа әрбiр табылғаМ файл жұЌыстаМа қайталайтыМ ПлагОМ.
[28750]753ArchivesInfPlugin.reversesort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша кері сұрыптау. ПайЎалы,  егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа
754ArchivesInfPlugin.sort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша сұрыптау. ПайЎалы, егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа
[21200]755
[28478]756AutoExtractMetadata.desc:ExtractorÐŽÑ‹Ò£ ПлагОМiМеМ шығаруыМ беретiÐœ барлық фуМкцОПМалЎықты МегiзЎi ПлагОМ.
[21200]757
[28478]758AutoExtractMetadata.extracting:шығару
[21200]759
[28478]760AutoExtractMetadata.first:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәтiММеМ өрiске шығаруға арМалғаМ бiрiМшi шаЌаларЎың тiзiЌМiÒ£ бөлгеМ үтiрi. Ӛрiс FirstNNN аталғаМ.
[21200]761
[28750]762AutoLoadConverters.desc:Helper-плагОМ ЎОМаЌОкалық плагОМЎерЎі түрлеМЎіргіштерЎі кеңейту үшіМ жүктейЎі.
763AutoloadConverter.noconversionavailable:Ӛзгерту ЌүЌкіМ еЌес
764
[28478]765BaseMediaConverter.desc:Мысалы, суреттерЎiÒ£ кПМвертПрЎың кПМвертПры бПлатыМ ПлагОМге арМалғаМ ЀуМкОяМы көЌегiÐœiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ ЌеЎОа МеЌесе кПМвертПрлар вОЎеП.
[21200]766
[28478]767BasePlugin.associate_ext:ANDтың ПлагОМiÐœiÒ£ түбiрлiк тiзбесiЌеМ файлЎарЎың өңЎеуiМе шақыраЎы үтiр арқылы аргуЌе ретiМЎе бұл жерЎе берiлетiÐœ аталғаМ файлЎарЎың кеңейтуiÐœiÒ£ тiзiЌМiÒ£ құжаттарыЌеМ байлаМыстыраЎыМта.
[21200]768
[28478]769BasePlugin.associate_tail_re:ТабылғаМ файлЎарға файл аттарыМың тiркесiМе жүйелi айтылуы. Associate_ext үшiÐœ екiÐœiÒ£ бiрi әлЌеМЎi сОяқты қПлЎаМылаЎы.
[21200]770
[28478]771BasePlugin.block_exp:ЀайлЎар, тОiстi бұл Ўұрыс өрМектер, тiзiЌЎе кез келгеМ ары қарай ПлагОМ тапсырғаМ бПлатыМЎай етiп тПсқауыл қПяЎы. Бұл сiз көңiл бөл кiретiÐœ файлЎар туралы ескертетiÐœ хабарлаЌаларЎың үлкеМ саМы сақтап қалуға қарағаМЎа ешқаМЎай Ўа басқа Мақты тағайыМЎауЎы алЌайЎы. Мысалға, алар е әрбiр ПлагОМ үМЎеЌеу бПйыМшаға HTMLPlugМы block_exp. үМЎеЌеу бПйыМшасыМа алсыМ кеңейтуi бар кез келгеМ файлЎарЎы блПкаЎалайЎы . gif, . jpg, . jpeg, . png МеЌесе . css.
[21200]772
[28478]773BasePlugin.desc:ИЌпПрттың жОМағы ПлагОМЎерi үшiÐœ Мегiзгi класс.
[21200]774
[28478]775BasePlugin.dummy_text:Құжат ЌәлiЌет ЌәтiМЎi алЌайЎы.
[21200]776
[28478]777BasePlugin.encoding.ascii:7-бОттiк asciiлер тұрып қал. Ол қПлЎаМу iso_8859_1ге қарағаМЎасы тез бПла алаЎы. Мысалы, бұл asciiÐœiÒ£ 7-бОттiк жОыМЎарыМың бПс тұруларыМың МеЌiс МеЌесе фраМцуз құжаттары МышаМЎар тыс бПла алаЎы екпiММiÒ£ таңбаларыМЎа бПлатыМ ) құжаттарЎың кПллекцОясыМЎағы қПлЎаМуы сақтаМыңыз, бұМың ПрыМыЌызға iso_8859_1лерЎi қПлЎаМыңыз.
[21200]778
[28478]779BasePlugin.encoding.unicode:Тек қаМа уМОкПЎ.
[21200]780
[28478]781BasePlugin.encoding.utf8:НеЌесе utf8, МеЌесе уМОкПЎ - автПЌатты бiлЎiрiлгеМ.
[21200]782
[28478]783BasePlugin.filename_encoding:Ѐайл аттары үшiÐœ басқа кПЎпеМ жазылу көз
[21200]784
[28478]785BasePlugin.filename_encoding.auto:Ѐайл атыМ автПЌатты аМықтау
[21200]786
[28478]787BasePlugin.filename_encoding.auto_language_analysis:талЎауы арқылыМың файл аттарыМың қайта кПЎтауыМ автП аМықтау.
[21200]788
[28478]789BasePlugin.filename_encoding.auto_filesystem_encoding:Ѐайл жүйесiМЎегi қайта кПЎтау қПлЎаМа файл атқа арМалғаМ КПЎектiÒ£ автП аМықтауы
[21200]790
[28478]791BasePlugin.filename_encoding.auto_fl:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа
[21200]792
[28478]793BasePlugin.filename_encoding.auto_lf:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа
[21200]794
[28478]795BasePlugin.no_blocking:ЀайлЎарЎы ашпай блПкаЎалаЌаңыз. Кез келгеМ (бетке вебке сурет ) ассПцОацОялаМғаМ файлЎар құжаттарЎың ретiМЎесiÐœiÒ£ кПллекцОяларға қПсылаЎы.
[21200]796
[28478]797BasePlugin.no_cover_image:(prefix қайЎа - бұл жұЌыстаМылатыМ файлЎың атауы ) prefix.jpgÐœiÒ£ файлыМа пысқырып та қараЌалар. Бұл тыстың суреттерi.
[21200]798
[28478]799BasePlugin.OIDtype.auto:Import.plге OIDtypeÐœiÒ£ жОыМыМ қПлЎаМылаЎы
[21200]800
[28478]801BasePlugin.process_exp:Ѐайл аттарыМа сәйкестiкке арМалғаМ Perl кәЎiЌгi өрМек. Ѐайл атыМың сәйкестiгi бұл ПлагОМЌеМ өңЎелеЎi. Мысалы, (i Ќе?) қПлЎаМу . . htm әлЎе . html бiтетiÐœ барлық құжаттарға \$ сПтветствует html Ќе?(ажыратуларсыз бас жәМе кiшi әрiптер ).
[21200]802
[28750]803BasePlugin.processing_tmp_files:Ішкі флаг, TMP файлЎы өңЎегеМіЌізЎі көрсету үшіМ, ПрМатылғаМ плагОаМЎар кПМвертерлері.
804
[28478]805BasePlugin.smart_block:ЖақсартылғаМ әЎiстiÒ£ файлЎарыМың бiтеуi, файлЎарЎың атауларыМ көруЎi бПс тұру ПрыМыМа.
[21200]806
[28750]807BasePlugin.store_original_file:Бастапқы құжатты сәйкес файл сОяқты сақтаңыз. Белгілеу, бұл PDF, Word жәМе т.б. файлЎарға жасалыМғаМ. Бұл ПперацОя тек қаМа түпМұсқаЎағы
808көшірЌесіМ сақтаЌағаМ  плагОМЎерге пайЎалы.
[21200]809
[28478]810BasePlugin.file_rename_method:ИЌпПртталғаМ файлЎың көшiрЌесiÐœiÒ£ перОЌеМПваМОясы жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎар үшiÐœ әЎiс.
[21200]811
[28478]812BasePlugin.rename_method.url:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың URLМың қайта кПЎтауы жәМе атыМ өзгертуiÐœ қПлЎаМылаЎы
[21200]813
[28478]814BasePlugin.rename_method.base64:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың атыМ өзгертуге арМалғаМ base64 қПлЎаМу қайта кПЎтаулар.
[21200]815
[28478]816BasePlugin.rename_method.none:ПрПОЌпПртОрПваММые жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎы атыМ өзгертпеңiз
[21200]817
[28478]818BibTexPlugin.desc:BibTexPlug BibTex. BibTexPlugÐœiÒ£ қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы файлЎағы әрбiр сiлтеЌеге арМалғаМ құжаттың түрiÐœ құраЎы. Бұл - SplitPlugÐœiÒ£ класс тарЌағы, егер ЎегеМЌеМсiÐœ көптiк жазуларЎа бПлаЎы, ПМЎа барлық Плар ПқылаЎы.
[21200]819
[28478]820BookPlugin.desc:ДеңгейЎiÒ£ тэгтерi<<TOC>> бПлатыМ құжаттаМ көп Ўеңгейлi құжаты жасалаЎы. Әрбiр бөлiЌге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттер кез келгеМ басқа тэгтеМ сПл жПлға алғаМ, сПМыЌеМ қатар <<TOC>>. Мысалы, <<Title>>xxxx<</Title>>  атауЎың ЌетаЌәлiЌеттерi ПрМатаЎы. ТэгтерЎiÒ£ арасыМЎағы барлық өңгесi сОяқты қаралуЎаМ өтеЎi (htmlÐŽÑ‹Ò£ байлаМысы МеЌесе HTMLPlugМың кез келгеМ басқа түрлерiÐœiÒ£ ешқаМЎай Ўа өңЎеуi ЎеЌек өМЎiрiп алЌайЎы ) html тұрып қал. КiретiÐœ файлЎар кеңейтулерЎi алатыМЎа . үМЎеЌеу бПйыМшаға hb күтiлеЎi. Бұл файл атпеМ, hbМың Месi сПлЎарЌеМ файлға ПпцОя - process_expМың қПсыЌшасыЌеМ өзгертiле алаЎы, бiрақ кеңейту . (файлЎар jpg бұл ПлагОМЎерЌеМ қПршауға алаЎы ) суреттiÒ£ тысыМа jpg пара . BookPlug HBPlug (жәМе кеңейтуЌеМ ) жеңiлЎету бПлып табылаЎы ГуЌаМОтарлық кiтапхаМаМың кПллекцОя қПлЎаМылатыМ. HBPlug.кiретiÐœ файлЎар (кПллекцОяларға HDLға кiру <<TOC>> суреттi аМықталу үшiÐœ <<I>>, жәМе <<TOC>>, ЌәтiММiÒ£ басыЌеМ атауЎың ЌетаЌәлiЌеттерi бПлуы керек бПл ) тэгтерЎiÒ£ арасыМЎағы барлық ЌәтiМЎер жай ғаМа алаЎы ) тэгтер қПлЎаМа ) тэгтер htmlÐŽÑ‹Ò£ қПсыЌша тэгтерiÐœ жОыМ айМала бПлаЎы ) тазарақ бПлуы керек бПлатыМЎа есептейтiМЎiгiМеМ, BookPlug жылЎаЌырақтарЎы бПлып табылаЎы. Егер сiз сПл әЎiстерЌеМ көрсетiлетiÐœ құжаттарЎы белгiлесеңiз, Ме HDLМың кПллекцОясы, HBPlug ПрыМыМа бұл ПлагОМЎi қПлЎаМыңыз.
[21200]821
[28478]822CONTENTdmPlugin.desc:CONTENTdmМың кПллекцОялары прПэкспПртОрПваММыхқа файлЎар өңЎелетiÐœ RDF ПлагОМ.
[21200]823
[28478]824ConvertBinaryFile.apply_fribidi:ЕркiÐœ ауЎарылғаМ (ЌәтiМЌеМ ПңМаМ сПлға ) файлЎағы Unicode Bidirectional Algorithm "Fribidi" прПграЌЌасыМ ПрыМЎау.
[21200]825
[28478]826ConvertBinaryFile.convert_to:Мысалы, ПлагОМ HTML, МеЌесе TEXTiМе еркiÐœ ауЎараЎы, МеЌесе.
[21200]827
[28478]828ConvertBinaryFile.convert_to.auto:СПМыЌеМ бiрге еркiÐœ ауЎаруға арМалғаМ қалыпты автПЌатты сайлаМаЎы. Қалыптың таңЎауы қПлЎаМылатыМ құжаттың түрiМеМ тәуелЎi бПлаЎы. Мысал, Wordқа (PagedImage ) беттiк ОллюстрацОя ГрОМстПуМ қалыпқа HTMLға, PowerPointтiÒ£ Псы уақыттасыМ автПЌатты еркiÐœ ауЎараЎы.
[21200]829
[28478]830ConvertBinaryFile.convert_to.html:HTML қалып.
[21200]831
[28478]832ConvertBinaryFile.convert_to.text:ҚарапайыЌ ЌәтiММiÒ£ қалыбы.
[21200]833
[28478]834ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg:СуреттерЎiÒ£ тПптаЌасы.
[21200]835
[28478]836ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_jpg:СуреттерЎiÒ£ JPEGМың қалыбыМЎағы тПптаЌа.
[21200]837
[28478]838ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_gif:СуреттерЎiÒ£ GIFтiÒ£ қалыбыМЎағы тПптаЌа.
[21200]839
[28478]840ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_png:СуреттерЎiÒ£ PNGМың қалыбыМЎағы тПптаЌа.
[21200]841
[28478]842ConvertBinaryFile.desc:Бұл ПлагОМi WordPlug жәМе PDFPlug сПМЎай ПлагОМЎерi Ќұрасы бПйыМша берiлеЎi. Ол айМыЌалы ЌәМЎерiÐœ көрсетеЎi ConvertToBasPlugМың ПлагОМi жұЌыс қПлЎаМылатыМ бПлғаМ HTML МеЌесе TEXTтiÒ£ қалыптарыМЎа бұл құжаттарЎы еркiÐœ ауЎаруға көЌектесеЎi. Бұл HTMLPlug МеЌесе TEXTPlugÐœiÒ£ ПлагОМЎерiÐœiÒ£ convert_toМың ПлагОМiÐœiÒ£ ЎәлелiÐœiÒ£ Ќұрасы бПйыМша 2~ берiлуi арқылыЎа ЎОМаЌОкалық бПлаЎы. Егер Ўәлел үМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ бар бПлЌай, берiлсе,
[21200]843
[28478]844ConvertBinaryFile.keep_original_filename:АссПцОацОялаМғаМ файлға арМалғаМ бiртуЌа файл аттарыМ сақтасыМ, doc.pdf, doc.docқа жәМе тағы басқалар өрМектеу еЌес.
[21200]845
[28478]846ConvertBinaryFile.use_strings:Егер кПМверсОяМың утОлОтасы iстеЌесе, егер аМықталса, ПМЎа Пңай тiзбектiк фуМкцОя ЌәтiММiÒ£ шығаруыМа шақырылаЎы.
[21200]847
[28478]848ConvertToRogPlugin.desc:RogPlug Ќұра ететiÐœ ПлагОМ.
[21200]849
[28478]850CSVPlugin.desc:ЀайлЎарЎың үтiр айырық ЌәМЎерЎiÒ£ қалыбыМЎа үшiÐœ ПлагОМ. ЀайлЎың әрбiр жПлыМа жаңа құжатты жасалаЎы.
[21200]851
[28478]852DateExtractor.desc:МәтiММеМ тарОхО ЎаталарЎың шығаруға арМалғаМ экстрактПрЎың көЌегiÐœiÒ£ ПлагОМi.
[21200]853
[28478]854DateExtractor.extract_historical_years:ТарОхО құжаттарЎаМ уақытша ЌерзiÐŒi туралы ЌәлiЌеттi алу. Ол ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесiÐœ құжатпеМ сақталаЎы. Сiз сiзЎiÒ£ кПллекцОяңызға кПллекцОяМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыңызыМа "Format QueryInterface DateSearch" ПператПр тПлықсыта қПса алғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ Пл үшiМЎерi iзЎестiруЎi ОМтерфейсте бПлаЎы.
[21200]855
[28478]856DateExtractor.maximum_century:Мысалы, тарОхО ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесi 14 ала 14-шi жүз жылЎық жататыМ барлық сiлтеЌелер алғаМ аталғаМ жүз жылЎықтың ЌаксОЌал ЌәМi.
[21200]857
[28478]858DateExtractor.maximum_year:(1950-шi Ўәуiр, түрЎiÒ£ Ўатасы ) ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎе қПлЎаМылғаМ ЌаксОЌал тарОхО Ўатасы.
[21200]859
[28478]860DateExtractor.no_bibliography:БОблОПграфОялық Ўаталар тарОхО ЎаталарЎың шығаруыМЎа блПкаЎалауға ЎәЌ татпаңыз.
[21200]861
[28478]862DirectoryPlugin.desc:RecPlug - бұл әрбiр ЎОректПрОяЎа Пл табатыМ әрбiр файл жұЌыстаМа қайталайтыМ ПлагОМ.
[21200]863
[28478]864DirectoryPlugin.recheck_directories:ИЌпПрттың папкасыМЎағы файлЎары сОяқтығаММаМ кейiМЎер өңЎелiп, папка файлЎар кез келгеМ қайта жасалыМғаМЎарЎы бiлЎiру үшiÐœ қайтаЎаМ ПқОтыМ бПлаЎы.
[21200]865
[28478]866DirectoryPlugin.use_metadata_files:(АлЌастырғаМ -ПлагОМЎерЎiÒ£ тiзiÐŒiМе MetadataXMLPluginÐœiÒ£ ПлагОМi қПсуға  ) ЌетаЌәлiЌеттер XML Пқып ПтырсыМ - файлЎар.
[21200]867
[28478]868DatabasePlugin.desc:Деректер қПрыМаМ жазуларыМ ОЌпПрт ПлагОМ.КескiМЎi файлЎарЎың Ќысалға арМалғаМ / example.dbiÐœiÒ£ пакетi / ETC /Мы  көру.
[21200]869
[28478]870DSpacePlugin.desc:ПлагОМ DSpaceЎаМ құжаттарЎың шетке шығарылатыМ кПллекцОялары ПқОЎы жәМе ГрОМстПуМға ОЌпПрттайЎы.
[21200]871   
[28478]872DSpacePlugin.first_inorder_ext:Бұл ПпцОялар DSpace құжаттарыМың кПллекцОяМың аса ЌаңызЎы ағыМыМың аМықтауыМа арМалғаМ. ПрПграЌЌа бПлуы ЌүЌкiÐœ extтың аса ЌаңызЎы файлыМ iзЎейЎi.
[21200]873
[28478]874DSpacePlugin.first_inorder_mime:Бұл ПпцОялар DSpaceМың кПллекцОясыМың құжаттарыМың алғашқы ағыММың аМықтауыМа арМалғаМ. ПрПграЌЌа бПлуы ЌүЌкiÐœ аса ЌаңызЎы файлЎы табылу үшiÐœ тПптаЌаЎағы mimeÐœiÒ£ құжатыМың белгi қПйылғаМ түрлерiÐœ қПлЎаМаЎы.
[21200]875
[28478]876DSpacePlugin.only_first_doc:Бұл ПпцОялар DSpaceМың кПллекцОясы құжаттарыМЎағы алғашқы ағыММың аМықтауыМа арМалғаМ. ПрПграЌЌа бiрiМшi белгi қПйылғаМ dublic_coreÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ файлыМЎа аса ЌаңызЎы файлыЌеМ саМайЎы.
[21200]877
[28478]878EmailAddressExtractor.desc:МәтiМЎегi электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайларыМ iзЎестiруге арМалғаМ экстрактПрЎың көЌегiÐœiÒ£ ПлагОМi.
[21200]879
[28478]880EmailAddressExtractor.done_email_extract:ЭлектрПМЎық пПштаМың ЌекеМжайларыМ шығару ПрыМЎағаМ.
[21200]881
[28478]882EmailAddressExtractor.extracting_emails:электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайларыМ шығару
[21200]883
[28478]884EmailAddressExtractor.extract_email:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесiÐœiÒ£ электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайы алу.
[21200]885
[28478]886EmailPlugin.desc:Email ПлагОМ электрПМЎық пПчтаМың файлЎары Пқып ПтыраЎы. Олар (Плар пПшталық ЎОректПрОя папкаларыМЎағы көрiÐœiп қалатыМ сПл ретте яғМО ) МөЌiрлерЌеМ МеЌесе кеңейтуЌеМ бПс тұруларЌеМ ат қПйылаЎы . mbxЎППкуЌеМта \n\t\$ЌәтiÐœ (mboxтың хаттарға арМалғаМ файлЎың қалыбы ) : Құжаттың ЌәтiÐœi құжатта бПс жПл ЌәтiÐœ барлығыЌеМ бiрiМшiЎеМ кейiÐœ тұраЎы . (Dublin Coreлер еЌес !) \n ЌетаЌәлiЌеттер \n\t\$HeadersСОяқты барлығы _Subject зат (ÐŒiМЎеттi еЌес, үМЎеЌеу бПйыМшаға сақталыМбайЎы ) баста бПлаЎы : кiЌге загПлПвПк\n\t\$To :кiÐŒ кiÐŒ
[21200]887
[28478]888EmailPlugin.no_attachments:ҚатыМастың қПсыЌшасыМ сақтаЌау.
[21200]889
[28478]890EmailPlugin.headers:СОяқты пПшталық бастар Ќета сақталсыМ - "Headers" ЌәлiЌеттер
[21200]891
[28478]892EmailPlugin.OIDtype.message_id:Құжаттың OID ретiМЎесiÐœiÒ£ қатыМастың ОЎеМтОфОкатПрыМ қПлЎаМыңыз. Егер ОЎеМтОфОкатПр табылса, сПЎаМ сПң OID көзiÐœ қПлЎаМылаЎы.
[21200]893
[28478]894EmailPlugin.split_exp:Perl кәЎiЌгi өрМегi жеке құжаттарЎағы қатыМастары әЎеттегiлiк файлЎарЎы жаруға алуға бПлатыМ файлЎарЎың ыЎырауыМа бПлатыМ көп қПлЎаМылаЎы.
[21200]895
[28750]896EmbeddedMetadataPlugin.desc:Әр түрлі түрлерЎеМ файлЎарЎаМ кірістірілгеМ ЌетаЌәліЌетті алатыМ ПлагОМ. Ол ЌетаЌәліЌеттің 20 фПрЌатыМ жәМе 70 аса файл фПрЌатыМ өз қПлЎауыМа қПса алатыМ  ExifTool ЌПЎуль CPAN '-ге МегізЎелгеМ.
897Негізгі сәттер қПсаЎы: AVI, ASF, FLV, MPEG, OGG Vorbis жәМе WMV сОяқты фПрЌатты  бейМеЌатерОалЎар, BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000 жәМе PNG сықылЎы фПрЌатты суреттер, AIFF, RealAudio, FLAC, MP3, WAV сОяқты ауЎОП фПрЌаттар, EPS, HTML, PDF жәМе Microsoft Word фПрЌатты құжаттыр. http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ Бетте ExifTool туралы көп түсіМікті ЌәліЌеттер бар.
898EmbeddedMetadataPlugin.join_before_split:БірМешесі пПзОцОяларЌеМ өрістерЎі тіркеуі (Ќысалы, автПрлар МеЌесе кілтті сөзЎер), ПларЎы бөлЌес бұрыМ (қалауы бПйыМша), көрсетілгеМ бөлгішті қПлЎыМып.
899EmbeddedMetadataPlugin.join_character:СОЌвПл, сплОтке ЎейіМ қПсуЌеМ қПлЎаМылаЎы (үМЎеЌеу бПйыМша бір кеңістікте).
900EmbeddedMetadataPlugin.trim_whitespace:БасыМЎа жәМе аяғыМЎа кез келгеМ суырылғаМ ЌетЌәліЌет ЌәМЎеріМің кеЌшіліктеріМ кесу керек (Ескерту:  бұл кез-келгеМ құМЎылыққа жатаЎы, Пл join_before_split біріктіру МеЌесе metadata_field_separator
901арқылы бөлеЎі).
902EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_list:БізЎің алғыЌыз келгеМ үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌетаЌәліЌеттер жОыМ тізіЌі.
903EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_regexp:БізЎің алғыЌыз келгеМ ЌетаЌәліЌет таңЎайтыМ жүйелі өрМек .
904
[28478]905ExcelPlugin.desc:Microsoft ExcelÐŽiÒ£ файлыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
[21200]906
[28478]907FavouritesPlugin.desc:ИМтерМеттiÒ£ өткiзгiштiÒ£ белгiлерiÐœiÒ£ файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ
[21200]908
[28478]909FOXPlugin.desc:Foxbase dbtтың файлыМың өңЎеуiМе ПлагОМ. Бұл ПлагОМ файлЎарЎың dbt жәМе dbfтiÒ£ ПқуыМың Мегiзгi фуМкцОПМалЎық ЌүЌкiМЎiктерi жәМе әрбiр жазуЎы өңЎеуЎi қаЌтаЌасыз етеЎi. Бұл Пртақ ПлагОМ файлЎағы тОiстi өрiстерi өңЎелу үшiÐœ ерекше Ўеректер қПрыМа ПрМыМ басуы керек.
[21200]910
[28478]911GreenstoneXMLPlugin.desc:GreenstoneМың архОвыМың XML құжаттарыМың өңЎеуi. ПлагОМ көңiл ауЎар, ЌыМау Ме (XML::-шы талЎаушы ЌПЎул құрастыруЎы Ўұрыстық тексеретiМЎiгiЌеМ ) сОМтаксОстiÒ£ ешқаМЎай Ўа тексеруi iстеЌейЎi. GreenstoneМың архОвыМың файлЎары ПларЎың DTDтарыМа сәйкес келетiМЎе есептейЎi.
[21200]912
[28478]913GISExtractor.desc:(GIS ) ГеПграфОялық МәлiЌет жүйелерЎiÒ£ ЌүЌкiМЎiгiÐœ қПлЎайтыМ BasPlugға қПсыЌша класс
[21200]914
[28478]915GISExtractor.extract_placenames:МәтiМЎегi геПграфОялық атауЎы РаспПзМПвать жәМе Плар Ќета қПсылсыМ - ЌәлiЌеттер. ГрОМстПуМға гОс кеңейту талап етеЎi.
[21200]916
[28478]917GISExtractor.gazetteer:МәтiМЎегi геПграфОялық атауларЎы айырып таМу жәМе қПсыЌшаға геПграфОялық аМықтаЌасы ПларЎы Ќета - ЌәлiЌеттер. ГрОМстПуМға гОс кеңейту талап етеЎi.
[21200]918
[28478]919GISExtractor.place_list:Құжаттың басыМЎасы ПларЎың тiзiÐŒi геПграфОялық атаулар, ПлагОМ айырып таМуЎа қПсаЎы. ГрОМстПуМға гОс кеңейту талап етеЎi.
[21200]920
[28478]921HBPlugin.desc:Кiтап ЎОректПрОясыМ HTMLМы жұЌыстаМатыМ ПлагОМ. Бұл ПлагОМ ГуЌаМОтарлық кiтапхаМаМың кПллекцОяларыЌеМ қПлЎаМылаЎы жәМе басқа кiретiÐœ шОфрлауларЎы жұЌыстаМбайЎы, asciiЎеМ басқа МеЌесе asciiÐœiÒ£ кеңейтуiЌеМ. Бұл прПграЌЌалар жақсысы жараЌсызы бПлып табылаЎы жәМе тез жүктелетiМЎей етiп алар е күЌәММiңсiз аяқтап iстегеМ. МеМ аЎаЌЎар ПларЎың кПллекцОясы HBSPlug. ;-)\n\n-шы бұМың ПрыМыМа ПлагОМ қПлЎаМа жәМе iстеуге Ќақтауға ПМың бұл күйi тастап кете үЌiттеМеЌiÐœHBSPlug жаңа кПллекцОяМың жасауыМЎа қПлЎаМыңыз жәМе белгiлеМгеМ файлЎар, астыМЎа
[21200]922
[28478]923HBPlugin.encoding.iso_8859_1:Latin1 (батыс тiлЎерi )
[21200]924
[28478]925HTMLImagePlugin.aggressiveness:МәтiММiÒ£ шығару қПлЎаМылатыМ сабақтас әЎiстерЎiÒ£ лауазыЌы.
926HTMLImagePlugin.aggressiveness.1:Ѐайл аты, жПл, тек қаМа ЌәтiММiÒ£ (ALT ) түрлеМЎiруi.
927HTMLImagePlugin.aggressiveness.2:1-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi бастың.
928HTMLImagePlugin.aggressiveness.3:2-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi ең жақыМ параграфтарЎың.
929HTMLImagePlugin.aggressiveness.4:3-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi (<h1>, <h2>  .... .) алЎыңғы бастарЎың.
930HTMLImagePlugin.aggressiveness.5:4-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi ЌәтiМЎiк сiлтеЌелерЎiÒ£.
931HTMLImagePlugin.aggressiveness.6:(сөзЎiÒ£ атау, кiлтi жәМе тағы басқалар ) тэгтерЎi 4-шi барлығы плюс беттiÒ£.
932HTMLImagePlugin.aggressiveness.7:Барлығы бiрiккеМ 6, 5 жәМе 4.
933HTMLImagePlugin.aggressiveness.8:7-шi барлығы плюс бас, файл атыМың қайталауыМың жәМе (тОiстiрек МәтОжелерЎiÒ£ лауазыЌыМың жПғарылатуы ) тағы басқалар.
934HTMLImagePlugin.aggressiveness.9:1-шi барлығы плюс бастапқы беттiÒ£ тПлық ЌәтiÐœi.
[21200]935
[28478]936HTMLImagePlugin.caption_length:(МышаМыМЎалар ) бастарЎың ЌаксОЌал ұзыМЎығы.
[21200]937
[28478]938HTMLImagePlugin.convert_params:ҮшiÐœ қПсыЌша параЌетрлер ImageMagicK кiшiрейгеМ суреттерЎi еркiÐœ ауЎараЎы. Мысалы, - жПғарылату кiшiрейгеМ суреттерге үш өлшеЌЎi түр береЎi.
[21200]939
[28478]940HTMLImagePlugin.desc:Веб-беттеМ суреттерЎiÒ£ шығаруы жәМе сабақтас ЌәтiМге ПлагОМi.
[21200]941
[28478]942HTMLImagePlugin.document_text:Құжаттың түрiМЎегi суреттiÒ£ ЌәтiÐœi қПсу :(әйтпесе, IndexedText-шi ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi ) ЌәтiÐœ.
[21200]943
[28478]944HTMLImagePlugin.index_pages:СуреттерЌеМ бет қатар ОМЎекстеу. Әйтпесе, бастапқы URLларЎағы бетте айЎау.
[21200]945
[28478]946HTMLImagePlugin.max_near_text:ТаңбаларЎың ЌаксОЌал саМы алатыМ суреттерЎе.
[21200]947
[28478]948HTMLImagePlugin.min_height:ПОкселЎер. Сурет өткiзсiÐœ, кiшiсi, ЌыМау Ме.
[21200]949
[28478]950HTMLImagePlugin.min_near_text:ТаңбаларЎың ең төЌеМгi саМы алатыМ ЌәтiÐœ МеЌесе баста.
[21200]951
[28478]952HTMLImagePlugin.min_size:Байты. Сурет өткiзсiÐœ, кiшiсi, ЌыМау Ме.
[21200]953
[28478]954HTMLImagePlugin.min_width:ПОкселЎер. Сурет өткiзсiÐœ, тарлау, ЌыМау Ме.
[21200]955
[28478]956HTMLImagePlugin.neartext_length:МекеМжайЎы ұзыМЎық (МышаМыМЎалар ) ЌәтiМЎе.
[21200]957
[28478]958HTMLImagePlugin.no_cache_images:(түпМұсқаМың URLсыМың көрсетiлу ) суреттерЎiÒ£ кэш жасауы iстеЌеу.
[21200]959
[28478]960HTMLImagePlugin.smallpage_threshold:Беттер, (байттарЎағы ) кiшiсi ЌыМау Мелерге суреттер, (атау, сөзЎiÒ£ КлючевПелерi жәМе тағы басқалар ) беттiÒ£ қПсылғаМ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ алаЎы.
[21200]961
[28478]962HTMLImagePlugin.textrefs_threshold:МәтiМЎiк сiлтеЌелер үшiÐœ табалЎырық. Аласалау ЌәМЎер алгПрОтЌ кеЌ қатал түсiМеЎi.
[21200]963
[28478]964HTMLImagePlugin.thumb_size:ӚлшеЌМiÒ£ ЌаксОЌал кiшiрейтуi - жәМе еМ, жәМе бОiктiк.
[21200]965
[28478]966HTMLPlugin.assoc_files:Html кәЎiЌгi Perl байлаМысқа арМалғаМ кеңейтулерЎi файлЎың өрМегi - құжаттарЌеМ.
[21200]967
[28478]968HTMLPlugin.desc:Бұл ПлагОМ HTMLМың файлЎарыМ жұЌыстаМаЎы
[21200]969
[28478]970HTMLPlugin.description_tags:TэгтерЎе бПлатыМ iшкi бөлiЌЎерге құжаттың бөлiктеуi. Барлық ЌетаЌәлiЌеттер  тэгтерЎiÒ£ шектерiМЎегi қПсуы керектеМ, бұл ПпцОяМың қПюы, сiз жаМыМЎа көңiл ауЎар, Месi аМық еЌес ПрМатыңыз - (ешқаМЎай Ўа ЌетаЌәлiЌеттер ) no_metadata. БұЎаМ басқаЎы - keep_head бұл ПпцОя ПрМатылатыМЎа ешқаМЎай Ўа әсерЎi алЌайЎы.
[21200]971
[28478]972HTMLPlugin.extract_style:СтОльлер туралы ЌәлiЌеттi алсыМ жәМе  HTML<head> скрОптi тега жәМе DocumentHeader сОяқты ЌетаЌәлiЌеттерЎi сақтау. Бұл _document:documentheader_ macro-шы ЌакрПсыЌеМ құжаттың бетiМЎе аМықталаЎы.
[21200]973
[28478]974HTMLPlugin.file_is_url:Мысалы, егер айМаМың веб-сiÐœiÒ£ құралы ОЌпПрттың ЎОректПрОясыМың құрылыЌыМың жасауларыМа қПлЎаМылса, егер кiретiÐœ файл аттары бастапқы бастапқы құжаттарЎың URL бПлса, ПрМату.
[21200]975
[28478]976HTMLPlugin.hunt_creator_metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ туыМЎыгершiлiгiМЎе көбiректi табылсыМ жәМе C ПзЎатель ПларЎың өрiсiМе таратып салып қПюға ЌейлiМше. (өрiстерЎiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерi ) metadata_fieldsтiÒ£ байрағыМың қПюы керек бПлаЎы .
[21200]977
[28478]978HTMLPlugin.keep_head:html бастар алып тастаЌасыМ - файлЎар.
[21200]979
[28478]980HTMLPlugin.metadata_fields:Үтiр сығыМЎыМы бастауға талаптаМылу үшiÐœ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiÐŒi бөлеЎi.  бiрiМшi буЎы ЌазЌұМЎы алыМсыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ <tagname> Ўеп аталатыМ элеЌеМт қПМЎырылғаМу үшiÐœ  тэгтi қПлЎаМыңыз. Егер тэгтерЎi сығыМЎы өйткеМi бұл ЌетаЌәлiЌеттер бас әрiптерЌеМ Greenstoneге елестету үшiÐœ керек пе, сiз сезгiштiгi төЌеМ әсер бПлып табылсаңыз, кiшi әрiп бас бұл жерЎе алЌастырыңыз.
[21200]981
[28750]982HTMLPlugin.metadata_field_separator:Бөлгіштер, көп ЌағыМалы Ќета ЌәліЌеттерЎе қПлЎаМатыМ. Осы кейіпкерге ЌетаЌәліЌет жОектерге бөліМеЎі, жәМе әрбір элеЌеМтке жекелегеМ ЌетаЌәліЌет ретіМЎе қПсылаЎы.
983
[28478]984HTMLPlugin.no_metadata:ЀайлЎарЎаМ кез келгеМ ЌетаЌәлiЌеттерi алуға тырыспаңыз.
[21200]985
[28478]986HTMLPlugin.no_strip_metadata_html:АтауларЎы тiзiÐŒ Ќета - (барлық ) allÐŽÑ‹Ò£ үтiрi арқылы аталғаМ ЌәлiЌеттер, МеЌесе. ҚПлЎаМылсыМ - ЌәМЎерЎеМ тагтерiÐœiÒ£ HTMLМың алып тастауы Ќета сақтап қалатыМ description_tags, - ЌәлiЌеттер.
[21200]987
[28478]988HTMLPlugin.nolinks:ЕшқаМЎай Ўа талпыМыстар (ЌұМЎай байрақтың қПюы пПстрПеМОя/ОЌпПртОрПваМОя жылЎаЌЎық жақсарта алаЎы, бiрақ құжаттарЎың шектерiМЎегi кез келгеМ салыстырЌалы байлаМыстарЎы бұзылаЎы ) лОМктер ұстауға iстеЌеңiз.
[21200]989
[28478]990HTMLPlugin.no_image_links:ТалпыМыс қаМЎай бПлЌасыМ ПларЎың көруге арМалғаМ суреттегi сiлтеЌесiÐœ жасауға iстеЌеңiз.
[21200]991
[28478]992HTMLPlugin.rename_assoc_files:Мысалы, суреттерЌеМ құжаттарЌеМ сабақтас файлЎарЎы атыМ өзгертеЎi. СПМыЌеМ бiрге (пайЎалы CD-ROMларға көшiргеМ кПллекцОяларЎың жасауыМЎа ) ЎОректПрОяМың ЌайЎарақ құрылыЌыМ әлЎеқайЎа құраЎы.
[21200]993
[28478]994HTMLPlugin.sectionalise_using_h_tags:БөлiМулерЎiÒ£ h1, h2ÐŽiÒ£ тагтерiÐœiÒ£ қПлЎаМуы бар құжатыМЎағы автПЌатты жасау, .... hX.
[21200]995
[28478]996HTMLPlugin.title_sub:СақталғаМ атау жПлЎың өзгерiске арМалғаМ алЌастыруЎы өрМек.Мысалы, алып тасталу үшiÐœ "Беттi 1" PDFPlugÐœiÒ£ ПлагОМiЌеМ қПлЎаМылаЎы, жәМе қПлЎаМылатыМ атау ЌәтiММеМ тағы басқалар.
[21200]997
[28478]998HTMLPlugin.tidy_html:Егер аМықталса, HTMLМы өзгертеЎi - XHTML жақсы құрастырылғаМ құжаты. Бұл қПлЎаМушыларға кiтаптың қалыбыМЎағы құжаттарыМ қарап шығуға ЌүЌкiМЎiк береЎi.
[21200]999
[28478]1000HTMLPlugin.old_style_HDL:Ѐайлы сПл бПлуы ЌүЌкiÐœ бе туралы HDLМың секцОяларыМың ескi стОльсi қПлЎаМа секцОя бөлiМгеМ белгi.
[21200]1001
[28478]1002BaseMediaConverter.enable_cache:Кэш (суреттерЎiÒ£ кiшiрейгеМ көшiрЌелерi жәМе экраМЎық өлшеЌМiÒ£ суретi сПМЎай ) файлЎарЎы автПЌатты шығараЎы
[21200]1003
[28478]1004ImageConverter.converttotype:'s' қалыпқа бас суреттi өзгерту
[21200]1005
[28478]1006ImageConverter.create_screenview:Егер жОыМ сеМiЌЎi бПлса, экраМЎық өлшеЌМiÒ£ суретiÐœ жасаңыз, жәМе ЌетаЌәлiЌеттер ПрМатыңыз : Screen, ScreenType, screenicon, ScreenWidth жәМе ScreenHeight.
[21200]1007
[28478]1008ImageConverter.create_thumbnail:Егер жОыМ сеМiЌЎi бПлса, кiшiрейгеМ суреттер жасалаЎы жәМе ЌетаЌәлiЌеттер жаЌалаЎы: Thumb, ThumbType, thumbicon, ThumbWidth, ThumbHeight.
1009ImageConverter.desc:Бұл плагОМ суреттi МегiзЎi ЌетаЌәлiЌеттер тПлықсыта жұЌыстаМаЎы
[21200]1010
[28478]1011ImageConverter.imagemagicknotinstalled:Image Magick-шi қПсыЌша аМықталЌағаМ
[21200]1012
[28478]1013ImageConverter.minimumsize:СуреттiÒ£ аяққа басы, байт n қарағаМЎа кiшiсi.
[21200]1014
[28478]1015ImageConverter.noconversionavailable:СуреттерЎiÒ£ кПМвертацОясы қПл жетпес
[21200]1016
[28478]1017ImageConverter.noscaleup:КiшкеМтай суреттер кiшiрейтулерЎе үлкейтпеу.
[21200]1018
[28478]1019ImageConverter.screenviewsize:nxn өлшеЌiÐœiÒ£ экраМЎық суреттерiÐœ жасаңыз.
[21200]1020
[28478]1021ImageConverter.screenviewtype:'s' қалыптағы экраМЎық суреттерiÐœ жасаңыз
[21200]1022
[28478]1023ImageConverter.thumbnailsize:nxn өлшеЌiÐœiÒ£ кiшiрейтуiÐœ ПрыМЎау.
[21200]1024
[28478]1025ImageConverter.thumbnailtype:'s' қалыбыМЎағы кiшiрейтуЎi ПрыМЎау.
[21200]1026
[28478]1027ImageConverter.win95notsupported:Image Magick Win95/98ге сүйеЌейЎi
[21200]1028
[28478]1029ImagePlugin.desc:Бұл ПлагОМ суреттi МегiзЎi ЌетаЌәлiЌеттер тПлықсыта жұЌыстаМаЎы
[21200]1030
[28478]1031IndexPlugin.desc:Бұл рекурсОя ПлагОМi index.txtтiÒ£ файлыМ жұЌыстаМаЎы. Index.txt файл кПллекцОяға қПсуы керек index.txtтiÒ£ \n \n файлы әрбiр файлЌеМ төЌеМЎегiшеЌеМ қалыптауы керек бПлуға сабақтас кез келгеМ қПсыЌша ЌетаЌәлiЌет ерiп жүргеМ файлЎарЎың тiзiÐŒi бПлуы керек : бiрiМшi жПл кiлт бПла алаЎы :Ќысалы, кiлттiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсiÐœ аталу үшiÐœ ) : Зат, ұйыЌ, Ўата. Келесiсi жПлЎар ПрМатуы керек бПлатыМ кiруЎiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерi файлЎың атауы, сПЎаМ сПң ЌәМ сПл бПлаЎы.(Ќысалы, егер кiлттiÒ£ жПғарыЎа айтылғаМ жПлы қПлЎаМу бПлса,'irma/iw097e 3.2 unesco 1993 ПреЎЌет=3.2, ОргаМОзацОя_unesco, жәМе Дата_1993 _-шы файлыЌеМ ЌетаЌәлiЌеттерi байлайЎы.) \n\nМетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi қайсы бПлса Ўа егер ПларЎың ЌәМi ПрМатылатыМЎа, Пл классОфОкацОяМың тОiстi файлыМЎа (ЎескрОптПр ) бiрiМшi өрiске сәйкес келуi керек бПлатыМЎа ОерархОялық классОфОкатПрЎың ПлагОМiÐœ қПлЎаМатыМЎа көзге iлiÒ£iз. \n\nЌысалы, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ pochta ЌәМЎерi 3.2-шi зат тэг қПлЎаМа ) жәМе бұл ЌаңызЎы жПлЌеМ Пл берiлгеМ кез келгеМ атауЎы алЌастыраЎы бөлек атала алаЎы. Егер ЌаңызЎы жПлЎы бПлЌаса, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ кез келгеМ аталЌағаМ ЌәМi затты аталаЎы.
[21200]1032
[28478]1033ISISPlugin.desc:Бұл ПлагОМ CDS / ISISтiÒ£ Ўеректер қПрларыМ жұЌыстаМаЎы. МұМЎай өңЎегеМ Ўеректер қПрлары әрбiр үшiÐœ кПллекцОяМың ОЌпПртыМың папкасыМЎағы үш файл бар бПлуы керек : (.fdt) өрiстерЎiÒ£ аМықтауыМ (.mst) Мегiзгi файл, кесте, жәМе әрiлi-берiлi сiлтеЌелерЎiÒ£ файлы (.xrf).
[21200]1034
[28478]1035ISISPlugin.subfield_separator:CDS / ISISтiÒ£ Ўеректер қПрларыМың жазыптарыМ пПЎпПлейЎiÒ£ бөлiЌше қПлЎаМылатыМ жПл.
[21200]1036
[28478]1037ISISPlugin.entry_separator:CDS / ISISтiÒ£ Ўеректер қПрларыМың жазыптарыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жеке өрiстерге арМалғаМ көптiк ЌәМЎерЎiÒ£ бөлiЌше қПлЎаМылатыМ жПл.
[21200]1038
[28478]1039KeyphraseExtractor.desc:МәтiММеМ сөйлеЌЎерЎiÒ£ кiлттiÒ£ геМерацОяға арМалғаМ экстрактПрға арМалғаМ көЌектiÒ£ ПлагОМi. Кеа шығаруыМ жүйе қПлЎаМу.
[21200]1040
[28478]1041KeyphraseExtractor.extract_keyphrases:(үМЎеЌеу бПйыМшаға ПпцОя ) Кеасы арқылы сөйлеЌМiÒ£ Сөз кiлтлерi алу
[21200]1042
[28478]1043KeyphraseExtractor.extract_keyphrases_kea4:4, 0-шi көЌегiЌеМiЌеМ сөзЎерЎiÒ£ Сөз кiлтлерiÐœiÒ£ автПЌатты аМықтауы - (үМЎеЌеу бПйыМшаға параЌетрi барларЌеМ ) Кеа. 4.0-шi Кеа - бұл Кеа, агрОкультуралығы тақырыптың тексерiлгеМ ЎПкуЌеМттi ОМЎекстеуге арМалғаМ ТаМайЎың жаңа бПлжаЌы.
[21200]1044
[28478]1045KeyphraseExtractor.extract_keyphrase_options:Кеасы арқылыМы Сөз кiлтЎiÒ£ Сөз кiлтлерiÐœiÒ£ автПЌатты шығаруыМа ПпцОялары. Ќысалы, mALIWEB - ALIWEBÐœiÒ£ шығаруыМ үлгiÐœi қПлЎаМ N5 - әрбiр құжаттаМ сөзЎерЎiÒ£ 5 КлючевПелерi бПйыМша ал; eGBK - GBKтың кПЎталғаМыМ қПлЎаМ.
[21200]1046
[28478]1047KeyphraseExtractor.keyphrases:Сөз кiлт
[21200]1048
[28478]1049KeyphraseExtractor.missing_kea:ҚАТЕ : Батырлық еЌес KeaÐŽÑ‹Ò£ прПграЌЌасыМ %s табу. Тәңiр жарылқасыМ, http://www.nzdl.org/KeaЌеМ Kea %s шайқаңыз жәМе ЎОректПрОяМың бұМы ПрМатыңыз.
[21200]1050
[28478]1051LaTeXPlugin.desc:LaTeX құжаттары үшiÐœ плагОМ.
[21200]1052
[28478]1053LOMPlugin.desc:(Learning Object Metadata ) LOMÐœiÒ£ файлЎарыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
[21200]1054
[28478]1055LOMPlugin.root_tag:DocType XML - (МеЌесе түбiрлiк элеЌеМт көрсетушi жүйелi айтылу ) файл.
[21200]1056
[28478]1057LOMPlugin.check_timestamp:БұрыМ тПлтырылғаМ файлЎарЎың уақытша белгiлерiÐœiÒ£ тексеруi, тек қаМа жаңалау жүктелеЎi.
[21200]1058
[28478]1059LOMPlugin.download_srcdocs:Егер Пл (in general^identifier^entry or technical^location ) көрсетiлсе, бастапқы құжатты жүктеу. ОпцОяМың бұлары жүктеуЌеМ шыМЎығыМЎа алЎыМЎа жүктелетiÐœ файлЎарға арМалғаМ жүйелi айтылу көрсетуi керек. Мақалаға : егер бастапқы құжат файервПлПЌға бПлса, бұл жұЌыс iстеЌейЎi.
[21200]1060
[28478]1061MARCPlugin.desc:MARC Мегiзгi плагОМ.
[21200]1062
[28478]1063MARCPlugin.metadata_mapping:GreenstoneМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ атыЌеМ MARCтаМ ЌәМЎерЎiÒ£ бейМеМiÒ£ бөлшегi қПсатыМ файл аты. Marc2dc.txt үМЎеЌеу бПйыМшалар сайттарЎың ЎОректПрОясыМЎа бПлаЎы.
[21200]1064
[28478]1065MARCXMLPlugin.desc:ПлагОМ MARCXML.
[21200]1066
[28478]1067MARCXMLPlugin.metadata_mapping_file:БөлшектерЎiÒ£ MARCтың ЌәМЎерiÐœiÒ£ GreenstoneМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ аттарыЌеМ бейМе қПсатыМ файл аты. ҮМЎеЌеу бПйыМшалар сайттың тiзбесiÐœiÒ£ etcке marcdoc.txtты iзЎейЎi.
[21200]1068
[28750]1069MediainfoOGVPlugin.desc:ПлагОМ вОЎеПфайлЎарЎы жүктеуге OGV. МетаЌәліЌетті шығаруға арМалғаМ MediaInfo (mediainfo.sourceforge.net) ПрМатылуыМ қажет етеЎі.
1070
1071MediainfoOGVPlugin.assoc_field:ЀОльЌ файлыМың аттары бар ЌетаЌәліЌет жОегіМің аты.
1072
[28478]1073MediaWikiPlugin.desc:MediaWikiÐœiÒ£ веб-бетiÐœ ОЌпПртқа ПлагОМi.
[21200]1074
[28478]1075MediaWikiPlugin.show_toc:Әрбiр HTMLлерЎе ЌазЌұМ секцОяға алып тасталсыМ - бетке. Toc_expға Perl төЌеМЎе жүйелi айтылу көрсетуi керек.
[21200]1076
[28478]1077MediaWikiPlugin.delete_toc:Әрбiр HTMLлерЎе ЌазЌұМ секцОяға алып тасталсыМ - бетке. Toc_expға Perl төЌеМЎе жүйелi айтылу көрсетуi керек.
[21200]1078
[28478]1079MediaWikiPlugin.toc_exp:МазЌұМға арМалғаМ Perl жүйелi айтылу. ҮМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ MediaWikiÐœiÒ£ кәЎiЌгi беттерiМе сәйкес келеЎi.
[21200]1080
[28478]1081MediaWikiPlugin.delete_nav:УЎалОть секцОю МавОгацОО. НужМП указать регулярМПе выражеМОе Perl в nav_div_exp МОже.
[21200]1082
[28478]1083MediaWikiPlugin.nav_div_exp:НавОгацОяМың секцОяға арМалғаМ Perl жүйелi айтылу. ҮМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ MediaWikiÐœiÒ£ кәЎiЌгi беттерiМе сәйкес келеЎi.
[21200]1084
[28478]1085MediaWikiPlugin.delete_searchbox:IзЎестiру ЎОалПгiÐœiÒ£ секцОясыМ алып тастау. Searchbox_div_expге Perl төЌеМЎе жүйелi айтылу көрсетуi керек.
[21200]1086
[28478]1087MediaWikiPlugin.searchbox_div_exp:IзЎестiруЎi терезеЎегi кiрiспеге арМалғаМ PerlÐŽÑ‹Ò£ тiлiМЎегi жүйелi айтылу. ҮМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ MediaWiki Пртақ веббеттерiМе сәйкес келеЎi.
[21200]1088
[28478]1089MediaWikiPlugin.remove_title_suffix_exp:СуырылғаМ бастың кеспелтектерi үшiÐœ Perl жүйелi айтылу. Мысалы, \\s- (.+ ) кейiÐœ Пбрежет iшiМЎегi "-".
[21200]1090
[28478]1091MetadataCSVPlugin.desc:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ үтiр айырық ЌәМЎерЎiÒ£ қалыбыМЎа үшiÐœ ПлагОМ. Filename CSVтың файлыМЎағы өрiстi қалай құжатқа ЌетаЌәлiЌеттер жататыМыМ аМықталу үшiÐœ сПл үшiМЌеМ қПлЎаМылаЎы.
[21200]1092
[28478]1093MetadataPass.desc:ПлагОММiÒ£ параЌетрi Ќета қПлЎайтыМ BasPlugға қПсыЌша класс, - import.plге metadata_readтың ЌәлiЌеттерi
[21200]1094
[28478]1095MetadataXMLPlugin.desc:ПлагОМ қай metadata.xmlÐŽÑ‹Ò£ файлыМ жұЌыстаМаЎы.
[21200]1096
[28478]1097GreenstoneMETSPlugin.desc:METS өңЎелсiÐœ - ГрОМстПуМ сОяқты құжаттар
[21200]1098
[28478]1099MP3Plugin.desc:ЀайлЎарЎың MP3тiÒ£ өңЎеуiМе плагОМ.
[21200]1100
[28478]1101MP3Plugin.assoc_images:ID3 Title-шi атау жәМе ПрыМЎаушыМың ПМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ МегiзiМЎе қПлайлы MP3тiÒ£ файлыМа суреттi табылу үшiÐœ Googleге суреттерiÐœiÒ£ iзЎестiруiÐœ қПлЎаМыңыз.
[21200]1102
[28478]1103MP3Plugin.applet_metadata:Мета сақталу үшiÐœ сПл үшiМЌеМ ИспПльзаваММП - ПйМатқыштың MP3ке бұл файлЎың ұтылуға арМалғаМ HTMLМың кПЎыМЎа бПлатыМ әрбiр құжатқа арМалғаМ [applet ] ЌәлiЌеттер.
[21200]1104
[28478]1105MP3Plugin.metadata_fields:ӚрiстерЎiÒ£ тiзiÐŒi Ќета - (қПл жететiÐœ егер ) файлЎың MP3iМеМ шығаруыМа арМалғаМ үтiр арқылы аталғаМ ЌәлiЌеттер. Барлық өрiстерЎiÒ£ шығаруыМа  \"*\" қПлЎаМыңыз.
[21200]1106
[28478]1107NulPlugin.desc:(. nul ) файлға арМалғаМ плагОММiÒ£ ЌәМi бұлЎыр-сылЎыры. Деректер қПрыМың кеңейтуiМЎе Ќета жасалғаМ файлЎарЌеМ қПлЎаМылаЎы - файлЎарЎың ЌәлiЌеттерiЌеМ.
[21200]1108
[28478]1109NulPlugin.assoc_field:Nul әрбiр файлыМа бергеМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсiÐœiÒ£ атаулары.
1110NulPlugin.add_metadata_as_text:Құжаттың ЌәтiÐœi сОяқты ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ кестесiÐœ қПсылсыМ, "бұл құжат ЌәтiМЎе бПлЌайЎы".
[21200]1111
[28478]1112NulPlugin.remove_namespace_for_text:(егер add_metadata_as_text аМықталғаМ ) құжаттың ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ аттарыЎаМ ЌәтiМге кеЌшiлiктерi алып тастау.
[21200]1113
[28478]1114OAIPlugin.desc:Бастапқы ашық (OAI ) архОвтарЎың Мегiзгi ПлагОМi.
[21200]1115
[28478]1116OAIPlugin.document_field:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қПсылғаМ Пларға құжаттарыМың файл атыМың Мұсқауы бар ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ элеЌеМтi.
[21200]1117
[28478]1118OAIPlugin.metadata_set:СОяқты барлық ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ОЌпПрттауға арМалғаМ (префОксi бар Пларға ) ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жОыМы
1119OAIPlugin.metadata_set.auto:ПрефОкстi қПлЎаМыңыз OAI хаттаЌаЎа көрсетiлгеМ
1120OAIPlugin.metadata_set.dc:DC префОкстi қПлЎаМыңыз. Мысалы, GreenstoneМың ПларЎың фПрЌасыМЎағы элеЌеМттерЎiÒ£ квалОфОкацОялы DCтары карта кеңiстiктiÒ£ бПлуы ЌүЌкiÐœ бе dc.Coverage Spatial бПлып қалыптасаЎы.
[21200]1121
[28750]1122OAIMetadataXMLPlugin.desc:MetadataXMLPlugin metadata.xml Мұсқасы, Плар файлЎарЎы өңЎейЎі. БұЎаМ басқа, Пл "dc.Identifier"  жәМе extract OAI жОектеріМ қПлЎаМаЎы көрсетілгеМ серверЎеМ ЌетаЌәліЌет OAI (-oai_server_http_path).
1123
1124OAIMetadataXMLPlugin.oai_server_http_path:HTTP серверге бағыт OAI  - Ќысалы, http://test.com/oai_server/oai.pl
1125
1126OAIMetadataXMLPlugin.metadata_prefix:OAI ЌетаЌәліЌет префОксі - үМеЌЎеуі бПйыМша oai_dc
1127
1128OAIMetadataXMLPlugin.koha_mode:Егер плагОМ ЌетаЌәліЌетке oaiextracted.koharecordlink шығатыМы көрсетілсе. Бұл ЌетаЌәліЌеттер Koha құжатыМа ссылкасы бар.
1129
[28478]1130OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:Мысалы, техМОкалық Ќета қПсылсыМ  тапсыру жылЎаЌЎығы ЌәлiЌеттер.
[21200]1131
[28478]1132OggVorbisPlugin.desc:Ogg Vorbis  Ўыбыстық файлЎарыМың ОЌпПрттауыМа плагОМ.
[21200]1133
[28478]1134OpenDocumentPlugin.desc:( қПлЎаМылатыМ OpenOffice 2.0 ) OASIS OpenDocumentтiÒ£ қалыбыМың құжаттарға арМалғаМ плагОМ
[21200]1135
[28478]1136PagedImagePlugin.desc:Әрбiр суретке ÐŒiМЎеттi еЌес таМылғаМ ЌәтiМЌеМ суреттерЎiÒ£ тiзбек қПсып жасалғаМ құжаттарға арМалғаМ плагОМ.
[21200]1137
[28478]1138PagedImagePlugin.documenttype:(көруге қПлЎаМылаЎы ) құжаттың түрi ПрМатыңыз.
[21200]1139
[28750]1140PagedImagePlugin.documenttype.auto2:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе 'hierarchy' ішкі құрылыЌы бар
1141құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе)
1142PagedImagePlugin.documenttype.auto3:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе «pagedhierarchy» ішкі құрылыЌы бар
1143құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе)
[21200]1144
[28750]1145PagedImagePlugin.documenttype.paged2:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Олар алЎыға жәМе артқа айМалЎыруларЎы көрсетілеЎі ‘ бетке көшу X 'box".
1146PagedImagePlugin.documenttype.paged3:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Ол беттерЎе суреттерЎің тізіЌіМ айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі.
1147
[28478]1148PagedImagePlugin.documenttype.hierarchy:ИерархОялық құжаттар ЌазЌұМЎарЎа бПлаЎы.
[21200]1149
[28750]1150PagedImagePlugin.documenttype.pagedhierarchy:(Greenstone 3 only) Бұл құжаттарЎың ішкі құрылысы жәМе беттеріМің жүйелігі бар. Ол беттерЎе тізіЌЎер ЌазЌұМыЌеМ жәМе айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі.
1151
[28478]1152PagedImagePlugin.headerpage:(суретсiз ) бас беттi әрбiр құжатқа қПсу.
[21200]1153
[28478]1154PDFPlugin.allowimagesonly:АлатыМ ЌәтiÐœ жПқ бПлатыМ PDFтың қПлЎаМу файлЎары рұқсат ету. Класс - complexтың қажеттiлiгiÐœ шешеЎi. ПайЎалы тек қаМа convert_to htmlЎарЌеМ.
[21200]1155
[28478]1156PDFPlugin.complex:КүрЎелiрек Ó©ÐœiЌЎi құраЎы. ӚМiЌМiÒ£ қПюларыМың HTMLМың қалыбыМЎа бұл ПпцОяЌеМ ұқсасырақ бiртуЌа PDFтарға көрiМеЎi - файл. Керектi ЌөлшерЎеЌеМ жұЌыс iстесiÐœ (*nix gsтер үшiÐœ Windows үшiÐœ сiзЎiÒ£ рұқсаттың жПлы, Псы уақыттаңызЎа сiзЎе бПлуы керек рұқсаттың жПлыМЎағы gswin32c.exe бПлуыңыз керек бПл ) Ghostscript ПрМатылу үшiÐœ сПл үшiМЎер.
[21200]1157
[28478]1158PDFPlugin.desc:With-it pdf қПлайлы ПлагОМ.
[21200]1159
[28478]1160PDFPlugin.nohidden:Pdftohtml талпыМыстарыМа бүркеЌе ЌәтiÐœ алуға кеЎергi келтiреЎi. Егер сПМыЌеМ бiрге ПпцОя - complex ПрМатылса, бұл пайЎалы тек қаМа.
[21200]1161
[28478]1162PDFPlugin.noimages:PDF суретi алуға тырыспаңыз.
[21200]1163
[28478]1164PDFPlugin.use_sections:PDFтың әрбiр бетке арМалғаМ жеке бөлiЌЎi жасалсыМ - файл.
[21200]1165
[28478]1166PDFPlugin.zoom:Cы көЌегiЌеМ (егер ПрМатылса - complex бПлса, бұМы пайЎалы тек қаМа ) PDFтың суретiÐœiÒ£ Ќасштабы өзгеретiÐœ фактПр.
[21200]1167
[28478]1168PostScriptPlugin.desc:Бұл - ЌәтiМЎiк кПМвертерге \"кеЎей люЎО\лер" ÐœiÒ£ пПстскрОптуЌы . Егер шыМыЌеМ бПлса, http://www.nzdl.org/html/software.htmlЌеМ жүктеуге арМалғаМ қПл жететiÐœ PRESCRIPTтiÒ£ қПлЎаМу пакеттерiÐœ қарап шығыңыз
[21200]1169
[28478]1170PostScriptPlugin.extract_date:PS бастаМ ЎатасыМың шығаруы
[21200]1171
[28478]1172PostScriptPlugin.extract_pages:PS бастаМ беттерiÐœiÒ£ шығаруы
[21200]1173
[28478]1174PostScriptPlugin.extract_title:PS басыМаМ атауыМ шығару.
[21200]1175
[28478]1176PowerPointPlugin.desc:Microsoft PowerPointтiÒ£ файлЎарыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
[21200]1177
[28478]1178PowerPointPlugin.windows_scripting:Мысалы, (JPEG, PNG, GIFтiÒ£ әр түрлi түрЎiÒ£ суреттерiÐœiÒ£ тПптаЌасыМа PPTтың құжаттарыМ еркiÐœ ауЎару үшiÐœ прПграЌЌалар үшiÐœ Visual Basic ) ) MicroSoft WindowsтiÒ£ прПграЌЌалауыМ техМПлПгОяМы қПлЎаМылсыМ, open source ppttohtmlÐŽÑ‹Ò£ пакетi ПрыМыМа.
[21200]1179
[28750]1180PowerPointPlugin.convert_to.html_multi:HTML беттеріМің тПптаЌасы, слайЎқа екеу. БіріМшісі суреттерге слайЎыМа, екіМшісі ЌәтіМЎер слайЎыМа (openoffice_conversion- керек).
1181
1182PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (openoffice_conversion- керек).
1183
1184PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_jpg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
1185
1186PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_gif:GIF фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
1187
1188PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_png:PNG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
1189
[28478]1190PrintInfo.bad_general_option:Ò£-шi плагОМ (Пртақ ПпцОялар - бұл түсiÐœiктi барлық ПлагОМ бПлғаМ ) Ўұрыс еЌес Пртақ ПпцОяМы қПлЎаМаЎы. Collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМ тексерiÒ£iз.
[21200]1191
[28478]1192PrintInfo.desc:(pluginfo.pl ) Ќөр туралы ЌәлiЌетпеМ ПлагОМ, iсте көпшiлiкте жәМе pluginfo.plÐŽiÒ£ ЎәлелЎерiÐœ талЎайЎы.
[21200]1193
[28478]1194ProCitePlugin.desc:ProCiteÐœiÒ£ Ўеректер қПрлары (шетке шығарылғаМ ) үшiÐœ ПлагОМ
[21200]1195
[28478]1196ProCitePlugin.entry_separator:ЖПл ProCite Ўеректер қПрыМЎағы жазуларға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жеке өрiстерiÐœiÒ£ бiрМеше ЌәМЎерiÐœiÒ£ бөлiМуiМе қПлЎаМылаЎы.
[21200]1197
[28478]1198ReadTextFile.could_not_extract_encoding:Ескерту : кПЎтау %s ала алЌаЎы - %s үМЎеЌеу бПйыМша
[21200]1199
[28478]1200ReadTextFile.could_not_extract_language:Ескерту : тiл %s ала алЌаЎы - үМЎеЌеу бПйыМша -%s
[21200]1201
[28478]1202ReadTextFile.could_not_open_for_reading:Пқуға %s аша алЌаЎы
[21200]1203
[28478]1204ReadTextFile.default_encoding:Бұл кПЎтау, input_encodingÐœi қПлЎаМыңыз - input_encoding автП, күйiМЎегi ЌәтiÐœiÐœiÒ£ МеЌесе кПЎпеМ жазылғаМ бПлып алуға кПЎпеМ жазылғаМ классОфОкацОялары алгПрОтЌы алуға ПрМатпағаМ, бiрақ Greenstone қПлЎаЌалатыМ. Бұл ПпцОялар сПл ЌәМ, input_encodingлер ала алаЎы - input_encoding.
[21200]1205
[28478]1206ReadTextFile.default_language:Егер Greenstone күйЎе қалай құжаттың тiлi бПлып табылғаМыМ шешпесе, тiлЎiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ элеЌеМтi ЌәММiÒ£ бұМы ПрМатпалаЎы.ҮМЎеЌеу бПйыМшалар - бұл ИСО 'en' тiлЎiÒ£ 639 МышаМЎарыМ қПлЎаМаЎы : en= ағылшыМ тiлi. Егер input_encodingÐœiÒ£ көңiл ауЎар, Месi - автП ПрМатылЌағаМ, жәМе - extract_language ПрМатылЌағаМ, барлық құжаттары ПларЎың тiлiÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ ала ЌәММiÒ£ бұл қПйылғаМ.
[21200]1207
[28478]1208ReadTextFile.desc:КәЎiЌгi ЌәтiМЎiк қалып бПлатыМ файлЎарға арМалғаМ МегiзЎi плагОМ.
[21200]1209
[28478]1210ReadTextFile.empty_file:файл ешқаМЎай Ўа ЌәтiМЎе бПлЌайЎы
[21200]1211
[28478]1212ReadTextFile.extract_language:Әрбiр құжаттың тiлiÐœ белгiлеңiз жәМе тiл ЌетаЌәлiЌеттер ПрМатыңыз. Егер - бПлса input_encoding автП ПрМатылса, көңiл ауЎар, ЌыМау Ме автПЌатты iстелеЎi.
[21200]1213
[28478]1214ReadTextFile.file_has_no_text:ҚАТЕ : %s ешқаМЎай Ўа ЌәтiМЎе бПлаЎы
[21200]1215
[28478]1216ReadTextFile.input_encoding:Бастапқы құжаттарЎың кПЎтауы. Бұл шОфрлауларЎаМ құжаттар жәМе utf8 түрiМЎегi жүйелерЎi iшiМЎе сақталуға еркiÐœ ауЎараЎы.
[21200]1217
[28478]1218ReadTextFile.input_encoding.auto:Әрбiр бастапқы құжаттың кПЎтауыМ автПЌатты теңестiруге арМалғаМ ЌәтiММiÒ£ классОфОкацОясыМың алгПрОтЌыМ қПлЎаМыңыз. Бұл бПлаЎы, бiрақ қайЎа ПМЎасы жұЌыс iстей кПллекцОяМың сПлығы шектерiМЎегi шОфрлауЎы бiр түрлiÐœi МеЌеМ көбiрек қПлЎаМылаЎы.
[21200]1219
[28478]1220ReadTextFile.read_denied:ҮшiÐœ қабылЎаМбағаМ Пқулар шешу %s
[21200]1221
[28478]1222ReadTextFile.separate_cjk:Әрбiр кеЌшiлiк таңбалар, ЎегеМЌеМ сыйғызып салаЎы екi сөз қытай, жапПМ жәМе кәрiс ОерПглОфтерЎiÒ£ арасыМЎағы актай бөлеЎi. СегЌеМттелЌегеМ ЌәтiМге қПлЎаМу.
[21200]1223
[28750]1224ReadTextFile.unsupported_encoding:Ескерту : %s  қПлЎаЌағаМ (%s ) шОфрлау кПЎпеМ жазылғаМ бПлу үшiÐœ көрiÐœiп қалаЎы%s
[21200]1225
[28750]1226ReadTextFile.wrong_encoding:Ескерту : %s ғ шОфрлау қПлЎаМа %sчОталПсь, бiрақ қалай %s бПлғаМыМ көрiÐœiп қалЎы кПЎпеМ жазылғаМ.
[21200]1227
[28750]1228ReadXMLFile.desc:XML-шы ПлагОМЎерЎiÒ£ Мегiзгi классы.
[21200]1229
[28750]1230ReadXMLFile.xslt:МеЎеМбiзгеы арқылыМың файлы белгi қПйылғаМы қПлайлы еМЎiрiлетiÐœ құжатты басқа түрге өзгерту.  Etc/mods2dc.xsl ЌысалыМа кПллекцОя бПлатыМ файлЎың салыстырЌалы атаулары есептейЎi.
[21200]1231
[28750]1232RealMediaPlugin.desc:Real Media файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ.
[21200]1233
[28750]1234ReferPlugin.desc:ReferPlug реферат қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы.
[21200]1235
[28478]1236RogPlugin.desc:ЀайлЎарЎаМ бiр - Ўеңгейлi құжаттары бПс тұруларЎы құраЎы . rog МеЌесе . mdb.
[21200]1237
[28478]1238RTFPlugin.desc:RTFтың файлЎарыМың ОЌпПрттауыМа ПлагОМ.
[21200]1239
[28478]1240SourceCodePlugin.desc:Дәл қазiр файл аты (кейбiр қПсыЌшаМы кез келгеМ таңЎаулы ЌОМус ) атауға қПлЎаМылаЎы. АғыЌЎағы тiлЎер :\n ЌәтiÐœ :(көрсетiлгеМ тек қаМа ЌәтiММiÒ£ түрiМЎегi Ўәл қазiр ) \nPerl (көрсетiлгеМ тек қаМа ЌәтiММiÒ£ түрiМЎегi Ўәл қазiрi ) \n қабық READMEs/ (Ўәл қазiр C ++ классыМың қПсылғаМ ПператПр жәМе declsтерi алаЎы ) СПзЎаМОефайлПв\nC/C ++.
[21200]1241
[28478]1242SourceCodePlugin.remove_prefix:(eg-remove_prefix/tmp/xx/src/ ) файл атыМаМ бұл бастаушы үлгiсi алып тастау. ҮМЎеЌеу бПйыМшалар файлЎың атыМ рұқсаттың барлық жПлы ÐŒiМЎеттi.
[21200]1243
[28478]1244SplitTextFile.desc:SplitPlug - бұл жекелер қаралуЎаМ өтетiÐœ сегЌеМттерге кiретiÐœ файлЎарЎың бөлiктеуге арМалғаМ ПлагОМ.Бұл ПлагОМ тiкелей шақыруға бПлЌайЎы. Егер сiз бiрМеше құжаттарЎа бПлатыМ кiретiÐœ файлЎар өңЎеуiÒ£iз керек бПлсаңыз, бұМың ПрыМыМа, сыз сiз бұл құжаттар бiр ПМың SplitPlugсiМеМ Ќұра ете жұЌыстаМатыМ өңЎеуЎi фуМкцОясы бар ПлагОМ жазуыңыз керек. Ќысалға арМалғаМ ReferPlugМы қара.
[21200]1245
[28478]1246SplitTextFile.split_exp:БөлiккеМiÒ£ кiретiÐœ файлЎарыМың бөлiктеуге арМалғаМ perl Ўұрыс өрМек.
[21200]1247
[28478]1248StructuredHTMLPlugin.desc:СтОльлерЎеМ ЌәлiЌетi бПйыМша ПларЎың секцОясыМЎа бөле HTMLМың жiктелгеМ құжаттарыМың өңЎеуге арМалғаМ ПлагОМ.
[21200]1249
[28478]1250StructuredHTMLPlugin.delete_toc:HTMLМың еркiÐœ ауЎарылғаМ файлыМаМ "МазЌұМ"жәМе "КестелерЎiÒ£ тiзiÐŒi" жПю.
[21200]1251
[28478]1252StructuredHTMLPlugin.title_header:қПлЎаМушыМы аМықтағаМ title_header үшiÐœ бПлуы ЌүЌкiÐœ стОль ПрМату.
[21200]1253
[28478]1254StructuredHTMLPlugin.level1_header:(балаЌа  <h1>)бiрiМшi ЎеңгейЎiÒ£ бастарыМың HTMLМың құжатыМЎағы стОль Мақтылы қПлЎаМушыЌеМ бПлуы ЌүЌкiÐœ
[21200]1255
[28478]1256StructuredHTMLPlugin.level2_header:(<h2> балаЌа ) HTMLМың құжатыМЎа екiМшi Ўеңгей бастарЎың стОльсi Мақтылы қПлЎаМушыЌеМ бПлуы ЌүЌкiÐœ.
[21200]1257
[28478]1258StructuredHTMLPlugin.level3_header:(<h3> балаЌа ) HTMLМың құжаттарыМЎағы үшiМшi ЎеңгейЎiÒ£ бастары үшiÐœ қПлЎаМушы аМықталатыМ стОльлер бПлуы ЌүЌкiÐœ.
[21200]1259
[28478]1260StructuredHTMLPlugin.toc_header:ЌазЌұММың стОльсi Мақтылы қПлЎаМушыЌеМ бПлуы ЌүЌкiÐœ
[21200]1261
[28478]1262TextPlugin.desc:ҚұраЎы бiр - Ўеңгейлi құжат тұрып қал. (100 таңбаларға ЎейiÐœ ұзыМЎығыЌеМ ) бiрiМшi ЌәтiÐœ жПлыМаМ атауЎың ЌетаЌәлiЌеттерiМе тПлықсытаЎы.
[21200]1263
[28478]1264TextPlugin.title_sub:СақталғаМ атау жПлЎың өзгерiске арМалғаМ алЌастыруЎы өрМек. Мысалы, алып тасталу жәМе атауЎы ретiМЎе қПлЎаМылатыМ ЌәтiММеМ тағы басқалару үшiÐœ "Беттi 1" PSPlug қПлЎаМылаЎы.
[21200]1265
[28478]1266UnknownPlugin.assoc_field:АссПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың аттары ұстайтыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсiÐœiÒ£ аты.
[21200]1267
[28478]1268UnknownPlugin.desc:Бұл қалыптарЎағы файлЎарЎың ОЌпПрттауға арМалғаМ ПлагОМ тұрып қал, Greenstone үшiÐœ белгiсiз.  ЖалғаМ құжат әрбiр ЌұМЎай файлға, жәМе өзiЌМiÒ£ файлыМ жасала Greenstoneға тапсырылаЎы бұл құжат \"ассПцОацОялаМғаМ файл\" .
[21200]1269
[28478]1270UnknownPlugin.file_format:ЀайлЎың түрi (Ќысалы, MPEG, MIDI, ...).
[21200]1271
[28478]1272UnknownPlugin.mime_type:(Мысалы, сурет/gif)  mime файлыМың түрi.
[21200]1273
[28478]1274UnknownPlugin.process_extension:Нақтылы кеңейтуi бар файлЎарЎың өңЎеуi. Бұл ПпцОялар - Пңай process_expға екiÐœiÒ£ бiрi, бiрақ кеЌ бейiЌЎелетiÐœ.
[21200]1275
[28478]1276UnknownPlugin.srcicon:Srcicon ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ сапаЎа қПлЎаМу үшiÐœ (астыМ сызу сОЌвПлыларсыз ) атауЎың ЌакрП көрсетiÒ£iз.
[21200]1277
[28478]1278WordPlugin.desc:Microsoft WordтiÒ£ құжаттарыМың ОЌпПрттауыМа ПлагОМ.
[21200]1279
[28478]1280WordPlugin.windows_scripting:Open source WvWareМың пакетi ПрыМыМа Word HTMLға құжаттарЎы еркiÐœ ауЎару үшiÐœ (прПграЌЌалар үшiÐœ Visual Basic ) Microsoft WindowsтiÒ£ прПграЌЌалауыМ техМПлПгОяМы қПлЎаМу. Егер Пл әлi ЎейЎiÐŒ iске қПсылсаЌ, Wordтың прПграЌЌасы сПМыЌеМ бiргегеМ ашылаЎы перЎеЎейЌiÐœ.
[21200]1281
[28478]1282WordPlugin.metadata_fields:VB-шы еркiÐœ ауЎарылғаМ 2~ скрОптi арқылыларЎың HTMLМың құжаттарыМың бұл ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ шығаруға арМалғаМ ПпцОялары. ҚПлЎаМушы алуға керек бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiÐŒ үтiрi арқылы көрсете алаЎы.  булары бiрiМшi суырылғаМ ЌәМi ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ tagname аталғаМ элеЌеМтiМЎе сақтау үшiÐœ  tagÐœiÒ£ көрсетiÒ£iз. ҚПлЎаМыңыз ЌетаЌәлiЌеттерi сәйкестелетiÐœ ГрОМстПуМЎарыМа көрсетiлу үшiÐœ үлкеМ әрiптiÒ£iз. Кығарулар үшiÐœ бұл рПлЎi ПйМа еЌес.
[21200]1283
[28478]1284ZIPPlugin.desc:АрхОвтелгеМ кiретiÐœ қалыптар, ағыЌЎағы өңЎегеМ қалыптар жәМе кеңейтулерi бар файлЎар О/ОлО қысылғаМ бПлып жұЌыстаМатыМ ПлагОМ :(. gz, . z, . tgz, . taz ) \ngzip (. bz ) \nbzip (. bz2 ) \nbzip2 (. zip. jarлер ) \nzip (. tar ) \ntar \n \n бұл ПлагОМ келесi бПлЌағаМ (егер тОiстi қалыптар өңЎеуге тырысаЎы ) утОлОталарға арқа сүйейЎi :(gzip үшiÐœ ) \ngunzip (bzip үшiÐœ ) \nbunzip (tar үшiÐœ ) \ntarÐŽiÒ£ (Ўляzip ) \nbunzip2 \nunzip.
[21200]1285
1286#
1287# Download module option descriptions
1288#
1289
[28478]1290BaseDownload.desc:ЖүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎары үшiÐœ Мегiзгi класс
1291BaseDownload.bad_general_option:% таңЎауЎың МекПректМПгПсы үшiÐœ ЌПЎулЎың жүктеулерi.
1292MediaWikiDownload.desc:MediaWikiÐœiÒ£ сайттарыЌеМ жүктеуге ЌПЎул.
1293MediaWikiDownload.reject_filetype:Мысалы, үтiрлерЌеМ *cgi-bin* айырық *. pptтарЎың аяққа басылатыМ URLлар-шысыМың тiзiÐŒi гОперсiлтеЌе, cgi-bin МеЌесе cgi-bin аяққа басқыза алаЎы, МеЌесе . Ppt
1294MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:Аяққа басылатыМ URLлар-шыМың тiзiÐŒi үтiр айырық.
1295MediaWikiDownload.exclude_directories:Мысалы, /people, /documentation-шi шығарып тасталғаМ (тiзбеге қажеттi тПлық жПл ) тiзбелерЎiÒ£ тiзiÐŒi people жәМе documentation төЌеМгi тiзбелерiÐœ шығараЎы.
1296MediaWikiDownload.exclude_directories_disp:Үтiр айырық шығарып тасталғаМ тiзбелерЎiÒ£ тiзiÐŒi.
[21200]1297
[28478]1298OAIDownload.desc:РепПзОтПрОев OAI жүктеуiМе ЌПЎул
1299OAIDownload.url_disp:Бастапқысы URL
1300OAIDownload.url:URL репПзОтПрОясы OAI
1301OAIDownload.set_disp:ОрМату
1302OAIDownload.set:РепПзОтПрООға көрcетiлгеМ жОыМыМың жүктеуiÐœ шектеу
1303OAIDownload.metadata_prefix_disp:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ префОксi
1304OAIDownload.metadata_prefix:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қалыбы экспПртта, прОЌаларЎы қПлЎаМылаЎы : oai_dc, qdc жәМе тағы басқалар қалай қалыптарЎы сүйейтiÐœiÐœ аМықтау үшiÐœ  батырЌаМы басыңыз.
1305OAIDownload.get_doc_disp:Құжатты алу
1306OAIDownload.get_doc:Егер Пл жазып көрсетiлсе, бастапқы құжатты жүктеу
1307OAIDownload.get_doc_exts_disp:ЀайлЎарЎың тек қаМа түрлерi қПсаЎы
1308OAIDownload.get_doc_exts:ҚұжаттарЎың алуға арМалғаМ файлЎарЎың ЌүЌкiÐœ кеңейтулерi
1309OAIDownload.max_records_disp:ЖазуларЎы ЌаксОЌуЌ
1310OAIDownload.max_records:ЖүктеуЎiÒ£ үшiÐœ жазуларыМ ЌаксОЌуЌ
[21200]1311
[28478]1312SRWDownload.desc:РепПзОтПрОев SRWтеМ жүктеуiМе ЌПЎул (Search/Retrieve Web Service)
[21200]1313
[28478]1314WebDownload.desc:HTTP МеЌесе FTP ОМтерМеттеМ жүктеуiМе ЌПЎул
1315WebDownload.url:Бастапқысы URL. HttpЌеМ жағЎайЎа өзгере алаЎы.
1316WebDownload.url_disp:Бастапқысы URL
1317WebDownload.depth:СiлтеЌелерЎiÒ£ тереңЎелерi Меше жүктеуЎiÒ£ жаМыМЎа жОЎу
1318WebDownload.depth_disp:ҮрлеуЎi тереңЎiк
1319WebDownload.below:БұғаМ тек қаМа файлЎар URLбейМелеу
1320WebDownload.below_disp:Бұл URLларЌеМ тек қаМа файлЎар бейМелеу
1321WebDownload.within:Сайт сПлЎарЌеМ файлЎар тек қаМа бейМелеу
1322WebDownload.within_disp:ЀайлЎарЎың сайттың сПлЎарыЌеМ үшiÐœ тек қаМа
1323WebDownload.html_only:Тек қаМа HTMLларЎы жүктелсiÐœ - сурет жәМе стОльлерЎiÒ£ кестесi файлЎар, сПМЎай ПларЌеМ ассПцОацОялаМғаМ файлЎар жәМе аяққа басу
1324WebDownload.html_only_disp:Тек қаМа HTMLларЎы жүктелсiÐœ - файлЎар
[21200]1325
[28478]1326WgetDownload.desc:Wget сұрау салуларЎы жұЌыстаМатыМ Мегiзгi класс
1327WgetDownload.proxy_on:ПрПксО қПсу
1328WgetDownload.proxy_host:Аты хПста прПксО
1329WgetDownload.proxy_port:ППрт прПксО
1330WgetDownload.user_name:ҚПлЎаМушыМың аты
1331WgetDownload.user_password:ҚПлЎаМушыМың парПльсi
[21200]1332
[28478]1333Z3950Download.desc:РепПзОтПрОев Z3950 жүктеуiМе ЌПЎул
1334Z3950Download.host:URL хПста
1335Z3950Download.host_disp:ХПст
1336Z3950Download.port:РепПзОтПрОяМың пПртыМың МөЌiрi
1337Z3950Download.port_disp:ППрт
1338Z3950Download.database:IзЎестiруге Ўеректер қПры
1339Z3950Download.database_disp:Деректер қПры
1340Z3950Download.find:IзЎестiруЎi көрcетiлгеМ жПл бПлатыМ жазуларЎың көрсету
1341Z3950Download.find_disp:Табу
1342Z3950Download.max_records:ЖүктеуЎiÒ£ үшiÐœ жазуларыМ ЌаксОЌуЌ
1343Z3950Download.max_records_disp:ЖазуларЎы ЌаксОЌуЌ
[21200]1344
1345
1346#
1347#Plugout option descriptions
1348#
1349
[28478]1350BasPlugout.bad_general_option:%s ЌПЎул Ўұрыс еЌес ПпцОяМы қПлЎаМаЎы.
1351BasPlugout.debug:ҚАТЕлерЎiÒ£ аМықтауЎы тәртiбiÐœiÒ£ қПюы
1352BasPlugout.desc:Барлық ЌПЎулЎар үшiÐœ Мегiзгi класс.
1353BasPlugout.group_size:ТПптауға арМалғаМ құжаттар бiр XML МөЌерлесiÐœ - файл.
1354BasPlugout.gzip_output:ҚПрытыМЎы xmlЎарЎың қысуға арМалғаМ gzipÐœi қПлЎаМылсыМ - (қысылғаМ құжаттарыМың құрастыруға арМалғаМ ПлагОМЎерЎiÒ£ өз тiзiÐŒiМе ZIPPlug қПсуға ұЌытпаңыз ) құжаттар.
1355BasPlugout.output_handle:ЎеЌалыс ЌәлiЌетiÐœiÒ£ жiберу қПлЎаМылатыМ файлЎық ЎескрОптПр
1356BasPlugout.output_info:archinfoÐœiÒ£ архОвтар туралы ақпаратты сақтау қПлЎаМылатыМ ПбъектiМе сiлтеЌе.
1357BasPlugout.verbosity:ҚПрытыМЎыМың саМы тексереЎi. 0=жПқ, 3=ең үлкеМ.
1358BasPlugout.xslt_file:XSLT көрcетiлгеМ файлЎағы көЌегiЌеМ құжатты басқа түрге өзгерту.
[28750]1359BasPlugout.subdir_hash_prefix:ұзыМЎықты өлшейЎе HASH сөзіМ есептеЌес үшіМ, флагты көрсетіңіз.
1360BasPlugout.subdir_split_length:ППЎкаталПгтағы архОвтерЎің бөліМгіМіМше қПлЎаМылатыМ ЌаксОЌальЎы сОЌвПлЎар саМы.
1361BasPlugout.no_rss:КаМал файлЎың автПЌатты геМерацОялары жүргізу керек.
[21200]1362
[28478]1363DSpacePlugout.desc:АрхОвтың қалыбы DSpace.
[28750]1364DSpacePlugout.metadata_prefix:ҮтірЌеМ бқөліМгеМ  ЌетаЌәліЌет префОкстер тізіЌі экспПртталатыМ ЌәліЌеттер тізіЌіМ іске қПсаЎы. Мысалы, 'DLS' ЌағыМасыМың ПрМатылуы DSpace үшіМ керекті metadata_dls.xml сОяқты әрбір фПрЌатқа
1365экспПртталғаМ құжатқа көрсетілеЎі,
[21200]1366
[28478]1367FedoraMETSPlugout.desc:Fedora қалыбыМың қПлЎаМуыМа METS қалып.
1368FedoraMETSPlugout.fedora_namespace:Greenstone Ќысалы (PIDS ) өңЎеуге арМалғаМ ЀеЎПрлар қПлЎаМуға префОксi:HASH0122efe4a2c58d0
[21200]1369
[28478]1370GreenstoneXMLPlugout.desc:ГрОМстПуММың XML архОвыМың қалыбы
[21200]1371
[28478]1372GreenstoneMETSPlugout.desc:ГрОМстПуМ қПлЎаМылатыМ прПфОльЎегi METSы қалып.
[21200]1373
[28478]1374MARCXMLPlugout.desc:Қалып MARC XML
1375MARCXMLPlugout.group:Бiр файлға marc xml жазуыМ шығару.
1376MARCXMLPlugout.mapping_file:Ӛзгеруге арМалғаМ бейМеМiÒ£ ЎелгеМ файлыМ қПлЎаМу.
[21200]1377
[28478]1378METSPlugout.desc:METS - GreenstoneМың прПфОль қПлЎаМушы қалып.
1379METSPlugout.xslt_txt:КөЌегiЌеМ doctxt.xmlÐŽÑ‹Ò£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ XSLT көрcетiлгеМ файлыМЎағы файлЎы басқа түрге өзгерту.
1380METSPlugout.xslt_mets:КөЌегiЌеМ docmets.xmlÐŽÑ‹Ò£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ XSLT көрcетiлгеМ файлыМЎағы файлЎы басқа түрге өзгерту.
[21200]1381
1382#
1383# Perl module strings
1384#
1385
[28478]1386classify.could_not_find_classifier:ҚАТЕ : КлассОфОкатПрЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
[21200]1387
[28478]1388download.could_not_find_download:ҚАТЕ : ЌПЎулЎы ЌүЌкiÐœ еЌес жүктеу \"%s\"
[21200]1389
[28478]1390plugin.could_not_find_plugin:ҚАТЕ : ПлагОМЎi ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
[21200]1391
[28478]1392plugin.including_archive:ЌазЌұММың қПсыМЎысы 1 архОва ZIP/TAR.
[21200]1393
[28478]1394plugin.including_archives:архОвтарЎың ЌазЌұМыМың қПсыМЎысы %d ZIP/TAR
[21200]1395
[28478]1396plugin.kill_file:ӚңЎеу файл жПйылғаМ .kill.
[21200]1397
[28478]1398plugin.n_considered:%d өңЎеу қПлайлы құжаттар
[21200]1399
[28478]1400plugin.n_included:%d өңЎелiп жәМе кПллекцОяларға қПсылЎы
[21200]1401
[28478]1402plugin.n_rejected:%d қОсайтқаМ
[21200]1403
[28478]1404plugin.n_unrecognised:%d МераспПзМаМП бұл жерЎе
[21200]1405
[28478]1406plugin.no_plugin_could_process:Ескерту : ЕшқаМЎай Ўа ПлагОМЎер өңЎей алЌаЎы %s
[21200]1407
[28478]1408plugin.no_plugin_could_recognise:Ықылас : ПлагОМi қай жПқ шыраЌытаЎы %s
[21200]1409
[28478]1410plugin.no_plugin_could_process_this_file:ешқаМЎай Ўа ПлагОМЎер бұл файл өңЎей алЌаЎы
[21200]1411
[28478]1412plugin.no_plugin_could_recognise_this_file:ПлагОМi қай жПқ бұл файлЎы шыраЌытаЎы
[21200]1413
[28478]1414plugin.one_considered:1 құжат өңЎеуге арМаЎы
[21200]1415
[28478]1416plugin.one_included:1 өңЎелiп жәМе кПллекцОяға қПсылЎы
[21200]1417
[28478]1418plugin.one_rejected:1 қОсайтқаМ
[21200]1419
[28478]1420plugin.one_unrecognised:1 айырып таМыЌаЎы
[21200]1421
[28478]1422plugin.see_faillog:қара. %s қабылЎаМбағаМ құжаттарЎың белгiсiз О/ОлОлерЎiÒ£ тiзiÐŒiМе
[21200]1423
[28478]1424PrintUsage.default:ҮМЎеЌеу бПйыМшалар
[21200]1425
[28478]1426PrintUsage.required:ТИIСTIС
[21200]1427
1428plugout.could_not_find_plugout:ҚАТЕ : ЌПЎулЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
Note: See TracBrowser for help on using the browser.