Changeset 18633

Show
Ignore:
Timestamp:
06.03.2009 14:52:03 (12 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Thai translation of GLI Help. Many thanks to Neelawat Intaraksa.

Location:
gli/trunk/help/th
Files:
1 added
24 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/help/th/assignlanguages.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžˆàž³àžàž±àž”àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž àž²àž©àž²à¹ƒàž”àž àž²àž©àž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²" àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</p> 
   14<p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžˆàž³àžàž±àž”àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž àž²àž©àž²à¹ƒàž”àž àž²àž©àž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²" àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž§àžšàž„àžžàž¡ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</p> 
  1515 
  1616<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž àž²àž©àž²àž™àž±à¹‰àž™ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹€àž¥àž·àž­àžàž àž²àž©àž²àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž àž²àž©àž²àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡" à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</p> 
   
  2020<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž­àž­àž"</p> 
  2121 
  22 <p>àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²  à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "Move Up" à¹àž¥àž° "Move Down" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰</p> 
   22<p>àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²  à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž‚àž¶à¹‰àž™  " à¹àž¥àž° "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž¥àž‡  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰</p> 
  2323 
  2424<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "àž•àž±à¹‰àž‡à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™"</p> 
  2525 
  26 <p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹ƒàž™ "Search" àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡ "Format" àžžàž²à¹€àž™àž¥à¹„àž”à¹‰ (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="searchmetadatasettings.htm">àž„à¹‰àž™àž«àž²</a>) </p> 
   26<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹ƒàž™ "àž„à¹‰àž™àž«àž²  " àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš  " àžžàž²à¹€àž™àž¥à¹„àž”à¹‰ (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="searchmetadatasettings.htm">àž„à¹‰àž™àž«àž²</a>) </p> 
  2727 
  2828</body> 
 • gli/trunk/help/th/assignpartitions.htm

  r18430 r18633  
  1414<p>àž«àž¥àž±àž‡àžˆàž²àžàž™àžŽàž¢àž²àž¡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž•àž±àž§à¹àž¥à¹‰àž§ à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡ (àž«àž£àž·àž­àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž¥àžžà¹ˆàž¡àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡) àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž•àž±àž§àž«àž£àž·àž­àž«àž¥àž²àž¢àž•àž±àž§àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"  àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžœàž¥à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àž•àž²àž¡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡à¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž™àž±à¹‰àž™</p> 
  1515 
  16 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž›àž£àž±àžšà¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž—àž³àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "Replace Partition"</p> 
   16<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž›àž£àž±àžšà¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž—àž³àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆàžžàž²àž£à¹Œàž•àžŽàžŠàž±àž™  "</p> 
  1717 
  1818<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž­àž­àž"</p> 
  1919 
  20 <p>àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²  à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "Move Up" à¹àž¥àž° "Move Down" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰</p> 
   20<p>àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²  à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž‚àž¶à¹‰àž™  " à¹àž¥àž° "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž¥àž‡  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰</p> 
  2121 
  22 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "Set Default"</p> 
   22<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™  "</p> 
  2323 
  24 <p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™ "Search" àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡ "Format" àžžàž²à¹€àž™àž¥ (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="searchmetadatasettings.htm">àž„à¹‰àž™àž«àž²</a>) </p> 
   24<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™ "àž„à¹‰àž™àž«àž²  " àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš  " àžžàž²à¹€àž™àž¥ (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="searchmetadatasettings.htm">àž„à¹‰àž™àž«àž²</a>) </p> 
  2525 
  2626</body> 
 • gli/trunk/help/th/builderrors.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹€àžàžŽàž”àžªàžŽà¹ˆàž‡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”àž‚àž¶à¹‰àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž­àž²àžˆà¹€àžàžŽàž”àžˆàž²àžàžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžšà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¥àž·àž­àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àžªàž³à¹€àž£à¹‡àžˆ à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆà¹€àž­àžàžªàž²àž£àžšàž²àž‡àž‰àžšàž±àžšàž­àž²àžˆàž«àž²àž¢à¹„àž› àž«àž£àž·àž­àž£àž°àžšàžšàž­àž²àžˆàžˆàž°àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž¡à¹ˆàž–àž¹àžàž•à¹‰àž­àž‡ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§à¹ˆàž² "An error has occurred and the collection could not be created."  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àžàžŽàž”à¹€àž«àž•àžžàžàž²àž£àž“à¹Œàž™àžµà¹‰àž‚àž¶à¹‰àž™ àžàž²àž£àžªàž¥àž±àžš GLI à¹ƒàž«à¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™à¹‚àž«àž¡àž”àžœàž¹à¹‰àžŠàž³àž™àž²àžàžàž²àž£àž­àž²àžˆàžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹àžà¹‰àž›àž±àžàž«àž²à¹„àž”à¹‰ (à¹àžŸà¹‰àž¡-&gt;àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°-&gt;à¹‚àž«àž¡àž” à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="preferences.htm">àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°</a>) à¹‚àž”àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡ "verbosity" à¹€àž›à¹‡àž™ 5 à¹àž¥àž°àž—àž³àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž§à¹ˆàž²àž¢àž±àž‡àž¡àžµàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àžªàž”àž‡àž„àž§àž²àž¡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž”à¹† àž­àžµàžàž«àž£àž·àž­à¹„àž¡à¹ˆ</p> 
   14<p>àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹€àžàžŽàž”àžªàžŽà¹ˆàž‡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”àž‚àž¶à¹‰àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžªàž²à¹€àž«àž•àžžàž‚àž­àž‡àž›àž±àžàž«àž²àž™àžµà¹‰àž­àž²àžˆà¹€àžàžŽàž”àžˆàž²àžàžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžšà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰ à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžšàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¥àž·àž­àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆàž­àž²àžˆàž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£àžšàž²àž‡àž‰àžšàž±àžšàž«àž²àž¢à¹„àž› àž«àž£àž·àž­àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž­àž²àžˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡ à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµà¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§à¹ˆàž² "àž¡àžµàž‚à¹‰àž­àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹€àžàžŽàž”àž‚àž¶à¹‰àž™ à¹àž¥àž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰  "  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àžàžŽàž”à¹€àž«àž•àžžàžàž²àž£àž“à¹Œà¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰àž‚àž¶à¹‰àž™ àžàž²àž£àžªàž¥àž±àžš GLI à¹ƒàž«à¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™à¹‚àž«àž¡àž”àžœàž¹à¹‰àžŠàž³àž™àž²àžàžàž²àž£àž­àž²àžˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹àžà¹‰àž›àž±àžàž«àž²à¹„àž”à¹‰ (à¹àžŸà¹‰àž¡-&gt;àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°-&gt;à¹‚àž«àž¡àž” à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="preferences.htm">àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°</a>) àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡ "verbosity" à¹€àž›à¹‡àž™ 5 à¹àž¥à¹‰àž§àž—àž³àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž§à¹ˆàž²àž¢àž±àž‡àž¡àžµàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àžªàž”àž‡àž„àž§àž²àž¡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž”à¹† àž­àžµàžàž«àž£àž·àž­à¹„àž¡à¹ˆ</p> 
  1515 
  1616</body> 
 • gli/trunk/help/th/classifiers.htm

  r18430 r18633  
  2424<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž­àž²àž£à¹ŒàžàžŽàž§à¹€àž¡àž™àž•à¹Œàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž— à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž²àž£à¹ŒàžàžŽàž§à¹€àž¡àž™àž•à¹Œàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—" (àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàžªàž­àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£)</p> 
  2525 
  26 <p>àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—à¹ƒàž™à¹àž–àžšàž™àž³àž—àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°àžªàž°àž—à¹‰àž­àž™àž–àž¶àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž¥àž³àž”àž±àžš à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž¢à¹‰àž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "Move Up" àž«àž£àž·àž­ "Move Down"</p> 
   26<p>àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—à¹ƒàž™à¹àž–àžšàž™àž³àž—àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°àžªàž°àž—à¹‰àž­àž™àž–àž¶àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž¥àž³àž”àž±àžš à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž¢à¹‰àž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž‚àž¶à¹‰àž™  " àž«àž£àž·àž­ "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž¥àž‡  "</p> 
  2727 
  2828<p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž— àžàž£àžžàž“àž²àž­à¹ˆàž²àž™àžšàž—àž—àžµà¹ˆ 2 àž‚àž­àž‡à¹àž™àž§àž—àž²àž‡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž™àž±àžàžžàž±àž’àž™àž²à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ -- àžàž²àž£à¹€àžœàž¢à¹àžžàž£à¹ˆàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžˆàž²àžà¹€àž­àžàžªàž²àž£àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</p> 
 • gli/trunk/help/th/creatingfolders.htm

  r18430 r18633  
  1414<p>à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžˆàž±àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž‚à¹‰àž²àž”à¹‰àž§àž¢àžàž±àž™ à¹àž¥àž°àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž‡à¹ˆàž²àž¢àž•à¹ˆàž­àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžŸà¹‰àž¡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž§àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹„àž§à¹‰àž àž²àž¢à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžà¹„àž”à¹‰ àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹à¹€àžªàž¡àž·àž­àž™àž§à¹ˆàž²à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàž‚à¹‰àž­àžˆàž³àžàž±àž”àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžˆàž³àž™àž§àž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž£àž°àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž‹à¹‰àž­àž™àžàž±àž™àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ</p> 
  1515 
  16 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ àž„àžžàž“àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž›àžžà¹ˆàž¡ "àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ" à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž àž²àž¢à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰ àž«àž£àž·àž­àž›àž£àž²àžàžŽàž—àžµà¹ˆàž£àž°àž”àž±àžšàžšàž™àžªàžžàž”àž–à¹‰àž²à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžà¹„àž§à¹‰ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ (àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "New Folder")</p> 
   16<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆ "àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" (àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àž—àž£àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™) à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ" à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž àž²àž¢à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰ àž«àž£àž·àž­àž—àžµà¹ˆàž£àž°àž”àž±àžšàžšàž™àžªàžžàž”àž–à¹‰àž²à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžà¹„àž§à¹‰ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ (àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ")</p> 
  1717 
  1818<p>àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àž«àž£àž·àž­à¹€àž«àž™àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ" à¹àž¥àž°àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž•àž²àž¡àž‚àž±à¹‰àž™àž•àž­àž™àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™</p> 
 • gli/trunk/help/th/definefilters.htm

  r18430 r18633  
  2020<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž›àž£àž±àžšà¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž„à¹ˆàž²à¹ƒàž”àžà¹‡à¹„àž”à¹‰àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆàž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž¢àž·àž™àž¢àž±àž™àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž„à¹ˆàž²</p> 
  2121 
  22 <p>àžàž²àž£àž™àžŽàž¢àž²àž¡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆà¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢ àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢àžˆàž°àž–àž¹àžàž£àž°àžšàžžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "Assign Partitions" àž‚àž¶à¹‰àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆàžàž±àžšàž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹€àžžàžŽà¹ˆàž‡àž™àžŽàž¢àž²àž¡à¹„àž›</p> 
   22<p>àžàž²àž£àž™àžŽàž¢àž²àž¡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆà¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢ àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢àžˆàž°àž–àž¹àžàž£àž°àžšàžžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™ "àžàž³àž«àž™àž”àžžàž²àž£à¹Œàž•àžŽàžŠàž±àž™  " àž‚àž¶à¹‰àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆàžàž±àžšàž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹€àžžàžŽà¹ˆàž‡àž™àžŽàž¢àž²àž¡à¹„àž›</p> 
  2323 
  2424</body> 
 • gli/trunk/help/th/downloadingfiles.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "Download" àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àžžàž“àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àž£àž±àžžàž¢àž²àžàž£àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•à¹„àž”à¹‰  àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ 
  15 </p> 
   14<p>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  " àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àžžàž“àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àž£àž±àžžàž¢àž²àžàž£àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•à¹„àž”à¹‰  àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ</p> 
  1615 
  1716 
 • gli/trunk/help/th/explodingfiles.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹€àžŠà¹ˆàž™ MARC, CDS/ISIS, BibTex, Refer à¹àž¥àž° Procite àž¡àž²àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž¢à¹‰àž­àž™àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž™àž±à¹‰àž™àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</p> 
   14<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹€àžŠà¹ˆàž™ MARC, CDS/ISIS, BibTex, Refer à¹àž¥àž° Procite àž¡àž²àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œà¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž—àž±àž™àž—àžµ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž– "àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž àž²àž¢àž«àž¥àž±àž‡ àž­àžµàžàž—àž²àž‡à¹€àž¥àž·àž­àžàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž·àž­ àž«àž²àžàž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àž„àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œàž àž²àž¢àž™àž­àžàž«àž¥àž±àžàž­àž¢àž¹à¹ˆ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž‚à¹‰àž­àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹àž¥à¹‰àž§àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰</p> 
  1515 
  1616<p>"àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹àž¢àžà¹àžŸà¹‰àž¡àž­àž­àžà¹€àž›à¹‡àž™à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹à¹àž¥àž°à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹„àž”à¹‰ àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢à¹‰àž­àž™àžàž¥àž±àžšà¹„àž”à¹‰ à¹‚àž”àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž”àž±à¹‰àž‡à¹€àž”àžŽàž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž¥àžšàž­àž­àžà¹„àž›</p> 
  1717 
  18 <p>à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰àžˆàž°àž¡àžµà¹„àž­àž„àž­àž™àžªàžµà¹€àž‚àžµàž¢àž§à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²" àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž£àž ("àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™") àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢ à¹ƒàž™à¹€àžàž·àž­àžšàž—àžžàžàžàž£àž“àžµ àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž•àž±àž§àžˆàž°àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžŠàž™àžŽàž”à¹ƒàž”àžŠàž™àžŽàž”àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ à¹àž•à¹ˆà¹ƒàž™àžšàž²àž‡àžàž£àž“àžµ àž—àžµà¹ˆàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™à¹ƒàžŠà¹‰àž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àž­àž²àžˆàž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàžªàž­àž‡àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž—àžµà¹ˆàž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž™àž±à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "input_encoding" àž£àž°àžšàžžàžàž²àž£à¹€àž‚à¹‰àž²àž£àž«àž±àžªàž‚àž­àž‡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "metadata_set" àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž„àž§àž£àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž” àž–à¹‰àž²à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž£àž°àžšàžžà¹„àž§à¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àžˆàž°àž—àž³àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžàž±àžšà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž™àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž™àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ àžœàž™àž§àžàž£àž§àž¡àžàž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž­àž·à¹ˆàž™ àž«àž£àž·àž­àž¥àž°à¹€àž§à¹‰àž™</p> 
   18<p>à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰àžˆàž°àž¡àžµà¹„àž­àž„àž­àž™àžªàžµà¹€àž‚àžµàž¢àž§àž›àž£àž²àžàžŽàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²" àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àž£àž ("àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™") àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž™à¹€àžàž·àž­àžšàž—àžžàžàžàž£àž“àžµ àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž•àž±àž§à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž—àž³àž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžŠàž™àžŽàž”à¹ƒàž”àžŠàž™àžŽàž”àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡ à¹àž•à¹ˆà¹ƒàž™àžšàž²àž‡àžàž£àž“àžµ àž—àžµà¹ˆàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™à¹ƒàžŠà¹‰àž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àž­àž²àžˆàž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àžªàž­àž‡àž•àž±àž§àž—àžµà¹ˆàž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž™àž±à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "input_encoding" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž£àž°àžšàžžàžàž²àž£à¹€àž‚à¹‰àž²àž£àž«àž±àžªàž‚àž­àž‡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "metadata_set" àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡àž„àž§àž£àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž” àž«àž²àžà¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž£àž°àžšàžžà¹„àž§à¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àžˆàž°àž—àž³àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžàž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž™àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž›à¹‡àž™àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž¥àž‡à¹ƒàž™àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ àžœàž™àž§àžàž£àž§àž¡à¹€àž‚à¹‰àž²àžàž±àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž­àž·à¹ˆàž™ àž«àž£àž·àž­àž¥àž°à¹€àž§à¹‰àž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž™àž±à¹‰àž™</p> 
  1919 
  2020<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹àžŸà¹‰àž¡àž–àž¹àžàžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àž à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž§à¹ˆàž²àž‡à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžàž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹€àž­àžàžªàž²àž£ à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžàž•àž±à¹‰àž‡àžŠàž·à¹ˆàž­à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž‚ à¹€àžŠà¹ˆàž™ 000001.nul, 000002.nul à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž™  àž–à¹‰àž²àž¡àžµàžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "document_field" (à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚àž­àž‡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥) àž„à¹ˆàž²àž‚àž­àž‡à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž™àžµà¹‰ (àž–à¹‰àž²àž¡àžµ) àžˆàž°àž–àž¹àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­à¹àžŸà¹‰àž¡  àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžˆàž°àžžàž¢àž²àž¢àž²àž¡àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àžŸà¹‰àž¡à¹àž¥àž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹àžŸà¹‰àž¡àž™àž±à¹‰àž™à¹àž—àž™à¹àžŸà¹‰àž¡àž§à¹ˆàž²àž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "document_prefix" à¹àž¥àž° "document_suffix" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžªàž£à¹‰àž²àž‡ URL àž«àž£àž·àž­à¹€àžªà¹‰àž™àž—àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž–àž¹àžàž•à¹‰àž­àž‡àžˆàž²àžàž„à¹ˆàž² document_field à¹„àž”à¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "records_per_folder" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžˆàž±àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™àž—àžµà¹ˆàžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž¢à¹ˆàž­àž¢à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢ àž–à¹‰àž²àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¡àžµàž‚àž™àž²àž”à¹ƒàž«àžà¹ˆàž¡àž²àž àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àžµà¹‰àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž•à¹ˆàž­àž¡àž²à¹„àž”à¹‰à¹€àž£à¹‡àž§àž‚àž¶à¹‰àž™</p> 
 • gli/trunk/help/th/exportingcollections.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹àžšàžšàž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹€àž­àž‡àžšàž™àž£àž°àžšàžšàž›àžàžŽàžšàž±àž•àžŽàžàž²àž£àž§àžŽàž™à¹‚àž”àžªà¹Œà¹„àž”à¹‰ 
  15 </p> 
   14<p>à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹àžšàžšàž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹€àž­àž‡àžšàž™àž£àž°àžšàžšàž›àžàžŽàžšàž±àž•àžŽàžàž²àž£àž§àžŽàž™à¹‚àž”àžªà¹Œà¹„àž”à¹‰</p> 
  1615 
  1716<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž›àžŽàž”à¹€àž¡àž™àž¹ "à¹àžŸà¹‰àž¡" à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž‚àžµàž¢àž™àž­àžŽàž¡à¹€àž¡àžˆàž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ" àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ à¹‚àž”àž¢àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž”à¹† à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢à¹„àž”à¹‰ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž—àžµà¹ˆàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àž àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹ƒàž™àžàž¥à¹ˆàž­àž‡"àžŠàž·à¹ˆàž­àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ" à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžŠàž·à¹ˆàž­àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹ "à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡" à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž”à¹‰àž§à¹ˆàž²àžˆàž°à¹ƒàž«à¹‰àž‹àžµàž”àžµàž£àž­àž¡àž«àž£àž·àž­àž”àžµàž§àžµàž”àžµàž—àž³àž‡àž²àž™à¹‚àž”àž¢àž•àž£àž‡àžˆàž²àžàž”àžŽàžªàžà¹Œà¹„àž”àž£à¹ŒàžŸ àž«àž£àž·àž­à¹ƒàž«à¹‰àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžšàž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž„àž­àž¡àžžàžŽàž§à¹€àž•àž­àž£à¹Œ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž‚àžµàž¢àž™àž­àžŽàž¡à¹€àž¡àžˆàž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ" àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àžàž²àž£àž—àž³àžªàž³à¹€àž™àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž³àž™àž§àž™àž¡àž²àž à¹àž¥àž°àž­àž²àžˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž§àž¥àž²àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àžªàž±àžàž„àž£àž¹à¹ˆ</p> 
 • gli/trunk/help/th/fileassociations.htm

  r18430 r18633  
  1818<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ "àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰" àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œ à¹àž¥à¹‰àž§àž„àž¥àžŽàž "à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆ"</p> 
  1919 
  20 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àž­àž­àž"  (àž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž„àž‡àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ "àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡")</p> 
   20<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àž­àž­àž"   </p> 
  2121 
  2222<p>àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžà¹‡àžšà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžàž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ à¹ƒàž™à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "associations.xml"</p> 
 • gli/trunk/help/th/formatstatements.htm

  r18430 r18633  
  1414<p>àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹€àž«à¹‡àž™àž‚àž“àž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž¡àžµàžàž²àž£àžˆàž±àž”à¹€àžà¹‡àžšà¹„àž§à¹‰àž¥à¹ˆàž§àž‡àž«àž™à¹‰àž² à¹àž•à¹ˆàž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™ 'àž—àž±àž™àž—àžµà¹ƒàž™àž‚àž“àž°àž™àž±à¹‰àž™' à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž¡àžµàžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™ àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàžˆàž°àž–àž¹àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž­àž‡àž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰ àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àžªàžŽà¹ˆàž‡àž•à¹ˆàž²àž‡à¹† à¹€àžŠà¹ˆàž™ àž›àžžà¹ˆàž¡àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž¡àžµàžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡à¹€àž­àžàžªàž²àž£ à¹àž¥àž°àžàž²àž£à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡à¹‚àž¢àž‡àž•à¹ˆàž²àž‡à¹† àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž— DateList àžàž²àž£àžžàž±àž’àž™àž²àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àž›à¹‡àž™àžªàžŽà¹ˆàž‡àž—àžµà¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàž‡à¹ˆàž²àž¢àž™àž±àž àž„àžžàž“àž„àž§àž£àž­à¹ˆàž²àž™àžšàž—àž—àžµà¹ˆ 2 àž‚àž­àž‡à¹àž™àž§àž—àž²àž‡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž™àž±àžàžžàž±àž’àž™àž²à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹€àžªàžµàž¢àžà¹ˆàž­àž™ àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžàž¥à¹ˆàž²àž§àž–àž¶àž‡àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž£àž¹àž›à¹àžšàžš à¹àž¥àž°àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£à¹€àž‚à¹‰àž²àž–àž¶àž‡àžˆàž²àžàžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàž "àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" </p> 
  1515 
  16 <p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œà¹ƒàžŠà¹‰àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàžàž±àžšàžªàžŽà¹ˆàž‡à¹ƒàž”àžà¹‡à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ "à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§ à¹àž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹„àž§à¹‰à¹àž¥à¹‰àž§ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž° àžˆàž°àž¡àžµàž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž­àž¢àž¹à¹ˆàžªàž­àž‡àžŠàž™àžŽàž” àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àžšàž²àž‡àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àžŽàž”àž«àž£àž·àž­àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž‡à¹ˆàž²àž¢àž”àž²àž¢ à¹‚àž”àž¢àžˆàž°àž–àž¹àžàž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž²àž£àž£àž°àžšàžžàžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰ àžˆàž°àž¡àžµàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ ("àž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡") à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž§à¹ˆàž² àžªà¹ˆàž§àž™à¹ƒàž”àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž£àž±àžšàžœàž¥àžˆàž²àžàžàž²àž£àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œà¹ƒàžŠà¹‰àžªàž•àž£àžŽàž‡ (àž–à¹‰àž²àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™) àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡ ("àžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš HTML") àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£à¹ƒàžªà¹ˆàž„à¹ˆàž²àžªàž•àž£àžŽàž‡ à¹àž¥àž°àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àž "àž•àž±àž§à¹àž›àž£"àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹„àž§à¹‰à¹àž¥à¹‰àž§ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž—àž£àžàž•àž±àž§à¹àž›àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™àžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš à¹ƒàž«à¹‰àžàž³àž«àž™àž”àž•àž³à¹àž«àž™à¹ˆàž‡àž‚àž­àž‡à¹€àž„àž­àž£à¹Œà¹€àž‹àž­àž£à¹Œà¹„àž§à¹‰àž—àžµà¹ˆàžˆàžžàž”àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž—àž£àž à¹àž¥à¹‰àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àž›àž£àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžˆàž²àžàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àžœàžªàž¡ "Insert Variable..."</p> 
   16<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œà¹ƒàžŠà¹‰àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàžàž±àžšàžªàžŽà¹ˆàž‡à¹ƒàž”àžà¹‡à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ "à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§ à¹àž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹„àž§à¹‰à¹àž¥à¹‰àž§ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž° àžˆàž°àž¡àžµàž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž­àž¢àž¹à¹ˆàžªàž­àž‡àžŠàž™àžŽàž” àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àžšàž²àž‡àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àžŽàž”àž«àž£àž·àž­àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž‡à¹ˆàž²àž¢àž”àž²àž¢ à¹‚àž”àž¢àžˆàž°àž–àž¹àžàž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž²àž£àž£àž°àžšàžžàžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰ àžˆàž°àž¡àžµàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ ("àž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡") à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž§à¹ˆàž² àžªà¹ˆàž§àž™à¹ƒàž”àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž£àž±àžšàžœàž¥àžˆàž²àžàžàž²àž£àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œà¹ƒàžŠà¹‰àžªàž•àž£àžŽàž‡ (àž–à¹‰àž²àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™) àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡ ("àžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš HTML") àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£à¹ƒàžªà¹ˆàž„à¹ˆàž²àžªàž•àž£àžŽàž‡ à¹àž¥àž°àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àž "àž•àž±àž§à¹àž›àž£"àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹„àž§à¹‰à¹àž¥à¹‰àž§ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž—àž£àžàž•àž±àž§à¹àž›àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™àžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš à¹ƒàž«à¹‰àžàž³àž«àž™àž”àž•àž³à¹àž«àž™à¹ˆàž‡àž‚àž­àž‡à¹€àž„àž­àž£à¹Œà¹€àž‹àž­àž£à¹Œà¹„àž§à¹‰àž—àžµà¹ˆàžˆàžžàž”àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž—àž£àž à¹àž¥à¹‰àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àž›àž£àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžˆàž²àžàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àžœàžªàž¡ "à¹àž—àž£àžàž•àž±àž§à¹àž›àž£&hellip;  "</p> 
  1717 
  1818<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž£àž°àžšàžžàž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œà¹€àž‰àžžàž²àž°àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž° "àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”"  àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžàž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œà¹ƒàžŠà¹‰àžàž±àžšàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹€àž§à¹‰àž™à¹àž•à¹ˆàž§à¹ˆàž²àžˆàž°àž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆ</p> 
  1919 
  20 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°à¹àž¥àž°àž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžªàž”àž‡àž”à¹‰àž§àž¢àžªàžµà¹€àž—àž²  à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "Add Format" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ "àžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš HTML" àžˆàž°àžàž¥àž²àž¢à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžšàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹„àž”à¹‰ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž„à¹ˆàž²à¹„àž”à¹‰àž•àž²àž¡àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£ à¹‚àž”àž¢àž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž³àž«àž™àž”àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàžàž²àž£àž£àž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°/àž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™</p> 
   20<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°à¹àž¥àž°àž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžªàž”àž‡àž”à¹‰àž§àž¢àžªàžµà¹€àž—àž²  à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ "àžªàž•àž£àžŽàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš HTML" àžˆàž°àžàž¥àž²àž¢à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžšàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹„àž”à¹‰ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àž„à¹ˆàž²à¹„àž”à¹‰àž•àž²àž¡àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£ à¹‚àž”àž¢àž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž³àž«àž™àž”àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàžàž²àž£àž£àž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°/àž„àž­àž¡à¹‚àžžà¹€àž™àž™àž•à¹Œà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™</p> 
  2121 
  2222<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž­àž­àž"</p> 
 • gli/trunk/help/th/formattingacollection.htm

  r18430 r18633  
  2121 
  2222 
   23 
  2324</body> 
  2425</html> 
 • gli/trunk/help/th/help.xml

  r18430 r18633  
  55     <!ENTITY mdash "&#8212;"> 
  66]> 
  7 <!-- Thai GLI Help, translated by memebers in the KID-S Project, Asian Institute of Technology --> 
   7<!-- Thai translations of the GLI Help. Many thanks to Neelawat Intaraksa. --> 
  88<Document> 
  99<Section name="introduction"> 
   
  2828</Title> 
  2929<Text id="13">àžàž£àžžàž“àž²àž­àž¢à¹ˆàž²àž­à¹ˆàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰àž™àžµà¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹€àžžàžµàž¢àž‡àž­à¹ˆàž²àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžšàž¶àžàž©àž²àž§à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àžˆàž£àžŽàž‡à¹†</Text> 
  30 <Text id="14">àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž™àž¹ "àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰" àžˆàž°àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž§à¹ˆàž² àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž”à¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡àž—àžµà¹ˆàžªàžžàž”àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡à¹„àž­àž„àž­àž™àž«àž™àž±àž‡àžªàž·àž­àž‚àž™àž²àž”à¹€àž¥à¹‡àžà¹„àž§à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢</Text> 
   30<Text id="14">àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžà¹„àž­àž„àž­àž™ "àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰" à¹ƒàž™àžšàž£àžŽàžšàž—àž•à¹ˆàž²àž‡à¹† àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰àž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­ àž«àž£àž·àž­à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž—àžµà¹ˆàž«àž±àž§à¹€àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰àž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡àž”à¹‰àž§àž¢à¹„àž­àž„àž­àž™à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž„àž³àž–àž²àž¡</Text> 
  3131<Text id="15">àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžˆàž³àž™àž§àž™àž¡àž²àž àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž§àž²àž‡à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹„àž§à¹‰à¹€àž«àž™àž·àž­àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡ "à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­" àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àžªàž”àž‡àž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆàžàž²àž£àž—àž³àž‡àž²àž™àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž™àž±à¹‰àž™</Text> 
  3232<Text id="16">àžà¹ˆàž­àž™à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ à¹ƒàž«à¹‰àž­à¹ˆàž²àž™à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž›àž£àž°àžàž­àžšàžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹€àžªàžµàž¢àžà¹ˆàž­àž™</Text> 
   
  6161<Text id="30">àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ</Text> 
  6262</Title> 
  63 <Text id="31">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž›àžŽàž”" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹ "à¹àžŸà¹‰àž¡" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰à¹„àž”à¹‰àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž—à¹Œ "à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ à¹€àž¥àž·àž­àžàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž›àžŽàž”" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹‚àž«àž¥àž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž™àž±à¹‰àž™ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž¡àž­àž‡àž«àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàž àž²àž¢àž™àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ "collect" àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž²àžàžàž¥à¹ˆàž­àž‡à¹‚àž•à¹‰àž•àž­àžšàžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹àž£àž°àžšàžšà¹àžŸà¹‰àž¡</Text> 
   63<Text id="31">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž›àžŽàž”" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹ "à¹àžŸà¹‰àž¡" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰à¹„àž”à¹‰àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž—à¹Œ "à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž›àžŽàž”" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹‚àž«àž¥àž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</Text> 
  6464<Text id="32">à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž¡àž²àžàžàž§à¹ˆàž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡à¹ƒàž™à¹€àž§àž¥àž²à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ à¹„àž”à¹€àž£àžàž—àž­àž£àžµàž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡àžˆàž°àž–àž¹àž "àž¥à¹‡àž­àž" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž›à¹‰àž­àž‡àžàž±àž™àžàž²àž£àž£àžšàžàž§àž™àžàž±àž™ à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥à¹‡àž­àžàžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§àž‚àž™àž²àž”à¹€àž¥à¹‡àžàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžà¹ˆàž­àž™àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžˆàž°àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰à¹àž™à¹ˆà¹ƒàžˆàž§à¹ˆàž²à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹àžŸà¹‰àž¡àž¥à¹‡àž­àžàž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžà¹‡àž•àž²àž¡ àž«àž²àžàž„àžžàž“àž­àž­àžàžˆàž²àžàžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžà¹ˆàž­àž™àž–àž¶àž‡à¹€àž§àž¥àž²àž­àž±àž™àž„àž§àž£ à¹ƒàž™àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥à¹‡àž­àžàž­àž²àžˆàžˆàž°àž¢àž±àž‡àž„àž‡àž›àž£àž²àžàžŽàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžŽàž¡ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£ "àž‚à¹‚àž¡àž¢" àžàž²àž£àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž«àž£àž·àž­à¹„àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž—àž³à¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àž±à¹‰àž™à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžªàžšàž²àž¢à¹ƒàžˆ àž™àž­àžà¹€àžªàžµàž¢àžˆàž²àžàž„àžžàž“àž„àžŽàž”àž§à¹ˆàž²àž¡àžµà¹ƒàž„àž£àžšàž²àž‡àž„àž™àžàž³àž¥àž±àž‡àž—àž³àž‡àž²àž™àžšàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ</Text> 
  6565<Text id="33">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžˆàž²àžàžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàžŠà¹‰àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž”àž±àžšàž¥àžŽàž™àž„àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž™àž±à¹‰àž™ à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžˆàž°àž–àž¹àžàž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²à¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àž”àžŽàž¡à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àž¥àž²àžà¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹€àž‚à¹‰àž²àž¡àž² à¹„àž”à¹‰àž¡àžµàžàž²àž£àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰à¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™ <Reference target="importingpreviouslyassignedmetadata"/></Text> 
   
  7676<Text id="36">àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•</Text> 
  7777</Title> 
  78 <Text id="37">àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Download"/> àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àžžàž“àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àž£àž±àžžàž¢àž²àžàž£àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•à¹„àž”à¹‰  àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ 
  79 </Text> 
   78<Text id="37">àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Download"/> àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àžžàž“àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àž£àž±àžžàž¢àž²àžàž£àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•à¹„àž”à¹‰  àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ</Text> 
  8079<Section name="themirrorview"> 
  8180<Title> 
   
  8483<Text id="39">àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž‡àž²àž™àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àžàž²àž£àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž‚à¹‰àž²àž–àž¶àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Download"/> à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆà¹àž—à¹‡àžšàž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àž£àž¶à¹ˆàž‡àžšàž™àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž£àž¶à¹ˆàž‡àž¥à¹ˆàž²àž‡àžˆàž°à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹àž•à¹ˆàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆàž„àž‡àž„à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àžªàž£à¹‡àžˆàžªàž¡àžšàž¹àž£àž“à¹Œà¹àž¥à¹‰àž§</Text> 
  8584<Text id="39a">àž¡àžµàž«àž¥àž²àž¢à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰ à¹àž¥àž°àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž§à¹‰àžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­</Text> 
  86 <Text id="39b"><b>à¹€àž§à¹‡àžš:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšà¹àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžœà¹ˆàž²àž™à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥ HTTP à¹àž¥àž° FTP 
  87 </Text> 
  88 <Text id="39c"><b>OAI:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ OAI (Open Archives Initiative) 
  89 </Text> 
  90 <Text id="39d"><b>Z3950:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARC àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ Z39.50 
  91 </Text> 
  92 <Text id="39e"><b>SRW:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARCXML àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ SRW 
  93 </Text> 
  94 <Text id="39f">à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžà¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž²àž‡àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àž à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž§à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§àž—àž³àž‡àž²àž™àž­àž°à¹„àž£ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž„àž¥àž·à¹ˆàž­àž™à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹€àž«àž™àž·àž­àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž±à¹‰àž™ à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­àž—àžµà¹ˆàž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžšàž²àž‡àž•àž±àž§à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'à¹€àž›à¹‡àž™àž—àž²àž‡à¹€àž¥àž·àž­àž' à¹‚àž”àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžªàž”àž‡àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž‚àž­àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'àž•à¹‰àž­àž‡àž£àž°àžšàžž' à¹‚àž”àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àžà¹ˆàž­àž™àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Text> 
   85<Text id="39b"><b>à¹€àž§à¹‡àžš:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšà¹àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžœà¹ˆàž²àž™à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥ HTTP à¹àž¥àž° FTP</Text> 
   86<Text id="39c"><b>OAI:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ OAI (Open Archives Initiative)</Text> 
   87<Text id="39d"><b>Z3950:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARC àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ Z39.50</Text> 
   88<Text id="39e"><b>SRW:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARCXML àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ SRW</Text> 
   89<Text id="39f">à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàžà¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž²àž‡àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž§à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§àž—àž³àž‡àž²àž™àž­àž°à¹„àž£ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž„àž¥àž·à¹ˆàž­àž™à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹€àž«àž™àž·àž­àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž±à¹‰àž™ à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­àž—àžµà¹ˆàž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžšàž²àž‡àž•àž±àž§à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'à¹€àž›à¹‡àž™àž—àž²àž‡à¹€àž¥àž·àž­àž' à¹‚àž”àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž‚àž­àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž±à¹‰àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'àž•à¹‰àž­àž‡àž£àž°àžšàžž' àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àžà¹ˆàž­àž™àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Text> 
  9590<Text id="39g">àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹àž¥à¹‰àž§ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ <AutoText key="glidict::Download.ServerInformation"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàžàž²àž£à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ à¹àž¥àž°àž”àž¹àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àž±à¹ˆàž§à¹„àž›à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšàž«àž£àž·àž­à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ <AutoText key="glidict::Mirroring.Download"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Text> 
  9691<Text id="39g-1">àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡àž­àžµàžàžªàž­àž‡àž›àžžà¹ˆàž¡ àž„àž·àž­ àž›àžžà¹ˆàž¡ "àžàž³àž«àž™àž”àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡à¹‚àž¢àž‡à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àžàž²àž£à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµà¹„àž”à¹‰ à¹àž¥àž°àž›àžžà¹ˆàž¡ "àž¥à¹‰àž²àž‡àž„à¹ˆàž²à¹àž„àžŠ' àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àž—àž³àžàž²àž£àž¥àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµàž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž• àž–à¹‰àž²àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàžªàžŽàž—àž˜àžŽà¹Œàž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œàžˆàž°àž–àž²àž¡àžŠàž·à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž¥àž°àž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆà¹€àžà¹‡àžšàž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡à¹€àž‹àžªàžŠàž±àž™</Text> 
  9792<Text id="40">à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹ŒàžŠàž·à¹ˆàž­ <AutoText key="glidict::Tree.DownloadedFiles"/> (àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”) à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³àž¡àž²à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž”à¹† àžà¹‡à¹„àž”à¹‰ à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž•àž±à¹‰àž‡àžŠàž·à¹ˆàž­àž•àž²àž¡ URL àž‚àž­àž‡à¹€àž§à¹‡àžšà¹àžšàžšà¹€àž•à¹‡àž¡ (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹€àž§à¹‡àžš) àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£àž£àž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡ URL à¹àž¥àž°àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž­àž·à¹ˆàž™à¹†) à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹‚àž®àžªàž•à¹Œ àž•àž²àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž­àž·à¹ˆàž™à¹† àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡à¹€àžªà¹‰àž™àž—àž²àž‡ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž¡àž±à¹ˆàž™à¹ƒàžˆà¹„àž”à¹‰àž§à¹ˆàž²à¹àž•à¹ˆàž°àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž¡àžµàž„àž§àž²àž¡à¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžŠàž±àž”à¹€àžˆàž™</Text> 
  98 <Text id="42">àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àžˆàž°àž¡àžµàž£àž²àž¢àžàž²àž£àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹ƒàž™à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž„àž£àž±à¹‰àž‡ à¹‚àž”àž¢à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàž‚àž­àžšà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž‡àž²àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹àž–àžšàž„àž§àž²àž¡àž„àž·àžšàž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžàžŽàžˆàžàž£àž£àž¡à¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ àžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡àžªàž²àž¡àž›àžžà¹ˆàž¡àž›àž£àž²àžàžŽàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àž‡àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž™àžµà¹‰ "àž«àž¢àžžàž”àžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§" àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž«àž¢àžžàž”àžàž²àž£àž—àž³àž‡àž²àž™à¹àžšàžšàžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§  "àž”àž¹à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àž" àžˆàž°à¹€àž›àžŽàž”àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  "àž›àžŽàž”" àžˆàž°àžˆàžšàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àž¥àžšàž‡àž²àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Text> 
   93<Text id="42">àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àžˆàž°àž¡àžµàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•à¹ˆàž­àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž„àž£àž±à¹‰àž‡ à¹‚àž”àž¢à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàž‚àž­àžšà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž‡àž²àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹àž–àžšàž„àž§àž²àž¡àž„àž·àžšàž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžàžŽàžˆàžàž£àž£àž¡àž—àžµà¹ˆàž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ àžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡àžªàž²àž¡àž›àžžà¹ˆàž¡àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­àž‚àž­àž‡à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž”àž±àž‡àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž™àžµà¹‰ "àž«àž¢àžžàž”àžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§" à¹ƒàžŠà¹‰àž«àž¢àžžàž”àžàž²àž£àž—àž³àž‡àž²àž™à¹àžšàžšàžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§  "àž”àž¹à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àž" à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  "àž›àžŽàž”" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àžªàžŽà¹‰àž™àžªàžžàž”àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àž¥àžšàž‡àž²àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Text> 
  9994</Section> 
  10095</Section> 
   
  129124</Title> 
  130125<Text id="58">à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžˆàž±àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž‚à¹‰àž²àž”à¹‰àž§àž¢àžàž±àž™ à¹àž¥àž°àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž‡à¹ˆàž²àž¢àž•à¹ˆàž­àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžŸà¹‰àž¡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž§àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹„àž§à¹‰àž àž²àž¢à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžà¹„àž”à¹‰ àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹à¹€àžªàž¡àž·àž­àž™àž§à¹ˆàž²à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàž‚à¹‰àž­àžˆàž³àžàž±àž”àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžˆàž³àž™àž§àž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž£àž°àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž‹à¹‰àž­àž™àžàž±àž™àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ</Text> 
  131 <Text id="59">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ àž„àžžàž“àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž›àžžà¹ˆàž¡ "àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ" à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž àž²àž¢à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰ àž«àž£àž·àž­àž›àž£àž²àžàžŽàž—àžµà¹ˆàž£àž°àž”àž±àžšàžšàž™àžªàžžàž”àž–à¹‰àž²à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžà¹„àž§à¹‰ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ (àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "New Folder")</Text> 
   126<Text id="59">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆ "àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" (àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àž—àž£àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™) à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ" à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž àž²àž¢à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰ àž«àž£àž·àž­àž—àžµà¹ˆàž£àž°àž”àž±àžšàžšàž™àžªàžžàž”àž–à¹‰àž²à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžà¹„àž§à¹‰ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ (àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ")</Text> 
  132127<Text id="60">àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àž«àž£àž·àž­à¹€àž«àž™àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ" à¹àž¥àž°àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž•àž²àž¡àž‚àž±à¹‰àž™àž•àž­àž™àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™</Text> 
  133128</Section> 
   
  160155<Text id="exm-1">"àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Text> 
  161156</Title> 
  162 <Text id="exm-2">àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹€àžŠà¹ˆàž™ MARC, CDS/ISIS, BibTex, Refer à¹àž¥àž° Procite àž¡àž²àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž¢à¹‰àž­àž™àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž™àž±à¹‰àž™àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</Text> 
   157<Text id="exm-2">àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹€àžŠà¹ˆàž™ MARC, CDS/ISIS, BibTex, Refer à¹àž¥àž° Procite àž¡àž²àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œà¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž—àž±àž™àž—àžµ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž– "àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž àž²àž¢àž«àž¥àž±àž‡ àž­àžµàžàž—àž²àž‡à¹€àž¥àž·àž­àžàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž·àž­ àž«àž²àžàž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àž„àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œàž àž²àž¢àž™àž­àžàž«àž¥àž±àžàž­àž¢àž¹à¹ˆ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž‚à¹‰àž­àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹àž¥à¹‰àž§àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰</Text> 
  163158<Text id="exm-3">"àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹àž¢àžà¹àžŸà¹‰àž¡àž­àž­àžà¹€àž›à¹‡àž™à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹à¹àž¥àž°à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹„àž”à¹‰ àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢à¹‰àž­àž™àžàž¥àž±àžšà¹„àž”à¹‰ à¹‚àž”àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž”àž±à¹‰àž‡à¹€àž”àžŽàž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž¥àžšàž­àž­àžà¹„àž›</Text> 
  164 <Text id="exm-4">à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰àžˆàž°àž¡àžµà¹„àž­àž„àž­àž™àžªàžµà¹€àž‚àžµàž¢àž§à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²" àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž£àž ("àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™") àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢ à¹ƒàž™à¹€àžàž·àž­àžšàž—àžžàžàžàž£àž“àžµ àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž•àž±àž§àžˆàž°àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžŠàž™àžŽàž”à¹ƒàž”àžŠàž™àžŽàž”àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ à¹àž•à¹ˆà¹ƒàž™àžšàž²àž‡àžàž£àž“àžµ àž—àžµà¹ˆàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™à¹ƒàžŠà¹‰àž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àž­àž²àžˆàž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàžªàž­àž‡àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž—àžµà¹ˆàž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž™àž±à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "input_encoding" àž£àž°àžšàžžàžàž²àž£à¹€àž‚à¹‰àž²àž£àž«àž±àžªàž‚àž­àž‡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "metadata_set" àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž„àž§àž£àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž” àž–à¹‰àž²à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž£àž°àžšàžžà¹„àž§à¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àžˆàž°àž—àž³àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžàž±àžšà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž™àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž™àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ àžœàž™àž§àžàž£àž§àž¡àžàž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž­àž·à¹ˆàž™ àž«àž£àž·àž­àž¥àž°à¹€àž§à¹‰àž™</Text> 
   159<Text id="exm-4">à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰àžˆàž°àž¡àžµà¹„àž­àž„àž­àž™àžªàžµà¹€àž‚àžµàž¢àž§àž›àž£àž²àžàžŽàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²" àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àž£àž ("àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™") àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž™à¹€àžàž·àž­àžšàž—àžžàžàžàž£àž“àžµ àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž•àž±àž§à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž—àž³àž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžŠàž™àžŽàž”à¹ƒàž”àžŠàž™àžŽàž”àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡ à¹àž•à¹ˆà¹ƒàž™àžšàž²àž‡àžàž£àž“àžµ àž—àžµà¹ˆàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™à¹ƒàžŠà¹‰àž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àž­àž²àžˆàž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àžªàž­àž‡àž•àž±àž§àž—àžµà¹ˆàž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž™àž±à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "input_encoding" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž£àž°àžšàžžàžàž²àž£à¹€àž‚à¹‰àž²àž£àž«àž±àžªàž‚àž­àž‡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "metadata_set" àžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡àž„àž§àž£àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž” àž«àž²àžà¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž£àž°àžšàžžà¹„àž§à¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àžˆàž°àž—àž³àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžàž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž™àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž›à¹‡àž™àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž¥àž‡à¹ƒàž™àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ àžœàž™àž§àžàž£àž§àž¡à¹€àž‚à¹‰àž²àžàž±àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž­àž·à¹ˆàž™ àž«àž£àž·àž­àž¥àž°à¹€àž§à¹‰àž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž™àž±à¹‰àž™</Text> 
  165160<Text id="exm-5">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹àžŸà¹‰àž¡àž–àž¹àžàžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àž à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž§à¹ˆàž²àž‡à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžàž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹€àž­àžàžªàž²àž£ à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžàž•àž±à¹‰àž‡àžŠàž·à¹ˆàž­à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž‚ à¹€àžŠà¹ˆàž™ 000001.nul, 000002.nul à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž™  àž–à¹‰àž²àž¡àžµàžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "document_field" (à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚àž­àž‡àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥) àž„à¹ˆàž²àž‚àž­àž‡à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž™àžµà¹‰ (àž–à¹‰àž²àž¡àžµ) àžˆàž°àž–àž¹àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­à¹àžŸà¹‰àž¡  àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžˆàž°àžžàž¢àž²àž¢àž²àž¡àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àžŸà¹‰àž¡à¹àž¥àž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹àžŸà¹‰àž¡àž™àž±à¹‰àž™à¹àž—àž™à¹àžŸà¹‰àž¡àž§à¹ˆàž²àž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "document_prefix" à¹àž¥àž° "document_suffix" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžªàž£à¹‰àž²àž‡ URL àž«àž£àž·àž­à¹€àžªà¹‰àž™àž—àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž–àž¹àžàž•à¹‰àž­àž‡àžˆàž²àžàž„à¹ˆàž² document_field à¹„àž”à¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž "records_per_folder" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžˆàž±àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™àž—àžµà¹ˆàžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž¢à¹ˆàž­àž¢à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢ àž–à¹‰àž²àžàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¡àžµàž‚àž™àž²àž”à¹ƒàž«àžà¹ˆàž¡àž²àž àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àžµà¹‰àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž•à¹ˆàž­àž¡àž²à¹„àž”à¹‰à¹€àž£à¹‡àž§àž‚àž¶à¹‰àž™</Text> 
  166161<Text id="exm-6">àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž•àž±àž”àžªàžŽàž™àž„àž§àž²àž¡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàž™àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àžˆàž²àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž™àžšàž²àž‡àžàž£àž“àžµ à¹àžŸà¹‰àž¡àž­àž²àžˆàž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”àžªàž–àž²àž™àž°àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž¡à¹ˆàž–àž¹àžàž•à¹‰àž­àž‡àž§à¹ˆàž²à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž£àž°àžˆàž²àž¢àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰àž–à¹‰àž²à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àž¡àžµàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹€àž«àž¡àž·àž­àž™àžàž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž£àž°àžˆàž²àž¢à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™ ProCite àžˆàž°àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥ .txt à¹àž•à¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡ .txt à¹€àžàž·àž­àžšàž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžŸà¹‰àž¡à¹àžšàžšàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž¥à¹‰àž§àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡ ProCite</Text> 
   
  184179<Text id="75">àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Text> 
  185180</Title> 
  186 <Text id="76">à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Enrich"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ -- àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àž·à¹ˆàž­àž‡ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡ àž§àž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàžªàž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™: <AutoText key="glidict::Metadata.Element"/> àžˆàž°àžšàž­àžàž–àž¶àž‡àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡) à¹àž¥àž° <AutoText key="glidict::Metadata.Value"/> àžˆàž°à¹ƒàž«à¹‰àž„à¹ˆàž²àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡) 
  187 </Text> 
  188 <Text id="77">àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Enrich"/> à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž—àžµà¹ˆà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Gather"/> àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž›à¹‡àž™àž•àž²àž£àž²àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥àž±àž¡àž™à¹Œàžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžªàžµà¹€àž—àž²àž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™àžªàžžàž” à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž±àžšàž‚àž™àž²àž”à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžàž²àž£àž¥àž²àžà¹€àžªà¹‰àž™à¹àžšà¹ˆàž‡ àž–à¹‰àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡àž–àž¹àžà¹€àž¥àž·àž­àž àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµàž”àž³àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” àž‚àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„à¹ˆàž²àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥à¹€àž‰àžžàž²àž°àž•à¹ˆàž­à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ àž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž›à¹‰àž­àž™à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” 
  189 </Text> 
   181<Text id="76">à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Enrich"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ -- àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àž·à¹ˆàž­àž‡ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡ àž§àž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàžªàž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™: <AutoText key="glidict::Metadata.Element"/> àžˆàž°àžšàž­àžàž–àž¶àž‡àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡) à¹àž¥àž° <AutoText key="glidict::Metadata.Value"/> àžˆàž°à¹ƒàž«à¹‰àž„à¹ˆàž²àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡)</Text> 
   182<Text id="77">àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Enrich"/> à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž—àžµà¹ˆà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Gather"/> àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž›à¹‡àž™àž•àž²àž£àž²àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥àž±àž¡àž™à¹Œàžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžªàžµà¹€àž—àž²àž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™àžªàžžàž” à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž±àžšàž‚àž™àž²àž”à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžàž²àž£àž¥àž²àžà¹€àžªà¹‰àž™à¹àžšà¹ˆàž‡ àž–à¹‰àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡àž–àž¹àžà¹€àž¥àž·àž­àž àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµàž”àž³àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” àž‚àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„à¹ˆàž²àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥à¹€àž‰àžžàž²àž°àž•à¹ˆàž­à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ àž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž›à¹‰àž­àž™à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”</Text> 
  190183<Text id="78">à¹„àž­àž„àž­àž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž­àž²àžˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àž‚à¹‰àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžšàž²àž‡àž•àž±àž§ à¹„àž­àž„àž­àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰àž£àž±àžšàžàž²àž£àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž¡àž²àžˆàž²àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹àž¡à¹ˆ (àž«àž£àž·àž­àž£àžžà¹ˆàž™àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àž±à¹‰àž™) à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž£àž±àžšàžàž²àž£àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž¡àž²àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž«àž£àž·àž­à¹€àž­àž²àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³à¹„àž”à¹‰à¹€àžžàžµàž¢àž‡à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡à¹àž™àžšàž—à¹‰àž²àž¢àž«àž£àž·àž­à¹€àž‚àžµàž¢àž™àž—àž±àžšà¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆà¹„àž­àž„àž­àž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹‚àž”àž¢àž—àž±àž™àž—àžµ</Text> 
  191 <Text id="79">àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž™àž•àž²àž£àž²àž‡àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ <AutoText key="glidict::EnrichPane.ExistingValues" args="..."/> àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž•àž²àž£àž²àž‡àž™àž±à¹‰àž™ "à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²" àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž‚àž¢àž²àž¢à¹àž¥àž°àž¢à¹ˆàž­ à¹‚àž”àž¢àž›àžàž•àžŽà¹àž¥à¹‰àž§ à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž›à¹‰àž­àž™à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àž§àž²àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„à¹ˆàž²à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ à¹ƒàž™àž—àž²àž‡àžàž¥àž±àžšàžàž±àž™ àžàž²àž£àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àž­àž±àžàž‚àž£àž°àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžžàžŽàž¡àžžà¹Œ àžàž²àž£àžàž” [Tab] àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž•àžŽàž¡àž„àž³à¹ƒàž™àžàž²àž£àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž«à¹‰à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ 
  192 </Text> 
   184<Text id="79">àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž™àž•àž²àž£àž²àž‡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ <AutoText key="glidict::EnrichPane.ExistingValues" args="..."/> àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž•àž²àž£àž²àž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž‚àž¢àž²àž¢à¹àž¥àž°àž¢àžžàžš "à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²" àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰ à¹‚àž”àž¢àž›àžàž•àžŽà¹àž¥à¹‰àž§ à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž„àž¢àž›à¹‰àž­àž™à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àž§àž²àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„à¹ˆàž²à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ à¹ƒàž™àž—àž²àž‡àžàž¥àž±àžšàžàž±àž™ àžàž²àž£àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àž­àž±àžàž‚àž£àž°àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžžàžŽàž¡àžžà¹Œ àžàž²àž£àžàž” [Tab] àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž•àžŽàž¡àž„àž³àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž«à¹‰à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ</Text> 
  193185<Text id="80">àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžˆàž±àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àžšàž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàžŠàž±à¹‰àž™à¹„àž”à¹‰ àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰àž¡àžµà¹àžªàž”àž‡à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž°àž”àž±àžšàž àž²àž¢à¹ƒàž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›à¹‰àž­àž™àž„à¹ˆàž²àž¥àž³àž”àž±àžšàžŠàž±à¹‰àž™à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž±àžàž‚àž£àž° "I" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àž¢àžàž£àž°àž”àž±àžš àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àž„àžžàž“àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰ "Cards|Red|Diamonds|Seven" à¹ƒàž™àž¥àž³àž”àž±àžšàžŠàž±à¹‰àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àžªàž”àž‡àžªàž³àž£àž±àžšàž‚àž­àž‡à¹„àžžà¹ˆ àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžˆàž±àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡àž„à¹ˆàž²à¹€àž‚à¹‰àž²àž”à¹‰àž§àž¢àžàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž³àž«àž™àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡à¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰àž­àžµàžàž”à¹‰àž§àž¢</Text> 
  194186<Text id="81">à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžˆàž°àž•àž±àž”àž—àž­àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžà¹€àž­àžàžªàž²àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž—àžµà¹ˆàž™àž³àž«àž™à¹‰àž²àž”à¹‰àž§àž¢ "ex."  à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ à¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž² à¹àž¥àž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹„àž”à¹‰</Text> 
   
  202194<Text id="84a">àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™</Text> 
  203195<Text id="84b">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àž·à¹ˆàž™àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡â€Š" àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ GLI àž£àž¹à¹‰àžˆàž±àž à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàžžàž”à¹àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡" àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰àž™àžŽàž¢àž²àž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹€àž­àž‡à¹„àž§à¹‰à¹àž¥à¹‰àž§ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž£àž°àžšàžžàž•àž³à¹àž«àž™à¹ˆàž‡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹ƒàž™àž£àž°àžšàžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰</Text> 
  204 <Text id="84c">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "New
"  àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž«àž£àž·àž­àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžµàž¢àžàžàž±àž™àž§à¹ˆàž² GEMS àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžŠàžžàž” à¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹ à¹àž¥àž°àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢ àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àž”àžŽàž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹„àž”à¹‰ à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµàž™àžµà¹‰ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àžˆàž²àžà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àžà¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž„àž¥àžŽàž àž•àžàž¥àž‡ àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž«àž¥àž±àžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ à¹àž¥àž°à¹àžªàž”àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àžšàž²àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž™àž±à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­</Text> 
  205 <Text id="84d">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàžŠàžžàž” à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš"  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž¢à¹ˆàž­àž¢ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž«àž¥àž±àž à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž¢à¹ˆàž­àž¢" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¥àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž«àž¥àž±àžà¹àž¥àž°àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž¢à¹ˆàž­àž¢à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àž "àž¥àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš(àž¢à¹ˆàž­àž¢)" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²</Text> 
   196<Text id="84c">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹ƒàž«àž¡à¹ˆâ€Š"  àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž«àž£àž·àž­àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžµàž¢àžàžàž±àž™àž§à¹ˆàž² GEMS àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžŠàžžàž” à¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹ à¹àž¥àž°àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž¥àž‡à¹„àž› àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àž”àžŽàž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹„àž”à¹‰ à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµàž™àžµà¹‰ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àžˆàž²àžà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àž”àžŽàž¡àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž„àž¥àžŽàž àž•àžàž¥àž‡ àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž«àž¥àž±àžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž—àž±à¹‰àž‡à¹àžªàž”àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àžšàž²àž‡àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž™àž±à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­</Text> 
   197<Text id="84d">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžŠàžžàž”à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢"  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢ à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¥àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹àž¥àž°àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àž "àž¥àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥(àž¢à¹ˆàž­àž¢)" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²</Text> 
  206198<Text id="84e">àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž«àž•àžž: àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž­àžŽàžªàž£àž°àžˆàž²àž GLI àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž«àž£àž·àž­àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰ gens.sh àž«àž£àž·àž­ gems.bat à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ gli àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Text> 
  207199<Text id="84f">àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžªàž­àž‡àžŠàžžàž”àž­àž²àžˆàž¡àžµà¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àž—àž±à¹‰àž‡àž”àž±àžšàž¥àžŽàž™àž„àž­àž£à¹Œà¹àž¥àž°àž”àž±àžšàž¥àžŽàž™àž„àž­àž£à¹Œà¹àžšàžš Qualified à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹àž§à¹ˆàž² "dc" àž”àž±àž‡àž™àž±à¹‰àž™àžˆàž¶àž‡à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àž±à¹‰àž‡àžªàž­àž‡àžŠàžžàž”àž™àžµà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àžžàž¢àž²àž¢àž²àž¡à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹àž•àž£àž‡àžàž±àžšàž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž„àž³à¹€àž•àž·àž­àž™àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž•à¹ˆàž­à¹„àž› àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹€àž­àž²àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àž­àž­àž à¹àž¥àž°à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž› àž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž”à¹† àžˆàž°àž–àž¹àžà¹‚àž­àž™àž¢à¹‰àž²àž¢à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹‚àž”àž¢àž—àžµà¹ˆàž¢àž±àž‡àž„àž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ</Text> 
  208 <Text id="191">àž”à¹‰àž§àž¢ GEMS àž™àžµà¹‰ upi àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹„àž”à¹‰à¹€àžŠà¹ˆàž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àžšàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžà¹‰à¹„àž‚" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àžšà¹€àž›àžŽàž”àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àžªàž£à¹‡àžˆà¹€àž£àžµàž¢àžšàž£à¹‰àž­àž¢à¹àž¥à¹‰àž§ (àž”àž±àž‡àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž‚à¹‰àž²àž‡àž•à¹‰àž™) à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³àžàž²àž£àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ (à¹àžŸà¹‰àž¡->àžšàž±àž™àž—àž¶àž) à¹àž¥àž°àž›àžŽàž”à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS 
  209 </Text> 
   200<Text id="191">àž”à¹‰àž§àž¢ GEMS àž™àžµà¹‰ upi àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹„àž”à¹‰à¹€àžŠà¹ˆàž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àžšàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžà¹‰à¹„àž‚" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àžšà¹€àž›àžŽàž”àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àžªàž£à¹‡àžˆà¹€àž£àžµàž¢àžšàž£à¹‰àž­àž¢à¹àž¥à¹‰àž§ (àž”àž±àž‡àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž‚à¹‰àž²àž‡àž•à¹‰àž™) à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³àžàž²àž£àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ (à¹àžŸà¹‰àž¡->àžšàž±àž™àž—àž¶àž) à¹àž¥àž°àž›àžŽàž”à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS</Text> 
  210201<Text id="192">àž–à¹‰àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž¡à¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àžµàžàž•à¹ˆàž­à¹„àž›à¹àž¥à¹‰àž§ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹àž¥àž°àžàž” "à¹€àž­àž²àž­àž­àž" àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž„àž¢àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† à¹€àž‚à¹‰àž²àžàž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àžˆàž°àžˆàž±àž”àžàž²àž£àžàž±àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àžµà¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àžˆàž°à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹ƒàž™àž–àž±àž”à¹„àž›</Text> 
  211202</Section> 
   
  288279</Title> 
  289280<Text id="si-1">àž”àž±àžŠàž™àžµàžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²àžªà¹ˆàž§àž™à¹ƒàž”àžšà¹‰àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž à¹àž¥àž°àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/> àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš <AutoText key="glidict::GUI.Design"/></Text> 
  290 <Text id="si-2">àž¡àžžàž¡àžšàž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àžžàž²à¹€àž™àž¥ <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/> àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž•àž±àž§àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž³àž¥àž±àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.BuildTypeManager.Change"/>  àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž: MG, MGPP à¹àž¥àž° Lucene àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹àž¥àž°àž­àž²àžˆàžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž”à¹‰àž§àž¢ 
  291 </Text> 
   281<Text id="si-2">àž¡àžžàž¡àžšàž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àžžàž²à¹€àž™àž¥ <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/> àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž•àž±àž§àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž³àž¥àž±àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.BuildTypeManager.Change"/>  àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž: MG, MGPP à¹àž¥àž° Lucene àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹àž¥àž°àž­àž²àžˆàžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž”à¹‰àž§àž¢</Text> 
  292282<Text id="si-2a">àž£àž²àž¢àžàž²àž£ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Indexes"/> à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàžŠà¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™</Text> 
  293 <Text id="si-3">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.New_Index"/>... àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµ àž›àžžà¹ˆàž¡ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Select_All"/> à¹àž¥àž° <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Select_None"/> àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž«àž£àž·àž­àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž²àž¡àž¥àž³àž”àž±àžš àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/> àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž—àžµà¹ˆàž¢àž±àž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ 
  294 </Text> 
   283<Text id="si-3">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.New_Index"/>... àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµ àž›àžžà¹ˆàž¡ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Select_All"/> à¹àž¥àž° <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Select_None"/> àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž«àž£àž·àž­àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž²àž¡àž¥àž³àž”àž±àžš àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/> àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž—àžµà¹ˆàž¢àž±àž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™</Text> 
  295284<Text id="s1-3a">àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MG àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àž§àž²àž¡àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž™àž¹ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Level"/> àž”à¹‰àž§àž¢</Text> 
  296285<Text id="si-4">àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž„àž§àž²àž¡àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”à¹àžšàžšàž„àž£àž­àžšàž„àž¥àžžàž¡àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž•à¹ˆàž­àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ àž£àž°àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆà¹€àž›à¹‡àž™à¹„àž›à¹„àž”à¹‰àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡ <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/> àž«àž¥àž±àž à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹ƒàž™àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢</Text> 
   
  299288<Text id="si-7">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Edit_Index"/> àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàž„àž¥à¹‰àž²àž¢àžàž±àžš <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.New_Index"/> àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</Text> 
  300289<Text id="si-8">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž” à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Remove_Index"/></Text> 
  301 <Text id="si-9">"àž¥àž³àž”àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> à¹àž¥àž° <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Down"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰"  
  302         0</Text> 
   290<Text id="si-9">"àž¥àž³àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> à¹àž¥àž° <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Down"/> à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰" </Text> 
  303291<Text id="si-10">àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àž£àžµàž¢àžàž§à¹ˆàž² "àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™"  àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™"  àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”àž”à¹‰àž§àž¢àž„àž³àž§à¹ˆàž² "[àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™]" à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™à¹„àž§à¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž„à¹ˆàž²à¹àž£àžà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™</Text> 
  304 <Text id="si-11">àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ <AutoText key="glidict::CDM.GUI.SearchMetadata"/> à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡àžžàž²à¹€àž™àž¥ <AutoText key="glidict::GUI.Format"/> (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <Reference target="searchmetadatasettings"/>) </Text> 
   292<Text id="si-11">àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž§àžšàž„àžžàž¡ <AutoText key="glidict::CDM.GUI.SearchMetadata"/> àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ <AutoText key="glidict::GUI.Format"/> (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <Reference target="searchmetadatasettings"/>) </Text> 
  305293<Text id="si-12">àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MG à¹àž¥àž° MGPP àžˆàž°àž¡àžµàž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž·à¹ˆàž™àž—àžµà¹ˆàž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàž™àžµà¹‰ àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž£àž²àžàžšàž±àžžàž—à¹Œ (Stemming) à¹àž¥àž° Case-folding àž­àž²àžˆàž–àž¹àžà¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž«àž£àž·àž­àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž”àž±àžŠàž™àžµ&mdash; àž–à¹‰àž²àž–àž¹àžàž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™ àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ Accent-folding àž¢àž±àž‡àž„àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MGPP  àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àž—àž³àž‡àž²àž™à¹ƒàž™àž¥àž±àžàž©àž“àž°à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àžš Case-folding à¹àž•à¹ˆà¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž„àž§àž²àž¡àž•àž£àž‡àžàž±àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àž•àž±àž§àžžàžŽàž¡àžžà¹Œà¹€àž¥à¹‡àžà¹àž¥àž°àž•àž±àž§àžžàžŽàž¡àžžà¹Œà¹ƒàž«àžà¹ˆ àž•àž±àž§àž­àž±àžàž©àž£àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹àžªàž”àž‡àžàž²àž£àž­àž­àžà¹€àžªàžµàž¢àž‡ (Diacritics) àžˆàž°àž–àž¹àžàž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž•àž£àž‡àžàž±àžšàž­àž±àžàž©àž£àž—àžµà¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹àžªàž”àž‡àžàž²àž£àž­àž­àžà¹€àžªàžµàž¢àž‡</Text> 
  306294</Section> 
   
  337325<Text id="156">àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²</Text> 
  338326</Title> 
  339 <Text id="157">àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžˆàž³àžàž±àž”àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž àž²àž©àž²à¹ƒàž”àž àž²àž©àž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²" àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</Text> 
   327<Text id="157">àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžˆàž³àžàž±àž”àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž àž²àž©àž²à¹ƒàž”àž àž²àž©àž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²" àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž§àžšàž„àžžàž¡ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</Text> 
  340328<Text id="158">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž àž²àž©àž²àž™àž±à¹‰àž™ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹€àž¥àž·àž­àžàž àž²àž©àž²àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž àž²àž©àž²àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡" à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</Text> 
  341329<Text id="158a">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡" àž”à¹‰àž²àž™àž¥à¹ˆàž²àž‡ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™"</Text> 
   
  377365<Text id="199a">àž‚à¹‰àž­àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž™àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Text> 
  378366</Title> 
  379 <Text id="199b">àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹€àžàžŽàž”àžªàžŽà¹ˆàž‡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”àž‚àž¶à¹‰àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž­àž²àžˆà¹€àžàžŽàž”àžˆàž²àžàžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžšà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¥àž·àž­àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àžªàž³à¹€àž£à¹‡àžˆ à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆà¹€àž­àžàžªàž²àž£àžšàž²àž‡àž‰àžšàž±àžšàž­àž²àžˆàž«àž²àž¢à¹„àž› àž«àž£àž·àž­àž£àž°àžšàžšàž­àž²àžˆàžˆàž°àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž¡à¹ˆàž–àž¹àžàž•à¹‰àž­àž‡ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§à¹ˆàž² <AutoText key="glidict::CollectionManager.Cannot_Create_Collection"/>  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àžàžŽàž”à¹€àž«àž•àžžàžàž²àž£àž“à¹Œàž™àžµà¹‰àž‚àž¶à¹‰àž™ àžàž²àž£àžªàž¥àž±àžš GLI à¹ƒàž«à¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™à¹‚àž«àž¡àž”àžœàž¹à¹‰àžŠàž³àž™àž²àžàžàž²àž£àž­àž²àžˆàžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹àžà¹‰àž›àž±àžàž«àž²à¹„àž”à¹‰ (à¹àžŸà¹‰àž¡->àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°->à¹‚àž«àž¡àž” à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <Reference target="preferences"/>) à¹‚àž”àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡ "verbosity" à¹€àž›à¹‡àž™ 5 à¹àž¥àž°àž—àž³àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž§à¹ˆàž²àž¢àž±àž‡àž¡àžµàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àžªàž”àž‡àž„àž§àž²àž¡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž”à¹† àž­àžµàžàž«àž£àž·àž­à¹„àž¡à¹ˆ</Text> 
   367<Text id="199b">àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹€àžàžŽàž”àžªàžŽà¹ˆàž‡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”àž‚àž¶à¹‰àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžªàž²à¹€àž«àž•àžžàž‚àž­àž‡àž›àž±àžàž«àž²àž™àžµà¹‰àž­àž²àžˆà¹€àžàžŽàž”àžˆàž²àžàžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžšà¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž°àž¡àž§àž¥àžœàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰ à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžšàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¥àž·àž­àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆàž­àž²àžˆàž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£àžšàž²àž‡àž‰àžšàž±àžšàž«àž²àž¢à¹„àž› àž«àž£àž·àž­àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž­àž²àžˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡ à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµà¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§à¹ˆàž² <AutoText key="glidict::CollectionManager.Cannot_Create_Collection"/>  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àžàžŽàž”à¹€àž«àž•àžžàžàž²àž£àž“à¹Œà¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰àž‚àž¶à¹‰àž™ àžàž²àž£àžªàž¥àž±àžš GLI à¹ƒàž«à¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™à¹‚àž«àž¡àž”àžœàž¹à¹‰àžŠàž³àž™àž²àžàžàž²àž£àž­àž²àžˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹àžà¹‰àž›àž±àžàž«àž²à¹„àž”à¹‰ (à¹àžŸà¹‰àž¡->àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°->à¹‚àž«àž¡àž” à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <Reference target="preferences"/>) àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡ "verbosity" à¹€àž›à¹‡àž™ 5 à¹àž¥à¹‰àž§àž—àž³àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž§à¹ˆàž²àž¢àž±àž‡àž¡àžµàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àžªàž”àž‡àž„àž§àž²àž¡àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž”à¹† àž­àžµàžàž«àž£àž·àž­à¹„àž¡à¹ˆ</Text> 
  380368</Section> 
  381369<Section name="expertbuilding"> 
   
  397385<Text id="fc-3">àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš</Text> 
  398386</Title> 
  399 <Text id="fc-4">àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžªà¹ˆàž§àž™àž—àžµà¹ˆà¹àž™àž°àž™àž³àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" à¹àž¥àž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž§àžŽàž˜àžµàž™àž³àž—àž²àž‡àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž—àžµà¹ˆàž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢àž àž²àž¢à¹ƒàž™àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰</Text> 
   387<Text id="fc-4">àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžªà¹ˆàž§àž™àž—àžµà¹ˆà¹àž™àž°àž™àž³àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" à¹àž¥àž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž§àžŽàž˜àžµàž™àž³àž—àž²àž‡àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž—àžµà¹ˆàž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢</Text> 
  400388<Text id="fc-5">àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ àž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽàž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžšà¹ˆàž‡àž­àž­àžà¹€àž›à¹‡àž™àžªà¹ˆàž§àž™à¹† à¹‚àž”àž¢àž—àžµà¹ˆà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àžªà¹ˆàž§àž™àžˆàž°àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž­àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™</Text> 
  401 <Text id="fc-6">àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ à¹àž¥àž°àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž­àž·à¹ˆàž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£</Text> 
  402 <Text id="fc-7">à¹ƒàž•à¹‰àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ àžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž—àž±àž™àž—àžµà¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžà¹‡àž•àž²àž¡ àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžªàž£à¹‰àž²àž‡ (build) àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àžà¹ˆàž­àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰àž£àž°àžšàžšàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰</Text> 
   389<Text id="fc-6">àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œ à¹àž¥àž°àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£</Text> 
   390<Text id="fc-7">à¹ƒàž•à¹‰àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œàžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž—àž±àž™àž—àžµà¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž›àž£àž±àžšàž›àž£àžžàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžà¹‡àž•àž²àž¡ àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àžà¹ˆàž­àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰àž£àž°àžšàžšàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰</Text> 
  403391</Section> 
  404392<Section name="generalsettings"> 
   
  415403</Title> 
  416404<Text id="fc-s2">àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž² àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàž "àž„à¹‰àž™àž«àž²" àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" </Text> 
  417 <Text id="fc-s3">àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢àž•àž²àž£àž²àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž”àž±àžŠàž™àžµàž„à¹‰àž™àž«àž² àž£àž°àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹àžšàžš MGPP àž«àž£àž·àž­ Lucene) à¹àž¥àž°àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž”àž±àžŠàž™àžµàž«àž£àž·àž­àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž² àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžªà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹ƒàž™àžŠàžžàž”àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž—àžµà¹ˆàž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž™àžžàžàž²àž•à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž àž²àž©àž²à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžà¹‡àž„àž·àž­àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆ GLI à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž›àž¥àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àž àž²àž©àž²àž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™ "àžàž²àž£à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡" àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <Reference target="translatetext"/>)</Text> 
   405<Text id="fc-s3">àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢àž•àž²àž£àž²àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžªà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž™àžžàžàž²àž•à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž àž²àž©àž²à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆ GLI à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž›àž¥àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àž àž²àž©àž²àž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™ "à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡" àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <Reference target="translatetext"/>)</Text> 
  418406</Section> 
  419407<Section name="formatstatements"> 
   
  442430</Title> 
  443431<Text id="162">à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™àž«àž¥àž²àž¢àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àž£àž²àž§àžàž±àžšà¹€àž›à¹‡àž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž£àž°àžšàžžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹€àž‚à¹‰àž²àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" </Text> 
  444 <Text id="163">àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹„àž§à¹‰ à¹àž¥àž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž·à¹ˆàž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž›àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (àž„àž¥àžŽàžàž­àžµàžàž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž­àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž­àž) àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§ àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Text> 
   432<Text id="163">àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹„àž§à¹‰à¹àž¥àž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž·à¹ˆàž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰àž£àž°àžšàžšàž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž›àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (àž„àž¥àžŽàžàž­àžµàžàž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž­àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž­àž) àž«àž²àžàž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§ àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Text> 
  445433<Text id="164">àž–à¹‰àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàž”àž±àžŠàž™àžµàž•àž±àž§à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ (àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹àž¥àž°àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²) àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž•àž±àž§àž­àž·à¹ˆàž™ àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°àž—àž³àž‡àž²àž™à¹„àž¡à¹ˆàž›àžàž•àžŽ àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³à¹„àž”à¹‰à¹€àžžàžµàž¢àž‡àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™</Text> 
  446434<Text id="165">àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡ à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹àžšàž—àž—àžµà¹ˆ 1 àž‚àž­àž‡à¹àž™àž§àž—àž²àž‡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž™àž±àžàžžàž±àž’àž™àž²à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™</Text> 
   
  452440<Text id="fc-m2">àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "à¹àž¡à¹‚àž„àž£à¹€àž‰àžžàž²àž°àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™"</Text> 
  453441<Text id="fc-m3">àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²à¹àžŸà¹‰àž¡à¹àž¡à¹‚àž„àž£ extra.dm àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹€àž›à¹‡àž™àž—àžµà¹ˆàž™àžŽàž¢àž²àž¡à¹àž¡à¹‚àž„àž£àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž™àž±à¹‰àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž™àž£àž¹à¹‰à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšà¹àž¡à¹‚àž„àž£ àžàž£àžžàž“àž²àž”àž¹àžšàž—àž—àžµà¹ˆ 3 à¹àž™àž§àž—àž²àž‡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž™àž±àžàžžàž±àž’àž™àž²à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™</Text> 
   442</Section> 
   443<Section name="depositormetadatasettings"> 
   444<Title> 
   445<Text id="dm-1">Depositor Metadata</Text> 
   446</Title> 
   447<Text id="dm-2">Depositor àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àžœà¹ˆàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšà¹„àž”à¹‰ àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡ Depositor Metadata àž—àžµà¹ˆàž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž£àž°àžšàžžà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž„àž§àž£àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àžšàž£àž£àž¢àž²àž¢à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àž—àžµà¹ˆà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž‚à¹‰àž²àž¡àž²à¹ƒàž™àž£àž°àžšàžšàž”à¹‰àž§àž¢ Depositor à¹„àž”à¹‰ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàžŠà¹‰àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àž«àž²àžà¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”àž­àž·à¹ˆàž™àž™àž­àžàžˆàž²àž "àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àžˆàž²àžàžàž²àž£àž•àž±àž”àž—àž­àž™àž‚àž­àž‡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™" àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž™àžµà¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàžŠà¹‰ "àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡àž”àž±àžšàž¥àžŽàž™àž„àž­àž£à¹Œ" à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžšàž¶àžàž©àž²àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžš Depositor à¹ƒàž«à¹‰àž”àž¹à¹àžšàžšàžàž¶àžàž«àž±àž”àžªàž­àž™àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹àžšàžšàž­àž­àž™à¹„àž¥àž™à¹Œà¹„àž”à¹‰àž—àžµà¹ˆ http://wiki.greenstone.org/wiki/gsdoc/tutorial/en/depositor.htm à¹‚àž”àž¢àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "Depositor Metadata"</Text> 
   448<Text id="dm-3">àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡ Depositor Metadata àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž‚àž­àž‡à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž«àž²àžàž¡àžµàžˆàž³àž™àž§àž™àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž¡àž²àžàžàž§à¹ˆàž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àžŠàžžàž”àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžàž¥à¹‰à¹€àž„àžµàž¢àž‡àžàž±àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àžªàžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™ àž«àž²àžàž„àžžàž“à¹€àž„àž¥àž·à¹ˆàž­àž™à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹€àž«àž™àž·àž­àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž™àž±à¹‰àž™ </Text> 
   449<Text id="dm-4">àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àžšàž£àž£àž¢àž²àž¢à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ Depositor àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžªàž­àž‡àž•àž±àž§àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­àž«àž¥àž±àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹„àž§à¹‰ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž£àž°àžšàžžàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšà¹„àž”à¹‰ àžàž²àž£àž£àž°àžšàžžàžŠàž™àžŽàž”à¹€àž›à¹‡àž™ "text" àž«àž¡àž²àž¢àž„àž§àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹àžšàžšàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àžšàž£àž£àž—àž±àž” à¹ƒàž™àž‚àž“àž°àž—àžµà¹ˆ "textarea" àž«àž¡àž²àž¢àž„àž§àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹àžšàžšàž«àž¥àž²àž¢àžšàž£àž£àž—àž±àž” àžàž£àžžàž“àž²à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡àžàž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥</Text> 
   450<Text id="dm-5">àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡à¹€àž¥àž·àž­àžàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ àž«àž²àžàž¡àžµàžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹€àž•àž·àž­àž™à¹àžšàžšàž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžž: <AutoText key="glidict::CDM.DepositorMetadataManager.Warning"/> à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“à¹€àž­àž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž­àž</Text> 
  454451</Section> 
  455452</Section> 
   
  477474<Text id="214">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž›à¹‰àž²àž«àž¡àž²àž¢àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ àž«àž£àž·àž­àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ (à¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡à¹ƒàžªà¹ˆ ".") àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡ àž«àž£àž·àž­à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œàžˆàž²àžàžàž¥à¹ˆàž­àž‡à¹‚àž•à¹‰àž•àž­àžš "à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹"  àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰ "%1" à¹ƒàž™àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àž—àž£àžàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžàž³àž¥àž±àž‡à¹€àž›àžŽàž”àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž¡àžµàžàž²àž£àžàž£àž­àžàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¥àž‡à¹„àž›à¹àž¥à¹‰àž§ àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡" àžˆàž°à¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àž¥àžŽàžà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œà¹„àž”à¹‰</Text> 
  478475<Text id="215">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ "àž„àž³àžªàž±à¹ˆàž‡à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰" àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œ à¹àž¥à¹‰àž§àž„àž¥àžŽàž "à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆ"</Text> 
  479 <Text id="216">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àž­àž­àž"  (àž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž„àž‡àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡ "àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥à¹àžŸà¹‰àž¡")</Text> 
   476<Text id="216">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž²àž¡àžªàžàžžàž¥àž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àž­àž­àž"   </Text> 
  480477<Text id="217">àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžà¹‡àžšà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž±àžàž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ à¹ƒàž™à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "associations.xml"</Text> 
  481478</Section> 
   
  492489<Text id="218">àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ</Text> 
  493490</Title> 
  494 <Text id="219">à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹àžšàžšàž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹€àž­àž‡àžšàž™àž£àž°àžšàžšàž›àžàžŽàžšàž±àž•àžŽàžàž²àž£àž§àžŽàž™à¹‚àž”àžªà¹Œà¹„àž”à¹‰ 
  495 </Text> 
   491<Text id="219">à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹àžšàžšàž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹€àž­àž‡àžšàž™àž£àž°àžšàžšàž›àžàžŽàžšàž±àž•àžŽàžàž²àž£àž§àžŽàž™à¹‚àž”àžªà¹Œà¹„àž”à¹‰</Text> 
  496492<Text id="220">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž›àžŽàž”à¹€àž¡àž™àž¹ "à¹àžŸà¹‰àž¡" à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž‚àžµàž¢àž™àž­àžŽàž¡à¹€àž¡àžˆàž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ" àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ à¹‚àž”àž¢àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž”à¹† à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢à¹„àž”à¹‰ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž—àžµà¹ˆàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àž àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹ƒàž™àžàž¥à¹ˆàž­àž‡"àžŠàž·à¹ˆàž­àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ" à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžŠàž·à¹ˆàž­àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹ "à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡" à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž”à¹‰àž§à¹ˆàž²àžˆàž°à¹ƒàž«à¹‰àž‹àžµàž”àžµàž£àž­àž¡àž«àž£àž·àž­àž”àžµàž§àžµàž”àžµàž—àž³àž‡àž²àž™à¹‚àž”àž¢àž•àž£àž‡àžˆàž²àžàž”àžŽàžªàžà¹Œà¹„àž”àž£à¹ŒàžŸ àž«àž£àž·àž­à¹ƒàž«à¹‰àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžšàž²àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž„àž­àž¡àžžàžŽàž§à¹€àž•àž­àž£à¹Œ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž‚àžµàž¢àž™àž­àžŽàž¡à¹€àž¡àžˆàž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ" àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àžàž²àž£àž—àž³àžªàž³à¹€àž™àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž³àž™àž§àž™àž¡àž²àž à¹àž¥àž°àž­àž²àžˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž§àž¥àž²àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àžªàž±àžàž„àž£àž¹à¹ˆ</Text> 
  497493<Text id="221">à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹€àžªàž£à¹‡àžˆàžªàž¡àžšàž¹àž£àž“à¹Œà¹àž¥à¹‰àž§ à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàžšàž£àž£àžˆàžžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªà¹ˆàž‡àž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž­àžžàž›àžàž£àž“à¹Œà¹€àž‚àžµàž¢àž™àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž—àž³àžªàž³à¹€àž™àž²à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àž¥àž‡à¹„àž›à¹ƒàž™àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµà¹€àž›àž¥à¹ˆàž²</Text> 
 • gli/trunk/help/th/help_index.xml

  r18430 r18633  
  11<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  2 <Document><Section name="introduction"><Title>àžšàž—àž™àž³</Title><Section name="ofmiceandmenus"><Title>àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹àž¥àž°à¹€àž¡àž™àž¹</Title></Section><Section name="howtoavoidthisdocument"><Title>àž§àžŽàž˜àžµàž«àž¥àžµàžà¹€àž¥àžµà¹ˆàž¢àž‡àžàž²àž£àž­à¹ˆàž²àž™à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž™àžµà¹‰</Title></Section></Section><Section name="startingoff"><Title>à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£</Title><Section name="creatingacollection"><Title>àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ</Title></Section><Section name="savingacollection"><Title>àžàž²àž£àžšàž±àž™àž—àž¶àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="openingacollection"><Title>àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ</Title></Section><Section name="deletingcollections"><Title>àžàž²àž£àž¥àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section></Section><Section name="downloadingfiles"><Title>àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•</Title><Section name="themirrorview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Title></Section></Section><Section name="collectingfiles"><Title>àžàž²àž£àž£àž§àžšàž£àž§àž¡à¹àžŸà¹‰àž¡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Title><Section name="thegatherview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡"</Title></Section><Section name="creatingshortcuts"><Title>àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž—àž²àž‡àž¥àž±àž”à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž—àž³àž‡àž²àž™</Title></Section><Section name="creatingfolders"><Title>àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ</Title></Section><Section name="addingfiles"><Title>àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹àžŸà¹‰àž¡</Title></Section><Section name="replacingfiles"><Title>àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àžŠàž·à¹ˆàž­à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹àž¥àž°àžàž²àž£à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡</Title></Section><Section name="removingfiles"><Title>àžàž²àž£à¹€àž­àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž­àž­àž</Title></Section><Section name="explodingfiles"><Title>"àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title></Section><Section name="filteringthetree"><Title>àžàž²àž£àžàž£àž­àž‡à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰</Title></Section></Section><Section name="enrichingacollection"><Title>àž›àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹ƒàž«à¹‰àž¡àžµàž„à¹ˆàž²àž”à¹‰àž§àž¢à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title><Section name="theenrichview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title></Section><Section name="selectingmetadatasets"><Title>àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title></Section><Section name="appendingmetadata"><Title>àžàž²àž£à¹àž™àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡</Title></Section><Section name="addingpreviouslydefinedmetadata"><Title>àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰</Title></Section><Section name="updatingmetadata"><Title>àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£à¹€àž­àž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àž­àž</Title></Section><Section name="reviewingmetadata"><Title>àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàž—àž²àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”</Title></Section><Section name="importingpreviouslyassignedmetadata"><Title>àžàž³àž¥àž±àž‡àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰</Title></Section></Section><Section name="designingacollection"><Title>àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Title><Section name="thedesignview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àž­àž­àžà¹àžšàžš</Title></Section><Section name="plugins"><Title>àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž‚àž­àž‡à¹€àž­àžàžªàž²àž£</Title></Section><Section name="searchindexes"><Title>àž”àž±àžŠàž™àžµàž„à¹‰àž™àž«àž²</Title></Section><Section name="partitionindexes"><Title>àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™</Title><Section name="definefilters"><Title>àž™àžŽàž¢àž²àž¡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡</Title></Section><Section name="assignpartitions"><Title>àžàž³àž«àž™àž”àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="assignlanguages"><Title>àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²</Title></Section></Section><Section name="classifiers"><Title>àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—</Title></Section></Section><Section name="producingthecollection"><Title>àžàž²àž£àžœàž¥àžŽàž•àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Title><Section name="thecreateview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡</Title></Section><Section name="builderrors"><Title>àž‚à¹‰àž­àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž™àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="expertbuilding"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹ƒàž™à¹‚àž«àž¡àž”àžœàž¹à¹‰àžŠàž³àž™àž²àžàžàž²àž£</Title></Section></Section><Section name="formattingacollection"><Title>àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž•àž™à¹€àž­àž‡</Title><Section name="theformatview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš</Title></Section><Section name="generalsettings"><Title>àž—àž±à¹ˆàž§à¹„àž›</Title></Section><Section name="searchmetadatasettings"><Title>àž„à¹‰àž™àž«àž²</Title></Section><Section name="formatstatements"><Title>àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž£àž¹àž›à¹àžšàžš</Title></Section><Section name="translatetext"><Title>à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡</Title></Section><Section name="xcollectionsearching"><Title>àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="collectionspecificmacros"><Title>à¹àž¡à¹‚àž„àž£à¹€àž‰àžžàž²àž°àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section></Section><Section name="miscellaneous"><Title>à¹€àžšà¹‡àž”à¹€àž•àž¥à¹‡àž”</Title><Section name="preferences"><Title>àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°</Title></Section><Section name="fileassociations"><Title>àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡</Title></Section><Section name="exporting"><Title>àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž­àž·à¹ˆàž™</Title></Section><Section name="exportingcollections"><Title>àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ</Title></Section></Section></Document> 
   2<Document><Section name="introduction"><Title>àžšàž—àž™àž³</Title><Section name="ofmiceandmenus"><Title>àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹àž¥àž°à¹€àž¡àž™àž¹</Title></Section><Section name="howtoavoidthisdocument"><Title>àž§àžŽàž˜àžµàž«àž¥àžµàžà¹€àž¥àžµà¹ˆàž¢àž‡àžàž²àž£àž­à¹ˆàž²àž™à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž™àžµà¹‰</Title></Section></Section><Section name="startingoff"><Title>à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£</Title><Section name="creatingacollection"><Title>àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ</Title></Section><Section name="savingacollection"><Title>àžàž²àž£àžšàž±àž™àž—àž¶àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="openingacollection"><Title>àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ</Title></Section><Section name="deletingcollections"><Title>àžàž²àž£àž¥àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section></Section><Section name="downloadingfiles"><Title>àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž²àžàž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž•</Title><Section name="themirrorview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</Title></Section></Section><Section name="collectingfiles"><Title>àžàž²àž£àž£àž§àžšàž£àž§àž¡à¹àžŸà¹‰àž¡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Title><Section name="thegatherview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡"</Title></Section><Section name="creatingshortcuts"><Title>àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž—àž²àž‡àž¥àž±àž”à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž—àž³àž‡àž²àž™</Title></Section><Section name="creatingfolders"><Title>àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ</Title></Section><Section name="addingfiles"><Title>àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹àžŸà¹‰àž¡</Title></Section><Section name="replacingfiles"><Title>àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àžŠàž·à¹ˆàž­à¹àžŸà¹‰àž¡ à¹àž¥àž°àžàž²àž£à¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡</Title></Section><Section name="removingfiles"><Title>àžàž²àž£à¹€àž­àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž­àž­àž</Title></Section><Section name="explodingfiles"><Title>"àžàž²àž£àžàž£àž°àžˆàž²àž¢" à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title></Section><Section name="filteringthetree"><Title>àžàž²àž£àžàž£àž­àž‡à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰</Title></Section></Section><Section name="enrichingacollection"><Title>àž›àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹ƒàž«à¹‰àž¡àžµàž„à¹ˆàž²àž”à¹‰àž§àž¢à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title><Section name="theenrichview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title></Section><Section name="selectingmetadatasets"><Title>àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²</Title></Section><Section name="appendingmetadata"><Title>àžàž²àž£à¹àž™àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡</Title></Section><Section name="addingpreviouslydefinedmetadata"><Title>àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰</Title></Section><Section name="updatingmetadata"><Title>àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£à¹€àž­àž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àž­àž</Title></Section><Section name="reviewingmetadata"><Title>àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàž—àž²àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”</Title></Section><Section name="importingpreviouslyassignedmetadata"><Title>àžàž³àž¥àž±àž‡àž™àž³à¹€àž‚à¹‰àž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰</Title></Section></Section><Section name="designingacollection"><Title>àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Title><Section name="thedesignview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àž­àž­àžà¹àžšàžš</Title></Section><Section name="plugins"><Title>àž›àž¥àž±à¹Šàžàž­àžŽàž™àž‚àž­àž‡à¹€àž­àžàžªàž²àž£</Title></Section><Section name="searchindexes"><Title>àž”àž±àžŠàž™àžµàž„à¹‰àž™àž«àž²</Title></Section><Section name="partitionindexes"><Title>àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™</Title><Section name="definefilters"><Title>àž™àžŽàž¢àž²àž¡àž•àž±àž§àžàž£àž­àž‡</Title></Section><Section name="assignpartitions"><Title>àžàž³àž«àž™àž”àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="assignlanguages"><Title>àžàž³àž«àž™àž”àž àž²àž©àž²</Title></Section></Section><Section name="classifiers"><Title>àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹àž•àž±àž§à¹àž¢àžàž›àž£àž°à¹€àž àž—</Title></Section></Section><Section name="producingthecollection"><Title>àžàž²àž£àžœàž¥àžŽàž•àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</Title><Section name="thecreateview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡</Title></Section><Section name="builderrors"><Title>àž‚à¹‰àž­àžœàžŽàž”àžžàž¥àž²àž”à¹ƒàž™àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="expertbuilding"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹ƒàž™à¹‚àž«àž¡àž”àžœàž¹à¹‰àžŠàž³àž™àž²àžàžàž²àž£</Title></Section></Section><Section name="formattingacollection"><Title>àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž•àž™à¹€àž­àž‡</Title><Section name="theformatview"><Title>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš</Title></Section><Section name="generalsettings"><Title>àž—àž±à¹ˆàž§à¹„àž›</Title></Section><Section name="searchmetadatasettings"><Title>àž„à¹‰àž™àž«àž²</Title></Section><Section name="formatstatements"><Title>àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž£àž¹àž›à¹àžšàžš</Title></Section><Section name="translatetext"><Title>à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡</Title></Section><Section name="xcollectionsearching"><Title>àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="collectionspecificmacros"><Title>à¹àž¡à¹‚àž„àž£à¹€àž‰àžžàž²àž°àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</Title></Section><Section name="depositormetadatasettings"><Title>Depositor Metadata</Title></Section></Section><Section name="miscellaneous"><Title>à¹€àžšà¹‡àž”à¹€àž•àž¥à¹‡àž”</Title><Section name="preferences"><Title>àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°</Title></Section><Section name="fileassociations"><Title>àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡</Title></Section><Section name="exporting"><Title>àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž­àž·à¹ˆàž™</Title></Section><Section name="exportingcollections"><Title>àžàž²àž£àžªà¹ˆàž‡àž­àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž‹àžµàž”àžµ/àž”àžµàž§àžµàž”àžµ</Title></Section></Section></Document> 
 • gli/trunk/help/th/howtoavoidthisdocument.htm

  r18430 r18633  
  1414<p>àžàž£àžžàž“àž²àž­àž¢à¹ˆàž²àž­à¹ˆàž²àž™àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰àž™àžµà¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹€àžžàžµàž¢àž‡àž­à¹ˆàž²àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžšàž¶àžàž©àž²àž§à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àžˆàž£àžŽàž‡à¹†</p> 
  1515 
  16 <p>àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž™àž¹ "àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰" àžˆàž°àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž§à¹ˆàž² àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž”à¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡àž—àžµà¹ˆàžªàžžàž”àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡à¹„àž­àž„àž­àž™àž«àž™àž±àž‡àžªàž·àž­àž‚àž™àž²àž”à¹€àž¥à¹‡àžà¹„àž§à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢</p> 
   16<p>àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžà¹„àž­àž„àž­àž™ "àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰" à¹ƒàž™àžšàž£àžŽàžšàž—àž•à¹ˆàž²àž‡à¹† àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰àž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­ àž«àž£àž·àž­à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž—àžµà¹ˆàž«àž±àž§à¹€àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž§àžŽàž˜àžµà¹ƒàžŠà¹‰àž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡àž”à¹‰àž§àž¢à¹„àž­àž„àž­àž™à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž„àž³àž–àž²àž¡</p> 
  1717 
  1818<p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžˆàž³àž™àž§àž™àž¡àž²àž àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž§àž²àž‡à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹„àž§à¹‰à¹€àž«àž™àž·àž­àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡ "à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­" àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àžªàž”àž‡àž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆàžàž²àž£àž—àž³àž‡àž²àž™àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž™àž±à¹‰àž™</p> 
 • gli/trunk/help/th/openingacollection.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž›àžŽàž”" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹ "à¹àžŸà¹‰àž¡" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰à¹„àž”à¹‰àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž—à¹Œ "à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ à¹€àž¥àž·àž­àžàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž›àžŽàž”" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹‚àž«àž¥àž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž™àž±à¹‰àž™ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž¡àž­àž‡àž«àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàž àž²àž¢àž™àž­àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ "collect" àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž²àžàžàž¥à¹ˆàž­àž‡à¹‚àž•à¹‰àž•àž­àžšàžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹àž£àž°àžšàžšà¹àžŸà¹‰àž¡</p> 
   14<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž›àžŽàž”" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹ "à¹àžŸà¹‰àž¡" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰à¹„àž”à¹‰àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž—à¹Œ "à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž”àž¹àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž›àžŽàž”" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹‚àž«àž¥àž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</p> 
  1515 
  1616<p>à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž¡àž²àžàžàž§à¹ˆàž²àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡à¹ƒàž™à¹€àž§àž¥àž²à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ à¹„àž”à¹€àž£àžàž—àž­àž£àžµàž—àžµà¹ˆà¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àž‚à¹‰àž­àž‡àžˆàž°àž–àž¹àž "àž¥à¹‡àž­àž" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž›à¹‰àž­àž‡àžàž±àž™àžàž²àž£àž£àžšàžàž§àž™àžàž±àž™ à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥à¹‡àž­àžàžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§àž‚àž™àž²àž”à¹€àž¥à¹‡àžàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžà¹ˆàž­àž™àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžˆàž°àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰à¹àž™à¹ˆà¹ƒàžˆàž§à¹ˆàž²à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹àžŸà¹‰àž¡àž¥à¹‡àž­àžàž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžà¹‡àž•àž²àž¡ àž«àž²àžàž„àžžàž“àž­àž­àžàžˆàž²àžàžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžà¹ˆàž­àž™àž–àž¶àž‡à¹€àž§àž¥àž²àž­àž±àž™àž„àž§àž£ à¹ƒàž™àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž¥à¹‡àž­àžàž­àž²àžˆàžˆàž°àž¢àž±àž‡àž„àž‡àž›àž£àž²àžàžŽàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžŽàž¡ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£ "àž‚à¹‚àž¡àž¢" àžàž²àž£àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž«àž£àž·àž­à¹„àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž—àž³à¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àž±à¹‰àž™à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžªàžšàž²àž¢à¹ƒàžˆ àž™àž­àžà¹€àžªàžµàž¢àžˆàž²àžàž„àžžàž“àž„àžŽàž”àž§à¹ˆàž²àž¡àžµà¹ƒàž„àž£àžšàž²àž‡àž„àž™àžàž³àž¥àž±àž‡àž—àž³àž‡àž²àž™àžšàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ</p> 
 • gli/trunk/help/th/searchindexes.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àž”àž±àžŠàž™àžµàžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²àžªà¹ˆàž§àž™à¹ƒàž”àžšà¹‰àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž à¹àž¥àž°àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "Search Indexes" àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "Design"</p> 
   14<p>àž”àž±àžŠàž™àžµàžˆàž°àž£àž°àžšàžžàž§à¹ˆàž²àžªà¹ˆàž§àž™à¹ƒàž”àžšà¹‰àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž à¹àž¥àž°àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²  " àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž­àž­àžà¹àžšàžš  "</p> 
  1515 
  16 <p>àž¡àžžàž¡àžšàž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àžžàž²à¹€àž™àž¥ "Search Indexes" àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž•àž±àž§àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž³àž¥àž±àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàž "Change..."  àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž: MG, MGPP à¹àž¥àž° Lucene àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹àž¥àž°àž­àž²àžˆàžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž”à¹‰àž§àž¢ 
  17 </p> 
   16<p>àž¡àžžàž¡àžšàž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àžžàž²à¹€àž™àž¥ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²  " àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž•àž±àž§àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž³àž¥àž±àž‡à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™&hellip;  "  àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž: MG, MGPP à¹àž¥àž° Lucene àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹àž¥àž°àž­àž²àžˆàžªà¹ˆàž‡àžœàž¥àž•à¹ˆàž­àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž”à¹‰àž§àž¢</p> 
  1817 
  19 <p>àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "Assigned Indexes" à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàžŠà¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™</p> 
   18<p>àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”  " à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàžŠà¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™</p> 
  2019 
  21 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "New Index"... àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµ àž›àžžà¹ˆàž¡ "Select All" à¹àž¥àž° "Select None" àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž«àž£àž·àž­àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž²àž¡àž¥àž³àž”àž±àžš àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "Add Index" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ "Add Index" àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž—àžµà¹ˆàž¢àž±àž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ 
  22 </p> 
   20<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ  "... àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡à¹àž¥àž°à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµ àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”  " à¹àž¥àž° "à¹„àž¡à¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž¥àž¢  " àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž«àž£àž·àž­àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž²àž¡àž¥àž³àž”àž±àžš àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ  " àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž—àžµà¹ˆàž¢àž±àž‡à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™</p> 
  2321 
  24 <p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MG àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àž§àž²àž¡àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž™àž¹ "Indexing level:" àž”à¹‰àž§àž¢</p> 
   22<p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MG àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡à¹€àž¥àž·àž­àžàž„àž§àž²àž¡àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž™àž¹ "àž£àž°àž”àž±àžšàžàž²àž£àžˆàž±àž”àž—àž³àž”àž±àžŠàž™àžµ:  " àž”à¹‰àž§àž¢</p> 
  2523 
  26 <p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž„àž§àž²àž¡àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”à¹àžšàžšàž„àž£àž­àžšàž„àž¥àžžàž¡àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž•à¹ˆàž­àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ àž£àž°àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆà¹€àž›à¹‡àž™à¹„àž›à¹„àž”à¹‰àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡ "Search Indexes" àž«àž¥àž±àž à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹ƒàž™àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢</p> 
   24<p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž„àž§àž²àž¡àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”à¹àžšàžšàž„àž£àž­àžšàž„àž¥àžžàž¡àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž•à¹ˆàž­àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ àž£àž°àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆà¹€àž›à¹‡àž™à¹„àž›à¹„àž”à¹‰àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡ "àž”àž±àžŠàž™àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²  " àž«àž¥àž±àž à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹ƒàž™àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢</p> 
  2725 
  28 <p>àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàžŽà¹€àžšàž©àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™ MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž„àž·àž­ àž”àž±àžŠàž™àžµ "allfields" àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹€àžžàžµàž¢àž‡à¹àž•à¹ˆàžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšàžœàžªàž²àž™àž—àžµà¹ˆàž„àž£àž­àžšàž„àž¥àžžàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžàž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž£àž°àžšàžžàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àž¢àžàž•à¹ˆàž²àž‡àž«àž²àžàž‹àž¶à¹ˆàž‡àžšàž£àž£àžˆàžžà¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž™àžµà¹‰ à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž—àžµà¹ˆàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ "Add combined searching over all assigned indexes (allfields)" à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "Add Index"</p> 
   26<p>àž”àž±àžŠàž™àžµàžžàžŽà¹€àžšàž©àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™ MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž„àž·àž­ àž”àž±àžŠàž™àžµ "allfields" àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹€àžžàžµàž¢àž‡à¹àž•à¹ˆàžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšàžœàžªàž²àž™àž—àžµà¹ˆàž„àž£àž­àžšàž„àž¥àžžàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžàž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž£àž°àžšàžžàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àž¢àžàž•à¹ˆàž²àž‡àž«àž²àžàž‹àž¶à¹ˆàž‡àžšàž£àž£àžˆàžžà¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµàž™àžµà¹‰ à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž—àžµà¹ˆàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšàž„àž§àžšàž£àž§àž¡à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” (àž—àžžàžà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥)  " à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž”àž±àžŠàž™àžµ  "</p> 
  2927 
  30 <p>àžªàž³àž«àž£àž±àžš MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž™àž±à¹‰àž™ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž›àžžà¹ˆàž¡ "Add All" àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›à¹‡àž™àž—àž²àž‡àž¥àž±àž”à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹àž¥àž°à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹€àž›à¹‡àž™àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àžŽàžªàž£àž°</p> 
   28<p>àžªàž³àž«àž£àž±àžš MGPP à¹àž¥àž° Lucene àž™àž±à¹‰àž™ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”  " àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›à¹‡àž™àž—àž²àž‡àž¥àž±àž”à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹àž¥àž°à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹€àž›à¹‡àž™àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àžŽàžªàž£àž°</p> 
  3129 
  32 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "Edit Index" àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàž„àž¥à¹‰àž²àž¢àžàž±àžš "New Index" àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</p> 
   30<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž”àž±àžŠàž™àžµ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž”àž±àžŠàž™àžµ  " àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàž„àž¥à¹‰àž²àž¢àžàž±àžš "àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ  " àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²</p> 
  3331 
  34 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž” à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "Remove Index"</p> 
   32<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž­àž²àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž” à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àž­àž²àž”àž±àžŠàž™àžµàž­àž­àž  "</p> 
  3533 
  36 <p>"àž¥àž³àž”àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžžà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "Move Up" à¹àž¥àž° "Move Down" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰"   
  37         0</p> 
   34<p>"àž¥àž³àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽà¹ƒàž™à¹€àž¡àž™àž¹à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž² à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž‚àž¶à¹‰àž™  " à¹àž¥àž° "à¹€àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž¥àž‡  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àž‡àž¥àž³àž”àž±àžšàž™àžµà¹‰" </p> 
  3835 
  3936<p>àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àž£àžµàž¢àžàž§à¹ˆàž² "àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™"  àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™"  àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàžàž³àž«àž™àž”àž”à¹‰àž§àž¢àž„àž³àž§à¹ˆàž² "[àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™]" à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ "àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”" àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž¡à¹ˆà¹„àž”à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž”àž±àžŠàž™àžµà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™à¹„àž§à¹‰ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž„à¹ˆàž²à¹àž£àžà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™</p> 
  4037 
  41 <p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ "Search" à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡àžžàž²à¹€àž™àž¥ "Format" (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="searchmetadatasettings.htm">àž„à¹‰àž™àž«àž²</a>) </p> 
   38<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžŠàž·à¹ˆàž­àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž§àžšàž„àžžàž¡ "àž„à¹‰àž™àž«àž²  " àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš  " (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="searchmetadatasettings.htm">àž„à¹‰àž™àž«àž²</a>) </p> 
  4239 
  4340<p>àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MG à¹àž¥àž° MGPP àžˆàž°àž¡àžµàž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž·à¹ˆàž™àž—àžµà¹ˆàž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàž™àžµà¹‰ àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž£àž²àžàžšàž±àžžàž—à¹Œ (Stemming) à¹àž¥àž° Case-folding àž­àž²àžˆàž–àž¹àžà¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž«àž£àž·àž­àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž”àž±àžŠàž™àžµ&mdash; àž–à¹‰àž²àž–àž¹àžàž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™ àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àžàž³àž«àž™àž”àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ Accent-folding àž¢àž±àž‡àž„àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž”àž±àžŠàž™àžµà¹àžšàžš MGPP  àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àž—àž³àž‡àž²àž™à¹ƒàž™àž¥àž±àžàž©àž“àž°à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àžš Case-folding à¹àž•à¹ˆà¹àž—àž™àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž„àž§àž²àž¡àž•àž£àž‡àžàž±àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àž•àž±àž§àžžàžŽàž¡àžžà¹Œà¹€àž¥à¹‡àžà¹àž¥àž°àž•àž±àž§àžžàžŽàž¡àžžà¹Œà¹ƒàž«àžà¹ˆ àž•àž±àž§àž­àž±àžàž©àž£àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹àžªàž”àž‡àžàž²àž£àž­àž­àžà¹€àžªàžµàž¢àž‡ (Diacritics) àžˆàž°àž–àž¹àžàž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž•àž£àž‡àžàž±àžšàž­àž±àžàž©àž£àž—àžµà¹ˆà¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹àžªàž”àž‡àžàž²àž£àž­àž­àžà¹€àžªàžµàž¢àž‡</p> 
 • gli/trunk/help/th/searchmetadatasettings.htm

  r18430 r18633  
  1414<p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž² àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàž "àž„à¹‰àž™àž«àž²" àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" </p> 
  1515 
  16 <p>àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢àž•àž²àž£àž²àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž”àž±àžŠàž™àžµàž„à¹‰àž™àž«àž² àž£àž°àž”àž±àžšàž‚àž­àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµ (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹àžšàžš MGPP àž«àž£àž·àž­ Lucene) à¹àž¥àž°àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž”àž±àžŠàž™àžµàž«àž£àž·àž­àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž² àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžªà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹ƒàž™àžŠàžžàž”àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àž—àžµà¹ˆàž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž™àžžàžàž²àž•à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž àž²àž©àž²à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžà¹‡àž„àž·àž­àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆ GLI à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž›àž¥àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àž àž²àž©àž²àž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™ "àžàž²àž£à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡" àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="translatetext.htm">à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡</a>)</p> 
   16<p>àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢àž•àž²àž£àž²àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž”àž±àžŠàž™àžµàž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžªà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžŠàž·à¹ˆàž­àž”àž±àžŠàž™àžµà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžšàžšàž«àž¥à¹ˆàž™àž¥àž‡àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž”à¹‰ àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž™àžžàžàž²àž•à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž àž²àž©àž²à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž àž²àž©àž²àž—àžµà¹ˆ GLI à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àž›àž¥àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àž àž²àž©àž²àž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™ "à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡" àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="translatetext.htm">à¹àž›àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡</a>)</p> 
  1717 
  1818</body> 
 • gli/trunk/help/th/selectingmetadatasets.htm

  r18430 r18633  
  2020<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àž·à¹ˆàž™àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡&hellip;" àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ GLI àž£àž¹à¹‰àžˆàž±àž à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàžžàž”à¹àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£ à¹àž¥àž°àž„àž¥àžŽàž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡" àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰àž™àžŽàž¢àž²àž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹€àž­àž‡à¹„àž§à¹‰à¹àž¥à¹‰àž§ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹€àž£àžµàž¢àžàž”àž¹" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž£àž°àžšàžžàž•àž³à¹àž«àž™à¹ˆàž‡à¹àžŸà¹‰àž¡à¹ƒàž™àž£àž°àžšàžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰</p> 
  2121 
  22 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "New&hellip;"  àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž«àž£àž·àž­àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžµàž¢àžàžàž±àž™àž§à¹ˆàž² GEMS àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžŠàžžàž” à¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹ à¹àž¥àž°àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢ àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àž”àžŽàž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹„àž”à¹‰ à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµàž™àžµà¹‰ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àžˆàž²àžà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àžà¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž„àž¥àžŽàž àž•àžàž¥àž‡ àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž«àž¥àž±àžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ à¹àž¥àž°à¹àžªàž”àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àžšàž²àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž™àž±à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­</p> 
   22<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "àžªàž£à¹‰àž²àž‡à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ&hellip;"  àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž«àž£àž·àž­àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžµàž¢àžàžàž±àž™àž§à¹ˆàž² GEMS àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž›à¹Šàž­àž›àž­àž±àžžà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž‚àž­à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“à¹ƒàžªà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžŠàžžàž” à¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹ à¹àž¥àž°àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž¥àž‡à¹„àž› àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àž”àžŽàž¡àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹„àž”à¹‰ à¹ƒàž™àžàž£àž“àžµàž™àžµà¹‰ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àžˆàž²àžà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹€àž”àžŽàž¡àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž„àž¥àžŽàž àž•àžàž¥àž‡ àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž«àž¥àž±àžàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž—àž±à¹‰àž‡à¹àžªàž”àž‡àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àžšàž²àž‡àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž™àžžàž·à¹‰àž™àžàž²àž™àž‚àž­àž‡àžŠàžžàž”àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚àž¶à¹‰àž™àž¡àž²àžšàž™àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢ àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž™àž±à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­</p> 
  2323 
  24 <p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàžŠàžžàž” à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš"  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž¢à¹ˆàž­àž¢ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž«àž¥àž±àž à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž¢à¹ˆàž­àž¢" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¥àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž«àž¥àž±àžà¹àž¥àž°àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž¢à¹ˆàž­àž¢à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àž "àž¥àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš(àž¢à¹ˆàž­àž¢)" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²</p> 
   24<p>à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžŠàžžàž”à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢"  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž«àž¡à¹ˆàž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢ à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¥àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹àž¥àž°àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àž "àž¥àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥(àž¢à¹ˆàž­àž¢)" àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²</p> 
  2525 
  2626<p>àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž«àž•àžž: àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™à¹„àž”à¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž­àžŽàžªàž£àž°àžˆàž²àž GLI àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž•àž±àž§à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžˆàž²àžà¹€àž¡àž™àž¹à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™ àž«àž£àž·àž­àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰ gens.sh àž«àž£àž·àž­ gems.bat à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ gli àž‚àž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•àž±à¹‰àž‡à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“</p> 
   
  2828<p>àžšàž²àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžªàž­àž‡àžŠàžžàž”àž­àž²àžˆàž¡àžµà¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àž—àž±à¹‰àž‡àž”àž±àžšàž¥àžŽàž™àž„àž­àž£à¹Œà¹àž¥àž°àž”àž±àžšàž¥àžŽàž™àž„àž­àž£à¹Œà¹àžšàžš Qualified à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹àž§à¹ˆàž² "dc" àž”àž±àž‡àž™àž±à¹‰àž™àžˆàž¶àž‡à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àž±à¹‰àž‡àžªàž­àž‡àžŠàžžàž”àž™àžµà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àžžàž¢àž²àž¢àž²àž¡à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž™àž¡àžªà¹€àž›àž‹àž•àž£àž‡àžàž±àžšàž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§ àž„àž³à¹€àž•àž·àž­àž™àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž•à¹ˆàž­à¹„àž› àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹€àž­àž²àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àž­àž­àž à¹àž¥àž°à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž› àž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàžàž³àž«àž™àž”à¹ƒàž”à¹† àžˆàž°àž–àž¹àžà¹‚àž­àž™àž¢à¹‰àž²àž¢à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžŠàžžàž”à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹‚àž”àž¢àž—àžµà¹ˆàž¢àž±àž‡àž„àž‡àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àž­àž¢àž¹à¹ˆ</p> 
  2929 
  30 <p>àž”à¹‰àž§àž¢ GEMS àž™àžµà¹‰ upi àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹„àž”à¹‰à¹€àžŠà¹ˆàž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àžšàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžà¹‰à¹„àž‚" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àžšà¹€àž›àžŽàž”àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àžªàž£à¹‡àžˆà¹€àž£àžµàž¢àžšàž£à¹‰àž­àž¢à¹àž¥à¹‰àž§ (àž”àž±àž‡àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž‚à¹‰àž²àž‡àž•à¹‰àž™) à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³àžàž²àž£àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ (à¹àžŸà¹‰àž¡-&gt;àžšàž±àž™àž—àž¶àž) à¹àž¥àž°àž›àžŽàž”à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS 
  31 </p> 
   30<p>àž”à¹‰àž§àž¢ GEMS àž™àžµà¹‰ upi àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§à¹„àž”à¹‰à¹€àžŠà¹ˆàž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àžšàžàž²àž£àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžà¹‰à¹„àž‚" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àžšà¹€àž›àžŽàž”àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆàž£àž°àžšàžž àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àžªàž£à¹‡àžˆà¹€àž£àžµàž¢àžšàž£à¹‰àž­àž¢à¹àž¥à¹‰àž§ (àž”àž±àž‡àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž‚à¹‰àž²àž‡àž•à¹‰àž™) à¹ƒàž«à¹‰àž—àž³àžàž²àž£àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚ (à¹àžŸà¹‰àž¡-&gt;àžšàž±àž™àž—àž¶àž) à¹àž¥àž°àž›àžŽàž”à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡ GEMS</p> 
  3231 
  3332<p>àž–à¹‰àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž¡à¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž­àžµàžàž•à¹ˆàž­à¹„àž›à¹àž¥à¹‰àž§ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàžžàž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹àž¥àž°àžàž” "à¹€àž­àž²àž­àž­àž" àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž„àž¢àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž”à¹† à¹€àž‚à¹‰àž²àžàž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² àž£àž°àžšàžšàžˆàž°àž–àž²àž¡àž§à¹ˆàž² àž„àžžàž“àžˆàž°àžˆàž±àž”àžàž²àž£àžàž±àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àžµà¹‰àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž„àžžàž“àžˆàž°à¹€àž›àžŽàž”àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹ƒàž™àž–àž±àž”à¹„àž›</p> 
 • gli/trunk/help/th/theenrichview.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "Enrich" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ -- àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àž·à¹ˆàž­àž‡ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡ àž§àž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàžªàž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™: "Element" àžˆàž°àžšàž­àžàž–àž¶àž‡àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡) à¹àž¥àž° "Value" àžˆàž°à¹ƒàž«à¹‰àž„à¹ˆàž²àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡) 
  15 </p> 
   14<p>à¹ƒàž«à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥ -- àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àž·à¹ˆàž­àž‡ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡ àž§àž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž£à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàžªàž­àž‡àžªà¹ˆàž§àž™: "àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžš  " àžˆàž°àžšàž­àžàž–àž¶àž‡àžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡) à¹àž¥àž° "àž„à¹ˆàž²  " àžˆàž°à¹ƒàž«à¹‰àž„à¹ˆàž²àž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ (à¹€àžŠà¹ˆàž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àžœàž¹à¹‰à¹àž•à¹ˆàž‡)</p> 
  1615 
  17 <p>àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "Enrich" à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž—àžµà¹ˆà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "Gather" àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž›à¹‡àž™àž•àž²àž£àž²àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥àž±àž¡àž™à¹Œàžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžªàžµà¹€àž—àž²àž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™àžªàžžàž” à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž±àžšàž‚àž™àž²àž”à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžàž²àž£àž¥àž²àžà¹€àžªà¹‰àž™à¹àžšà¹ˆàž‡ àž–à¹‰àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡àž–àž¹àžà¹€àž¥àž·àž­àž àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµàž”àž³àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” àž‚àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„à¹ˆàž²àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥à¹€àž‰àžžàž²àž°àž•à¹ˆàž­à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ àž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž›à¹‰àž­àž™à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” 
  18 </p> 
   16<p>àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²  " à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŸàž±àž‡àžà¹ŒàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž—àžµà¹ˆà¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àž„àžŠàž±àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡  " àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹ˆàž”à¹‰àž§àž¢ àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹€àž›à¹‡àž™àž•àž²àž£àž²àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž² àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™ àžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥àž±àž¡àž™à¹Œàžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžªàžµà¹€àž—àž²àž­àž¢àž¹à¹ˆàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™àžªàžžàž” à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›àž£àž±àžšàž‚àž™àž²àž”à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢àžàž²àž£àž¥àž²àžà¹€àžªà¹‰àž™à¹àžšà¹ˆàž‡ àž–à¹‰àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž«àž£àž·àž­à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž«àž¥àž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡àž–àž¹àžà¹€àž¥àž·àž­àž àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµàž”àž³àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹€àž›à¹‡àž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” àž‚àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™à¹„àž¡à¹ˆà¹ƒàžŠà¹ˆàž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰àž£à¹ˆàž§àž¡àžàž±àž™ àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž„à¹ˆàž²àžªàžµà¹€àž—àž²àžˆàž°àžªà¹ˆàž‡àžœàž¥à¹€àž‰àžžàž²àž°àž•à¹ˆàž­à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž™àž±à¹‰àž™ àž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹ƒàž”à¹† àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž›à¹‰àž­àž™à¹€àž‚à¹‰àž²à¹„àž›àžˆàž°àž–àž¹àžà¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”</p> 
  1917 
  2018<p>à¹„àž­àž„àž­àž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž­àž²àžˆàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àž‚à¹‰àž²àž‡àž‚àž­àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžšàž²àž‡àž•àž±àž§ à¹„àž­àž„àž­àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àžšà¹ˆàž‡àžŠàžµà¹‰àž§à¹ˆàž² àž„à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰àž£àž±àžšàžàž²àž£àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž¡àž²àžˆàž²àžà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹àž¡à¹ˆ (àž«àž£àž·àž­àž£àžžà¹ˆàž™àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àž±à¹‰àž™) à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž£àž±àžšàžàž²àž£àžªàž·àžšàž—àž­àž”àž¡àž²àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àž«àž£àž·àž­à¹€àž­àž²àž­àž­àžà¹„àž”à¹‰ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³à¹„àž”à¹‰à¹€àžžàžµàž¢àž‡à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡à¹€àž•àžŽàž¡à¹àž™àžšàž—à¹‰àž²àž¢àž«àž£àž·àž­à¹€àž‚àžµàž¢àž™àž—àž±àžšà¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆà¹„àž­àž„àž­àž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž—àžµà¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹‚àž”àž¢àž—àž±àž™àž—àžµ</p> 
  2119 
  22 <p>àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž™àž•àž²àž£àž²àž‡àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ "Existing values for ..." àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž•àž²àž£àž²àž‡àž™àž±à¹‰àž™ "à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²" àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž‚àž¢àž²àž¢à¹àž¥àž°àž¢à¹ˆàž­ à¹‚àž”àž¢àž›àžàž•àžŽà¹àž¥à¹‰àž§ à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž›à¹‰àž­àž™à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàž­àž‡àž„à¹Œàž›àž£àž°àžàž­àžšàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àž§àž²àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„à¹ˆàž²à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ à¹ƒàž™àž—àž²àž‡àžàž¥àž±àžšàžàž±àž™ àžàž²àž£àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àž­àž±àžàž‚àž£àž°àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžžàžŽàž¡àžžà¹Œ àžàž²àž£àžàž” [Tab] àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž•àžŽàž¡àž„àž³à¹ƒàž™àžàž²àž£àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž«à¹‰à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ 
  23 </p> 
   20<p>àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž‚àž­àž‡à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž™àž•àž²àž£àž²àž‡àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž™àž±à¹‰àž™à¹ƒàž™àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ "àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆà¹àž¥à¹‰àž§àžªàž³àž«àž£àž±àžš ...  " àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰àž•àž²àž£àž²àž‡ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž‚àž¢àž²àž¢à¹àž¥àž°àž¢àžžàžš "à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²" àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰ à¹‚àž”àž¢àž›àžàž•àžŽà¹àž¥à¹‰àž§ à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž¢à¹ˆàž­àž¢àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžàž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž„àž¢àž›à¹‰àž­àž™à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰ àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àž§àž²àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„à¹ˆàž²à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ à¹ƒàž™àž—àž²àž‡àžàž¥àž±àžšàžàž±àž™ àžàž²àž£àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„à¹ˆàž²àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àž­àž±àžàž‚àž£àž°àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžžàžŽàž¡àžžà¹Œ àžàž²àž£àžàž” [Tab] àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž•àžŽàž¡àž„àž³àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžžàžŽàž¡àžžà¹Œàž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž§à¹‰à¹ƒàž«à¹‰à¹‚àž”àž¢àž­àž±àž•à¹‚àž™àž¡àž±àž•àžŽ</p> 
  2421 
  2522<p>àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžˆàž±àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àžšàž„à¹ˆàž²à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž¥àž³àž”àž±àžšàžŠàž±à¹‰àž™à¹„àž”à¹‰ àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž™àžµà¹‰àž¡àžµà¹àžªàž”àž‡à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž„à¹ˆàž²àž—àžµà¹ˆà¹ƒàžŠà¹‰à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàžªàž³àž«àž£àž±àžšàž£àž°àž”àž±àžšàž àž²àž¢à¹ƒàž™ àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž›à¹‰àž­àž™àž„à¹ˆàž²àž¥àž³àž”àž±àžšàžŠàž±à¹‰àž™à¹„àž”à¹‰à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž­àž±àžàž‚àž£àž° "I" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àž¢àžàž£àž°àž”àž±àžš àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹€àžŠà¹ˆàž™ àž„àžžàž“àž­àž²àžˆàžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰ "Cards|Red|Diamonds|Seven" à¹ƒàž™àž¥àž³àž”àž±àžšàžŠàž±à¹‰àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹àžªàž”àž‡àžªàž³àž£àž±àžšàž‚àž­àž‡à¹„àžžà¹ˆ àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£à¹€àžŠà¹ˆàž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž—àž³à¹ƒàž«à¹‰àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžˆàž±àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡àž„à¹ˆàž²à¹€àž‚à¹‰àž²àž”à¹‰àž§àž¢àžàž±àž™à¹„àž”à¹‰ àž™àž­àžàžˆàž²àžàž™àžµà¹‰ àž„àžžàž“àž¢àž±àž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž³àž«àž™àž”àžàž¥àžžà¹ˆàž¡à¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšà¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²à¹ƒàž«à¹‰àžàž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰àž­àžµàžàž”à¹‰àž§àž¢</p> 
 • gli/trunk/help/th/theformatview.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžªà¹ˆàž§àž™àž—àžµà¹ˆà¹àž™àž°àž™àž³àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" à¹àž¥àž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž§àžŽàž˜àžµàž™àž³àž—àž²àž‡àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž—àžµà¹ˆàž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢àž àž²àž¢à¹ƒàž™àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž™àžµà¹‰</p> 
   14<p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰à¹€àž›à¹‡àž™àžªà¹ˆàž§àž™àž—àžµà¹ˆà¹àž™àž°àž™àž³àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" à¹àž¥àž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž§àžŽàž˜àžµàž™àž³àž—àž²àž‡àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžšàž²àž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž—àžµà¹ˆàž«àž¥àž²àžàž«àž¥àž²àž¢</p> 
  1515 
  1616<p>àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œ àž„àžžàž“àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž›àž£àž²àžàžŽàž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹„àž”à¹‰ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžšà¹ˆàž‡àž­àž­àžà¹€àž›à¹‡àž™àžªà¹ˆàž§àž™à¹† à¹‚àž”àž¢àž—àžµà¹ˆà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àžªà¹ˆàž§àž™àžˆàž°àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”à¹€àž­àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™</p> 
  1717 
  18 <p>àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ à¹àž¥àž°àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™  à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž­àž·à¹ˆàž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàžŠàž·à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£</p> 
   18<p>àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢à¹€àž›à¹‡àž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œ à¹àž¥àž°àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²à¹€àž›à¹‡àž™àž«àž™à¹ˆàž§àž¢àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšàžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆàžŠàž·à¹ˆàž­àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œà¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£</p> 
  1919 
  20 <p>à¹ƒàž•à¹‰àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ àžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž—àž±àž™àž—àžµà¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžà¹‡àž•àž²àž¡ àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžªàž£à¹‰àž²àž‡ (build) àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àžà¹ˆàž­àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰àž£àž°àžšàžšàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰</p> 
   20<p>à¹ƒàž•à¹‰àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžžàž²àž£àž²àž¡àžŽà¹€àž•àž­àž£à¹Œàžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡ "à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰à¹ƒàž™àž—àž±àž™àž—àžµà¹‚àž”àž¢à¹„àž¡à¹ˆàžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž›àž£àž±àžšàž›àž£àžžàž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž«àž¡à¹ˆà¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž—àž³àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™à¹àž›àž¥àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž£àž¹àž›à¹àžšàžš àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£àžà¹‡àž•àž²àž¡ àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžªàž£à¹‰àž²àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àž™à¹‰àž­àž¢àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àžà¹ˆàž­àž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰àž£àž°àžšàžšàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž”à¹‰</p> 
  2121 
  2222</body> 
 • gli/trunk/help/th/thegatherview.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹àž™àž°àž™àž³à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àžŸà¹‰àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžàž³àž¥àž±àž‡àžˆàž°àžªàž£à¹‰àž²àž‡ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž”à¹‰àž§àž¢àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡" à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž¢àž±àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž™àžµà¹‰à¹ƒàž™àž àž²àž¢àž«àž¥àž±àž‡ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžà¹àž—à¹‡àžš "Gather" àž—àžµà¹ˆà¹ƒàž•à¹‰à¹àž–àžšà¹€àž¡àž™àž¹à¹‚àž”àž¢àž•àž£àž‡</p> 
   14<p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹àž™àž°àž™àž³à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àžŸà¹‰àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àžàž³àž¥àž±àž‡àžˆàž°àžªàž£à¹‰àž²àž‡ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œà¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžˆàž°àž”à¹‰àž§àž¢àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡" à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àžàž¥àž±àžšà¹„àž›àž¢àž±àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àž™àžµà¹‰à¹ƒàž™àž àž²àž¢àž«àž¥àž±àž‡ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžà¹àž—à¹‡àžš "àž£àž§àžšàž£àž§àž¡  " àž—àžµà¹ˆà¹ƒàž•à¹‰à¹àž–àžšà¹€àž¡àž™àž¹à¹‚àž”àž¢àž•àž£àž‡</p> 
  1515 
  1616<p>àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž‚àž™àž²àž”à¹ƒàž«àžà¹ˆàžªàž­àž‡àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž‹àž¶à¹ˆàž‡àž¡àžµàžŠàž·à¹ˆàž­àž§à¹ˆàž² "àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž—àž³àž‡àž²àž™" à¹àž¥àž° "àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àžˆàž°àž–àž¹àžà¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àž„àž¥àž·à¹ˆàž­àž™àž¢à¹‰àž²àž¢à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“ àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àž›àž£àž°àžàž­àžšàž”à¹‰àž§àž¢ "à¹àžœàž™àžœàž±àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž«à¹‡àž™à¹àžŸà¹‰àž¡à¹àž¥àž°à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ</p> 
  1717 
  18 <p>à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£ (àž¢àž±àž‡àž¡àžµàž§àžŽàž˜àžµàž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž­àžµàž à¹‚àž”àž¢àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž²àž™àž¥à¹ˆàž²àž‡) àž„àž¥àžŽàžàžªàž­àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àžàž¥àž±àžàž©àž“à¹Œàžªàž§àžŽàž•àžŠà¹Œàž—àžµà¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàž”à¹‰àž²àž™àž‚à¹‰àž²àž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž‚àž¢àž²àž¢ (àž«àž£àž·àž­àž¢àžžàžšàž¢à¹ˆàž­) à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ àž„àž¥àžŽàžàžªàž­àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡ (àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "Open in external program") à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àžŽàž”à¹àžŸà¹‰àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œàž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž™àž±à¹‰àž™ (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="fileassociations.htm">àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡</a>)</p> 
   18<p>à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹ƒàž™à¹àžœàž™àžœàž±àž‡àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆàž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£ (àž¢àž±àž‡àž¡àžµàž§àžŽàž˜àžµàž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž­àžµàž à¹‚àž”àž¢àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž”àž¹à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž²àž™àž¥à¹ˆàž²àž‡) àž„àž¥àžŽàžàžªàž­àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆà¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆàžªàž±àžàž¥àž±àžàž©àž“à¹Œàžªàž§àžŽàž•àžŠà¹Œàž—àžµà¹ˆàž­àž¢àž¹à¹ˆàž”à¹‰àž²àž™àž‚à¹‰àž²àž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž‚àž¢àž²àž¢ (àž«àž£àž·àž­àž¢àžžàžšàž¢à¹ˆàž­) à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²àž‚àž­àž‡à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œ àž„àž¥àžŽàžàžªàž­àž‡àž„àž£àž±à¹‰àž‡àž—àžµà¹ˆà¹àžŸà¹‰àž¡ (àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž‚àž§àž²à¹àž¥àž°à¹€àž¥àž·àž­àž "à¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàž™à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž àž²àž¢àž™àž­àž  ") à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž›àžŽàž”à¹àžŸà¹‰àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àž›àž£àž°àž¢àžžàžàž•à¹Œàž—àžµà¹ˆàžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàžàž±àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž™àž±à¹‰àž™ (àž”àž¹àž—àžµà¹ˆ <a href="fileassociations.htm">àž„àž§àž²àž¡àžªàž±àž¡àžžàž±àž™àž˜à¹Œàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡</a>)</p> 
  1919 
  2020<p>à¹àžœàž™àžœàž±àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž£àž¹àž›àž•à¹‰àž™à¹„àž¡à¹‰àž‚àž­àž‡àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž—àž³àž‡àž²àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡à¹àž«àž¥à¹ˆàž‡àž‚àž­àž‡àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àžµà¹ˆàžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ -- àž£àž°àžšàžšà¹àžŸà¹‰àž¡à¹ƒàž™à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡ (àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àž”àžŽàžªàžà¹Œà¹„àž”àž£àžŸà¹Œ à¹àž¥àž°àž‹àžµàž”àžµàž£àž­àž¡à¹„àž”àž£à¹ŒàžŸ) à¹€àž™àž·à¹‰àž­àž«àž²àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àž—àžµà¹ˆàž¡àžµàž­àž¢àž¹à¹ˆ à¹àž¥àž°à¹àž„àžŠàž‚àž­àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àž•à¹ˆàž²àž‡à¹† àž—àžµà¹ˆàž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³àžªàž³à¹€àž™àž²à¹àž¥àž°àž”àž¹à¹àžŸà¹‰àž¡à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž”à¹‰ à¹àž•à¹ˆàž„àžžàž“à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢à¹‰àž²àž¢ àž¥àžš àž«àž£àž·àž­à¹àžà¹‰à¹„àž‚à¹àžŸà¹‰àž¡à¹„àž”à¹‰àž¢àžà¹€àž§à¹‰àž™à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž¡àž²àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¥àžšàž­àž­àžà¹„àž”à¹‰ à¹ƒàž«à¹‰àž™àž³àž—àž²àž‡àžžàž·à¹‰àž™àž—àžµà¹ˆàž™àžµà¹‰à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž£àž§àž¡àž¥àž‡à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</p> 
 • gli/trunk/help/th/themirrorview.htm

  r18430 r18633  
  1212 
  1313 
  14 <p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž‡àž²àž™àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àžàž²àž£àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž‚à¹‰àž²àž–àž¶àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "Download" à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆà¹àž—à¹‡àžšàž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àž£àž¶à¹ˆàž‡àžšàž™àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž£àž¶à¹ˆàž‡àž¥à¹ˆàž²àž‡àžˆàž°à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹àž•à¹ˆàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆàž„àž‡àž„à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àžªàž£à¹‡àžˆàžªàž¡àžšàž¹àž£àž“à¹Œà¹àž¥à¹‰àž§</p> 
   14<p>àžªà¹ˆàž§àž™àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž–àž¶àž‡àž§àžŽàž˜àžµàžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž‡àž²àž™àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àžàž²àž£àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž‚à¹‰àž²àž–àž¶àž‡àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡ "àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  " à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆà¹àž—à¹‡àžšàž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àž„àž£àž¶à¹ˆàž‡àžšàž™àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž£àž¶à¹ˆàž‡àž¥à¹ˆàž²àž‡àžˆàž°à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àž”à¹‰àž§àž¢àž„à¹ˆàž²àž§à¹ˆàž²àž‡ à¹àž•à¹ˆàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆàž„àž‡àž„à¹‰àž²àž‡ à¹àž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àžµà¹ˆà¹€àžªàž£à¹‡àžˆàžªàž¡àžšàž¹àž£àž“à¹Œà¹àž¥à¹‰àž§</p> 
  1515 
  1616<p>àž¡àžµàž«àž¥àž²àž¢à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹ƒàžŠà¹‰àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹„àž”à¹‰ à¹àž¥àž°àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥à¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰à¹„àž§à¹‰àžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àžšàž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡àž«àž™à¹‰àž²àžˆàž­</p> 
  1717 
  1818<p> 
  19 <b>à¹€àž§à¹‡àžš:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšà¹àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžœà¹ˆàž²àž™à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥ HTTP à¹àž¥àž° FTP 
  20 </p> 
   19<b>à¹€àž§à¹‡àžš:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšà¹àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžœà¹ˆàž²àž™à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥ HTTP à¹àž¥àž° FTP</p> 
  2120 
  2221<p> 
  23 <b>OAI:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ OAI (Open Archives Initiative) 
  24 </p> 
   22<b>OAI:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™à¹€àž¡àž—àž²àž”àž²àž—àž²àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ OAI (Open Archives Initiative)</p> 
  2523 
  2624<p> 
  27 <b>Z3950:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARC àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ Z39.50 
  28 </p> 
   25<b>Z3950:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARC àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ Z39.50</p> 
  2926 
  3027<p> 
  31 <b>SRW:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARCXML àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ SRW 
  32 </p> 
   28<b>SRW:</b> àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž£àž°à¹€àžšàžµàž¢àž™ MARCXML àž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšà¹€àž‡àž·à¹ˆàž­àž™à¹„àž‚àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹àžšàžšà¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àžˆàž²àž°àžˆàž‡àžˆàž²àžà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ SRW</p> 
  3329 
  34 <p>à¹€àž¥àž·àž­àžàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡à¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž„àž¥àžŽàžà¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž²àž‡àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àž‚àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆà¹€àž¥àž·àž­àž à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž§à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§àž—àž³àž‡àž²àž™àž­àž°à¹„àž£ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž„àž¥àž·à¹ˆàž­àž™à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹€àž«àž™àž·àž­àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž±à¹‰àž™ à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­àž—àžµà¹ˆàž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž‚àž­àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžšàž²àž‡àž•àž±àž§à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'à¹€àž›à¹‡àž™àž—àž²àž‡à¹€àž¥àž·àž­àž' à¹‚àž”àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžªàž”àž‡àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž‚àž­àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'àž•à¹‰àž­àž‡àž£àž°àžšàžž' à¹‚àž”àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àžà¹ˆàž­àž™àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</p> 
   30<p>à¹€àž¥àž·àž­àžà¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž—àžµà¹ˆà¹€àž«àž¡àž²àž°àžªàž¡à¹‚àž”àž¢àž„àž¥àžŽàžà¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž—àž²àž‡àž‹à¹‰àž²àž¢àž¡àž·àž­ àžˆàž²àžàž™àž±à¹‰àž™àž£àž°àžšàžšàžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹‚àž›àž£à¹‚àž•àž„àž­àž¥àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž—àžµà¹ˆàž„àžžàž“à¹„àž”à¹‰à¹€àž¥àž·àž­àžàž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž§à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž•àž±àž§àž—àž³àž‡àž²àž™àž­àž°à¹„àž£ à¹ƒàž«à¹‰à¹€àž„àž¥àž·à¹ˆàž­àž™à¹€àž¡àž²àžªà¹Œà¹€àž«àž™àž·àž­àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž±à¹‰àž™ à¹€àž„àž¥à¹‡àž”àž¥àž±àžšà¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž¡àž·àž­àž—àžµà¹ˆàž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàžšàž²àž‡àž•àž±àž§à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'à¹€àž›à¹‡àž™àž—àž²àž‡à¹€àž¥àž·àž­àž' à¹‚àž”àž¢àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°àž–àž¹àžà¹àžªàž”àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™à¹ƒàž™àž£àž¹àž›à¹àžšàžšàž‚àž­àž‡àžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž™àž±à¹‰àž™ àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžàž­àž·à¹ˆàž™à¹† à¹€àž›à¹‡àž™à¹àžšàžš 'àž•à¹‰àž­àž‡àž£àž°àžšàžž' àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àž«àž¥à¹ˆàž²àž™àžµà¹‰àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž¥à¹ˆàž­àž‡àžàž²à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢ à¹àž¥àž°àž„àžžàž“àžˆàž°àž•à¹‰àž­àž‡àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™àžà¹ˆàž­àž™àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</p> 
  3531 
  36 <p>àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹àž¥à¹‰àž§ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "Server Information" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàžàž²àž£à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ à¹àž¥àž°àž”àž¹àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àž±à¹ˆàž§à¹„àž›à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšàž«àž£àž·àž­à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "Download" à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</p> 
   32<p>àž—àž±àž™àž—àžµàž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„à¹ˆàž²à¹àž¥à¹‰àž§ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàžàž²àž£à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ à¹àž¥àž°àž”àž¹àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž—àž±à¹ˆàž§à¹„àž›à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž«àž™à¹‰àž²à¹€àž§à¹‡àžšàž«àž£àž·àž­à¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œ àž«àž£àž·àž­àž„àž¥àžŽàžàž—àžµà¹ˆ "àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  " à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž£àžŽà¹ˆàž¡àž•à¹‰àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</p> 
  3733 
  3834<p>àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡àž­àžµàžàžªàž­àž‡àž›àžžà¹ˆàž¡ àž„àž·àž­ àž›àžžà¹ˆàž¡ "àžàž³àž«àž™àž”àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°" àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡à¹‚àž¢àž‡à¹„àž›àž¢àž±àž‡àžªà¹ˆàž§àž™àžàž²àž£à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­àž‚àž­àž‡àžàž²àž£àžàž³àž«àž™àž”àž„àžžàž“àž¥àž±àžàž©àž“àž°àž—àžµà¹ˆàž‹àž¶à¹ˆàž‡àž„àžžàž“àžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹àžà¹‰à¹„àž‚àžàž²àž£àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµà¹„àž”à¹‰ à¹àž¥àž°àž›àžžà¹ˆàž¡ "àž¥à¹‰àž²àž‡àž„à¹ˆàž²à¹àž„àžŠ' àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àž—àž³àžàž²àž£àž¥àžšà¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆà¹„àž”à¹‰àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹„àž§à¹‰àžà¹ˆàž­àž™àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž” àž„àžžàž“àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž•àž±à¹‰àž‡àž„à¹ˆàž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµàž–à¹‰àž²àž„àžžàž“àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œà¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àžŠàž·à¹ˆàž­àž¡àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž¢àž±àž‡àž­àžŽàž™à¹€àž—àž­àž£à¹Œà¹€àž™à¹‡àž• àž–à¹‰àž²àžˆàž³à¹€àž›à¹‡àž™àž•à¹‰àž­àž‡àž¡àžµàžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàžªàžŽàž—àž˜àžŽà¹Œàž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡àžàž£àž°àžšàž§àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” àžžàž£à¹‡àž­àžàž‹àžµà¹€àž‹àžŽàž£à¹ŒàžŸà¹€àž§àž­àž£à¹Œàžˆàž°àž–àž²àž¡àžŠàž·à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰à¹àž¥àž°àž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™ àžªà¹ˆàž§àž™àž•àžŽàž”àž•à¹ˆàž­àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžšàž£àž£àž“àž²àž£àž±àžàž©à¹Œàžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆà¹€àžà¹‡àžšàž£àž«àž±àžªàžœà¹ˆàž²àž™àž£àž°àž«àž§à¹ˆàž²àž‡à¹€àž‹àžªàžŠàž±àž™</p> 
  3935 
  40 <p>à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹ŒàžŠàž·à¹ˆàž­ "Downloaded Files" (àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”) à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³àž¡àž²à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž”à¹† àžà¹‡à¹„àž”à¹‰ à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž•àž±à¹‰àž‡àžŠàž·à¹ˆàž­àž•àž²àž¡ URL àž‚àž­àž‡à¹€àž§à¹‡àžšà¹àžšàžšà¹€àž•à¹‡àž¡ (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹€àž§à¹‡àžš) àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£àž£àž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡ URL à¹àž¥àž°àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž­àž·à¹ˆàž™à¹†) à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹‚àž®àžªàž•à¹Œ àž•àž²àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž­àž·à¹ˆàž™à¹† àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡à¹€àžªà¹‰àž™àž—àž²àž‡ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž¡àž±à¹ˆàž™à¹ƒàžˆà¹„àž”à¹‰àž§à¹ˆàž²à¹àž•à¹ˆàž°àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž¡àžµàž„àž§àž²àž¡à¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžŠàž±àž”à¹€àžˆàž™</p> 
   36<p>à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž¥àž‡à¹ƒàž™à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹ŒàžŠàž·à¹ˆàž­ "à¹àžŸà¹‰àž¡àž—àžµà¹ˆàž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  " (àžˆàž°àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™à¹€àž‰àžžàž²àž°à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­à¹€àž›àžŽàž”à¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”) à¹àž¥àž°àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž™àž³àž¡àž²à¹ƒàžŠà¹‰à¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž”à¹† àžà¹‡à¹„àž”à¹‰ à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž–àž¹àžàž•àž±à¹‰àž‡àžŠàž·à¹ˆàž­àž•àž²àž¡ URL àž‚àž­àž‡à¹€àž§à¹‡àžšà¹àžšàžšà¹€àž•à¹‡àž¡ (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹€àž§à¹‡àžš) àž«àž£àž·àž­àžàž²àž£àž£àž§àž¡àžàž±àž™àž‚àž­àž‡ URL à¹àž¥àž°àž„à¹ˆàž²àž•àž±àž§à¹€àž¥àž·àž­àž (àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžŠàž™àžŽàž”àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àž­àž·à¹ˆàž™à¹†) à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œà¹ƒàž«àž¡à¹ˆàžˆàž°àž–àž¹àžàžªàž£à¹‰àž²àž‡àž‚àž¶à¹‰àž™àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°à¹‚àž®àžªàž•à¹Œ àž•àž²àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹‚àžŸàž¥à¹€àž”àž­àž£à¹Œàž­àž·à¹ˆàž™à¹† àžªàž³àž«àž£àž±àžšà¹àž•à¹ˆàž¥àž°àžªà¹ˆàž§àž™àž‚àž­àž‡à¹€àžªà¹‰àž™àž—àž²àž‡ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžˆàž°àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹ƒàž«à¹‰àž¡àž±à¹ˆàž™à¹ƒàžˆà¹„àž”à¹‰àž§à¹ˆàž²à¹àž•à¹ˆàž°àž¥àž°à¹àžŸà¹‰àž¡àžˆàž°àž¡àžµàž„àž§àž²àž¡à¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡àžŠàž±àž”à¹€àžˆàž™</p> 
  4137 
  42 <p>àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àžˆàž°àž¡àžµàž£àž²àž¢àžàž²àž£àžªàž³àž«àž£àž±àžšàžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹ƒàž™à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž„àž£àž±à¹‰àž‡ à¹‚àž”àž¢à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàž‚àž­àžšà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž‡àž²àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹àž–àžšàž„àž§àž²àž¡àž„àž·àžšàž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžàžŽàžˆàžàž£àž£àž¡à¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ àžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡àžªàž²àž¡àž›àžžà¹ˆàž¡àž›àž£àž²àžàžŽàžšàž£àžŽà¹€àž§àž“àž”à¹‰àž²àž™àž‹à¹‰àž²àž¢àž‚àž­àž‡à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž±àž‡àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž™àžµà¹‰ "àž«àž¢àžžàž”àžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§" àžˆàž°à¹ƒàžŠà¹‰àž«àž¢àžžàž”àžàž²àž£àž—àž³àž‡àž²àž™à¹àžšàžšàžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§  "àž”àž¹à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àž" àžˆàž°à¹€àž›àžŽàž”àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  "àž›àžŽàž”" àžˆàž°àžˆàžšàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àž¥àžšàž‡àž²àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</p> 
   38<p>àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”àžˆàž°àž¡àžµàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž«àž™àž¶à¹ˆàž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•à¹ˆàž­àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž„àž£àž±à¹‰àž‡ à¹‚àž”àž¢à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£àžˆàž°àž¡àžµàž‚àž­àžšà¹€àž‚àž•àž‚à¹‰àž­àž„àž§àž²àž¡àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àž¥àž°à¹€àž­àžµàž¢àž”àž‚àž­àž‡àž‡àž²àž™àžžàž£à¹‰àž­àž¡àž”à¹‰àž§àž¢à¹àž–àžšàž„àž§àž²àž¡àž„àž·àžšàž«àž™à¹‰àž²àž—àžµà¹ˆà¹àžªàž”àž‡àžàžŽàžˆàžàž£àž£àž¡àž—àžµà¹ˆàž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£àž­àž¢àž¹à¹ˆà¹ƒàž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ àžˆàž°àž¡àžµàž›àžžà¹ˆàž¡àžªàž²àž¡àž›àžžà¹ˆàž¡àž›àž£àž²àžàžŽàž‚àž¶à¹‰àž™àž—àž²àž‡àž”à¹‰àž²àž™àž‚àž§àž²àž¡àž·àž­àž‚àž­àž‡à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž£àž²àž¢àžàž²àž£ àž”àž±àž‡àž„àž³àž­àž˜àžŽàžšàž²àž¢àž•à¹ˆàž­à¹„àž›àž™àžµà¹‰ "àž«àž¢àžžàž”àžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§" à¹ƒàžŠà¹‰àž«àž¢àžžàž”àžàž²àž£àž—àž³àž‡àž²àž™à¹àžšàžšàžŠàž±à¹ˆàž§àž„àž£àž²àž§  "àž”àž¹à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àž" à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£à¹€àž›àžŽàž”àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡àž‹àž¶à¹ˆàž‡à¹àžªàž”àž‡à¹àžŸà¹‰àž¡àžšàž±àž™àž—àž¶àžàžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”  "àž›àžŽàž”" àžˆàž°à¹€àž›à¹‡àž™àžàž²àž£àžªàžŽà¹‰àž™àžªàžžàž”àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž” à¹àž¥àž°àž¥àžšàž‡àž²àž™àž­àž­àžàžˆàž²àžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž”àž²àž§àž™à¹Œà¹‚àž«àž¥àž”</p> 
  4339 
  4440</body> 
 • gli/trunk/help/th/xcollectionsearching.htm

  r18430 r18633  
  1414<p>à¹‚àž›àž£à¹àžàž£àž¡àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆà¹àž•àžàž•à¹ˆàž²àž‡àžàž±àž™àž«àž¥àž²àž¢àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž”à¹‰àž£àž²àž§àžàž±àžšà¹€àž›à¹‡àž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ àž‹àž¶à¹ˆàž‡àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³à¹„àž”à¹‰àž”à¹‰àž§àž¢àžàž²àž£àž£àž°àžšàžžàž£àž²àž¢àžàž²àž£àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž·à¹ˆàž™à¹† àž—àžµà¹ˆàžˆàž°àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹€àž‚à¹‰àž²àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£àž”àž³à¹€àž™àžŽàž™àžàž²àž£ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàž "àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™" àž àž²àž¢à¹ƒàž•à¹‰à¹àž—à¹‡àžš "àž£àž¹àž›à¹àžšàžš" </p> 
  1515 
  16 <p>àž¡àžžàž¡àž¡àž­àž‡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹„àž§à¹‰ à¹àž¥àž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž·à¹ˆàž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­àž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž›àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (àž„àž¥àžŽàžàž­àžµàžàž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž­àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž­àž) àž–à¹‰àž²àž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§ àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</p> 
   16<p>àžªà¹ˆàž§àž™àž„àž§àžšàž„àžžàž¡àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°à¹àžªàž”àž‡àž£àž²àž¢àžàž²àž£àž•àž£àž§àžˆàžªàž­àžšàž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àžµà¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–à¹€àž£àžµàž¢àžà¹ƒàžŠà¹‰àž‡àž²àž™à¹„àž”à¹‰ àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž›àž±àžˆàžˆàžžàžšàž±àž™àžˆàž°àž–àž¹àžàž—àž³à¹€àž„àž£àž·à¹ˆàž­àž‡àž«àž¡àž²àž¢à¹„àž§à¹‰à¹àž¥àž°à¹„àž¡à¹ˆàžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž¢àžà¹€àž¥àžŽàžàžàž²àž£à¹€àž¥àž·àž­àžà¹„àž”à¹‰ à¹€àž¡àž·à¹ˆàž­àž•à¹‰àž­àž‡àžàž²àž£à¹€àžžàžŽà¹ˆàž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž·à¹ˆàž™à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹ƒàž«à¹‰àž£àž°àžšàžšàž—àž³àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹„àž›àžžàž£à¹‰àž­àž¡àžàž±àž™ à¹ƒàž«à¹‰àž„àž¥àžŽàžàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹ƒàž™àž£àž²àž¢àžàž²àž£ (àž„àž¥àžŽàžàž­àžµàžàž„àž£àž±à¹‰àž‡à¹€àžžàž·à¹ˆàž­à¹€àž­àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž­àž­àž) àž«àž²àžàž„àžžàž“à¹€àž¥àž·àž­àžà¹€àžžàžµàž¢àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹€àž”àžµàž¢àž§ àžˆàž°à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™</p> 
  1717 
  1818<p>àž–à¹‰àž²àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹àž•à¹ˆàž¥àž°àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµàž”àž±àžŠàž™àžµàž•àž±àž§à¹€àž”àžµàž¢àž§àžàž±àž™ (àž£àž§àž¡àž–àž¶àž‡àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž‚àž­àž‡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž¢à¹ˆàž­àž¢à¹àž¥àž°àžžàž²àž£à¹Œàž—àžŽàžŠàž±àž™àž àž²àž©àž²) àžàž±àžšàž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž•àž±àž§àž­àž·à¹ˆàž™ àžàž²àž£àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž²àž¡àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àžˆàž°àž—àž³àž‡àž²àž™à¹„àž¡à¹ˆàž›àžàž•àžŽ àžœàž¹à¹‰à¹ƒàžŠà¹‰àžªàž²àž¡àž²àž£àž–àž—àž³à¹„àž”à¹‰à¹€àžžàžµàž¢àž‡àž„à¹‰àž™àž«àž²à¹‚àž”àž¢à¹ƒàžŠà¹‰àž”àž±àžŠàž™àžµàž—àžµà¹ˆàž¡àžµà¹ƒàž™àž„àž­àž¥à¹€àž¥àžàžŠàž±àž™àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”à¹€àž—à¹ˆàž²àž™àž±à¹‰àž™</p>