Changeset 23637

Show
Ignore:
Timestamp:
25.01.2011 20:18:00 (9 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Slovak User Interface (both core and auxiliary modules). Many thanks to Tomáš Fiala.

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm

  r22928 r23637  
  7070_textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc}   
  7171_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia}   
   72_textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka}   
   73_textdescrlogout_ [l=sk] {OdhlásiÅ¥ sa ako _cgiargun_}   
   74 
  7275_textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone}   
  7376_textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?}   
   
  206209_linktextHELP_ [l=sk] {POMOC}   
  207210_linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA}   
   211_linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIÅ€ SA}   
   212_linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÃœ ako _cgiargun_)}   
   213_linktextLOGOUT_ [l=sk] {ODHLÁSIÅ€ SA}   
  208214 
  209215 
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r22809 r23637  
  371371 
  372372_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma}   
  373 _textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. ZdrojovÃœ kód programu je plne prístupnÃœ s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. 
   373_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. Distribúcia zahŕňa kódy do vÅ¡etkÃœch verzií Windows, Linux a Mac OS X, zároveň obsahuje zdrojovÃœ kód systému s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. PouşívateÄŸské rozhranie vyuşíva internetovÃœ prehliadač, napr. Mozillu Firefox alebo Internet Explorer.  
  374374 
  375375_textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.}   
   
  397397 
  398398_textgs3title_ [l=sk] {verzie}   
  399 _textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 ponúka vÅ¡etky funkcie a vÃœhody verzie Greenstone 2. 
  400 Softvér je napísanÃœ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÃœch zásuvnÃœch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html"> Greenstone 3</a>. 
  401  
   399_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 predstavuje kompletnÃœ redizajn pričom ponúka vÅ¡etky funkcie a vÃœhody verzie Greenstone 2 - napríklad viacjazyčnosÅ¥, multiplatformovosÅ¥ a vysokú mieru konfigurovateÄŸnosti. Systém je spÀtne kompatibilnÃœ, to znamená ÅŸe vÅ¡etky existujúce zbierky je moÅŸné spustiÅ¥ bez ďalších zmien. Softvér je napísanÃœ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÃœch zásuvnÃœch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Modulárny dizajn zvyÅ¡uje flexibilitu a rozsah Greenstone. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3</a>. }   
  402400 
  403401_textcreditstitle_ [l=sk] {autori}   
  404402 
  405 _textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÃœsledkom spoločnej práce : Rodger McNab a Stefan Boddie (principal architects and implementors). Ďalej k vytvoreniu prispeli : David Bainbridge, George 
  406 Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, Stuart Yeates, členovia projektu New Zealand Digital Library : Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols a Lloyd Smith. 
  407  
   403_textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÃœsledkom spoločnej práce skupiny ÄŸudí. ZakladateÄŸmi projektu boli Ian Witten, Rodger McNab a Stefan Boddie. Ďalej k vytvoreniu prispeli : _contributorlist_  Ďalší členovia projektu New Zealand Digital Library, ktorí poskytli inÅ¡piráciu v dizajne systému :  _inspirationlist_ Radi by sme sa poďakovali aj prispievateÄŸom do GNU-licencovanÃœch balíkov zahrnutÃœch v tejto distribúcii:  _gnupackagelist_ }   
  408404 
  409405_textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone}