Changeset 14766

Show
Ignore:
Timestamp:
05.11.2007 12:39:35 (12 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Arabic translations in Perl Modules. Many thanks to Usama Salama.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/perllib/strings_ar.properties

  r14669 r14766  
  7676لف 
  7777 
  78 # -- Missing translation: scripts.xml 
   78scripts.xml:تنتج Ù 
   79علو٠
   80ات في ؎كل Ù 
   81لف XML ، ؚدون ؎كل عرض "ج٠
   82يل" و لكن ؚتوفر تفاصيل أكثر  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  7983 
  8084scripts.listall:عرض الخيارات لكل العناصر ال٠
  8185عروفة حول  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  82 scripts.describeall:ÎíÇÑÇÊ ÇáÚÑÖ áßá ÇáãæÇÏ ÇáãÚÑæÝÉ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
   86scripts.describeall:خيارات العرض لكل ال٠
   87واد ال٠
   88عروفة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  8389 
  8490scripts.both_old_options:تحذير: ل٠
   
  127133وعة".  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  128134 
  129 buildcol.copying_back_cached_build:ÅÚÇÏÉ ÇáØÈÇÚÉ áÜ cached build  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
  130  
  131 buildcol.create_images:ÍÇæá Ãä ÊäÔíÁ ÕæÑ ÊáÞÇÆíÉ ááãÌãæÚÉ. æåÐÇ íÚÊãÏ Úáì ÈÑäÇãÌ Gimp ÇáãËÈÊ Úáì ÈÑäÇãÌ Perl ßí íÓãÍ ÈÇáßÊÇÈÉ áå.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   135buildcol.copying_back_cached_build:إعادة الطؚاعة لـ cached build  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   136 
   137buildcol.create_images:حاول أن تن؎يء صور تلقا؊ية لل٠
   138ج٠
   139وعة. وهذا يعت٠
   140د على ؚرنا٠
   141ج Gimp ال٠
   142ثؚت على ؚرنا٠
   143ج Perl كي يس٠
   144Ø­ ؚالكتاؚة له.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  132145 
  133146buildcol.debug:طؚاعة ال٠
   
  148161لفات الإجراءات التي ف؎لت  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  149162 
  150 # -- Missing translation: buildcol.index 
   163buildcol.index:ك؎اف للؚناء (إذا ل٠
   164 ÙŠØ­Ø¯Ø¯ سوف يت٠
   165 ØšÙ†Ø§Ø¡ كل الك؎افات في Ù 
   166لف الإعداد  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  151167 
  152168buildcol.incremental:تك؎يف الوثا؊ق التي ل٠
   
  163179ية.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  164180 
  165 # -- Missing translation: buildcol.keepold 
   181buildcol.keepold:لن تحط٠
   182 Ø§Ù„Ù 
   183حتويات الحالية لدليل الؚناء  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  166184 
  167185buildcol.maxdocs:العدد الأقصي للوثا؊ق للؚناء. 
  168 buildcol.maxnumeric:ÃÞÕì ÚÏÏ ÍÑæÝ áßáãÉ íãßä Ãä íßæä Ýí ÞÇãæÓ ÇáßÔÇÝ. ÇáÃÑÞÇã ÇáßÈíÑÉ ÊäÞÓã Åáì ÚÏÉ ßáãÇÊ ááÊßÔíÝ. Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá: áæ ßÇä ÃÞÕì ÚÏÏ ÍÑæÝ åæ 4 ÝÅä "1342663" ÓæÝ ÊäÞÓã Åáì "1342" æ "663".  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   186buildcol.maxnumeric:أقصى عدد حروف لكل٠
   187Ø© ي٠
   188كن أن يكون في قا٠
   189وس الك؎اف. الأرقا٠
   190 Ø§Ù„كؚيرة تنقس٠
   191 Ø¥Ù„Ù‰ عدة كل٠
   192ات للتك؎يف. على سؚيل ال٠
   193ثال: لو كان أقصى عدد حروف هو 4 فإن "1342663" سوف تنقس٠
   194 Ø¥Ù„Ù‰ "1342" و "663".  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  169195buildcol.mode:اجزاء ع٠
  170196لية الؚناء لل٠
   
  178204 ØªÙˆÙ„يد الصور الإفتراضية. 
  179205 
  180 # -- Missing translation: buildcol.no_image_script 
  181  
  182 buildcol.no_strip_html:áÇ ÊÞæã ÈÅÒÇáÉ ÚáÇãÇÊ HTML ãä ÇáäÕ ÇáãßÔÝ (ÊÓÊÎÏã ÝÞØ ãÚ ãÌãæÚÇÊ mgpp).  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   206buildcol.no_image_script:تحذير: الصور تجعل النص غير Ù 
   207وجود: %s  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   208 
   209buildcol.no_strip_html:لا تقو٠
   210 ØšØ¥Ø²Ø§Ù„Ø© علا٠
   211ات HTML Ù 
   212ن النص ال٠
   213ك؎ف (تستخد٠
   214 ÙÙ‚Ø· Ù 
   215ع Ù 
   216ج٠
   217وعات mgpp).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  183218 
  184219buildcol.no_text:لا تضغط النص.هذا الخيار ٠
   
  199234buildcol.sections_index_document_metadata.always:اضف كل ال٠
  200235خصص 
  201 buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:ÃÖÝ ãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÓÊæì ÝÞØ ÅÐÇ áã íßä åäÇß ãíÊÇÏÇÊÇ ÞÓã ãÐßÑæÉ áåÐÇ ÇáÇÓã.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   236buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:أضف Ù 
   237يتاداتا ال٠
   238ستوى فقط إذا ل٠
   239 ÙŠÙƒÙ† هناك Ù 
   240يتاداتا قس٠
   241 Ù 
   242ذكروة لهذا الاس٠
   243.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  202244 
  203245buildcol.out:إس٠
   
  239281# -- classinfo.pl -- 
  240282 
  241 # -- Missing translation: classinfo.collection 
   283classinfo.collection:إعطاء Ù 
   284ج٠
   285وعة أس٠
   286ا سوف يجعل Ù 
   287لف classinfo.pl ين؞ر في collect/collection- 
  242288 
  243289classinfo.desc:طؚاعة ال٠
   
  304350نه 
  305351downloadfrom.download_mode.Web:ؚروتوكول نقل النص الت؎عؚي 
  306 downloadfrom.download_mode.MediaWiki:ãæÞÚ MediaWiki  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   352downloadfrom.download_mode.MediaWiki:Ù 
   353وقع MediaWiki  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  307354downloadfrom.download_mode.OAI:Ù 
  308355ؚادرة الأر؎ؚف ال٠
   
  330377وذج التح٠
  331378يل 
  332 downloadinfo.collection:ÅÚØÇÁ ÇáãÌãæÚÉ ÇÓã ÓíäÔíÁ ãáÝ download.pl ÝÇäÙÑ ÃæáÇ Ýí ðcollect/collection-name/perllib/downloaders . áæ ßÇä ÇáÈÑäÇãÌ ÛíÑ ãæÌæÏ åäÇß ÓæÝ íÈÍË Ýí Ïáíá perllib/downloaders ÇáÚÇã.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   379downloadinfo.collection:إعطاء ال٠
   380ج٠
   381وعة اس٠
   382 Ø³ÙŠÙ†ØŽÙŠØ¡ Ù 
   383لف download.pl فان؞ر أولا في ًcollect/collection-name/perllib/downloaders . لو كان الؚرنا٠
   384ج غير Ù 
   385وجود هناك سوف يؚحث في دليل perllib/downloaders العا٠
   386.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  333387downloadinfo.params:[خيارات] [ن٠
  334388وذج-التنزيل] 
   
  361415وعة  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  362416 
  363 # -- Missing translation: explode.document_prefix 
   417explode.document_prefix:ؚاد؊ة ل٠
   418واقع الوثيقة ( للإستخدا٠
   419 Ù 
   420ع document_field option).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  364421 
  365422explode.document_suffix:لاحقة ل٠
   
  368425ع  document_field option).  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  369426 
  370 # -- Missing translation: explode.encoding 
   427explode.encoding:التر٠
   428يز للإستخدا٠
   429 Ø¹Ù†Ø¯ قراءة Ù 
   430لف قاعدة الؚيانات  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  371431explode.metadata_set:Ù 
  372432عيار واصفات الؚيانات (إس٠
   
  388448# -- exportcol.pl -- 
  389449 
  390 # -- Missing translation: exportcol.out 
   450exportcol.out:إس٠
   451 Ù 
   452لف أو أي Ù 
   453عالجة لطؚاعة حالة ال٠
   454خرجات .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  391455exportcol.cddir:إس٠
  392456 Ø§Ù„Ù 
   
  398462Ø© إؚدأ عند تثؚيت القرص ال٠
  399463ضغوط. 
  400 exportcol.desc:ÈÑãÌÉ PERL ÊÓÊÎÏã áÊÕÏíÑ æÇÍÏÉ Ãæ ÃßËÑ ãä ÇáãÌãæÚÇÊ Åáì ÞÑÕ ãÏãÌ Ýí ÈíÆÉ Windows.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   464exportcol.desc:ؚر٠
   465جة PERL تستخد٠
   466 Ù„تصدير واحدة أو أكثر Ù 
   467ن ال٠
   468ج٠
   469وعات إلى قرص Ù 
   470د٠
   471ج في ؚي؊ة Windows.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  401472exportcol.noinstall:إن؎اء قرص Ù 
  402473د٠
   
  419490ج٠
  420491وعة في %s. 
  421 # -- Missing translation: exportcol.coll_dirs_not_found 
   492exportcol.coll_dirs_not_found:تجاهل ال٠
   493ج٠
   494وعات غير الصالحة %s: لا يوجد واحد Ù 
   495ن ال٠
   496جلدات التالية: 
  422497exportcol.fail:exportcol.pl ف؎ل: 
  423498exportcol.no_valid_colls:ل٠
   
  433508 ÙŠØªÙ 
  434509 Ø¥Ù†ØŽØ§Ø¡ %s. 
  435 exportcol.instructions:áÅäÔÇÁ ÞÑÕ ãÏãÌ ÐÇÊí ÇáÊÔÛíá æÇáÊËÈíÊ Ýí ÈíÆÉ Windows¡ ÇäÓÎ ãÍÊæÇíÊ åÐÇ ÇáãÌáÏ Åáì ÇáÞÑÕ ÇáãÏãÌ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   510exportcol.instructions:لإن؎اء قرص Ù 
   511د٠
   512ج ذاتي الت؎غيل والتثؚيت في ؚي؊ة Windows، انسخ Ù 
   513حتوايت هذا ال٠
   514جلد إلى القرص ال٠
   515د٠
   516ج.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  436517exportcol.non_exist_files:واحد أو أكثر ٠
  437518ن ال٠
   
  445526وعات ال٠
  446527صدرة (%s) هي في %s. 
  447 exportcol.export_coll_not_installed:æÙíÝÉ ÇáÊÕÏíÑ Åáì ÞÑÕ ãÏãÌ áã Êßä ãËÈÊÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   528exportcol.export_coll_not_installed:و؞يفة التصدير إلى قرص Ù 
   529د٠
   530ج ل٠
   531 ØªÙƒÙ† Ù 
   532ثؚتة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  448533 
  449534# -- import.pl -- 
  450535 
  451 import.archivedir:ÍíË ÓÊäÊåí ÇáãæÇÏ ÇáãÍæáÉ.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   536import.archivedir:حيث ستنتهي ال٠
   537واد ال٠
   538حولة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  452539 
  453540import.manifest:Ù 
   
  483570 
  484571import.debug:طؚاعة النص ال٠
  485 Ø³ØªÙˆØ±Ø¯ إلي STDOUT. 
  486  
  487 # -- Missing translation: import.desc 
  488  
  489 # -- Missing translation: import.faillog 
  490  
  491 import.groupsize:ÚÏÏ ÇáæËÇÆÞ ÇáãÓÊæÑÏÉ áãÌãæÚÉ Ýí ãáÝ XML æÇÍÏ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   572ستورد إلي STDOUT.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   573 
   574import.desc:نص PERL الذي يستخد٠
   575 Ù„إستيراد ال٠
   576لفات في هي؊ة أر؎يف قرينستون إستعدادا لؚنا؊ها. 
   577 
   578import.faillog:Ù 
   579دونة Ù 
   580لفات الإجراءات الفا؎لة، تتض٠
   581ن هذه ال٠
   582دونة اس٠
   583اء Ù 
   584لفات الإجراءات التي ف؎لت 
   585 
   586import.groupsize:عدد الوثا؊ق ال٠
   587ستوردة ل٠
   588ج٠
   589وعة في Ù 
   590لف XML واحد  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  492591 
  493592import.gzip:استخد٠
   
  506605لفات الأر؎يف الحالية. تعين  -keepold.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  507606 
  508 # -- Missing translation: import.keepold 
   607import.keepold:لن تحط٠
   608 Ø§Ù„Ù 
   609حتويات الحالية في دليل الأر؎يف  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  509610 
  510611import.maxdocs:العدد الأقصي للوثا؊ق للإستيراد. 
   
  525626 Ø¹Ù†Ø¯ توليد Ù 
  526627حددات فريدة لآي وثيقة. 
  527 # -- Missing translation: import.OIDtype.hash 
  528  
  529 import.OIDtype.incremental:ÇÓÊÎÏã ÚÏÇÏ æËíÞÉ ÈÓíØ. åí ÃÓÑÚ ÈßËíÑ ãä "hash"¡ æáßä áÇ ÊÍÏÏ äÝÓ ÇáãÍÏÏÇÊ áäÝÓ ÚÏÇÏ ÇáæËíÞÉ¡ æßÐáß áÇ íãßä ÅÖÇÝÉ æËÇÆÞ ÌÏíÏÉ ááÃÑÔíÝÇÊ ÇáãæÌæÏÉ.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   628import.OIDtype.hash:Ù 
   629زج Ù 
   630حتويات ال٠
   631لف.سوف تؚقي Ù 
   632عرفات الوثيقة ك٠
   633ا هي في كل Ù 
   634رة يت٠
   635 ÙÙŠÙ‡Ø§ إستيراد ال٠
   636ج٠
   637وعة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   638 
   639import.OIDtype.incremental:استخد٠
   640 Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ وثيقة ؚسيط. هي أسرع ؚكثير Ù 
   641ن "hash"، ولكن لا تحدد نفس ال٠
   642حددات لنفس عداد الوثيقة، وكذلك لا ي٠
   643كن إضافة وثا؊ق جديدة للأر؎يفات ال٠
   644وجودة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  530645 
  531646import.OIDtype.assigned:استخد٠
   
  597712Ø© groupsize > 1.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  598713 
  599 import.statsfile:ÇÓã ÇáãáÝ Ãæ ÇáÊÚÇãá áØÈÇÚÉ ÅÍÕÇÁÇÊ ÇáÊÕÏíÑ áÜ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  600  
  601 import.stats_backup:ÓæÝ íØÈÚ ÇáÍÇáÇÊ áÜ STDERR ÈÏáÇð.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   714import.statsfile:اس٠
   715 Ø§Ù„Ù 
   716لف أو التعا٠
   717ل لطؚاعة إحصاءات التصدير لـ.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   718 
   719import.stats_backup:سوف يطؚع الحالات لـ STDERR ؚدلاً.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  602720 
  603721import.verbosity:ضؚط ك٠
   
  620738دونة الأخطاء %s 
  621739 
  622 export.cannot_sort:ÊÍÐíÑ: ãáÝ export.pl áÇ íãßäå ÊÑÊíÈ ÇáæËÇÆÞ ÚäÏãÇ ÊæÖÚ Ýí ãÌãæÚÇÊ> 1. ÎíÇÑ ÇáÊÑÊíÈ ÓæÝ íÊã ÊÌÇåáå.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   740export.cannot_sort:تحذير: Ù 
   741لف export.pl لا ي٠
   742كنه ترتيؚ الوثا؊ق عند٠
   743ا توضع في Ù 
   744ج٠
   745وعات> 1. خيار الترتيؚ سوف يت٠
   746 ØªØ¬Ø§Ù‡Ù„Ù‡.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  623747 
  624748export.collectdir:Ù 
   
  631755 
  632756export.debug:طؚاعة النص ال٠
  633 Ø³ØªÙˆØ±Ø¯ إلي STDOUT. 
   757ستورد إلي STDOUT.(لإستيراد GA)  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  634758 
  635759export.desc:نص PERL ال٠
   
  643767 Ø§Ù„نوافذ.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  644768 
  645 export.faillog:ÝÔá Ýí ÇÓã ãáÝ ÇáÓÌá. åÐÇ ÇáÓÌá íÓÊÞÈá ÃÓãÇÁ Ãí ãáÝÇÊ ÊÝÔá ÚãáíÉ ÊÔÛíáåÇ. (Default: collectdir/collname/etc/fail.log)  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   769export.faillog:ف؎ل في اس٠
   770 Ù 
   771لف السجل. هذا السجل يستقؚل أس٠
   772اء أي Ù 
   773لفات تف؎ل ع٠
   774لية ت؎غيلها. (Default: collectdir/collname/etc/fail.log)  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  646775 
  647776export.groupsize:العدد الأدني للوثا؊ق / صفحة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  648777 
  649 export.gzip:ÇÓÊÎÏã gzip áÖÛØ æËÇÆÞ xml (áÇ ÊäÓ Ãä ÊÖãä ZIPPlug Ýí ÞÇÆãÉ ÈÑÇãÌß ÇáãÖãäÉ ÚäÏ ÇáÈäÇÁ ãä æËÇÆÞ ãÖÛæØÉ).  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   778export.gzip:استخد٠
   779 gzip لضغط وثا؊ق xml (لا تنس أن تض٠
   780ن ZIPPlug في قا؊٠
   781Ø© ؚرا٠
   782جك ال٠
   783ض٠
   784نة عند الؚناء Ù 
   785ن وثا؊ق Ù 
   786ضغوطة).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  650787 
  651788export.importdir:حيث توجد ال٠
  652789واد الأصلية  # Updated 8-Oct-2007 by kkhalafala 
  653790 
  654 export.keepold:áä ÊÏãÑ ÇáãÍÊæì ÇáÍÇáí ÇáãæÌæÏ Ýí Ïáíá ÇáÊÕÏíÑ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   791export.keepold:لن تد٠
   792ر ال٠
   793حتوى الحالي ال٠
   794وجود في دليل التصدير.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  655795 
  656796export.maxdocs:العدد الأقصي للوثا؊ق للتصدير.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  657797 
  658 export.listall:ÇÚÑÖ ßÇÝÉ ÊÑßíÈÇÊ ÇáãÊÇÍÉ ãÚ ÇáÃãÑ save as  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   798export.listall:اعرض كافة تركيؚات ال٠
   799تاحة Ù 
   800ع الأ٠
   801ر save as  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  659802 
  660803export.saveas:نسق تصدير الوثا؊ق. 
   
  662805export.saveas.DSpace:هي؊ة أر؎يف DSpace . 
  663806 
  664 # -- Missing translation: export.saveas.METS 
   807export.saveas.METS:هي؊ة  METS التي تستخد٠
   808 Ø³Ù 
   809ات قرينستون.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  665810 
  666811export.saveas.GA:نسق أر؎يف قرينستون 
   
  668813export.saveas.MARCXML:MARC XML هي؊ة (إصدارة MARC 21)  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  669814 
  670 export.saveas_version:ÕÇÍáÉ ÍÇáíÇ ãÚ 'saveas METS' ÝÞØ¡ ÇáÎíÇÑÇÊ åí 'greenstone'¡ áÜ Greenstone METSK Ãæ 'fedora' áÜ Fedora METS.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
  671  
  672 export.out:ÇÓã ÇáãáÝ Ãæ ÇáÅÌÑÇÁ ÇáÐí ÓÊØÈÚ ÍÇáÉ ÇáãÎÑÌÇÊ Úáíå.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   815export.saveas_version:صاحلة حاليا Ù 
   816ع 'saveas METS' فقط، الخيارات هي 'greenstone'، لـ Greenstone METSK أو 'fedora' لـ Fedora METS.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   817 
   818export.out:اس٠
   819 Ø§Ù„Ù 
   820لف أو الإجراء الذي ستطؚع حالة ال٠
   821خرجات عليه.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  673822 
  674823export.params:[خيارات] إس٠
   
  689838سار التصدير... 
  690839 
  691 export.sortmeta:ÑÊÈ ÇáæËÇÆÞ åÌÇÆíÇð ÈÈíÇäÇÊ ãíÊÇÏÇÊÇ ÇáÈäÇÁ, æåÐÇ áíä íÊã áæ ßÇä groupsize > 1.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
  692  
  693 export.statsfile:ÇÓã ÇáãáÝ Ãæ ØÈÇÚÉ ÇáÅÍÕÇÁÇÊ ÇáãÕÏÑÉ Åáíå.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   840export.sortmeta:رتؚ الوثا؊ق هجا؊ياً ؚؚيانات Ù 
   841يتاداتا الؚناء, وهذا لين يت٠
   842 Ù„Ùˆ كان groupsize > 1.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   843 
   844export.statsfile:اس٠
   845 Ø§Ù„Ù 
   846لف أو طؚاعة الإحصاءات ال٠
   847صدرة إليه.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  694848 
  695849export.stats_backup:سيت٠
   
  708862وعة. 
  709863 
  710 mkcol.bad_name_cvs:ÎØÃ: áÇ íãßä Ãä ÊÓãì ÇáãÌãæÚÉ ÈÇÓã CVS áÃä åÐÇ ÞÏ íÊÏÇÎá ãÚ ÇáÃÏáÉ ÇáãäÔÃÉ ÈæÇÓØÉ äÙÇã CVS versioning .  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
  711  
  712 mkcol.bad_name_modelcol:ÎØÃ: áÇ íãßä Ãä ÊÓãì ãÌãæÚÉ ÈÇáÇÓã modelcol áÃä åÐÇ ÇáÇÓã íÎÊÕ ÈãÌãæÚÉ model .  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   864mkcol.bad_name_cvs:خطأ: لا ي٠
   865كن أن تس٠
   866ى ال٠
   867ج٠
   868وعة ؚاس٠
   869 CVS لأن هذا قد يتداخل Ù 
   870ع الأدلة ال٠
   871ن؎أة ؚواسطة ن؞ا٠
   872 CVS versioning .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   873 
   874mkcol.bad_name_modelcol:خطأ: لا ي٠
   875كن أن تس٠
   876ى Ù 
   877ج٠
   878وعة ؚالاس٠
   879 modelcol لأن هذا الاس٠
   880 ÙŠØ®ØªØµ ØšÙ 
   881ج٠
   882وعة model .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  713883 
  714884mkcol.cannot_find_modelcol:خطأ: ل٠
   
  803973وعة 
  804974 
  805 mkcol.plugin:áÇÓÊÎÏÇã Perl plugin module (ÑÈãÇ ÊÌÏ plugins ãÊÚÏÏÉ).  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   975mkcol.plugin:لاستخدا٠
   976 Perl plugin module (رؚ٠
   977ا تجد plugins Ù 
   978تعددة).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  806979 
  807980mkcol.public:لو كان لهذه ال٠
   
  8601033 perllib/plugouts . 
  8611034 
  862 # -- Missing translation: pluginfo.desc 
   1035pluginfo.desc:طؚاعة Ù 
   1036علو٠
   1037ات حول Ù 
   1038قاؚس  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  8631039 
  8641040pluginfo.general_options:الخيارات العا٠
   
  8931069لف الإعداد collect.cfg . 
  8941070 
  895 # -- Missing translation: pluginfo.specific_options 
   1071pluginfo.specific_options:الخيارات ال٠
   1072خصصة Ù 
   1073عرفة ض٠
   1074ن plugout و هي Ù 
   1075تاحة فقط لـ plugout.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  8961076 
  8971077 
   
  9061086.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  9071087 
  908 plugoutinfo.desc:ØÈÇÚÉ ãÚáæãÇÊ Úä ÅäåÇÁ ÇáÈÑäÇãÌ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
   1088plugoutinfo.desc:طؚاعة Ù 
   1089علو٠
   1090ات عن إنهاء الؚرنا٠
   1091ج.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  9091092 
  9101093plugoutinfo.general_options:الخيارات العا٠
   
  9201103ات 
  9211104 
  922 # -- Missing translation: plugoutinfo.no_plugout_name 
  923  
  924 # -- Missing translation: plugoutinfo.option_types 
   1105plugoutinfo.no_plugout_name:خطأ: يجؚ إعطاء إس٠
   1106  plugout .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   1107 
   1108plugoutinfo.option_types:Plugouts رؚ٠
   1109ا تأخذ نوعين Ù 
   1110ن الخيارات.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  9251111 
  9261112plugoutinfo.params:[خيارات] plugout-name 
  9271113 
  928 plugoutinfo.passing_options:ÇáÎíÇÑÇÊ íãßä ÊÎØíåÇ Úä ØÑíÞ ãáÝ ÇáÎÕÇÆÕ collect.cfg.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   1114plugoutinfo.passing_options:الخيارات ي٠
   1115كن تخطيها عن طريق Ù 
   1116لف الخصا؊ص collect.cfg.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  9291117 
  9301118plugoutinfo.specific_options:الخيارات ال٠
   
  9411129MARCXMLPlugout.desc:MARC xml هي؊ة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  9421130 
  943 METSPlugout.desc:METS ÈÇÓÊÎÏÇã ÎÕÇÆÕ Greenstone  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   1131METSPlugout.desc:METS ؚاستخدا٠
   1132 Ø®ØµØ§ØŠØµ Greenstone  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  9441133 
  9451134BasPlugout.desc:Base class for all the export plugouts. 
   
  9541143ج Greenstone : METS، أو fedora لـ Fedora METS.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  9551144 
  956 BasPlugout.group_size:ÚÏÏ ÇáæËÇÆÞ áãÌãæÚÉ ÏÇÎá ãáÝ XML æÇÍÏ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   1145BasPlugout.group_size:عدد الوثا؊ق ل٠
   1146ج٠
   1147وعة داخل Ù 
   1148لف XML واحد.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  9571149 
  9581150BasPlugout.output_info:الإ؎ارة لكيان ال٠
   
  9741166خرجt. 0=لا؎يء, 3=كثير. 
  9751167 
  976 # -- Missing translation: BasPlugout.gzip_output 
   1168BasPlugout.gzip_output:أستخد٠
   1169 gzip لضغط وثا؊ق xml الناتجة ( لا تنسي ان تض٠
   1170ن ال٠
   1171قاؚس ZIPPlug في قا؊٠
   1172Ø© ال٠
   1173قاؚس  عند ؚناء الوثا؊ق 
  9771174 
  9781175BasPlugout.xslt_file:تحويل وثيقة عن طريق XSLT في ال٠
   
  9941191لف PDF .  # Updated 8-Oct-2007 by kkhalafala 
  9951192 
  996 METSPlugout.xslt_txt:Íæá ãáÝ METS doctxt.xml Ðæ XSLT Ýí ÍÞá ÇáÇÓã.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
  997  
  998 METSPlugout.xslt_mets:ÊÍæíá ãáÝÇÊ docmets.xml ÇáÎÇÕÉ ÈÜ METS ãÚ ÇáÜ XSLT Ýí ÇáãáÝ ÇáãÓãì.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   1193METSPlugout.xslt_txt:حول Ù 
   1194لف METS doctxt.xml ذو XSLT في حقل الاس٠
   1195.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   1196 
   1197METSPlugout.xslt_mets:تحويل Ù 
   1198لفات docmets.xml الخاصة ØšÙ€ METS Ù 
   1199ع الـ XSLT في ال٠
   1200لف ال٠
   1201س٠
   1202ى.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  9991203 
  10001204# 
   
  10021206# 
  10031207 
  1004 # -- Missing translation: AllList.desc 
   1208AllList.desc:إن؎اء قا؊٠
   1209Ø© واحدة ؚكل الوثا؊ق . تستخد٠
   1210 ØšÙ 
   1211زود oai.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  10051212 
  10061213AZCompactList.allvalues:استخد٠
   
  10271234AZCompactList.freqsort:أفرز ؚالعقد دون الفرز الألفؚا؊ي.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  10281235 
  1029 # -- Missing translation: AZCompactList.maxcompact 
   1236AZCompactList.maxcompact:الحد الاقصى لعدد الصور ت؞هر في الفن التصويري في اي وقت Ù 
   1237ن الاوقات  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  10301238 
  10311239AZCompactList.metadata:حقل واصفات ؚيانات وحيد أو قا؊٠
   
  10371245 Ø£ÙˆÙ„ نوع 
  10381246 
  1039 # -- Missing translation: AZCompactList.mincompact 
   1247AZCompactList.mincompact:العدد الأدني للوثا؊ق / صفحة.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  10401248 
  10411249AZCompactList.mingroup:القي٠
   
  10451253ي  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  10461254 
  1047 # -- Missing translation: AZCompactList.minnesting 
   1255AZCompactList.minnesting:القي٠
   1256Ø© الصغري التي تسؚؚ ؚتحويل قا؊٠
   1257Ø© إلي قا؊٠
   1258Ø© Ù 
   1259تداخلة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  10481260 
  10491261AZCompactList.recopt:Ù 
   
  10541266ن؞٠
  10551267Ø©.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  1056 # -- Missing translation: AZCompactList.sort 
  1057  
  1058 # -- Missing translation: AZCompactSectionList.desc 
  1059  
  1060 AZList.desc:ÈÑäÇãÌ ááÊÕäíÝ íÑÊÈ åÌÇÆíÇ (Ã-í æ a-z æ A-Z æ 0-9). æíäÊÌ åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÞÇÆãÉ åÌÇÆíÉ ÈÇáæËÇÆÞ ÇáãÑÊÈÉ ÊÍÊ ßá ÍÑÝ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   1268AZCompactList.sort:حقل واصفات الؚيانات لفرز ورقة العقد ؚها.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   1269 
   1270AZCompactSectionList.desc:AZCompactList يصنف الأقسا٠
   1271 Ø¯ÙˆÙ† الوثا؊ق. يت٠
   1272 ÙØ±Ø² وفقا ل٠
   1273ستوي واصفة ؚيانات القس٠
   1274.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   1275 
   1276AZList.desc:ؚرنا٠
   1277ج للتصنيف يرتؚ هجا؊يا (Ø£-ي و a-z و A-Z و 0-9). وينتج هذا الؚرنا٠
   1278ج قا؊٠
   1279Ø© هجا؊ية ؚالوثا؊ق ال٠
   1280رتؚة تحت كل حرف.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  10611281 
  10621282AZList.metadata:حقل واصفات ؚيانات واحد أو قا؊٠
   
  10791299Ø© واصفات الؚيانات ستدرج.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  10801300 
  1081 AZSectionList.desc:ÇáÊäæÚ Ýí ÇáÞÇÆãÉ ÇáåÌÇÆíÉ ÈÊÕäíÝ ÇáÃÞÓÇã ÝÖáÇ Úä ÇáæËÇÆÞ. ÊÑÊÈ ÇáãÏÇÎá ÈãíÊÇÏÇÊÇ ãÓÊæì ÇáÞÓã  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   1301AZSectionList.desc:التنوع في القا؊٠
   1302Ø© الهجا؊ية ؚتصنيف الأقسا٠
   1303 ÙØ¶Ù„ا عن الوثا؊ق. ترتؚ ال٠
   1304داخل ØšÙ 
   1305يتاداتا Ù 
   1306ستوى القس٠
   1307  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  10821308 
  10831309BasClas.bad_general_option:ال٠
   
  11231349ن السنة فقط. 
  11241350 
  1125 DateList.desc:ÈÑäÇãÌ ÇáãÕäÝ ááÊÑÊíÈ ÈÇáÊÇÑíÎ. íÞæã ÊáÞÇÆíÇð ÈÇáÊÑÊíÈ ÈÍÞá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáÎÇÕ ÈÇáÊÇÑíÎ. ÊÕÇÛ ÇáÊæÇÑíÎ Ýí ÕæÑÉ yyyymmdd Ãæ yyyy-mm-dd.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   1351DateList.desc:ؚرنا٠
   1352ج ال٠
   1353صنف للترتيؚ ؚالتاريخ. يقو٠
   1354 ØªÙ„قا؊ياً ؚالترتيؚ ؚحقل ال٠
   1355يتاداتا الخاص ؚالتاريخ. تصاغ التواريخ في صورة yyyymmdd أو yyyy-mm-dd.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  11261356 
  11271357DateList.metadata:واصفات الؚيانات التي تتض٠
   
  11561386Ø© الوثيقة. 
  11571387 
  1158 # -- Missing translation: DateList.sort 
   1388DateList.sort:حقل واصفات ؚيانات إضافي يستخد٠
   1389 Ù„لفرز في حالة ت؎اؚه وثيقتين في نفس التاريخ. 
  11591390 
  11601391GenericList.always_bookshelf_last_level:أن؎؊ رف كتاؚ حتي إذا كان هناك عنصر واحد في  في كل Ù 
   
  11721403ع؞٠
  11731404 Ù‚درات azcompactlist ، ولكن ؚافضل يونيكود ، واصفات ؚيانات وقدرات الفرز.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  1174 # -- Missing translation: GenericList.metadata 
  1175 # -- Missing translation: GenericList.partition_name_length 
  1176 GenericList.partition_size_within_level:ÚÏÏ ÇáãæÇÏ Ýí ßá ÞÓã (íãßä ÇáÍÕæá ÚáíåÇ ÝÞØ ÚäÏãÇ partition_type_within_level ãÖÈæØ Úáì 'constant_size').  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   1405GenericList.metadata:حقول واصفات الؚيانات تستخد٠
   1406 Ù„لتصنيف. استخد٠
   1407 "/" لفصل ال٠
   1408ستويات الهر٠
   1409ية و ";" لفصل حقول واصفات الؚينات في كل Ù 
   1410ستوي  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   1411GenericList.partition_name_length:طول اس٠
   1412 Ø§Ù„قطاع ; إفتراضيا Ù 
   1413تغير الطول Ù 
   1414ن 1 الي 3 Ù 
   1415حارف و يتوقف هذا علي Ù 
   1416دي الحوجة الي ت٠
   1417يز ؚداية القطاع Ù 
   1418ن نهايته. يستخد٠
   1419 Ù‡Ø°Ø§ الخيار فقط عند تعين partition_type_within_level الي 'constant_size'. 
   1420GenericList.partition_size_within_level:عدد ال٠
   1421واد في كل قس٠
   1422 (ي٠
   1423كن الحصول عليها فقط عند٠
   1424ا partition_type_within_level Ù 
   1425ضؚوط على 'constant_size').  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  11771426GenericList.partition_type_within_level:تحديد التقسي٠
  11781427 Ø§Ù„قطاعي : ا٠
  11791428ا 'per_letter', 
  1180 GenericList.sort_leaf_nodes_using:ÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÓÊÎÏãÉ áÊÑÊíÈ ÇáÃæÑÇÞ. ÇÓÊÎÏã '|' ßí ÊÝÕá Èíä ãÌãæÚÇÊ ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ßí íßæä ÇáÊÑÊíÈ ãÖÈæØ. æ ';' ááÝÕá ÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ Ýí ÍÞá ãÌãæÚÉ Úáì ÍÏÉ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
   1429GenericList.sort_leaf_nodes_using:حقول ال٠
   1430يتاداتا ال٠
   1431ستخد٠
   1432Ø© لترتيؚ الأوراق. استخد٠
   1433 '|' كي تفصل ؚين Ù 
   1434ج٠
   1435وعات ال٠
   1436يتاداتا كي يكون الترتيؚ Ù 
   1437ضؚوط. و ';' للفصل حقول ال٠
   1438يتاداتا في حقل Ù 
   1439ج٠
   1440وعة على حدة. 
   1441  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  11811442GenericList.use_hlist_for:حقول ال٠
  11821443يتاداتا تستخد٠
   
  11981459يلي  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  11991460 
  1200 # -- Missing translation: Hierarchy.desc 
   1461Hierarchy.desc:Ù 
   1462صنف ال٠
   1463قاؚس لتوليد التصنيف الهر٠
   1464ي. هذا ي٠
   1465كن ان يستند علي واصفات ؚيانات Ù 
   1466هيكلة ، او ي٠
   1467كن استخدا٠
   1468 Ù‡ÙŠÙƒÙ„ Ù 
   1469لف تك٠
   1470يلي (hfile - استخدا٠
   1471 Ø§Ù„خيار).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  12011472 
  12021473Hierarchy.documents_last:عرض عقد الوثيقة ؚعد عقد ال٠
  12031474صنف  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  12041475 
  1205 # -- Missing translation: Hierarchy.hfile 
  1206  
  1207 # -- Missing translation: Hierarchy.hlist_at_top 
   1476Hierarchy.hfile:استخدا٠
   1477 Ù 
   1478لف هيكل التصنيف ال٠
   1479حدد.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   1480 
   1481Hierarchy.hlist_at_top:عرض ال٠
   1482ستوي الأول للتصنيف أفقيا. 
  12081483 
  12091484Hierarchy.reverse_sort:فرز العقد في ترتيؚ عكسي (يستخد٠
   
  12111486ع -sort).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  12121487 
  1213 Hierarchy.separator:ÊÚÈíÑ ãÚÊÇÏ íÓÊÎÏã ááÝÇÕá¡ ÅÐÇ ßäÊ ÊÓÊÎÏã ãíÊÇÏÇÊÇ ãåíßáÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
  1214  
  1215 # -- Missing translation: Hierarchy.sort 
  1216  
  1217 # -- Missing translation: Hierarchy.suppressfirstlevel 
   1488Hierarchy.separator:تعؚير Ù 
   1489عتاد يستخد٠
   1490 Ù„لفاصل، إذا كنت تستخد٠
   1491 Ù 
   1492يتاداتا Ù 
   1493هيكلة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   1494 
   1495Hierarchy.sort:حقل واصفات الؚيانات ال٠
   1496ستخد٠
   1497 Ù„فرز العقد.لن تفرز الأوراق إذا ل٠
   1498 ÙŠØªÙ 
   1499 ØªØ¹ÙŠÙ†Ù‡Ø§. 
   1500 
   1501Hierarchy.suppressfirstlevel:تجاهل الجزء الأول Ù 
   1502ن قي٠
   1503Ø© واصفات الؚيانات. و هذا Ù 
   1504فيد لواصفات الؚيانات التي يكون العنصر الأول فيها Ù 
   1505؎ترك. Ù 
   1506ثل Ù 
   1507ثل إستيراد دليل في gsdlsourcefilename.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  12181508 
  12191509Hierarchy.suppresslastlevel:تجاهل الجزء الأخير ٠
   
  12261516لف.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  12271517 
  1228 HTML.desc:íäÔíÁ ÊÕäíÝ ÝÇÑÛ æåæ ÚÈÇÑÉ Úä ÑÇÈØÉ áÕÝÍÉ ÅäÊÑäÊ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
   1518HTML.desc:ين؎يء تصنيف فارغ وهو عؚارة عن راؚطة لصفحة إنترنت.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  12291519 
  12301520HTML.url:رؚط عنوان صفحة ال٠
  12311521وارد لصفحة الوؚ إلي. 
  12321522 
  1233 # -- Missing translation: List.desc 
   1523List.desc:Ù 
   1524قاؚس Ù 
   1525صنف قا؊٠
   1526Ø© ؚسيطة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  12341527 
  12351528List.metadata:حقل واصفات ؚيانات وحيد أو قا؊٠
   
  12501543Ø©.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  12511544 
  1252 List.sort:ÍÞá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ááÊÑÊíÈ. ÇÓÊÎÏã '-sort nosort' áæ ßäÊ áÇ ÊÑíÏ ÊÑÊíÈ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   1545List.sort:حقل ال٠
   1546يتاداتا للترتيؚ. استخد٠
   1547 '-sort nosort' لو كنت لا تريد ترتيؚ.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  12531548 
  12541549Phind.desc:Ù 
   
  12621557ي. 
  12631558 
  1264 # -- Missing translation: Phind.min_occurs 
   1559Phind.min_occurs:الحد الادنى لعدد ال٠
   1560رات التي يجؚ ان ت؞هر العؚارة في النص ال٠
   1561راد ادراجها في الج٠
   1562له الهر٠
   1563يه.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  12651564 
  12661565Phind.savephrases:ذا ت٠
   
  12981597لة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  12991598 
  1300 # -- Missing translation: Phind.thesaurus 
   1599Phind.thesaurus:إس٠
   1600 Ø§Ù„Ù 
   1601كنز ال٠
   1602ستخد٠
   1603 ÙÙŠ نسق Phind في دليل ال٠
   1604ج٠
   1605وعة etc .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  13011606 
  13021607Phind.title:يستخد٠
   
  13131618عدلة حديثا.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  13141619 
  1315 # -- Missing translation: RecentDocumentsList.include_docs_added_since 
  1316  
  1317 # -- Missing translation: RecentDocumentsList.include_most_recently_added 
  1318  
  1319 # -- Missing translation: RecentDocumentsList.sort 
   1620RecentDocumentsList.include_docs_added_since:يتض٠
   1621ن فقط الوثا؊ق ال٠
   1622عدلة أو ال٠
   1623ضافة ؚعد التاريخ ال٠
   1624حدد  (في هي؊ة  yyyymmdd أو yyyy-mm-dd ). 
   1625 
   1626RecentDocumentsList.include_most_recently_added:يتض٠
   1627ن فقط الوثا؊ق ال٠
   1628عدلة أو ال٠
   1629ضافة ؚعد التاريخ ال٠
   1630حدد  (في هي؊ة  yyyymmdd أو yyyy-mm-dd ).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   1631 
   1632RecentDocumentsList.sort:قا؊٠
   1633Ø© واصفات الؚيانات للفرز .إذا ل٠
   1634 ØªØ­Ø¯Ø¯ ، سوف يت٠
   1635 Ø§Ù„فرز ؚاريخ الإضافة / التعدي  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  13201636 
  13211637SectionList.desc:نفس قا؊٠
   
  13671683ز (%%) .  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  13681684 
  1369 Collage.bgcolor:áæä ÇáÎáÝíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈãÌãæÚÉ ÇááæÍÇÊ¡ ÇÎÊÑ ÑÞã íÚÈÑ Úä Çááæä (Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá #008000 ÓæÝ ÊÚØí äÊíÌÉ Çááæä ÇáÃÎÖÑ).  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  1370  
  1371 # -- Missing translation: Collage.buttonname 
   1685Collage.bgcolor:لون الخلفية الخاصة ØšÙ 
   1686ج٠
   1687وعة اللوحات، اختر رق٠
   1688 ÙŠØ¹ØšØ± عن اللون (على سؚيل ال٠
   1689ثال #008000 سوف تعطي نتيجة اللون الأخضر).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   1690 
   1691Collage.buttonname:إس٠
   1692 Ø§Ù„Ù 
   1693صنف في ال؎ا؎ة و في ع٠
   1694ود التجوال. القي٠
   1695Ø© الإفتراضية هي عنصر واصفات الؚيانات ال٠
   1696خصصة Ù 
   1697ع الإس٠
   1698  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  13721699 
  13731700Collage.refreshDelay:الترتيؚ، ؚالجزء Ù 
   
  13981725تصفح  ويتصرف على هذا الاساس.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  13991726 
  1400 Collage.imageMustNotHave:ãÓÊÎÏã áÅÎÝÇÁ ÇáÕæÑ ÇáÊí áÇ íÌÈ Ãä ÊÙåÑ Ýí ÇáãÌãæÚÉ¡ ãËá ÕæÑ ÇáÃÒÑÇÑ ÇáÊí Êßæä ÔÑíØ ÇáÊÕÝÍ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
  1401  
  1402 # -- Missing translation: Collage.caption 
   1727Collage.imageMustNotHave:Ù 
   1728ستخد٠
   1729 Ù„إخفاء الصور التي لا يجؚ أن ت؞هر في ال٠
   1730ج٠
   1731وعة، Ù 
   1732ثل صور الأزرار التي تكون ؎ريط التصفح.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   1733 
   1734Collage.caption:لقطات إختياريه  تعرض أسفل   Ø§Ù„فن التصويري  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  14031735 
  14041736 
   
  14451777تدادات التالية: .gif, .jpg, .jpeg, .png or .css . 
  14461778 
  1447 # -- Missing translation: BasPlug.associate_ext 
   1779BasPlug.associate_ext:تتسؚؚ في ان يت٠
   1780 ØªØ¬Ù‡ÙŠØ² ال٠
   1781لفات التي لها  نفس اس٠
   1782 Ø§Ù„وثيقة ؚواسطة ال٠
   1783قاؚس و ان يت٠
   1784 Ø¥Ù„حاق اس٠
   1785 Ø£Ù 
   1786تداد ال٠
   1787لف Ù 
   1788ن قا؊٠
   1789Ø© Ù 
   1790فصولة ؚفاصلة وفقا لل٠
   1791ض٠
   1792ون ال٠
   1793ستخد٠
   1794 Ù 
   1795ع الوثيقة التي يجري تجهيزها ؚدلا Ù 
   1796ن ان تعالج ؚوصفها قا؊٠
   1797Ø© Ù 
   1798نفصلة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  14481799 
  14491800BasPlug.could_not_extract_encoding:تحذير: لا ي٠
   
  15061857ختصرات.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  15071858 
  1508 BasPlug.done_acronym_markup:ÊäÝíÐ ãÎÊÕÇÑÊ áÛÉ ÇáÊÑãíÒ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   1859BasPlug.done_acronym_markup:تنفيذ Ù 
   1860ختصارت لغة التر٠
   1861يز  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  15091862 
  15101863BasPlug.done_email_extract:ت٠
   
  15191872ن نص 
  15201873 
  1521 BasPlug.extract_acronyms:ÇÓÊÎáÕ ÇáãÎÊÕÑÇÊ ãä ÇáäÕ æÇÌÚáåÇ ãíÊÇÏÇÊÇ  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   1874BasPlug.extract_acronyms:استخلص ال٠
   1875ختصرات Ù 
   1876ن النص واجعلها Ù 
   1877يتاداتا  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  15221878 
  15231879BasPlug.extract_email:إستخلاص عناوين الؚريد الإلكتروني كواصفات ؚيانات. 
   
  15431899BasPlug.extracting:إستخلاص 
  15441900 
  1545 BasPlug.extracting_acronyms:ÇÓÊÎáÇÕ ÇáãÎÊÕÑÇÊ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   1901BasPlug.extracting_acronyms:استخلاص ال٠
   1902ختصرات  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  15461903 
  15471904BasPlug.extract_keyphrases:إستخلاص الج٠
   
  16642021  '(?i).html?\$' يضاهي  كل الوثا؊ق التي تنتهي Øš .htm أو .html (حالة-غير حساسة). 
  16652022 
  1666 # -- Missing translation: BasPlug.read_denied 
   2023BasPlug.read_denied:غير Ù 
   2024س٠
   2025وح  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  16672026 
  16682027BasPlug.separate_cjk:أح؎ر ٠
   
  17032062تعددة كلها تقرأ.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  17042063 
  1705 # -- Missing translation: BookPlug.desc 
  1706  
  1707 # -- Missing translation: ConvertToPlug.apply_fribidi 
   2064BookPlug.desc:يخلق وثيقة Ù 
   2065تعددة ال٠
   2066ستويات  Ù 
   2067ن وثيقة تتض٠
   2068ن <<toc>> Ù 
   2069ستوى ال٠
   2070Ù 
   2071يزات. واصفات الؚيانات  لكل قس٠
   2072 Ù 
   2073أخوذ Ù 
   2074ن أي Ù 
   2075Ù 
   2076يزات اخرى على نفس الخط ، ك٠
   2077ا . <<TOC>>. Ù 
   2078ثال <<عنوان>>xxxx<</عنوان>> تعين واصفة ؚيانات العنوان. كل ØŽØŠ آخر ؚين Ù 
   2079Ù 
   2080يزات قا؊٠
   2081Ø© ال٠
   2082حتويات يعا٠
   2083ل كنص ؚسيط ؚلغة تا؎ير النص الفا؊ق ( Ù 
   2084ثال، لن تت٠
   2085 Ù 
   2086عالجة رواؚط html او أي ØŽØŠ Ù 
   2087ن Ù 
   2088ادة Ù 
   2089قاؚس HTMLPlug ). Ù 
   2090ا عدا ال٠
   2091لفات التي لها الإ٠
   2092تداد .hb ؚصورة إفتراضية (ي٠
   2093كن تغير هذا ؚاضافة Ù 
   2094لف يح٠
   2095ل نفس الإس٠
   2096 ÙÙŠ خيار  -process_exp ولكن ال٠
   2097لفات التي لها الإ٠
   2098تداد  .jpg تعتؚر صورة غلاف (Ù 
   2099لفات jpg يت٠
   2100 ØºÙ„قها ؚواسطة هذا ال٠
   2101قاؚس). BookPlug هو تؚسيط (و إ٠
   2102تداد) ل٠
   2103قاؚس HBPlug ال٠
   2104ستخد٠
   2105 ÙÙŠ Ù 
   2106ج٠
   2107وعات ال٠
   2108كتؚة الإنسانية.يعتؚر BookPlug هو الأسرع لانه يتوقع ان تكون ال٠
   2109لفات ال٠
   2110دخلة أن؞ف (Ù 
   2111دخلات Ù 
   2112ج٠
   2113وعات  HDL تتض٠
   2114ن الكثير Ù 
   2115ن Ù 
   2116Ù 
   2117يزات html حول <<TOC>> , تستخد٠
   2118 Ù 
   2119Ù 
   2120يزات <<I>> لت٠
   2121يز الصور و ؚؚساطة تأخد كل النص ؚين Ù 
   2122Ù 
   2123يزات <<TOC>> و ؚداية النص كواصفة ؚيانات العنوان). إذا كنت تقو٠
   2124 ØšØªØ£ØŽÙŠØ± وثا؊ق لتعرض ؚنفس اسلوؚ Ù 
   2125ج٠
   2126وعات HDL استخد٠
   2127 Ù‡Ø°Ø§ ال٠
   2128قاؚس ؚدلا Ù 
   2129ن HBPlug. 
   2130 
   2131ConvertToPlug.apply_fribidi:ت؎غيل "fribidi" ؚرنا٠
   2132ج خوارز٠
   2133ية اليونيكود ثنا؊ي الإتجاه علي Ù 
   2134لف Ù 
   2135حول (نص Ù 
   2136ن الي٠
   2137ين الي اليسار).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  17082138ConvertToPlug.convert_to:Plugin converts to TEXT or HTML or various types of Image (e.g. JPEG, GIF, PNG). 
  17092139ConvertToPlug.convert_to.auto:تلقا؊يا ق٠
   
  17272157قاؚس ك٠
  17282158ا wordplug ، pptplug ، psplug ، rtfplug 
  1729 ConvertToPlug.keep_original_filename:ÇÍÊÝÙ ÈÇÓã ÇáãáÝ ÇáÃÕáí ááãáÝÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ¡ æßÐáß ááãÍæáÉ Åáì .doc æ.pdf æåßÐÇ.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   2159ConvertToPlug.keep_original_filename:احتف؞ ؚاس٠
   2160 Ø§Ù„Ù 
   2161لف الأصلي لل٠
   2162لفات ال٠
   2163تعلقة، وكذلك لل٠
   2164حولة إلى .doc و.pdf وهكذا.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  17302165ConvertToPlug.use_strings:áæ ãÌãæÚÉ¡ ÓæÝ íÊã ÇÓÊÑÌÇÚ ÇÓØÑ æÙíÝíÉ áÇÓÊÎáÇÕ ÇáäÕ áæ ÝÔáÊ ÚãáíÉ ÇáÊÍæíá.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  17312166 
   
  17662201ع هذا الخيار، فان الن؞ا٠
  17672202 
  1768 DSpacePlug.first_inorder_mime:íÓÊÎÏã åÐÇ áÊÍÏíÏ ãÔÛá ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÃæáí áæËíÞÉ ãÌãæÚÉ DSpace. ãÚ åÐÇ ÇáÎíÇÑ¡ ÓæÝ íÊÚÇãá ÇáäÙÇã ÃäæÇÚ æËÇÆÞ MIME ÈÇáÊÑÊíÈ ááÈÍË Úä ÇáãÔÛá ÇáÃæáí ÇáãÊÇÍ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   2203DSpacePlug.first_inorder_mime:يستخد٠
   2204 Ù‡Ø°Ø§ لتحديد Ù 
   2205؎غل الؚيانات الأولي لوثيقة Ù 
   2206ج٠
   2207وعة DSpace. Ù 
   2208ع هذا الخيار، سوف يتعا٠
   2209ل الن؞ا٠
   2210 Ø£Ù†ÙˆØ§Ø¹ وثا؊ق MIME ؚالترتيؚ للؚحث عن ال٠
   2211؎غل الأولي ال٠
   2212تاح.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  17692213DSpacePlug.only_first_doc:يستخد٠
  17702214 Ù‡Ø°Ø§ لتعريف الرافد الاؚتدا؊ي لؚيانات Ù 
   
  18032247ايكروسوفت اكسل (95 و 97 إصدارات).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  18042248 
  1805 # -- Missing translation: FOXPlug.desc 
  1806  
  1807 # -- Missing translation: GAPlug.desc 
  1808  
  1809 GISBasPlug.extract_placenames:ÇÓÊÎáÇÕ ÇáÃãÇßä ãä ÇáäÕ æÇáãÌãæÚÉ ßãíÊÇÏÇÊÇ. ÊÊØáÈ ÇãÊÏÇÏ GIS áÈÑäÇãÌ Greenstone.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   2249FOXPlug.desc:Ù 
   2250قاؚس ل٠
   2251عالجة Ù 
   2252لف Foxbase dbt . يوفر هذا ال٠
   2253قاؚس الو؞يفة الأساسية لقراءة  dbt و Ù 
   2254لفات dbf و Ù 
   2255عالجة كل تسجيلة. هذا ال٠
   2256قاؚس 
   2257 
   2258GAPlug.desc:يعالج وثا؊ق قرينستون في هي؊ة xml .عل٠
   2259ا ؚان هذا ال٠
   2260قاؚس ليس له فحص صيغة  (رغ٠
   2261 Ø§Ù† وحدات ال٠
   2262عرؚ اللغوي لـ XML::تختؚر الجيدة التركيؚ). Ù 
   2263ن 
   2264 
   2265GISBasPlug.extract_placenames:استخلاص الأ٠
   2266اكن Ù 
   2267ن النص وال٠
   2268ج٠
   2269وعة ك٠
   2270يتاداتا. تتطلؚ ا٠
   2271تداد GIS لؚرنا٠
   2272ج Greenstone.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  18102273 
  18112274GISBasPlug.gazetteer:Gazetteer يستخلص أس٠
   
  18142277تداد GIS في قرينستون.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  18152278 
  1816 GISBasPlug.place_list:ÚäÏ ÇÓÊÎáÇÕ ÇáÃãÇßä¡ Öãä ÞÇÆãÉ ÇáÃãÇßä Ýí ÈÏÇíÉ ÇáæËíÞÉ. æåÐÇ íÍÊÇÌ Åáì ÇãÊÏÇÏ GIS áÈÑäÇãÌ Greenstone.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
  1817  
  1818 # -- Missing translation: GMLPlug.desc 
  1819  
  1820 HBPlug.desc:ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÐí íÞæã ÈÇáÚãá Úáì ãÌáÏ ßÊÈ ÈÕíÛÉ HTML. æåÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ íÓÊÎÏã ãä ÞÈá ãÌãæÚÇÊ ãßÊÈÉ ÇáÅäÓÇäíÇÊ Humanity Library æáÇ íÊÚÇã ãÚ ÇáÑãæÒ ÇáãÏÎáÉ æáÇ ASCII. åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ íÚãí ÃÓÑÚ¡ æáßä äæÏ åäÇ ÊÔÌíÚ ÇáäÇÓ áßí ÊäÔíÁ ãÌãæÚÇÊåã ÈÇÓÊÎÏÇã HBSPlug ÈÏáÇ ãä ;-)\n\nUse HBSPlug ÅÐÇ ÇäÔÃÊ ãÌãæÚÉ ÌÏíÏÉ æ ÃÚÏÏÊ ãáÝÇÊ ãËá ãÌãæÚÇÊ ãßÊÈÉ ÇáÅäÓÇäíÇÊ. HBSPlug íÞÈá ßá ÑãæÒ ÇáÅÏÎÇá æáßä íÊØáÈ Ãä Êßæä ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑãÒÉ ÎÇáíÉ ãä ÇáÃÎØÇÁ ãËá Ýí ãÌãæÚÇÊ ãßÊÈÉ ÇáÅäÓÇäíÇÊ  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   2279GISBasPlug.place_list:عند استخلاص الأ٠
   2280اكن، ض٠
   2281ن قا؊٠
   2282Ø© الأ٠
   2283اكن في ؚداية الوثيقة. وهذا يحتاج إلى ا٠
   2284تداد GIS لؚرنا٠
   2285ج Greenstone.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   2286 
   2287GMLPlug.desc:ال٠
   2288قاؚس الذي يعالج االوثا؊ق في هي؊ة GML . Ù 
   2289ن ال٠
   2290فترض ان تكون كل Ù 
   2291Ù 
   2292يزات gml في حالة حروف صغيرة. 
   2293 
   2294HBPlug.desc:الؚرنا٠
   2295ج الذي يقو٠
   2296 ØšØ§Ù„ع٠
   2297ل على Ù 
   2298جلد كتؚ ؚصيغة HTML. وهذا الؚرنا٠
   2299ج يستخد٠
   2300 Ù 
   2301ن Ù‚ØšÙ„ Ù 
   2302ج٠
   2303وعات Ù 
   2304كتؚة الإنسانيات Humanity Library ولا يتعا٠
   2305 Ù 
   2306ع الر٠
   2307وز ال٠
   2308دخلة ولا ASCII. هذا الؚرنا٠
   2309ج يع٠
   2310ي أسرع، ولكن نود هنا ت؎جيع الناس لكي تن؎يء Ù 
   2311ج٠
   2312وعاته٠
   2313 ØšØ§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù 
   2314 HBSPlug ؚدلا Ù 
   2315ن ;-)\n\nUse HBSPlug إذا ان؎أت Ù 
   2316ج٠
   2317وعة جديدة و أعددت Ù 
   2318لفات Ù 
   2319ثل Ù 
   2320ج٠
   2321وعات Ù 
   2322كتؚة الإنسانيات. HBSPlug يقؚل كل ر٠
   2323وز الإدخال ولكن يتطلؚ أن تكون ال٠
   2324لفات ال٠
   2325ر٠
   2326زة خالية Ù 
   2327ن الأخطاء Ù 
   2328ثل في Ù 
   2329ج٠
   2330وعات Ù 
   2331كتؚة الإنسانيات  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  18212332 
  18222333HTMLPlug.assoc_files:التعؚيرات ال٠
   
  18302341لفات النصوص الت؎عؚية 
  18312342 
  1832 HTMLPlug.description_tags:ÊÞÓíã ÇáæËíÞÉ Åáì ÃÞÓÇã ÝÑÚíÉ ÚäÏ ãßÇä ÚáÇãÉ <Section>. ÈíäãÇ ÅÐÇ áä íßæä åäÇß Ãí ÊÃËíÑ áæ ßÊÈ '-keep_head' .  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   2343HTMLPlug.description_tags:تقسي٠
   2344 Ø§Ù„وثيقة إلى أقسا٠
   2345 ÙØ±Ø¹ÙŠØ© عند Ù 
   2346كان علا٠
   2347Ø© <Section>. ؚين٠
   2348ا إذا لن يكون هناك أي تأثير لو كتؚ '-keep_head' .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  18332349 
  18342350HTMLPlug.extract_style:إستخلاص ٠
   
  18592375لفات النصوص الت؎عؚية. 
  18602376 
  1861 # -- Missing translation: HTMLPlug.metadata_fields 
   2377HTMLPlug.metadata_fields:قا؊٠
   2378Ø© حقول واصفات ؚيانات Ù 
   2379فصولة ؚفاصلة ل٠
   2380حاولة إستخلاص. تس٠
   2381Ø­ لل٠
   2382ستخد٠
   2383ين ؚتعريف قا؊٠
   2384Ø© Ù 
   2385فصولة ؚفاصلة لحقول واصفات 
  18622386 
  18632387HTMLPlug.no_metadata:لا تحاول إستخلاص آي واصفات ؚيانات Ù 
   
  18752399كسوره).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  18762400 
  1877 # -- Missing translation: HTMLPlug.rename_assoc_files 
  1878  
  1879 # -- Missing translation: HTMLPlug.sectionalise_using_h_tags 
   2401HTMLPlug.rename_assoc_files:إعادة تس٠
   2402ية ال٠
   2403لفات ال٠
   2404لحقة ؚالوثا؊ق (Ù 
   2405ثال،صور). أيضا أن؎؊ هيكل أدلة ضحل (Ù 
   2406فيد في٠
   2407ا يتعلق ؚإن؎اء Ù 
   2408ج٠
   2409وعات 
   2410 
   2411HTMLPlug.sectionalise_using_h_tags:تلقا؊يا أن؎؊ وثيقة Ù 
   2412جزاة ؚاستخدا٠
   2413 Ù 
   2414Ù 
   2415يزات  h1, h2, ... hX .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  18802416 
  18812417HTMLPlug.title_sub:إستؚدال التعؚير لتعديل سلسلة نصية Ù 
   
  19112447ن  n ؚايت. 
  19122448 
  1913 # -- Missing translation: ImagePlug.noscaleup 
   2449ImagePlug.noscaleup:لا تقيس الصور الصغيرة عند إن؎اء Ù 
   2450ختصر صور  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  19142451 
  19152452ImagePlug.screenviewsize:إذا ت٠
   
  19182455 Ø§Ù„؎ا؎ة ، عرض ال؎ا؎ة و إرتفاع ال؎ا؎ة. 
  19192456 
  1920 # -- Missing translation: ImagePlug.screenviewtype 
   2457ImagePlug.screenviewtype:إذا ت٠
   2458 ØªØ¹ÙŠÙ† -screenviewsize ،سوف يعين هذا نوع ؎ا؎ة عرض الصورة.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  19212459 
  19222460ImagePlug.thumbnailsize:إن؎اء Ù 
   
  19272465ختصر صورة في هي؊ة 's'.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  19282466 
  1929 # -- Missing translation: IndexPlug.desc 
   2467IndexPlug.desc:هذا Ù 
   2468قاؚس غير Ù 
   2469تكرر يعالج Ù 
   2470لف index.txt . Ù 
   2471لف index.txt يجؚ ان يتض٠
   2472ن قا؊٠
   2473Ø© ؚال٠
   2474لفات و التي ستدرج في ال٠
   2475ج٠
   2476وعة Ù 
   2477تؚوعة 
  19302478 
  19312479ISISPlug.desc:يعالج هذا ال٠
   
  19672515 ÙŠØªØ·Ø§ØšÙ‚ Ù 
  19682516ع جذر العنصر).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  1969 # -- Missing translation: LOMPlug.check_timestamp 
   2517LOMPlug.check_timestamp:افحص تواريخ ال٠
   2518لفات ال٠
   2519نزلة ساؚقا، وق٠
   2520 ØšØªÙ†Ø²ÙŠÙ„ ال٠
   2521لف الأحدث فقط.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  19702522LOMPlug.download_srcdocs:تنزيل ٠
  19712523صدر الوثيقة إذا ت٠
   
  19862538MARCXMLPlug.desc:MARCXML plugin.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
  19872539 
  1988 # -- Missing translation: MARCXMLPlug.metadata_mapping_file 
  1989  
  1990 # -- Missing translation: MediaWikiPlug.desc 
  1991  
  1992 # -- Missing translation: MediaWikiPlug.show_toc 
   2540MARCXMLPlug.metadata_mapping_file:اس٠
   2541 Ø§Ù„Ù 
   2542لف الذي يض٠
   2543 ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ الخرا؊ط لقي٠
   2544 Ù 
   2545ارك الي اس٠
   2546اء واصفات ؚيانات في قرينستون.افتراضيا إلي  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2547 
   2548MediaWikiPlug.desc:Ù 
   2549قاؚس لاستيراد صفحات الويؚ لـ MediaWiki  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2550 
   2551MediaWikiPlug.show_toc:أضف الي صفحة حول ال٠
   2552ج٠
   2553وعة 'جدول ال٠
   2554حتويات' في الصفة الر؊يسة ل٠
   2555وقع MediaWiki . 
  19932556 
  19942557MediaWikiPlug.delete_toc:حذف قس٠
   
  20192582Ø© MediaWikiلـ  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  20202583 
  2021 MediaWikiPlug.delete_searchbox:ÇÍÐÝ ÇáÞÓã ÇáÎÇÕ ÈãÑÈÚ ÇáÈÍË. íÍÊÇÌ Åáì ÊÍÏíÏ ÈÑãÌÉ Perl Ýí searchbox_div_exp ÈÃÓÝá.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
  2022  
  2023 MediaWikiPlug.searchbox_div_id:ÊÚÈíÑ áÛÉ Perl ãÚÑæÝ áßí íÖÇåí ãÑÈÚ ÇáÈÍË. ÇáÞíãÉ ÇáÊáÞÇÆíÉ ÊÖÇåí ÕÝÍÇÊ MediaWiki ÇáãÚÊÇÏÉ.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
  2024  
  2025 # -- Missing translation: MediaWikiPlug.remove_title_suffix_exp 
  2026  
  2027 # -- Missing translation: MetadataCSVPlug.desc 
   2584MediaWikiPlug.delete_searchbox:احذف القس٠
   2585 Ø§Ù„خاص ØšÙ 
   2586رؚع الؚحث. يحتاج إلى تحديد ؚر٠
   2587جة Perl في searchbox_div_exp ؚأسفل.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   2588 
   2589MediaWikiPlug.searchbox_div_id:تعؚير لغة Perl Ù 
   2590عروف لكي يضاهي Ù 
   2591رؚع الؚحث. القي٠
   2592Ø© التلقا؊ية تضاهي صفحات MediaWiki ال٠
   2593عتادة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   2594 
   2595MediaWikiPlug.remove_title_suffix_exp:تعؚير Ù 
   2596نت؞٠
   2597 Ù„Ù€ Perl لتقلي٠
   2598 Ø§Ù„عنوان ال٠
   2599ستخرج. علي سؚيل ال٠
   2600ثال، \\s-(.+) سوف 
   2601 
   2602MetadataCSVPlug.desc:Ù 
   2603قاؚس لقا؊٠
   2604Ø© Ù 
   2605فصولة ؚفاصلة لقي٠
   2606 ÙˆØ§ØµÙØ§Øª الؚيانات .حقل اس٠
   2607 Ø§Ù„Ù 
   2608لف في Ù 
   2609لف CSV ليحدد الي أي وثيقة تنت٠
   2610ي واصفات الؚيانات.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  20282611 
  20292612MetadataPass.desc:ؚجانؚ الف؊ة الأساس لـ BasPlug الذي يدع٠
   
  20562639يتاداتا في نص الوثيقة، إلا إذا كانت هذه الوثيقة ليست نصية.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  20572640 
  2058 # -- Missing translation: NULPlug.remove_namespace_for_text 
   2641NULPlug.remove_namespace_for_text:حذف اس٠
   2642 Ø§Ù„Ù 
   2643ساحة Ù 
   2644ن اس٠
   2645اء واصفات الؚيانات في نص وثيقة  (إذا ت٠
   2646 ØªØ¹ÙŠÙ† add_metadata_as_text ).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  20592647 
  20602648OAIPlug.desc:ال٠
   
  20662654ثال (eg. bitrate)  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  20672655 
  2068 OggVorbisPlug.desc:ÈÑäÇãÌ áÊÕÏíÑ ãáÝÇÊ ÇáÕæÊ ãä äæÚ Ogg Vorbis.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   2656OggVorbisPlug.desc:ؚرنا٠
   2657ج لتصدير Ù 
   2658لفات الصوت Ù 
   2659ن نوع Ogg Vorbis.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  20692660 
  20702661OpenDocumentPlug.desc:Ù 
   
  20832674ليات. 
  20842675 
  2085 # -- Missing translation: PagedImgPlug.documenttype 
  2086 # -- Missing translation: PagedImgPlug.documenttype.paged 
   2676PagedImgPlug.documenttype:حدد نوع الوثيقة (تستخد٠
   2677 Ù„لعرض)  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2678PagedImgPlug.documenttype.paged:صفحات الوثا؊ق ؚها أسه٠
   2679 ØªØ§Ù„ÙŠ و Ù‚ØšÙ„ و Ù 
   2680رؚع  'إلي صفحة X'  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  20872681PagedImgPlug.documenttype.hierarchy:الوثا؊ق الهر٠
  20882682ية تتض٠
   
  20942688 ØªØ±Ùˆ يسه الصفحة (التي لا تحتوي على صورة) لكل وثيقة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  20952689 
  2096 # -- Missing translation: PagedImgPlug.screenview 
  2097  
  2098 # -- Missing translation: PagedImgPlug.screenviewsize 
  2099  
  2100 PagedImgPlug.screenviewtype:'ÇÓÊÎÏÇã ÕæÑÉ ÇáÔÇÔÉ Ýí ÇáÊäÓíÞ '.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   2690PagedImgPlug.screenview:إنتاج صورة ؚ؎هد ؎ا؎ة لكل صورة، وتعين واصفات ؚيانات لل؎ا؎ة ، حج٠
   2691 Ø§Ù„؎ا؎ة،عرض ال؎ا؎ة و إرتفاع ال؎ا؎ة.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2692 
   2693PagedImgPlug.screenviewsize:إن؎اء صور ØšÙ 
   2694؎هد ؎ا؎ة ؚحج٠
   2695 nxn.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2696 
   2697PagedImgPlug.screenviewtype:'استخدا٠
   2698 ØµÙˆØ±Ø© ال؎ا؎ة في التنسيق '.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  21012699 
  21022700PagedImgPlug.thumbnail:إن؎اء Ù 
  21032701ختصر صورة لكل صورة  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  21042702 
  2105 PDFPlug.allowimagesonly:ÇÓãÍ ááãáÝÇÊ ãä äæÚ PDF. ÊÌäÈ ÇáÍÇÌÉ Åáì Ãä Êßæä ãÌãæÚÉ ãÚÞÏÉ. ÝÞØ useful with convert_to html .  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   2703PDFPlug.allowimagesonly:اس٠
   2704Ø­ لل٠
   2705لفات Ù 
   2706ن نوع PDF. تجنؚ الحاجة إلى أن تكون Ù 
   2707ج٠
   2708وعة Ù 
   2709عقدة. فقط useful with convert_to html .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  21062710PDFPlug.complex:إن؎اء ناتج أكثر تعقيدا. Ù 
  21072711ع هذا الخيار حدد ناتج html سيؚدو أكثر ؎ؚها ل٠
   
  21182722خفي.هذا يفيد فقط في حالة تعين خيار -complex .  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  21192723 
  2120 PDFPlug.noimages:áÇ ÊÍÇæá Ãä ÊÓÊÎáÕ ÇáÕæÑ ãä ãáÝÇÊ PDF.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   2724PDFPlug.noimages:لا تحاول أن تستخلص الصور Ù 
   2725ن Ù 
   2726لفات PDF.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  21212727 
  21222728PDFPlug.use_sections:إن؎اء قس٠
   
  21262732لف PDF .  # Updated 8-Oct-2007 by kkhalafala 
  21272733 
  2128 # -- Missing translation: PDFPlug.zoom 
   2734PDFPlug.zoom:العا٠
   2735ل الذي يستخد٠
   2736 Ù„تكؚير ناتج PDF  (و هذا يفيد فقط إذا ت٠
   2737 ØªØ¹ÙŠÙ† -complex ).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  21292738 
  21302739PPTPlug.desc:Ù 
   
  22362845دخلة الي قطاعات.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  22372846 
  2238 # -- Missing translation: StructuredHTMLPlug.desc 
   2847StructuredHTMLPlug.desc:Ù 
   2848قاؚس لع٠
   2849لية هيكلة وثا؊ق HTML ، و تقسي٠
   2850ها الي أقسا٠
   2851 Ø¹Ù„ÙŠ اساس اسلوؚ ال٠
   2852علو٠
   2853ات.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  22392854 
  22402855StructuredHTMLPlug.delete_toc:حذف أي جدول ٠
   
  22452860حول. تحدد الأساليؚ لهذا الإجراء في خيار  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  22462861 
  2247 # -- Missing translation: StructuredHTMLPlug.title_header 
   2862StructuredHTMLPlug.title_header:ي٠
   2863كن لل٠
   2864ستخد٠
   2865 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ أساليؚ ترويسة العنوان  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  22482866 
  22492867StructuredHTMLPlug.level1_header:ي٠
   
  22682886ساوي لـ <h3>).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  22692887 
  2270 # -- Missing translation: StructuredHTMLPlug.toc_header 
  2271  
  2272 TEXTPlug.desc:íäÔíÁ æËíÞÉ ÈÓíØÉ ãä ãÓÊæì æÇÍÏ. íÖíÝ ÍÞá ãíÊÇÏÇÊÇ ÎÇÕ ÈÇáÚäæÇä Ýí Ãæá ÓØÑ ãä ÇáäÕ (ÈØæá 100 ÍÑÝ ÈÍÏ ÃÞÕì).  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   2888StructuredHTMLPlug.toc_header:ي٠
   2889كن لل٠
   2890ستخد٠
   2891 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ أساليؚ لجدول ال٠
   2892حتويات ، قا؊٠
   2893Ø© الأ؎كال الخ.لإزالتها عند تحديد delete_toc  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2894 
   2895TEXTPlug.desc:ين؎يء وثيقة ؚسيطة Ù 
   2896ن Ù 
   2897ستوى واحد. يضيف حقل Ù 
   2898يتاداتا خاص ؚالعنوان في أول سطر Ù 
   2899ن النص (ؚطول 100 حرف ؚحد أقصى).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  22732900 
  22742901TEXTPlug.title_sub:إستؚدال التعؚير لتعديل سلسلة نصية Ù 
   
  22772904ثال، ؚواسطة  PSPlug لإزاحة "صفحة 1" 
  22782905 
  2279 UnknownPlug.assoc_field:ÇÓã ÍÞá ãíÊÇÏÇÊÇ ÇáÐí ÓíÍãá ÇÓã ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÊÈØÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   2906UnknownPlug.assoc_field:اس٠
   2907 Ø­Ù‚Ù„ Ù 
   2908يتاداتا الذي سيح٠
   2909ل اس٠
   2910 Ø§Ù„Ù 
   2911لفات ال٠
   2912رتؚطة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  22802913 
  22812914UnknownPlug.desc:هذا ٠
   
  23032936رونة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23042937 
  2305 UnknownPlug.srcicon:ÍÏÏ ÇÓã ãÇßÑæ (ÈÏæä ÔÑØÉ ÓÝáíÉ) áÊÓÊÎÏãåÇ ãÚ ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÍÏÏÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   2938UnknownPlug.srcicon:حدد اس٠
   2939 Ù 
   2940اكرو (ؚدون ؎رطة سفلية) لتستخد٠
   2941ها Ù 
   2942ع ال٠
   2943يتاداتا ال٠
   2944حددة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  23062945 
  23072946MP3Plug.desc:Ù 
   
  23242963ج  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23252964 
  2326 MP3Plug.metadata_fields:ÞÇÆãÉÈÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ãÝÕæáÉ ÈÚáÇãÉ ÝÇÕáÉ (¡). ÇÓÊÎÏã "\*"\ áÇÓÊÑÌÇÚ ßÇÝÉ ÇáÍÞæá.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   2965MP3Plug.metadata_fields:قا؊٠
   2966ةؚحقول ال٠
   2967يتاداتا Ù 
   2968فصولة ؚعلا٠
   2969Ø© فاصلة (،). استخد٠
   2970 "\*"\ لاسترجاع كافة الحقول.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  23272971 
  23282972W3ImgPlug.aggressiveness:Ù 
   
  23332977لف, ٠
  23342978سار, ALT نص فقط.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  2335 # -- Missing translation: W3ImgPlug.aggressiveness.2 
   2979W3ImgPlug.aggressiveness.2:كل ال  1, زا؊دا اللقطة حيث توفرت.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  23362980W3ImgPlug.aggressiveness.3:كل ال  2, زا؊دا ؚالقرؚ Ù 
  23372981ن الفقرات حيث توفرت.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
   
  23412985W3ImgPlug.aggressiveness.6:كل ال  4, زا؊دا ال٠
  23422986راجع النصية حيث توفرت.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  2343 # -- Missing translation: W3ImgPlug.aggressiveness.7 
  2344 W3ImgPlug.aggressiveness.8:ßá ÇáÓÈÚÉ¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÊßÑÇÑ ÇáÇÞÊÈÇÓ¡ æÇÓã ÇáãáÝ¡ æ ÅáÎ (ÅÈÑÇÒ ÇáäÊÇÆÌ ÇáÃßËÑ ÇÑÊÈÇØÇð).  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
   2987W3ImgPlug.aggressiveness.7:كل ال  6ؚإ؎تراك  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
   2988W3ImgPlug.aggressiveness.8:كل السؚعة، ؚالإضافة إلى تكرار الاقتؚاس، واس٠
   2989 Ø§Ù„Ù 
   2990لف، و إلخ (إؚراز النتا؊ج الأكثر ارتؚاطاً).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  23452991W3ImgPlug.aggressiveness.9:كل ال  1, زا؊دا النص الكا٠
  23462992ل ل٠
  23472993صدر الصفحة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23482994 
  2349 # -- Missing translation: W3ImgPlug.caption_length 
   2995W3ImgPlug.caption_length:لطول الأقصي للقطات (Ù 
   2996حارف)  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  23502997 
  23512998W3ImgPlug.convert_params:Ù 
   
  23563003ختصرات الصور.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23573004 
  2358 W3ImgPlug.desc:ÈÑäÇãÌ áÇÓÊÎáÇÕ ÇáÕæÑ æÑÈØ ÇáäÕæÕ ãä ÕÝÍÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa 
   3005W3ImgPlug.desc:ؚرنا٠
   3006ج لاستخلاص الصور ورؚط النصوص Ù 
   3007ن صفحات الإنترنت.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  23593008 
  23603009W3ImgPlug.document_text:إضافة نص صورة كـ وثيقة: نص (خلاف ذلك حقل واصفات ؚياناتindexedtext ).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23613010 
  2362 # -- Missing translation: W3ImgPlug.index_pages 
   3011W3ImgPlug.index_pages:تك؎يف صفحات Ù 
   3012ع الصور. ؚخلاف الا؎ارة في صفحات Ù 
   3013وقع ال٠
   3014صدر  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  23633015 
  23643016W3ImgPlug.max_near_text:العدد الأقصي ل٠
  23653017حارف قرؚ صور للإستخلاص  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23663018 
  2367 W3ImgPlug.min_height:Pixels. ÊÎá Úä ÇáÕæÑ ÇáÃÞá ãä åÐÇ  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa 
   3019W3ImgPlug.min_height:Pixels. تخل عن الصور الأقل Ù 
   3020ن هذا  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  23683021 
  23693022W3ImgPlug.min_near_text:العدد الأدني ل٠
   
  23833036وحد الأصلي).  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala 
  23843037 
  2385 W3ImgPlug.smallpage_threshold:ÇáÕæÑ ÇáÊí Ýí ÇáÕÝÍÇÊ ÃÕÛÑ ãä åÐå ÈÇáÜ(bytes)¡ ÓæÝ ÊÍÊæí ÇáÕÝÍÉ Úáì ÅÖÇÝÉ ãíÊÇÏÇÊÇ áßá ãä (ÇáÚäæÇä - ÇáßáãÇÊ ÇáãÝÊÇÍíÉ - ... ÅáÎ)  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   3038W3ImgPlug.smallpage_threshold:الصور التي في الصفحات أصغر Ù 
   3039ن هذه ؚالـ(bytes)، سوف تحتوي الصفحة على إضافة Ù 
   3040يتاداتا لكل Ù 
   3041ن (العنوان - الكل٠
   3042ات ال٠
   3043فتاحية - ... إلخ)  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  23863044 
  23873045W3ImgPlug.textrefs_threshold:ؚداية للإ؎ارات النصية .القي٠
   
  23953053ن العرض و الإرتفاع.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala 
  23963054 
  2397 # -- Missing translation: WordPlug.desc 
   3055WordPlug.desc:Ù 
   3056قاؚس لإستيراد Ù 
   3057لفات .DOC.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  23983058 
  23993059WordPlug.windows_scripting:استخد٠
  24003060  MicroSoft Windows scripting technology (Visual 
  24013061 
  2402 WordPlug.metadata_fields:áÇÓÊÑÌÇÚ ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ãä æËíÞÉ HTML ãÍæáÉ ÈÈÑäÇãÌ VB scripting. ÊÓãÍ ááãÓÊÎÏã ÈÊÚÑíÝ ÞÇÆãÉ ÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÝÕæáÉ ÈÝÇÕáÉ áãÍÇæáÉ ÇÓÊÎáÇÕåÇ. ÇÓÊÎÏã 'tag<tagname>' ááãÍÊæì ÇáÎÇÕ ÈÃæá <tagname>.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
  2403  
  2404 # -- Missing translation: XMLPlug.desc 
   3062WordPlug.metadata_fields:لاسترجاع ال٠
   3063يتاداتا Ù 
   3064ن وثيقة HTML Ù 
   3065حولة ؚؚرنا٠
   3066ج VB scripting. تس٠
   3067Ø­ لل٠
   3068ستخد٠
   3069 ØšØªØ¹Ø±ÙŠÙ قا؊٠
   3070Ø© حقول ال٠
   3071يتاداتا ال٠
   3072فصولة ؚفاصلة ل٠
   3073حاولة استخلاصها. استخد٠
   3074 'tag<tagname>' لل٠
   3075حتوى الخاص ؚأول <tagname>.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   3076 
   3077XMLPlug.desc:الف؊ة الأساس ل٠
   3078قاؚس XML  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala 
  24053079 
  24063080XMLPlug.xslt:تحويل الثيقة ال٠
   
  24183092وعة ، علي سؚيل ال٠
  24193093ثال 
  2420 ZIPPlug.desc:ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÐí íÊÚÇãá ãÚ ÇáãÏÎáÇÊ ÇáãÖÛæØÉ Ãæ ÇáãÄÑÔÝÉ íÞæã ÍÇáíÇ ÈÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÇãÊÏÇÏÇÊ :\ngzip (.gz, .z, .tgz, .taz)\nbzip (.bz)\nbzip2 (.bz2)\nzip (.zip .jar)\ntar (.tar)\n\n æåÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ íÚÊãÏ Úáì ÇáãÑÇÝÞ ÇáÊÇáíÉ (Ýí ÍÇáÉ ãÍÇæáÉ ÊÔÛíá äÙÇã ÇáÑÏ): \ngunzip (áÜgzip)\nbunzip (áÜbzip)\nbunzip2 \nunzip (áÜzip)\ntar (áÜtar)  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa 
   3094ZIPPlug.desc:الؚرنا٠
   3095ج الذي يتعا٠
   3096ل Ù 
   3097ع ال٠
   3098دخلات ال٠
   3099ضغوطة أو ال٠
   3100؀ر؎فة يقو٠
   3101 Ø­Ø§Ù„يا ؚالتعا٠
   3102ل Ù 
   3103ع الا٠
   3104تدادات :\ngzip (.gz, .z, .tgz, .taz)\nbzip (.bz)\nbzip2 (.bz2)\nzip (.zip .jar)\ntar (.tar)\n\n وهذا الؚرنا٠
   3105ج يعت٠
   3106د على ال٠
   3107رافق التالية (في حالة Ù 
   3108حاولة ت؎غيل ن؞ا٠
   3109 Ø§Ù„رد): \ngunzip (لـgzip)\nbunzip (لـbzip)\nbunzip2 \nunzip (لـzip)\ntar (لـtar)  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  24213110 
  24223111# 
   
  24273116اذج التنزيل 
  24283117 
  2429 MediaWikiDownload.desc:ÈÑÇäÇãÌ ÝÑÚí ááÊÍãíá ãä ãæÇÞÚ MediaWiki  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
  2430 MediaWikiDownload.reject_filetype:ÊÌÇåá ÞÇÆãÉ url¡ ÇÝÕá ÈÝÇÕáÉ (¡)¡ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá: *cgi-bin*,*.ppt ÊÚäí ÊÌÇåá ÇáÑæÇÈØ ÇáÊí ÊÍÊæí Úáì ßá ãä 'cgi-bin' Ãæ '.ppt'.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa 
  2431 MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:ÊÌÇåá ÚäæÇä URL¡ ãÝÕæáÉ ÈÚáÇãÉ ÝÇÕáÉ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa 
   3118MediaWikiDownload.desc:ؚرانا٠
   3119ج فرعي للتح٠
   3120يل Ù 
   3121ن Ù 
   3122واقع MediaWiki  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   3123MediaWikiDownload.reject_filetype:تجاهل قا؊٠
   3124Ø© url، افصل ؚفاصلة (،)، على سؚيل ال٠
   3125ثال: *cgi-bin*,*.ppt تعني تجاهل الرواؚط التي تحتوي على كل Ù 
   3126ن 'cgi-bin' أو '.ppt'.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
   3127MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:تجاهل عنوان URL، Ù 
   3128فصولة ؚعلا٠
   3129Ø© فاصلة  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa 
  24323130MediaWikiDownload.exclude_directories:قا؊٠
  24333131ة الأدلة ال٠
   
  26723370طلوؚ 
  26733371 
  2674 # -- Missing translation: plugout.could_not_find_plugout 
   3372plugout.could_not_find_plugout:خطأ: ل٠
   3373 ÙŠØªÙ 
   3374 Ø§Ù„عثور علي plugout \"%s\"  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala