Show
Ignore:
Timestamp:
13.03.2017 12:07:22 (2 years ago)
Author:
kjdon
Message:

updated string keys based on new plugin names

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/perllib/strings_kk.properties

  r28750 r31495  
  792792BaseMediaConverter.desc:Мысалы, суреттерЎiÒ£ кПМвертПрЎың кПМвертПры бПлатыМ ПлагОМге арМалғаМ ЀуМкОяМы көЌегiÐœiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ ЌеЎОа МеЌесе кПМвертПрлар вОЎеП. 
  793793 
  794 BasePlugin.associate_ext:ANDтың ПлагОМiÐœiÒ£ түбiрлiк тiзбесiЌеМ файлЎарЎың өңЎеуiМе шақыраЎы үтiр арқылы аргуЌе ретiМЎе бұл жерЎе берiлетiÐœ аталғаМ файлЎарЎың кеңейтуiÐœiÒ£ тiзiЌМiÒ£ құжаттарыЌеМ байлаМыстыраЎыМта. 
  795  
  796 BasePlugin.associate_tail_re:ТабылғаМ файлЎарға файл аттарыМың тiркесiМе жүйелi айтылуы. Associate_ext үшiÐœ екiÐœiÒ£ бiрi әлЌеМЎi сОяқты қПлЎаМылаЎы. 
  797  
  798 BasePlugin.block_exp:ЀайлЎар, тОiстi бұл Ўұрыс өрМектер, тiзiЌЎе кез келгеМ ары қарай ПлагОМ тапсырғаМ бПлатыМЎай етiп тПсқауыл қПяЎы. Бұл сiз көңiл бөл кiретiÐœ файлЎар туралы ескертетiÐœ Ñ 
   794BaseImporter.associate_ext:ANDтың ПлагОМiÐœiÒ£ түбiрлiк тiзбесiЌеМ файлЎарЎың өңЎеуiМе шақыраЎы үтiр арқылы аргуЌе ретiМЎе бұл жерЎе берiлетiÐœ аталғаМ файлЎарЎың кеңейтуiÐœiÒ£ тiзiЌМiÒ£ құжаттарыЌеМ байлаМыстыраЎыМта. 
   795 
   796BaseImporter.associate_tail_re:ТабылғаМ файлЎарға файл аттарыМың тiркесiМе жүйелi айтылуы. Associate_ext үшiÐœ екiÐœiÒ£ бiрi әлЌеМЎi сОяқты қПлЎаМылаЎы. 
   797 
   798CommonUtil.block_exp:ЀайлЎар, тОiстi бұл Ўұрыс өрМектер, тiзiЌЎе кез келгеМ ары қарай ПлагОМ тапсырғаМ бПлатыМЎай етiп тПсқауыл қПяЎы. Бұл сiз көңiл бөл кiретiÐœ файлЎар туралы ескертетiÐœ Ñ 
  799799абарлаЌаларЎың үлкеМ саМы сақтап қалуға қарағаМЎа ешқаМЎай Ўа басқа Мақты тағайыМЎауЎы алЌайЎы. Мысалға, алар е әрбiр ПлагОМ үМЎеЌеу бПйыМшаға HTMLPlugМы block_exp. үМЎеЌеу бПйыМшасыМа алсыМ кеңейтуi бар кез келгеМ файлЎарЎы блПкаЎалайЎы . gif, . jpg, . jpeg, . png МеЌесе . css. 
  800800 
  801 BasePlugin.desc:ИЌпПрттың жОМағы ПлагОМЎерi үшiÐœ Мегiзгi класс. 
  802  
  803 BasePlugin.dummy_text:Құжат ЌәлiЌет ЌәтiМЎi алЌайЎы. 
  804  
  805 BasePlugin.encoding.ascii:7-бОттiк asciiлер тұрып қал. Ол қПлЎаМу iso_8859_1ге қарағаМЎасы тез бПла алаЎы. Мысалы, бұл asciiÐœiÒ£ 7-бОттiк жОыМЎарыМың бПс тұруларыМың МеЌiс МеЌесе фраМцуз құжаттары МышаМЎар тыс бПла алаЎы екпiММiÒ£ таңбаларыМЎа бПлатыМ ) құжаттарЎың кПллекцОясыМЎағы қПлЎаМуы сақтаМыңыз, бұМың ПрыМыЌызға iso_8859_1лерЎi қПлЎаМыңыз. 
  806  
  807 BasePlugin.encoding.unicode:Тек қаМа уМОкПЎ. 
  808  
  809 BasePlugin.encoding.utf8:НеЌесе utf8, МеЌесе уМОкПЎ - автПЌатты бiлЎiрiлгеМ. 
  810  
  811 BasePlugin.filename_encoding:Ѐайл аттары үшiÐœ басқа кПЎпеМ жазылу көз 
  812  
  813 BasePlugin.filename_encoding.auto:Ѐайл атыМ автПЌатты аМықтау 
  814  
  815 BasePlugin.filename_encoding.auto_language_analysis:талЎауы арқылыМың файл аттарыМың қайта кПЎтауыМ автП аМықтау. 
  816  
  817 BasePlugin.filename_encoding.auto_filesystem_encoding:Ѐайл жүйесiМЎегi қайта кПЎтау қПлЎаМа файл атқа арМалғаМ КПЎектiÒ£ автП аМықтауы 
  818  
  819 BasePlugin.filename_encoding.auto_fl:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа 
  820  
  821 BasePlugin.filename_encoding.auto_lf:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа 
  822  
  823 BasePlugin.no_blocking:ЀайлЎарЎы ашпай блПкаЎалаЌаңыз. Кез келгеМ (бетке вебке сурет ) ассПцОацОялаМғаМ файлЎар құжаттарЎың ретiМЎесiÐœiÒ£ кПллекцОяларға қПсылаЎы. 
  824  
  825 BasePlugin.no_cover_image:(prefix қайЎа - бұл жұЌыстаМылатыМ файлЎың атауы ) prefix.jpgÐœiÒ£ файлыМа пысқырып та қараЌалар. Бұл тыстың суреттерi. 
  826  
  827 BasePlugin.OIDtype.auto:Import.plге OIDtypeÐœiÒ£ жОыМыМ қПлЎаМылаЎы 
  828  
  829 BasePlugin.process_exp:Ѐайл аттарыМа сәйкестiкке арМалғаМ Perl кәЎiЌгi өрМек. Ѐайл атыМың сәйкестiгi бұл ПлагОМЌеМ өңЎелеЎi. Мысалы, (i Ќе?) қПлЎаМу . . htm әлЎе . html бiтетiÐœ барлық құжаттарға \$ сПтветствует html Ќе?(ажыратуларсыз бас жәМе кiшi әрiптер ). 
  830  
  831 BasePlugin.processing_tmp_files:Ішкі флаг, TMP файлЎы өңЎегеМіЌізЎі көрсету үшіМ, ПрМатылғаМ плагОаМЎар кПМвертерлері. 
  832  
  833 BasePlugin.smart_block:ЖақсартылғаМ әЎiстiÒ£ файлЎарыМың бiтеуi, файлЎарЎың атауларыМ көруЎi бПс тұру ПрыМыМа. 
  834  
  835 BasePlugin.store_original_file:Бастапқы құжатты сәйкес файл сОяқты сақтаңыз. Белгілеу, бұл PDF, Word жәМе т.б. файлЎарға жасалыМғаМ. Бұл ПперацОя тек қаМа түпМұсқаЎағы  
   801BaseImporter.desc:ИЌпПрттың жОМағы ПлагОМЎерi үшiÐœ Мегiзгi класс. 
   802 
   803BaseImporter.dummy_text:Құжат ЌәлiЌет ЌәтiМЎi алЌайЎы. 
   804 
   805CommonUtil.encoding.ascii:7-бОттiк asciiлер тұрып қал. Ол қПлЎаМу iso_8859_1ге қарағаМЎасы тез бПла алаЎы. Мысалы, бұл asciiÐœiÒ£ 7-бОттiк жОыМЎарыМың бПс тұруларыМың МеЌiс МеЌесе фраМцуз құжаттары МышаМЎар тыс бПла алаЎы екпiММiÒ£ таңбаларыМЎа бПлатыМ ) құжаттарЎың кПллекцОясыМЎағы қПлЎаМуы сақтаМыңыз, бұМың ПрыМыЌызға iso_8859_1лерЎi қПлЎаМыңыз. 
   806 
   807CommonUtil.encoding.unicode:Тек қаМа уМОкПЎ. 
   808 
   809CommonUtil.encoding.utf8:НеЌесе utf8, МеЌесе уМОкПЎ - автПЌатты бiлЎiрiлгеМ. 
   810 
   811CommonUtil.filename_encoding:Ѐайл аттары үшiÐœ басқа кПЎпеМ жазылу көз 
   812 
   813CommonUtil.filename_encoding.auto:Ѐайл атыМ автПЌатты аМықтау 
   814 
   815CommonUtil.filename_encoding.auto_language_analysis:талЎауы арқылыМың файл аттарыМың қайта кПЎтауыМ автП аМықтау. 
   816 
   817CommonUtil.filename_encoding.auto_filesystem_encoding:Ѐайл жүйесiМЎегi қайта кПЎтау қПлЎаМа файл атқа арМалғаМ КПЎектiÒ£ автП аМықтауы 
   818 
   819CommonUtil.filename_encoding.auto_fl:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа 
   820 
   821CommonUtil.filename_encoding.auto_lf:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа 
   822 
   823CommonUtil.no_blocking:ЀайлЎарЎы ашпай блПкаЎалаЌаңыз. Кез келгеМ (бетке вебке сурет ) ассПцОацОялаМғаМ файлЎар құжаттарЎың ретiМЎесiÐœiÒ£ кПллекцОяларға қПсылаЎы. 
   824 
   825BaseImporter.no_cover_image:(prefix қайЎа - бұл жұЌыстаМылатыМ файлЎың атауы ) prefix.jpgÐœiÒ£ файлыМа пысқырып та қараЌалар. Бұл тыстың суреттерi. 
   826 
   827BaseImporter.OIDtype.auto:Import.plге OIDtypeÐœiÒ£ жОыМыМ қПлЎаМылаЎы 
   828 
   829BaseImporter.process_exp:Ѐайл аттарыМа сәйкестiкке арМалғаМ Perl кәЎiЌгi өрМек. Ѐайл атыМың сәйкестiгi бұл ПлагОМЌеМ өңЎелеЎi. Мысалы, (i Ќе?) қПлЎаМу . . htm әлЎе . html бiтетiÐœ барлық құжаттарға \$ сПтветствует html Ќе?(ажыратуларсыз бас жәМе кiшi әрiптер ). 
   830 
   831BaseImporter.processing_tmp_files:Ішкі флаг, TMP файлЎы өңЎегеМіЌізЎі көрсету үшіМ, ПрМатылғаМ плагОаМЎар кПМвертерлері. 
   832 
   833BaseImporter.smart_block:ЖақсартылғаМ әЎiстiÒ£ файлЎарыМың бiтеуi, файлЎарЎың атауларыМ көруЎi бПс тұру ПрыМыМа. 
   834 
   835BaseImporter.store_original_file:Бастапқы құжатты сәйкес файл сОяқты сақтаңыз. Белгілеу, бұл PDF, Word жәМе т.б. файлЎарға жасалыМғаМ. Бұл ПперацОя тек қаМа түпМұсқаЎағы  
  836836көшірЌесіМ сақтаЌағаМ  плагОМЎерге пайЎалы. 
  837837 
  838 BasePlugin.file_rename_method:ИЌпПртталғаМ файлЎың көшiрЌесiÐœiÒ£ перОЌеМПваМОясы жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎар үшiÐœ әЎiс. 
  839  
  840 BasePlugin.rename_method.url:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың URLМың қайта кПЎтауы жәМе атыМ өзгертуiÐœ қПлЎаМылаЎы 
  841  
  842 BasePlugin.rename_method.base64:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың атыМ өзгертуге арМалғаМ base64 қПлЎаМу қайта кПЎтаулар. 
  843  
  844 BasePlugin.rename_method.none:ПрПОЌпПртОрПваММые жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎы атыМ өзгертпеңiз 
   838BaseImporter.file_rename_method:ИЌпПртталғаМ файлЎың көшiрЌесiÐœiÒ£ перОЌеМПваМОясы жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎар үшiÐœ әЎiс. 
   839 
   840BaseImporter.rename_method.url:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың URLМың қайта кПЎтауы жәМе атыМ өзгертуiÐœ қПлЎаМылаЎы 
   841 
   842BaseImporter.rename_method.base64:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың атыМ өзгертуге арМалғаМ base64 қПлЎаМу қайта кПЎтаулар. 
   843 
   844BaseImporter.rename_method.none:ПрПОЌпПртОрПваММые жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎы атыМ өзгертпеңiз 
  845845 
  846846BibTexPlugin.desc:BibTexPlug BibTex. BibTexPlugÐœiÒ£ қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы файлЎағы әрбiр сiлтеЌеге арМалғаМ құжаттың түрiÐœ құраЎы. Бұл - SplitPlugÐœiÒ£ класс тарЌағы, егер ЎегеМЌеМсiÐœ көптiк жазуларЎа бПлаЎы, ПМЎа барлық Плар ПқылаЎы.